Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника


Автором моделі міжгалузевого баланс єСторінка10/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.69 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Автором моделі міжгалузевого баланс є:

 1. Дж.М. Кейнс;

 2. Р. Солоу;

 3. В. Леонтьєв;

 4. Дж.Б. Кларк;

 5. Дж. Робінсон.

 • Модель економічного зростання Р. Солоу враховує вплив таких факторів:

  1. капіталу і праці;

  2. капіталу, праці та землі;

  3. НТП;

  4. капіталу, праці та НТП;

  5. НТП і підприємницьких здібностей.

 • Методологічні принципи і теоретична платформа неолібералізму формувались у рамках:

  1. класичної економічної теорії;

  2. маржиналізму;

  3. інституціоналізму;

  4. неокласичної економічної теорії;

  5. кейнсіанства.

 • Неолібералізм на відміну від кейнсіанства при­пускає:

  1. державні заходи для інвестування збиткових і низь­корентабельних галузей економіки;

  2. лібералізацію економіки;

  3. пріоритет приватної власності;

  4. вільне ціноутворення;

  5. правильні відповіді 2, 4, 5.

 • Виступаючи проти прямого державного регулюван­ня і планового ціноутворення, неоліберали вважають, що держава повинна:

  1. забезпечити необхідні правові й економічні умови для ринкової економіки і свободи ціноутворення;

  2. взяти на себе стабілізацію грошово-кредитної системи;

  3. розробити і реалізовувати податкову, інвестиційну, зовнішньо-економічну й антимонопольну політику;

  4. здійснювати соціальний захист населення;

  5. взагалі не втручатися в економічні процеси.

   1. Методологічною основою вчення німецького неолібе­ралізму стала така концепція:

    1. економічної системи як сукупності виробничих відно­син і продуктивних сил;

    2. економічного (природного) порядку;

    3. ідеальних типів господарських систем;

    4. сформованого суспільства;

    5. природного рівня безробіття.

   2. Неоліберали виступають за лібералізацію еконо­міки, що ґрунтується на використанні принципів:

    1. вільного ціноутворення;

    2. стимулювання інвестиційної активності;

    3. підвищення податкових ставок;

    4. провідної ролі приватної власності;

    5. розширення обсягів державних витрат.

   3. Фрайбурзька школа неолібералізму в концепції соціального ринкового господарства дотримується прин­ципів:

    1. конкуренція скрізь, де можливо, регулювання — там, де необхідно;

    2. автоматичне функціонування "вільного ринкового господарства";

    3. синтез між вільним і "соціально обов'язковим суспіль­ним ладом";

    4. соціальне вирівнювання за допомогою справедливого розподілу;

    5. правильні відповіді 1, 2, 4.

   4. Термін "соціальне ринкове господарство" уперше використовував:

    1. Дж.М. Кейнс;

    2. А. Мюллер-Армак;

    3. М. Фрідмен;

    4. П. Самуельсон;

    5. К. Менгер.

   5. На яких основних принципах ґрунтується "соціаль­не ринкове господарство":

    1. забезпечення відкритості ринку, вільної конкуренції;

    2. свобода всіх господарських угод;

    3. приватна власність;

    4. повна відповідальність підприємців за результати своєї діяльності;

    5. всі відповіді правильні?

   6. Розробники моделі "соціального ринкового госпо­дарства" вважають, що за його умов важливою є соціально- економічна політика держави за такими напрямками:

    1. приймати закони, які б ставили під контроль моно­полії і давали простір конкуренції;

    2. контролювати розподіл національного доходу;

    3. проводити активну кон'юнктурну політику, сприяти зайнятості населення, стабілізації цін, досягненню економіч­ної рівноваги й активного платіжного балансу;

    4. впроваджувати в життя принцип "власність — для всіх";

    5. всі відповіді правильні.

   7. Хто впровадив в життя теоретичні неоліберальні постулати:

    1. В. Ойкен;

    2. В. Репке;

    3. Л. Ерхард;

    4. А. Рюстов;

    5. А. Мюллер-Армак?
   1. Акцент на підтриманні автоматизму ринку, став­ка на свободу приватного підприємництва, вимоги невтру­чання держави в економічну і соціальну сфери характерні для:

    1. концепції монетаризму;

    2. теорії "раціональних очікувань";

    3. теорії "економіки пропозиції";

    4. для всього сучасного неокласичного напряму;

    5. правильні відповіді 1, 3.

   2. Що висуває як головний принцип макроекономіч- ної політики монетаризм:

    1. грошова пропозиція розширюється щорічно в тому ж темпі, що й щорічний темп потенційного зростання реаль­ного ВНП;

    2. політику збільшення сукупної пропозиції;

    3. активну монетарну політику;

    4. активну грошово-кредитну політику;

    5. політику збільшення сукупного попиту?

   3. Монетаристи вважають, що швидкість обігу грошей:

    1. непостійна;

    2. постійна;

    3. часом постійна;

    4. часом непостійна;

    5. часом постійна і часом непостійна.

   4. Неефективність економічної політики монетаристи пояснюють:

    1. достатньо великою обізнаністю моделі про політичні рішення і їх наслідки;

    2. відсутністю достатньої інформації в основних грошо­во-кредитних закладах, які є причиною помилкових полі­тичних рішень;

    3. вузькими рамками можливостей економічної науки;

    4. всі відповіді правильні;

    5. немає правильної відповіді.
   1. Як оцінює теорія "економіки пропозиції" стійкість ринкової економіки:

    1. за своєю природою нестійка;

    2. постійно стійка;

    3. може перебувати в стані застою за відсутності адек­ватних стимулів до праці, заощаджень та інвестицій;

    4. за природного рівня безробіття стійка в довгостроко­вому періоді;

    5. всі відповіді правильні?

   2. Що називає теорія "раціональних очікувань" голов­ною причиною нестійкості ринкової економіки:

    1. кількісне неспіввідношення планових інвестицій і заощаджень та шоки сукупної пропозиції;

    2. зміни сукупної пропозиції;

    3. неправильну грошову політику;

    4. зміни сукупного попиту;

    5. непередбачувані шоки сукупної пропозиції і сукупно­го попиту?

   3. Крива А. Лаффера використовується для доведен­ня основних положень:

    1. теорії "економіки пропозиції";

    2. кейнсіанської теорії;

    3. монетаризму;

    4. теорії "раціональних очікувань";

    5. теорії "попиту та пропозиції".

   4. Теорія "економіки пропозиції" пояснює, що зміни у пропозиції грошей впливають на економіку таким чином:

    1. ніяк не впливають, оскільки наслідки вже очікують­ся господарськими суб'єктами;

    2. за рахунок зміни ставки відсотка, яка впливає на зміни інвестицій і ЧНП;

    3. шляхом впливу на інвестиції і, таким чином, на су­купну пропозицію;

    4. збільшується попит на гроші;

    5. правильні відповіді 1, 2.

   5. У чому полягають основні принципи теорії "економіки пропозиції":

    1. зменшення масштабів державного втручання в еконо­міку і скорочення державних витрат;

    2. зменшення впливу державного регулювання на при­ватне підприємництво і часткова приватизація державного сектору в економіці;

    3. стимулювання інструментами грошово-кредитного регулювання темпу зростання грошової маси і ліквідації інфляції;

    4. зниження ставок податків на доходи громадян і при­буткового за межу граничних для забезпечення необхідно­го розширення пропозиції товарів і послуг;

    5. всі відповіді правильні.

   6. Який погляд представників теорії "раціональних очікувань" на інфляцію, зумовлену зростанням витрат:

    1. можлива внаслідок зростання заробітної плати;

    2. можлива внаслідок зростання сукупної пропозиції;

    3. неможлива в довгостроковому періоді за відсутності надлишкового зростання пропозиції;

    4. можлива в разі спаду продуктивності праці;

    5. можлива в разі збільшення витрат.


  Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
  file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
  depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
  depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
  file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
  file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
  file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
  file -> Теми курсових робіт з політекономії
  file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
  file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
  file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка