Предмет психологіїДата конвертації12.12.2018
Розмір69.5 Kb.
#78485
ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Самостійна робота 1

Тема: Предмет психології

1. Записати у словник визначення понять: психологія, психіка, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості особистості, біхевіоризм, гештальтпсихологія, фрейдизм, свідомість, самосвідомість, несвідоме.

2. Законспектувати статті: А.Р. Лурия. Мозг и психика. Д. Вулридж. Механизмы мозга. /Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1977. – С.134-152.


Самостійна робота 2

Тема: Історичний розвиток, структура та методи загальної психології

1. Записати у словник визначення понять:, метод, методологія, принципи, спостереження, самоспостереження, експеримент, тест, бесіда, анкета, аналіз продуктів діяльності, біографічний метод.

2. Порівняти методи спостереження та експерименту, з’ясувати їх переваги та недоліки (письмово).

3. Законспектувати статтю: М.Г. Ярошевский. Психология в ХХ столетии. / Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1977. – С. 34-42.
Самостійна робота 3

Тема: Розвиток психіки в еволюції тварин і становленні людини

1. Записати у словник визначення понять: відображення, психічне відображення, аналізатори, збудження, гальмування, безумовний рефлекс, умовний рефлекс, подразливість, чутливість, поведінка.

2. Законспектувати статтю: А.Вейн. Сон… Что же это такое? / Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В.В. Мироненко. – М., 1990. – С. 71-80.

3. Прочитати статті: В. Ротенберг Мозг. Стратегия полушарий. В. Бахур. Гипноз и сон. И.Кранцев. Сверхпамять случайного прохожего. В.Ротенберг. «Вы – художник Репин». В. Матвеев. Как возникают и сбываются ли предчувствия? / Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В.В. Мироненко. – М., 1990. – С. 55-60, 71-98.
Самостійна робота 4

Тема: Увага

1. Записати у словник визначення понять: увага, домінанта, індукція нервових процесів, мимовільна увага, довільна увага, післядовільна увага, стійкість уваги, розподіл уваги, переключення уваги, об’єм уваги, концентрація уваги, розсіяність.

2. Усно вирішити завдання 79-99 з теми: „Увага” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).


Самостійна робота 5

Тема: Відчуття та сприймання

1. Записати у словник визначення понять: відчуття, інтероцептивні відчуття, екстероцептивні відчуття, пропріоцептивні відчуття, рецептор, якість відчуття, інтенсивність відчуття, тривалість відчуття, просторова локалізація відчуття, адаптація, сенсибілізація, синестезія.

2. Усно вирішити завдання 115-141 з теми: „Відчуття” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).

3. Записати у словник визначення понять: сприймання, аперцепція, цілісність сприймання, предметність сприймання, константність сприймання, вибірковість сприймання, сенсорика, перцептивна дія, ілюзія сприймання, спостереження, спостережливість, усвідомленість сприймання.

4. Усно вирішити завдання 142-166 з теми: „Сприйняття” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).


Самостійна робота 6

Тема: Пам’ять

1. Записати у словник визначення понять: пам’ять, асоціації: за схожістю, за контрастом, за суміжністю (у просторі, у часі); підкріплення; уявлення пам’яті; види пам’яті: моторна, емоційна, образна, ейдетична, зорова, словесно-логічна, короткочасна, довготривала, оперативна, мимовільна, довільна, механічна, смислова; процеси пам’яті: запам’ятовування, відтворення, впізнання, пригадування, збереження, забування; спогади.

2. Усно вирішити завдання 167-191 з теми: „Пам’ять” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).


Самостійна робота 7

Тема: Мислення

1. Записати у словник визначення понять: мислення: опосередковане, безпосереднє; рефлексія; мова; розум; розсудок; розуміння; операції мислительної діяльності: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, систематизація; види мислення: конкретно-дійове, наочно-образне, абстрактно-логічне; форми словесно-логічного мислення: поняття, судження, умовивід; індивідуальні відмінності мислення: глибина, поверховість, послідовність, самостійність, критичність, гнучкість, ригідність, швидкість.

2. Усно вирішити завдання 192-219 з теми: „Мислення” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).


Самостійна робота 8

Тема: Уява

1. Записати у словник визначення понять: уява, довільна уява, мимовільна уява, випереджальне відображення, репродуктивна уява, творча уява, мрія, дисоціація, аглютинація, акцентуація, гіперболізація, схематизація, комбінування, типізація.

2. Усно вирішити завдання 220-230 з теми: „Уява” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).


Самостійна робота 9

Тема: Особистість

1. Записати у словник визначення понять: людина, індивід, особистість, індивідуальність, активність особистості, цілі особистості, ціннісні орієнтації, життєва позиція особистості, сенсорно-перцептивна організація, знання, уміння, навички, інтелект, темперамент, характер, здібності, потреби, мотиви, спрямованість, інтереси, переконання, ідеали, мрії, бажання, прагнення, рівень домагань, фрустрація, образ Я, самооцінка.

2. Зробити анотацію роботи: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.


Самостійна робота 10

Тема: Діяльність

1. Записати у словник визначення понять: діяльність, потреба, активність, мета, мотив, дія, рух, психічний образ – модель, інтеріоризація, екстеріоризація, знак, навичка, вміння, звичка, динамічний стереотип, вправляння, індукція, інтерференція, операція, гра, навчання, праця; вміти: давати психологічну характеристику видів дяльності людини.

2. Дати психологічну характеристику педагогічної діяльності (письмово).


Самостійна робота 11

Тема: Спілкування

1. Записати у словник визначення понять: спілкування, комунікативна сторона спілкування, інтерактивна сторона спілкування, перцептивна сторона спілкування, мова, мовлення, невербальна комунікація, між особистісна взаємодія, соціальні норми, соціальний контроль, роль, рольові очікування, рольові конфлікти, між особистісні конфлікти, бар’єри у спілкуванні, дружба, товариськість, ідентифікація, рефлексія, стерео типізація, каузальна атрибуція.

2. Законспектувати статтю: Бодалёв А.А. Восприятие человека человеком. /Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1977. – С.199-205.


Самостійна робота 12

Тема: Міжособистісні стосунки

1. Записати у словник визначення понять: група, колектив, референтна група, асоціація, корпорація, конформізм, нонконформізм, колективізм, авторитет, керівництво, лідерство, колективістська ідентифікація, згуртованість, сумісність, конфлікт, громадська думка.

2. Продумати соціометричні запитання для молодших школярів, для підлітків, для старшокласників.


Самостійна робота 13

Тема: Емоційно-вольові процеси

1. Записати у словник визначення понять: почуття, емоції стрес, настрій, афект, пристрасть, апатія, емпатія, фрустрація, сигнальна функція почуттів, регулятивна функція почуттів.

2. Усно вирішити завдання 231-247 з теми: „Почуття” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).

3. Записати у словник визначення понять: воля, довільна дія, імпульсивна дія, поміркована дія, пристрасна дія, вчинок, прагнення, бажання, потяг, боротьба мотивів, сила волі.

4. Усно вирішити завдання 248-259 з теми: „Воля” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).


Самостійна робота 14

Тема: Темперамент

1. Записати у словник визначення понять: темперамент, типи вищої нервової діяльності, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік.

2. На основі спостережень визначити темперамент своїх найближчих родичів та друзів.

3. Усно вирішити завдання 260-286 з теми: „Темперамент” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).
Самостійна робота 15

Тема: Характер

1. Записати у словник визначення понять: характер, риси характеру: моральні, вольові, емоційні; якості характеру: моральна вихованість, повнота, цільність, визначеність, сила, твердість, врівноваженість, інтровертованість, екстравертованість; акцентуації характеру.

2. На основі спостережень визначити основні риси характеру своїх найближчих друзів.

3. Усно вирішити завдання 287-304 з теми: „Характер” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).
Самостійна робота 16

Тема: Здібності

1. Записати у словник визначення понять: задатки, загальні здібності, спеціальні здібності, обдарованість, талант, геніальність.

2. На основі спостережень визначити загальні та спеціальні здібності у своїх найближчих друзів.

3. Усно вирішити завдання 305-316 з теми: „Здібності” (Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна, - К.: Вища школа, 1977).

ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ


Самостійна робота 1

Тема: Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної психології. Динаміка та закономірності психічного розвитку особистості в онтогенезі

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Законспектувати:

а). Виготский Л.С. «Педагогическая психология». Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – Из-во МГУ, 1980. - С. 49-53.

б). Лазурский А.Ф. «О естественном эксперименте». Хрестоматия… С. 6-8.

в). Аснин В.И. «Об условиях надёжности психологического эксперимента». Хрестоматия… С. 220-228.

г). ). Корнилов К.Н. «Биогенетический принцип и его значение в педагогике». Хрестоматия … С. 12-18.

3. Продумати і записати наукові факти, літературні і побутові приклади, ілюстрації з фільмів, які підтверджують вплив біологічного та соціального факторів на психічний розвиток особистості.
Самостійна робота 2

Тема: Психічний розвиток дитини від народження до 10-ти років

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Вирішити і письмово оформити задачі.


Самостійна робота 3

Тема: Психологічні особливості розвитку та формування особистостів підлітковому віці

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Вирішити і письмово оформити задачі.
Самостійна робота 4

Тема: Психологічні особливості становлення особистостів юнацькому віці

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Вирішити і письмово оформити ситуації.

Самостійна робота 5

Тема: Психологія навчання

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Дати письмові відповіді на такі запитання: 1. Чим систематичне шкільне навчання відрізняється від навчання дошкільників?

 2. Які психологічні завдання розв’язує навчання в початкових класах?

 3. Які психологічні завдання стоять перед навчанням учнів у середніх класах?

 4. Які особливості навчальної діяльності підлітків?

 5. Які основні передумови підвищення рівня навчання старшокласників?

 6. Які способи формування творчих розумових здібностей учнів?

 7. Чи потрібно вчителю знати потенційні можливості кожного учня до засвоєння навчального матеріалу? Навіщо? Як можна їх визначити?


Самостійна робота 6

Тема: Психологія виховання та самовиховання

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Дати письмові відповіді на такі запитання: 1. Що таке виховання і які його психологічні механізми?

 2. Яке виховне значення різних форм діяльності?

 3. Які психологічні механізми впливу колективу на моральне формування особистості?

 4. Як враховувати вікові особливості психічного розвитку у вихованні дітей?

 5. Як враховувати індивідуальні особливості психічного розвитку у вихованні дітей?

 6. Яке явище в психології називають «смисловим бар’єром», які причини його виникнення і наслідки? Які засоби його переборення?


Самостійна робота 7

Тема: Основи дитячої патопсихології

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Дати письмові відповіді на такі запитання: 1. Схематично зобразіть класифікацію основних груп дітей з відхиленнями у психічному розвитку; дайте перелік причин, які породжують аномалії в психічному розвитку.

 2. У чому принципова відмінність розумово відсталих дітей і дітей із затримкою розумового розвитку? У чому полягає індивідуальний підхід до дітей із затримкою розумового розвитку?

 3. У чому проявляються психопатичні прояви у поведінці дітей? Розкрийте форми і методи індивідуального і диференційованого підходу до них у процесі навчання і виховання.

Самостійна робота 8

Тема: Індивідуальні особливості та індивідуальний підхід до учнів

1. Провести спостереження на перерві та під час уроку за поведінкою трьох учнів: уповільненого, спокійного та рухливого. Виявити:


 • Як кожен учень поводив себе на перерві?

 • Як швидко кожен учень заспокоївся після перерви?

 • Як кожен учень реагував на запитання вчителя?

 • Як кожен учень відповідав на запитання? Яка у нього сила голосу?

 • Як кожен учень реагував на зауваження вчителя, на заохочення, на покарання?

2. Описати поведінку учнів та дати письмові відповіді на такі запитання:

 1. Який, з вашої точки зору, темперамент у кожного з учнів, за якими проводилося спостереження?

 2. Які типи темпераменту та на основі чого виділяють взагалі?

 3. Як потрібно вчителю працювати з дітьми, які мають різні типи темпераменту?

3. Написати письмовий звіт про індивідуальні і типологічні особливості учнів.
Самостійна робота 9

Тема: Психолого-педагогічне вивчення особистості учнята складання психолого-педагогічної характеристики

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Провести спостереження під час проходження педагогічної практики у школі за одним із учнів (за вибором студента), бесіди з ним, з класним керівником, вчителями школи та учнями класу про даного учня.

 3. За результатами проведеного спостереження написати психолого-педагогічну характеристику (за схемою).


Самостійна робота 10

Тема: Психолого-педагогічне вивчення учнівського колективута складання психолого-педагогічної характеристики

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Під час проходження педагогічної практики дослідити міжособистісні стосунки в учнівському колективі.

 3. Скласти психолого-педагогічну характеристику учнівського колективу (за схемою).


Самостійна робота 11

Тема: Психологія педагогічної діяльності 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Під час проходження педагогічної практики відвідати урок (відповідно до своєї спеціалізації).

 3. Зробити психолого-педагогічний аналіз відвіданого уроку.

 4. Розробити план-конспект уроку (відповідно до своєї спеціалізації) з дотриманням психолого-педагогічних вимог.


Самостійна робота 12

Тема: Психологія особистості вчителя

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Дати письмові відповіді на такі запитання: 1. Яким вимогам повинна відповідати професійна підготовка вчителя сучасної школи?

 2. Що таке педагогічне покликання?

 3. Назвіть основні вимоги до морально-психологічних якостей учителя.

 4. Що таке педагогічні здібності? Яка їх структура?

 5. Які компоненти педагогічних здібностей найважливіші для вчителя обраної вами спеціальності?

 6. Що таке педагогічний такт і педагогічна тактика?

 7. Розкрийте зміст поняття «педагогічна етика».

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> psy
psy -> Положення теорії психоаналізу З. Фройда та психоаналітичної психології К. Юнга, про розвиток психодинамічного напряму та сучасний прикладний аспект психоаналізу. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності
psy -> Сім'я як соціально-психологічний феномен
psy -> Індивідуальна робота студентів Орієнтовна тематика рефератів
psy -> План роботи зав кафедри О. В горецька Викладач О. С. Колпакчи
psy -> П редмет, завдання, методи історії психології
psy -> Зміст індивідуальної роботи студентів з дисципліни «загальна психологія» Тематика індивідуальних завдань Теми доповідей І рефератів
psy -> Тема предмет, завдання, методи патопсихології
psy -> Кредит змістовний модуль Навчальні цілі
psy -> Кредит змістовний модуль 1 Навчальні цілі


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка