Прикарпатський національний університет імені В. СтефаникаСторінка1/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.69 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника
Кафедра теоретичної і прикладної економіки
Історія економіки та економічної думки”Навчально-методичний комплекс

для студентів


напряму підготовки бакалаврів

0305 «Економіка та підприємництво»

Івано-Франківськ

2012


УДК – 330.8

ББК 63.3(4УКР)-2я73


ЕК - 45

Навчально-методичний комплекс: “Історія економіки та економічної думки” для студентів економічних cпеціальностейУкладачі: к.е.н., доц. Калашнікова Є.Д., к.е.н., доц. Мацола М.М., к.е.н. доц. Стефінін В.В. вик. Стефанишин Б.М

Рецензенти:


Кісь Святослав Ярославович - к.е.н., доц. кафедри економічної теорії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Васильченко Сергій Миколайович – к.е.н., доц. кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника.
Навчально-методичний посібник підготовлений у відповідності до навчальної програми з дисципліни «Історія економіки та економічної думки», затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спороту України.

Викладений в посібнику матеріал дасть можливість студентам економічних спеціальностей зосередити увагу на найважливіших питаннях історії економіки, полегшити пошуки необхідної навчально-методичної літератури до кожної теми, що вивчається під час семінарських та практичних занять, систематизувати основні історичні події та економічні процеси і їх трактування різними економічними школами; вибрати тематику рефератів та необхідну літературу для їх написання і виконання завдань самосійної роботи .


Схвалено до друку Вченою радою економічного факультету Прикарпатсь­кого національного університету імені Василя Стефаника
Протокол № __ від ___________ 2012 р.

ВСТУП
Історія економіки та економічної думки є важливою навчальною дисципліною в структурі вищої економічної освіти. Вона вивчає господарську діяльність людства в історичному розвитку від первісної доби до сучасності, основні явища і процеси матеріального виробництва, різноманітні форми господарювання, економічну політику найрозвиненіших держав світу та України, загальні закономірності світового економічного розвитку та його особливості в окремих країнах, виникнення, становлення, розвиток та зміну економічних ідей і концепцій, які діють в певний історичний період і відображають інтереси певних соціальних груп.

Навчальна дисципліна має важливе значення для загальноосвітньої та спеціальної підготовки економістів. Вона закладає основи економічного мислення та наукового розуміння реальної дійсності, формує економічний світогляд та економічну культуру майбутніх спеціалістів.

Курс «Історія економіки та економічної думки» є джерелом фактичного матеріалу для всіх економічних дисциплін, перш за все політекономії,, макро- та мікроекономіки, а також галузевих та функціональних наук.

Особливо важливим є вивчення економічної історії в умовах формування нової концепції економічного розвитку незалежної України, яка стала суб’єктом світової спільноти.


В результаті вивчення курсу студенти повинні :

Знати:

 • періодизацію економічної історії ;

 • основні типи економічних систем ;

 • основні форми господарювання в різні періоди історичного розвитку та їх еволюцію;

 • головні напрями та школи зарубіжної та вітчизняної економічної думки.

Розуміти:

 • загальні тенденції, закономірності та особливості господарського розвитку протягом тисячоліть;

 • причини піднесення та занепаду світових лідерів у різні періоди історії;

 • альтернативні шляхи здійснення соціально – економічних перетворень в різних економічних системах;

 • особливості формування наукових поглядів в різні історичні періоди розвитку людства;

Вміти :

 • аналізувати історичні події, процеси та досвід, набутий людством протягом віків;

 • робити висновки та узагальнення для формування сучасного типу економічного мислення і прийняття правильних економічних рішень на основі вивчення історичного фактажу, наукових теорій та економічних ідей вітчизняних і зарубіжних вчених.

Форми проведення занять. Вивчення курсу передбачає крім лекційного матеріалу, проведення практичних (семінарських) занять, а також самостійну роботу студентів над окремими темами та питаннями курсу.

Лекції повинні забезпечити теоретичне підґрунтя курсу, розкрити зміст основних понять, моделей та методів економічного аналізу.

Практичні (семінарські) заняття передбачають використання теоретичного матеріалу для вивчення та аналізу економічних явищ та процесів які відбувались в різні часи.

Самостійна робота студентів при вивченні курсу «Історія економіки та економічної думки» проводиться у таких формах:

 • опрацювання окремих питань лекційного матеріалу;

 • підготовка до практичних (семінарських) занять;

 • підготовка до контрольних робіт та модульно-рейтингового контролю;

 • вивчення тем або окремих питань, що виносяться для самостійного опрацювання;

 • підготовка рефератів (обсяг друкованого тексту до 10 сторінок з планом та обов'язковим посиланням на використані джерела);

 • підготовка до іспиту.

Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюється шляхом опитування на практичних (семінарських) заняттях, перевірки конспектів лекцій, семінарів та рефератів.

Форми контролю. Контроль успішності студентів здійснюється у формі поточного, модульного та підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має за мету перевірку рівня підготовки студентів шляхом опитування та проведення контрольних робіт. Перескладання поточних негативних оцінок та підвищення позитивних оцінок не допускається. Всі пропущені практичні (семінарські) заняття обов'язково відпрацьовуються, проте викладач тільки фіксує відпрацювання у журналі, а оцінку не ставить. Модульний контроль проводиться відповідно до графіку навчального процесу під час тижнів оцінювання змістових модулів з дисциплін, з яких навчальними планами передбачені семестрові екзамени. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальних етапах або по завершенню виконання ОПП певного рівня.

Підсумкова оцінка за екзамен з дисципліни розраховується наступним чином:

Вид контролю


поточний контроль (середній бал)

контрольна робота

творче завдання

Сума балів за модулями

Екзамен

(тести)


Підсумкова оцінка у 100-бальній шкалі

Макс. кількість балів, яку може набрати студент

15

30

5

50

50

100

(50+50)


Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка