Презентаційні матеріали до лекційних занять: з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом»Скачати 155.97 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.05.2017
Розмір155.97 Kb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ТЕХНІКУМ

ЛОЗІВСЬКА ФІЛІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

до ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ:

 

  з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом»

  для студентів денної форми навчання

зі спеціальностей5.03050901 «Бухгалтерський облік»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»

5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»  

Розробила:

Викладач –

Овчиник Т.А

ВСТУП

Дисципліна «Чинники успішного працевлаштування за фахом» включена до циклу професійної та практичної підготовки розділу самостійного вибору навчального закладу на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №1726 «Про підвищення рівня працевлаштування випускників навчальних закладів» та листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2012 року №1/9-89. Дисципліна викладається на останньому курсі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Мета курсу – формування у студентів практичних навичок працевлаштування відповідно до напрямів підготовки. Отримані теоретичні та практичні знання, після вивчення дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом», допоможуть молодим фахівцям проаналізувати існуючу ситуацію на ринку праці, провести оцінку своєї вартості на ринку праці та розробити реальну стратегію дій ефективного працевлаштування за отриманою спеціальністю.

Презентаційні матеріали складені згідно лекційних занять з дисципліни та відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів з урахуванням вмінь та навичок освітньо-кваліфікаційної характеристики. Вони призначені для покращення засвоєння студентами навчального матеріалу на лекційних заняттях.Після вивчення курсу студент повинен знати:
 • основні напрямки регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці;
 • законодавчо-нормативну базу в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів;
 • проблематику працевлаштування та зайнятості молоді;
 • основні методи пошуку роботи;
 • сучасні технології працевлаштування;
 • принципи підбору персоналу на підприємствах, в організаціях;
 • правові основи регулювання трудових відносин;
 • загальний порядок прийняття на роботу;
 • особливості адаптації молодого спеціаліста на підприємстві.

 • Студент повинен вміти:
 • орієнтуватися у конкретних ситуаціях, що виникають в умовах конкуренції на сучасному ринку праці;
 • використовувати новітні технології під час пошуку роботи;
 • активізувати власні зусилля у пошуку роботи, долати комунікативні та інші психологічні бар’єри;
 • застосовувати засоби ефективної самопрезентації в ході інтерв’ю з роботодавцем;
 • складати оголошення про пошук роботи;
 • застосовувати методи подолання певних страхів на початку пошуку роботи та під час співбесіди;
 • проходити співбесіду з роботодавцями, процедуру тестування при прийомі на роботу;
 • складати резюме та супровідний лист до резюме, розробляти резюме в форматі відео презентації;
 • розробляти індивідуальні програми кар’єрного зростання, презентувати власний професійний та творчій потенціал;
 • реалізовувати особистісні та професійні якості під час проходження випробувального строку на конкретному робочому місці.

Презентаційні матеріали до лекційних занять з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 5.03050901 «Бухгалтерський облік»; 5.03050401 «Економіка підприємства»; 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»; 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»; 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»; 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», 2014 року – 83 с.

 

 Розробила: Овчиник Т.А. викладач Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму.

 

Презентаційні матеріали до лекційних занять мають на меті розширити і закріпити теоретичні знання студентів денної форми навчання з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом». 

 

Розглянуто і погодженоЗаступник завідувача ЛФ ХАДТ

з навчально-виховної роботи

___________________ Н.І. Жук

«___»______________ 2014р.

 

 

  

м. Лозова-2014

 

МОДУЛЬ 1.

Розділ І. Ринок праці. Регулювання зайнятості населення.

Тема 1.

Ринок праці в сучасних соціально-економічних умовах. Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.

Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді. Характеристика основних функцій підрозділу вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. Державні служби зайнятості як центр реалізації державної політики зайнятості населення. Самозайнятість як один із шляхів працевлаштування молоді.


Розділ ІІ. Технологія активного пошуку роботи.

Тема 1.

Процес працевлаштування як необхідний момент самореалізації. Механізми подолання певних страхів у випускників на початку пошуку роботи. Алгоритм пошуку роботи. Пошук роботи та побудова кар’єри. Агентства з працевлаштування. Рекрутингові агентства. Кадрові агентства. Використання новітніх технологій під час пошуку роботи. Пошук випускниками вільних вакансій в Інтернеті.

Тема 2.

Резюме як основний документ особистості, що зайнята пошуками роботи. Загальні вимоги до написання резюме. Види резюме: хронологічне та функціональне; резюме комбінованого типу; резюме в форматі відео презентації. Правила складання супровідного листа до резюме. Складання особистого резюме на комп’ютері та розміщення його на сайті вищого навчального закладу. Написання есе за обраною тематикою.

Тема 3.

Співбесіда з роботодавцем, підготовка до співбесіди, особливості поведінки під час співбесіди (самопрезентація). Техніка телефонних розмов під час співбесіди. Створення іміджу ділової людини, розробка портрета особистості успішного пошукача. Формування впевненості в особистих здібностях. Процедура тестування при прийомі на роботу.

Розділ ІІІ. Правове забезпечення професійної діяльності. Перші кроки на робочому місці.

Тема 1.

Правове регулювання трудових відносин. Загальний порядок прийняття на роботу. Як захистити свої інтереси при укладенні трудового договору? Основні документи при прийомі на роботу. Перші кроки на робочому місці (процеси соціалізації та адаптації в новому колективі).

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Міждисциплінарний зв'язок дисципліни:

“Чинники успішного працевлаштування за фахом”

Соціологія

Правознавство

Психологія

Ділова українська мова

Економіка

Менеджмент

Етика ділового спілкуванняЛекція № 1Тема заняття: РИНОК ПРАЦІ.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯМета заняття:

навчальна – ознайомити студентів із законодавчо-нормативною базою в галузі працевлаштування

випускників ВНЗ, розширити знання про особливості існування ринку праці в сучасних соціально-економічних умовах, розкрити проблематику працевлаштування та зайнятості молоді;

розвиваюча – формувати у студентів вміння орієнтуватися на сучасному ринку праці та оцінювати «власну вартість» на ньому;

виховна – розвивати правову свідомість в сфері працевлаштування та розуміння відповідальності за власне майбутнє.

1.

Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навчальн. посіб. / В.С. Васильченко. – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.

2.

Волкова О.В. Ринок праці: Навчальн. посіб. / О.В. Волкова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 642 с.

3.

Гаркавенко Н. О. – Професійна зайнятість населення в умовах зміни форм власності та розвитку підприємництва//Формування ринкових відносин в Україні – 2007 - №10 – С. 132-142

4.

Закон України «Про зайнятість населення» Документ 5067-17, чинний, поточна редакція - Прийняття від 05.07.2012.

5.

Магазинщикова І.П. Молодий фахівець на сучасному ринку праці/І.П.Магазинщикова, О.М. Лободинська. – Львів: Вид-во «Край», 2004.-163с.

6.

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лютого 1993 року N 2998-XII. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

7.

Ринок праці України у 2010 році: Аналіт-стат. зб./Держ. центр зайнятості України.-К., 2011.

8.

Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Теорія ринку праці: Учеб.-метод. посібник. 2-е изд., Испр. – М.: Економічний факультет МГУ; ТЕИС, 1999. – 192 с.

9.

Соціальні проблеми працевлаштування молоді / О.М. Балакірєва, О.О. Яременко, О.В. Валькована, та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 132с.

10.

Трудове право України: підручник / Ю. П. Дмитренко. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 621 с.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Лекція № 1

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці Ринок праці в сучасних соціально-економічних умовах.

2. Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді.

3. Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

4. Характеристика основних функцій підрозділу ВНЗ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.

5. Державні служби зайнятості як центр реалізації державної політики зайнятості населення.

6. Самозайнятість як один із шляхів працевлаштування молоді.

7. Вправа «Моя вартість на ринку праці».

Лекція № 1

1. Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.

Ринок праці в сучасних соціально-економічних умовах.

Ринок праці за своєю суттю схожий до інших ринків, тобто формування й функціонування ринку праці базується на тих же економічних законах: попиту й пропозиції, конкуренції, вартості та грошового обігу.

Діяльність ринку праці регулюється ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВИМИ НОРМАМИ.

Ринок праці охоплює всі категорії працездатного населення, яке готове працювати за наймом або в режимі самозайнятості, підприємництва. Він є механізмом розподілу трудових ресурсів за галузями народного господарства з урахуванням професійної підготовки та кваліфікації працівників.

Водночас ринок є складовою СИСТЕМИ ВІДНОСИН, що формуються в суспільстві з питань купівлі-продажу РОБОЧОЇ СИЛИ.

Суб'єктами, які входять до ринкових відносин є РОБОТОДАВЦІ, НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ, БЕЗРОБІТНІ, РІЗНІ ПОСЕРЕДНИКИ.

Ринок праці не регулює безпосередньо процесу купівлі-продажу, а створює умови попиту і пропозиції на робочу силу.

Економічно прийнятим і рівнозначним слід вважати використання двох термінологічних сполучень - «ринок робочої сили» й «ринок праці», оскільки вони тісно поєднані та взаємно доповнюються.

При цьому товаром на них є РОБОЧА СИЛА.

Робоча сила - це сукупність фізичних і духовних якостей, якими володіє людина, жива істота при виготовленні матеріальних цінностей. Робоча сила - це здатність людини до певного виду діяльності ( розумова, професійна і фізична). Результатом споживання робочої сили є праця.

Під ПРАЦЕЮ розуміють цілеспрямовану діяльність людей на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда та суспільства загалом.Лекція № 1

БЕЗРОБІТТЯ - це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи і заробітку. Згідно з визначенням Міжнародної організації праці (МОП) безробітний - це людина, яка не має роботи, шукає її і готовий приступити до роботи негайно.

Відповідно до закону України «Про зайнятість населення», ЗАЙНЯТІСТЬ- це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб і така, що , як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формах. Зайнятістю визначається діяльність, яка базується на праві вільного володіння своєю здатністю до праці, і право власності на засоби виробництва для її здійснення.

Регулювання ринку праці - це взаємоузгоджена робота уряду, територіальних органів влади, спілки роботодавців і керівників підприємств.

Безпосередньо регулювання ринку праці здійснюється:

* Міністерством праці України,

* Міністерством сім'ї та молоді України,

* Державною службою зайнятості, міграційними службами.

Законодавство України про працю

Законодавство України про працю складається з Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього (ст.4 КЗпП України).

Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Лекція № 1

2. Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді.

Труднощі у працевлаштуванні молодь відчуває в зв’язку з тим, що має найменшу конкурентоздатність на ринку праці, яка викликана дією таких факторів:


 • нехваткою професійних знань, кваліфікації та навичок;
 • необхідністю надання молодим людям додаткових пільг (навчальна відпустка, більш жорсткі вимоги по охороні праці та інші), що викликає додаткові труднощі для підприємців;
 • трудовою нестабільністю молоді, яка пов’язана зі звільненнями в зв’язку із службою у армії, відпустками на навчання, відпустками молодих жінок для виконання репродуктивної функції та інші.

 • Невирішені проблеми працевлаштування молоді мають серйозні соціально економічні наслідки такі як:


 • зростання безробіття;
 • зниження рівня життя;
 • поширення пасивних нерегламентованих і деструктивних моделей поведінки;
 • збільшення зовнішньої трудової міграції;
 • психологічні зміни, які приводять до втрати мотивації до праці, зміни ціннісних орієнтацій і падіння легальної зайнятості.

Лекція № 1

3. Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

Загальні вимоги до працевлаштування молодих спеціалістів регулюються ст.197 Кодексу законів про працю України.Стаття 197. НАДАННЯ МОЛОДІ ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ

Працездатній молоді — громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше двох років.

Молодим спеціалістам — випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(Стаття 197 в редакції Закону № 263/95-ВР від 05.07.95)Лекція № 1

5. Державні служби зайнятості як центр реалізації державної політики зайнятості населення.

Завдання служби зайнятості:

сприяння у працевлаштуванні;

організація громадських та інших робіт тимчасового характеру;

підбір персоналу;

навчання, підвищення кваліфікації безробітних;

допомога у виборі професії чи зміні професії,

можливості кар'єрного росту;

інформаційні та консультаційні послуги;матеріальна підтримка на період безробіття.

Стаття 5. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення

Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі:

в) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

Лекція № 1

6. Самозайнятість як один із шляхів працевлаштування молоді.

Самостійна зайнятість – це різновид нетрадиційної зайнятості, який полягає в трудовій діяльності з метою отримання доходу без формальних трудових відносин з роботодавцем, або у підприємницькій діяльності шляхом створення суб’єктів малого підприємництва – фізичних та юридичних (кількість працюючих – до 50 осіб і обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. грн..) осіб у різних сферах.

Молодіжне підприємництво – це елемент підвищення рівня зайнятості серед молоді та створення нових малих підприємств і додаткових робочих місць. Розвиток молодіжного підприємництва є одним із найважливіших напрямків економічної політики країни.

Фрілансер – це самозайнята особа, яка працює дистанційно, виконує разове замовлення або тимчасову роботу без зарахування до штату підприємств і без укладання трудового договору із роботодавцями.

Лекція № 1

7. ВПРАВА ««МОЯ ВАРТІСТЬ» НА РИНКУ ПРАЦІ»

Мета цієї вправи – уявити картину того, наскільки ваші сильні сторони як кандидата на отримання роботи відповідають критеріям, якими керуються під час відбору потенційні роботодавці.

Намалюйте на аркуші паперу таблицю, яка складається з трьох стовпців.

Що цікавить роботодавців

Оцінка, важлива для роботодавця

Оцінка самому собі

1

2

3

Уміння грамотно складати документи і вести листування

5

5

Наявність вченого ступеня

1

0

Наявність досвіду

4

1

Уміння працювати з офісною технікою

4

4

Знання англ. мови

1

3

Знання професійної етики

4

5

Комунікаційна компетенція

4

4

Лекція № 1
 • У лівому стовпці випишіть 5-7 факторів, якими, імовірніше всього, будуть керуватися під час відбору кандидатів потенційні роботодавці в кожній визначеній вами цільової області. Якщо ви не маєте такої інформації, поговоріть з ким-небудь, хто вже працює в таких галузях, чи спробуйте відшукати дану інформацію в бібліотеці.
 • У середньому стовпці виставте оцінку відповідному фактору, керуючись своїми власними розуміннями щодо його важливості для потенційних роботодавців. Якщо, наприклад, вам здається, що документи про освіту справлять велике враження на роботодавця в сфері діяльності, яка вас цікавить, можете дати цьому фактору найвищу оцінку за п'ятибальною системою.
 • У правому стовпці виставте оцінку по відповідному фактору. Якщо, наприклад, ваші документи про освіту відповідають тим, що вимагаються в обраній вами сфері діяльності, можете поставити собі оцінку “5”. Якщо ж у вас немає вищої освіти, яка необхідна для даної роботи, а є лише середня фахова освіта в цій області, можете виставити собі “2” бали.
 • Виконайте пп. 3 і 4 для кожного фактора.
 • Складіть значення в кожному стовпці.
 • Відніміть суму оцінок, виставлених самому собі, із суми оцінок у стовпці для потенційних роботодавців.
 • Віднявши суму своїх оцінок, ви отримаєте уявлення про свою ринкову вартість. Чим менша різниця між оцінкою перерахованих факторів потенційним роботодавцям і вашій самооцінці, тим вища буде ваша ринкова вартість.

Лекція № 1

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
 • Розкрийте сутність ринку праці в сучасних соціально-економічних умовах.
 • Які категорії населення охоплює ринок праці?
 • Хто є суб’єктом ринкових відносин?
 • Що є товаром на ринку праці?
 • Що розуміють під поняттям «праця»?
 • Що є головними елементами ринку праці?
 • Пропозиція на ринку праці це -…..
 • Безробіття це -……
 • Якою статтею КЗпП України регулюється працевлаштування молодих спеціалістів?
 • Дайте характеристику основних функцій підрозділу ВНЗ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.

Лекція № 1

Лекція № 2

Тема заняття: ТЕХНОЛОГІЯ АКТИВНОГО ПОШУКУ

РОБОТИ ТА ПОБУДОВА КАР’ЄРИМета заняття:

навчальна – розкрити існуючі міфи щодо працевлаштування молоді, сформувати уявлення про алгоритм пошуку роботи, ознайомити із новітніми технологіями пошуку роботи, розповісти про розповсюджені засоби шахрайства з боку роботодавців;

розвиваюча – розвинути здібності щодо створення іміджу ділової людини;

виховна – виховання почуття самостійності та відповідальності у сфері планування кар’єрного зросту;

1.

Випускники ВНЗ у реальному бізнесі: яких навичок і знань їм бракує? // Вісник Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – 2010. – Лютий, с. 3

2.

Діденко В.М. Менеджмент: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 584с.

3.

Корпоративна культура: Навчальний посібник / Під заг. ред. Г.Л. Хаєта. – Київ: 2003. – 403 с.

4.

Берг В. Карьера-супер-игра.-М.,1998.

5.

Занюк С. С. Психологія мотивації /С. С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Лекція № 2

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
 • Пошук роботи та побудова кар’єри. Міфи щодо працевлаштування.
 • Процес працевлаштування як необхідний момент самореалізації молоді.
 • Механізм подолання певних страхів у випускників на початку пошуку роботи.
 • Алгоритм пошуку роботи. Агентства з працевлаштування. Використання новітніх технологій під час пошуку роботи.
 • Розповсюджені засоби шахрайства з боку роботодавців.
 • Пошук випускниками вільних вакансій в глобальній мережі Інтернет.

Лекція № 2
 • Пошук роботи та побудова кар’єри. Міфи щодо працевлаштування.

 • Міф № 1. Знайти зараз роботу нереально.

  Міф № 2. Диплом престижного вузу - гарантія працевлаштування.

  Міф № 3. Головне при працевлаштуванні - зв'язки.

  Міф № 4. Скрізь потрібний досвід роботи.

  Міф № 5. Чим більше грошей ви попросите, тим вище вас оцінять.

  Міф 6. Розмістивши своє резюме на кількох інтернет-сайтах, ви неодмінно отримаєте достатню кількість вигідних пропозицій.

  Міф 7. Оголошення про вакансії в повній мірі відображають обсяг і різномані­тність ринку праці.

  Міф 8. Найбільш кваліфіковані фахівці отримують кращу роботу.

  Міф. 9. Якщо Ви - випускник вузу, - за вас повинен турбуватися вуз.

Лекція № 2

Грамотний пошук роботи - перший крок на шляху створення і розвитку діло­вої кар'єри.Термін кар'єра у самому загальному розумінні означає успішне просування в області суспільної, службової, наукової й іншої діяльності.

Щоб отримати гідну роботу, кожен повинен вміти реально оцінювати свої ділові якості, співвідносити свою професійну підготовку з тими вимогами, які ставлять перед ним організація, його робота. Багато в чому від цього буде залежати ус­піх всієї його подальшої кар'єри.

Необхідна правильна самооцінка своїх навичок і ділових рис, яка передбачає знання себе, своєї сили, слабостей та недоліків. Тільки за цієї умови можна прави­льно визначити цілі кар'єри.

В якості цілей кар'єри часто називають наступні:


 • отримати роботу чи посаду, яка відповідала б самооцінці, бажано в місцевості, природні умови якої сприятливо діють на стан здоров'я і дозволяють організувати гарний відпочинок;
 • займатися видом діяльності чи мати посаду, яка відповідає самооцінці і тому доставляє моральне задоволення;
 • мати роботу чи посаду, яка добре оплачується;
 • обіймати посаду, посилюючу професійні можливості людини і розвиваючу їх;
 • мати роботу чи посаду, яка носить творчий характер;
 • працювати за фахом чи обіймати посаду, яка дозволяє досягти певного ступе­ня незалежності;
 • мати роботу чи посаду, яка дає можливість продовжувати активне навчання;
 • мати роботу чи посаду, яка одночасно дозволяє займатися вихованням дітей чи домашнім господарством.

Лекція № 2

На макрорівні

На мікрорівні

На мезорівні

соціальні

особистісні

інтегруючі

куди відносять ситуації, що складаються на рин­ку праці;

правове забезпечення; національний менталітет та ін.

природні властивості індивіда,

його індивідуа­льно-психологічні особливості;

систему потреб,

мотивів,

інтересів;

систему керу­вання особистістю,

її «Я - образ»


соціальний статус,

рівень матеріальної забезпече­ності,

соціальні зв'язки індивіда, виховання,

освіта,


культурні традиції та ін.

Які саме фактори (сучасні) впливають на розвиток кар'єри особистості?

Оскільки особистість - це явище соціальне, а соціальність полягає у тому, що вона є продуктом спілкування людей, то до основних факторів, що впливають на особистість та її поведінку (див. таблицю 1.1), відносять:

Таблиця 1.1

Основні фактори, що впливають на розвиток кар’єри особистості

Кожен з цих факторів вкладає свій внесок в формування та розвиток ділової кар'єри працівника, та ведучу роль все частіше відводять інтеграційним факторам.

Лекція № 2

ЧИ МОЖНА КЕРУВАТИ ПРОЦЕСОМ КАР'ЄРНОГО РОСТУ?

Можна, але при цьому необхідно керуватися наступними життєвими прави­лами:

- не втрачати час на роботу з безініціативним, неперспективним начальником, а зробиться потрібним ініціативному, оперативному керівнику;

- розширювати свої знання, здобувати нові навички;

- готувати себе до більш високооплачуваної посади, яка стає (або незабаром стане) вакантною;

- пізнавати й оцінювати інших людей, важливих для вашої кар'єри (батьків, сім'ю, друзів);

- пам'ятати, що все в житті змінюється: ви, ваші знання і навички, ринок, орга­нізація, середовища, оцінити ці зміни - важлива для кар'єри якість;

Лекція № 2

Щоб досягти УСПІХУ І ЗРОБИТИ ГІДНУ

КАР'ЄРУ, потрібно постійно:піклуватися про свій імідж,

вміти відстоювати свою дум­ку,

завжди керуватися розумом, а не тільки почуттями,

мужньо шукати вихід у будь-якій ситуації,

у що б то не стало зберігати оптимізм,

вміти знаходити спільну мову з кожною людиною незалежно від посади,

використовувати будь-яку можливість для просування вперед,

бути цілеспрямованим, творчо підходити до роботи і ніколи не зупинятися на досягнутому.

Лекція № 2

На підтвердження цього можливо привести складові кар'єрного успіху, які, на думку Лі Якокки, дозволили йому зробити успішну кар'єру менеджера компанії «Форд», а пізніше - «Крайслер» ( Якокка Ли. Карьера менеджера:,- Пер. с англ. Р.И. Столпер.- МН.: «Парадокс», 1966. - 432с.):-рішучість;

-везіння («Я виявився на належному місці в належний час»); -сила волі;

«допомога багатьох гарних людей»; -оптимізм;

-ввічливість і гарні манери;

-заповзятливість;

-ораторське мистецтво;

-уміння викладати свої думки на папері;

-ерудиція;

-комунікабельність;

-гарна освіта в області гуманітарних наук (Головне - це закласти міцні основи знань в області літератури, добре опанувати усну й письмову мову»;

-посидючисть;

-ціліспрямованність;

-уміння зосередитися й раціонально користуватися своїм часом;

-зовнішній вигляд;

-уміння визначати пріоритети;

-уміння розпізнавати характер людей;

-уміння визнавати помилки;

-уміння йти на ризик;

-уміння слухати так само, як говорити;

-самореклама.

Лекція № 2

2. Процес працевлаштування як необхідний момент самореалізації молоді.

Самореалізація - в ​​ієрархії потреб А. Х. Маслоу - вища - бажання людини реалізувати свої таланти і здібності. Прагнення людини виявити себе в суспільстві, відбивши свої позитивні сторони.

Відповідаючи самому собі на питання: Хто я? Який я? До чого я прагну? молода людина формує самосвідомість - цілісне уявлення про самого себе, емоційне відношення до самого себе, самооцінку своєї зовнішності, розумових, моральних, вольових якостей, усвідомлення своїх достоїнств і недоліків, на основі чого виникають можливості цілеспрямованого самовдосконалення і самовиховання;

У молодості людина максимально працездатна, витримує найбільші психічні й фізичні навантаження. Вона найбільш здатна до оволодіння складними способами інтелектуальної діяльності. У молодості легше здобуваються всі потрібні для обраної професії знання, уміння і навички, розвиваються необхідні спеціальні особистісні і функціональні якості (організаторські здібності, ініціативність, мужність і спритність, чіткість, акуратність і т.д.).

Лекція № 2

3. Механізм подолання певних страхів у випускників на початку пошуку роботи.

 • Для пошуку роботи повинен бути лад в думках та бажаннях.
 • Починаючи пошук роботи вперше прийдеться немало попрацювати. Головне – набратися терпіння та не опускати руки.
 • Ваше перше місце роботи – це старт, перша можливість реалізувати свої знання, відчути справжнє життя, придбати досвід спілкування з людьми.

 • Для того щоб скласти грамотний план пошуку роботи насамперед всього потрібно навести порядок в думках та бажаннях. Для цього сформулюйте відповіді на декілька питань:

  Яку роботу ви шукаєте? За якою професією? Чи хочете ви займатися спеціальністю за дипломом, будувати кар’єру саме в цієї професії? Чи буде вона вам приносити задоволення та достатній заробіток?

  Буває що пошук роботи починає втомлювати та навіть самий впевнений оптиміст «здає позиції». Позитивний настрій при пошук роботи допомагає виробити та навчитися керувати такими якостями та вміннями як дієвість, активність, рішучість, впевненість собі.

  Ключові фрази при цьому є: «Я зможу», «Я справлюсь», а девізом життя людей з позитивним настроєм є лозунг: «Якщо не я, то хто ж?». за допомогою позитивного настрою можна не тільки збільшувати чи зменшувати якусь якість але й навчитися ним керувати.


Лекція № 2

Буває що пошук роботи починає втомлювати та навіть самий впевнений оптиміст «здає позиції».Що краще всього допоможе зберегти позитивний настрій в процесі пошуку роботи?

Займіться фізичними вправами

Навчитися розслаблятися та відпочивати

Робіть позитивні висновки

ПОРАДИ:

Необхідно зрозуміти що вам необхідна ця роботи як і роботодавцю потрібен хороший робітник, тобто ви.

Не треба боятися, ваше працевлаштування – це вигідна справа для обох, і ваш страх перед співбесідою це теж саме що страх продавця лимонів перед їх продажем.

Лекція № 2

4. Алгоритм пошуку роботи. Агентства з працевлаштування. Використання новітніх технологій під час пошуку роботи

Існує декілька поширених підходів до пошуку роботи, а саме:

Пошук роботи на основі власних бажань

Пошук роботи на основі врахування потреб ринку праці

Пошук роботи на основі особистого досвіду практичної роботи, професійних навичок та вмінь.При цьому необхідно відповісти на наступні питання:

Ким саме я хочу бути?

Які для цього необхідні знання, вміння та навички?

Для виконання якої роботи вони потрібні?

Якими з цих знань та вмінь я володію?

Чи користується професія попитом на ринку праці?

Як і де можна набути професію?

Де і як можна працевлаштуватися за цією професією?Лекція № 2

Для наступного кроку пошуку роботи необхідно проаналізувати джерела вакансій та визначити методи пошуку роботи. Джерелом вакансій може бути будь-яка особа чи організація, яка може запропонувати Вам роботу. Джерело вакансій – це не тільки вакансії, про які повідомляється, а і приховані вакансії.До джерел вакансій можна віднести:

засоби масової інформації (періодичні видання: газети, журнали; передачі та телетексти по телебаченню та радіо);

довідники місцевих організацій, щорічний телефонний довідник „Золоті сторінки України”, видання, які висвітлюють благодійні заходи;

оголошення про вакансії на дошках оголошень (на підприємствах, біля зупинок), у транспорті та інших громадських місцях;

центри зайнятості та приватні агенції;

особисті контакти: друзі, колишні товариші по роботі, родичі;

Інтернет;

різні масові інформаційні заходи (ярмарки вакансій, аукціони спеціалістів, дні інформацій та відкритих дверей тощо);

спілки, бібліотеки...

Лекція № 2

АДРЕСИ САЙТІВ ДЛЯ ПОШУКУ РОБОТИ:

http://rovno.vakansii.ua/ua/

http://rivnejobs.org.ua/

http://www.rvjob.com.ua/

http://jobs.rv.ua/Rivne/

http://kiev.netbee.ua/

http://job.ukr.net/

http://alljob.com.ua/kiev/

http://www.101.com.ua/

http://rabota.ua/

http://job4it.net/

http://www.work.ua/

http://kadry.itop.net/

http://jobsearch.com.ua/

http://www.jobportal.com.ua/job/ukraine/kiev.html

http://044.superjob.ua/

http://www.ukrwork.net/

 

http://job-ua.com/

http://rabota.slando.com.ua/

http://www.robotazp.com.ua/

http://rabota-i-trud.com.ua/rabota-v-kieve.php

http://www.jobs.ua/

http://www.jobtoday.com.ua/

http://www.novarobota.ua/

http://jae.org.ua/

http://www.trud.ua/kiev.html

http://www.kiev-job.com.ua/

http://www.rabotaplus.com.ua/

http://job.tochka.net/

http://job.gala.net/

http://job.kiev.ua/

Лекція № 2

МЕТОДИ ПОШУКУ РОБОТИ

спілкування при здійсненні особистісних контактів (друзі, колишні товариші по роботі, родичі, знайомі), при зверненні на підприємства, організації, установи (зі спеціалістами по підбору персоналу, роботодавцями, працівниками);

підготовка та розсилка резюме, рекомендаційних листів з пропозиціями щодо власних трудових послуг підприємствам, організаціям та установам;

здійснення телефонних дзвінків на підприємства, організації та установи, в яких зацікавлені (пошукових та по рекламі).

Лекція № 2

Друзі, знайомі та люди, з якими Ви зустрічаєтесь, можуть:

Знати про певні вільні робочі місця; погодитись повідомити Вас в тому разі, якщо в них буде інформація про вакансії;

бути знайомі з людиною, яка залишає роботу;

знати певні підприємства чи організації, до яких є сенс звернутись в пошуках вакансій;

мати інформацію про підприємства чи організації, які переїжджають в місцеві райони, чи підприємства, які планують розширити свою діяльність.

Люди, які працюють в організаціях, в яких Ви зацікавлені, можуть:

знати про вакансії на своєму підприємстві;

мати інформацію про звільнення з роботи людей на цьому підприємстві;

в разі, якщо підприємство планує приймати нові кадри, повідомити директору чи менеджеру про Вашу кандидатуру;

передати директору чи менеджеру Ваше резюме.

Той, хто тільки-но почав працювати на новому підприємстві, міг:

нещодавно звертатись у підприємство чи організацію, яка

пропонувала вакансію для людини Вашої кваліфікації.

Той, хто працює в тій самій професійній галузі, що й Ви, може:

взяти копії Вашого резюме та запропонувати їх особам, які

можуть бути в них зацікавлені.

Інші люди, які шукають роботу, можуть:

знати або чути про вакансії, які зацікавили їх і можуть бути корисними для Вас.

Лекція № 2

ПОМИЛКИ ПІД ЧАС ПОШУКУ РОБОТИ

1. Несформовані очікування стосовно майбутньої роботи

2. Недостатня наполегливість

3. Брак інформації про підприємство/установу/організацію

4. Недостатня компетенція, невідповідність вимогам відкритої вакансії

5. Надмірне хвилювання під час співбесіди

Лекція № 2

6. Розповсюджені засоби шахрайства з боку роботодавців.

У газетах і на спеціалізованих сайтах можна знайти цікаві пропозиції по найму керівників, секретарів, менеджерів продажів, фахівців з персоналу і інших спеціальностей. Ось тут і треба зосередитися і розсудливо поміркувати над оголошенням. Ось список того, що має насторожити здобувача:

Перше: відсутня назва компанії.

Друге: відсутня вимога вищої освіти на керівні посади.

Третє: не вимагається спеціальної освіти для специфічних професій.

Четверте: не вказані телефони організації, а дан номер стільникового телефону.

П’яте: електронний ящик, зареєстрований на таких сайтах, як mail.ru, yandex та інших, що надають цю безкоштовну послугу.

Шосте: пропонують високі, порівняно з іншими роботодавцями, зарплати.

Лекція № 2

ОТЖЕ НАЙТИПОВІШИМИ СПОСОБАМИ ОБМАНУ

НА РИНКУ ПРАЦІ Є ТАКІ.
 • Різні піраміди.
 • Вам телефонують із кадрового агентства.
 • Вас уже ніби взяли на роботу, але на три вакансії є четверо рівноцінних претендентів, і треба ще когось відсіяти.
 • Випробувальний термін.
 • Працівника беруть на роботу, але на мізерну зарплату.
 • Уважно читайте оголошення.
 • Прошу чергу не займати.
 • При масових заходах планують здійснювати їх в аудиторії меншій, ніж потрібно.
 • Навчіться витримувати давку на співбесіді.
 • Не соромтеся видатися нетямущим і занудою.
 • Ура, Вас взяли на роботу!
 • Читайте спеціалізовані видання і сайти, розпитуйте про роботу в знайомих.

Лекція № 2

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
 • Які саме фактори впливають на розвиток кар’єри особистості?
 • Що потрібно робити для того щоб досягти успіху і зробити гідну кар’єру?
 • Існує декілька поширених підходів до пошуку роботи, а саме….
 • Поясніть основні помилки пошукача при пошуку роботи.
 • Які кадрові агентства в и знаєте?
 • Як уникнути шахрайство з боку роботодавців?

Лекція № 2

Лекція № 3

Тема заняття: Резюме як основний документ особистості,

що зайнята пошуками роботиМета заняття:

навчальна –

поглибити знання з написання резюме та супровідного листа до резюме, познайомити з умовами складання оголошення про пошук роботи;

розвиваюча –

формувати навички ефективної самопрезентації;

виховна –

розвивати почуття самостійності, відповідальності, творчого мислення;

1.

Вікторія Лисенко. Успішне резюме та супровідний лист//серія «Те, що потрібно» - Видавництво Фактор, 2013. – 64с.

2.

Випускники ВНЗ у реальному бізнесі: яких навичок і знань їм бракує? // Вісник Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – 2010. – Лютий, с. 3

3.

Діденко В.М. Менеджмент: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 584с.

4.

Корпоративна культура: Навчальний посібник / Під заг. ред. Г.Л. Хаєта. – Київ: 2003. – 403 с.

5.

Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч.посібник з етикету для студентів. – Суми: ВТД «Універ.книга». – 2002. – 208с.

6.

Культура ділового спілкування: Навчальний посібник/ Укл. Людмила Зубенко, Віктор Немцов, - К.: Екс Об, 2000. – 196с.

7.

Філоненко М. Психологія спілкування. Навчальний посібник / К. : Центр учбової літератури, 2008.- 224 c. http://www.info-library.com.ua/books-book-163.html

8.

Берг В. Карьера-супер-игра.-М.,1998.

9.

Занюк С. С. Психологія мотивації /С. С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

10.

Прийняття на роботу. Співбесіда, анкетування / Гордієнко К.Д. – К.: КНТ, 2006. – 184 с.

11.

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч.посібник. — К.: Літера, 2003.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Лекція № 3

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Загальні вимоги до написання резюме.

2. Види резюме: хронологічне, функціональне, комбіноване.

3. Резюме в форматі відео-презентації.

4. Правила складання супровідного листа до резюме.

5. Складання оголошення про пошук роботи.

6. Написання есе за обраною тематикою.

Лекція № 3

Лекція № 3

1. Загальні вимоги до написання резюме.

Резюме (фр. résumé) CV (лат. curriculum vitæ вимовляють курíкулюм вíте, що перекладається як «життєвий шлях»).

Резюме — це документ про особисті, освітні та професійні дані.

Складається при прийомі на роботу. Особливістю такого документа є стислість (його обсяг, як правило, не перевищує 1 аркуша). У резюме може зазначатися мета — посада (робота), на яку претендує автор, і бажана заробітна плата.

Сторінка формату А4, розповсюджений шрифт: наприклад, Times New Roman або Arial, розмір кегля від 12 до 14 пунктів.

Резюме складається з таких реквізитів:

1.Назва документа.

2. Текст.

3. Дата.

4.Підпис.Текст документа містить такі дані:

1. Ім’я, прізвище, по батькові (повністю, у називному відмінку).

2. Дата й місце народження (відповідно до паспортних даних).

3.Домашня адреса, телефон.

4. Родинний стан.

5. Освіта (заклади освіти, підготовка, перепідготовка, курси тощо).

6. Науковий ступінь, учене звання (якщо є).

7. Трудова діяльність, досвід роботи (окремо — за спеціальністю, на яку претендує кандидат).

8. Додаткові дані (особисті якості, знання, навички, суміжні спеціальності — усе те, що може дати більш точні уявлення про позитивні якості кандидата).

Бажано починати зі свого прізвища, ім’я, по-батькові, а не зі слів «резюме» чи «автобіографія».Контактна інформація: в цьому розділі вкажіть свою дату народження, сімейний стан, місце проживання, моб. телефон, ел. адресу.

Мета: зазначте вакансію, на яку Ви претендуєте та чому саме Вас можуть розглядати як достойного кандидата. Також можете додати власні побажання до майбутнього місця роботи.

Освіта: вкажіть дату вступу і закінчення навчального закладу, його повну назву. Якщо Ви закінчили додаткові курси або проходили тренінги, обов’язково повідомте про це.

Досвід роботи: тут Ви повинні надати власні дані в зворотньому хронологічному порядку, починаючи з останнього місця роботи (бажано вказувати дати прийому на роботу, звільнення). Якщо Ви студент та нещодавно закінчили навчальний заклад, то Вам треба вказати місце проходження практики, стажування, а також не зайве поінформувати, в яких суспільних заходах брали участь.

Професійні навики: вкажіть свій рівень роботи з комп’ютером, знання загальних та допоміжних програм, володіння іноземними мовами тощо.

Особисті якості: зазначте власні найбільш важливі якості, які можуть зацікавити потенційного роботодавця.

Лекція № 3

2. Види резюме: хронологічне, функціональне, комбіноване.

ХРОНОЛОГІЧНЕ РЕЗЮМЕ

Використовуйте резюме хронологічного типу, якщо:
 • ви хочете отримати посаду в сфері, де у вас спостерігається стійкий і вражаючий прогрес.
 • останнє місце роботи – це сильна сторона вашого трудового досвіду і ви плануєте й надалі займатися цією діяльністю.

 • Резюме хронологічного типу може виставити вас в невигідному світлі, якщо:
 • ви збираєтеся змінити профіль діяльності й перейти на роботу в іншу галузь, не пов'язану з попередньою діяльністю.
 • останнім часом ви постійно зайняті пошуком роботи і на більшості з перерахованих в резюме робочих місць ви працювали по півроку.
 • у вашій трудовій біографії багато довгих періодів часу, коли ви не працювали з різних причин.

Лекція № 3

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ РЕЗЮМЕ

Рекомендуємо використовувати цей тип резюме, якщо:
 • вам практично нічого сказати про попереднє місце роботи, і ви претендуєте на рядову посаду
 • ви повертаєтесь до даної сфери діяльності після тривалої перерви
 • чітко хронологічний порядок демонстрування вашого досвіду працюватиме проти вас
 • ви працювали в різних місцях, але минулий досвід роботи не відображає вашого службового зростання

 • Отже, резюме функціонального типу концентрує увагу на ваших трудових досягненнях і дозволяє приховати «дірки» у вашій трудовій біографії.Лекція № 3

РЕЗЮМЕ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

Резюме комбінованого типу не тільки демонструє вашу кваліфікацію та досягнення, а й дозволяє отримати виразне уявлення про хронологію вашої трудової біографії.Лекція № 3

Складання резюме – творчій процес. Гарне резюме схоже на гарний рекламний ролик: з вами хочуть ближче познайомитися.Про що не треба писати в резюме

Не треба вказувати або включати в резюме:


 • всю вашу трудову біографію (насправді вашого потенційного роботодавця цікавлять тільки останні 3-5 місць роботи й період не більше 10 років);
 • ваші фізичні дані й опис здоров'я;
 • ваші слабкі сторони;
 • причини, з яких ви пішли з роботи;
 • рекомендаційні листи або імена людей, які можуть вас рекомендувати (підготуйте цей список окремо, він може знадобитися на співбесіді).

Лекція № 3

4. Правила складання супровідного листа до резюме.

Супровідний лист (cover letter)- важлива характеристика Вашого професіоналізму. Він формує у потенційного працедавця Ваш професійний образ і дає багато інформації про пошукувача. Читаючи Вашого листа, працедавець зосереджується на низці важ­ливих для себе аспектів. І тому супровідного листа Ви маєте написати, щоби вико­нати свою найголовнішу функцію.

Він має переконати потенційного роботодавця прочитати Ваше резюме. Він має переконати роботодавця у тому, що саме Ви будете надзвичайно корисними для його компанії.

Він має переконати у Вашому вмінні писати важливі ділові папери, таланті спілкування і налагоджування стосунків.ПРИ НАПИСАННІ СУПРОВІДНОГО ЛИСТА ДОТРИ­МУЙТЕСЯ ПЕВНИХ ВИМОГ:

1.Супровідний лист - це лаконічний спосіб переконання.

2.Резюме не передбачає "вільностей", тому саме супровідний лист є тим документом, що дає змогу пояснити, чому Ви залишили останнє робоче місце,те, чому Ви звернулися в цю компанію і які ваші професійні якості будуть особливо корисні. Все це підвищує Ваші шанси бути запрошеним на співбесіду.

3. Супровідний лист - це діловий документ. Уміння написати такого листа, виражати думки, складати переконливі пропозиції дасть змогу вам ще до співбесі­ди продемонструвати працедавцеві свої професійні якості.

4. Напишіть, звідки Ви дізналися про вакансію. Не полінуйтеся дізнатися ім'я того, хто читатиме листа, і винесіть у першому рядку. Частіше згадуйте назву компанії, не пишіть загальних слів і не вказуйте неконкретні проекти, що Ви їх ніби то здійснили. Стосовно останнього, то взагалі побільше конкретного.

5. Напишіть те, що Ви знаєте про цю компанію.

6. Напишіть, що саме Вас цікавить в компанії і чому Ви хочете в ній працювати.

7. Пишіть про те, чого Ви хотіли б досягти, працюючи в компанії.

8. Пишіть, які конкретні професійні риси дають змогу домогтися реалізації окреслених завдань.

9. Про попередніх роботодавців відгукуйтеся лише позитивно.

10. Вкажіть контактну інформацію, коли Ви готові приїхати на співбесіду.

І ще одне. Обсяг листа має не перевищувати 2000 знаків, у тому числі пропуски.Лекція № 3

Лекція № 3
 • Що означає поняття «самопрезентація»?
 • Для чого потрібно «резюме»?
 • Перелічить реквізити резюме.
 • Які види резюме ви знаєте?
 • Про що не треба писати в резюме?
 • Для чого потрібний «супровідний лист»?
 • Яких вимог бажано дотримуватися при написанні супровідного листа?
 • Яка мета написання есе?

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

навчальна –

пояснити правила підготовки та проходження співбесіди, познайомити з особливостями невербального засобу спілкування, розповісти про імідж ділової людини;

розвиваюча –

розвинути здібності щодо створення іміджу ділової людини, формувати навички ефективної самопрезентації;

виховна –

прищеплення якостей ділового спілкування, виховання почуття самостійності та відповідальності, формування впевненості в особистих здібностях;

Лекція № 4
Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів

Скачати 155.97 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка