Прикарпатський національний університет імені В. СтефаникаСторінка2/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.69 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Шкали оцінювання

Університетська

Національна

Шкала ЄКТС

90 – 100

5

відмінно

A

80 – 89

4

добре

B

70 –79

C

60 – 69

3

задовільно

D

50 – 59

E

26 – 49

2

незадовільно (з можливістю повторного складання)

FX

1 – 25

незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

FШкала оцінювання успішності з навчальної дисципліни, вивчення якої завершується екзаменом:

Пояснення оцінок ECTS:

А «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без прогалин, необхідні практичні навики роботи із засвоєним матеріалом сформовані, всі передбачені програмою завдання виконані, якість їх виконання оцінена балом, близьким до максимального.
B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без прогалин, необхідні практичні навики роботи із засвоєним матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена балом, близьким до максимального.
С «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом сформовані недостатньо, всі передбачені програмою завдання виконані, якість виконання жодного з них не оцінена максимальним балом, деякі завдання виконані з помилками.
D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою завдань виконані, деякі з виконаних завдань, можливо, містять помилки.
Е «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених програмою завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінені балом, близьким до мінімального.
FX «Умовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, більшість передбачених програмою завдань не виконані, або якість їх виконання оцінена балом, близьким до мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань.
F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до підвищення якості виконання навчальних завдань.
Структура залікових кредитів навчальної дисципліни

Загальна кількість годин, яка передбачена навчальними програмами для економічних спеціальностей становить 180 годин (3 кредити ЕСТS; 2 теоретичні та 2 практичні змістові модулі), проте кількість аудиторних годин (лекцій та семінарських (практичних) занять) і годин відведених на самостійну роботу коригується кожною випускною кафедрою університету.Наприклад, для студентів спеціальності «фінанси» та «облік і аудит» тематичний план з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» наведений в таблиці (робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0305 – «Економіка та підприємництво»).

Лекцій-34 год.,

Практичних (семінарських) занять - 26 год.,

Самостійна робота - 120 год.,Всього -180 год.

Заключна форма контролю -екзамен.


І. РОБОЧА ПРОГРАМА

Тематичний розподіл годин


Назва теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Тема 1. Предмет, завдання і метод історії економіки та економічної думки

2

1

6

Тема 2. Господарські форми економіки первісної доби та перших цивізаційю

2

1

6

Тема 3. Економічний розвиток та економічна думка країн західної Європи в епоху Середньовіччя.

2

2

6

Тема 4. Господарство та економічна думка українських земель в епоху Середньовіччя (IX-XV ст.).

2
12

Тема 5. Генеза індустріального суспільства та економічної думки. Мануфактурний період розвитку індустріального суспільства (XVI- XVIII ст.)

2

2

8

Тема 6. Економічний розвиток українських земель та основні економічні ідеї в період пізнього феодалізму та зародження мануфактур (кін. XVI-перша половина XIX ст.)

2

2

8

Тема 7. Економічний розвиток провідних країн світу в епоху вільної конкуренції Промисловий переворот. Зародження Класична школа політичної економії (друга половина XVII - перша половина XІX ст.).

2

2

8

Тема 8. Промисловий переворот та початок індустріалізації в Україні. Економічна думка в Україні (XIX- поч. XXст.).

2

2

8

Тема 9. Господарство провідних країн світу та України в останній третині  XІX – початку XX ст. Індустріалізація. Розвиток та еволюція класичної політичної економії.

2

2

8

Тема 10. Світове господарство Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XІX - початок XX ст.) Розвиток нових економічних вчень. Марженалізм. Марксизм.

4

2

8

Тема 11. Особливості господарства України та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина XІX - початок XX ст.)

2

2

8

Тема 12.  Господарство світу під час другої світової війни та повоєнні роки ( 1939-1965 рр. ) та нові економічні теорії.

4

2

8

Тема 13. Економічний розвиток України в умовах командно-адміністративної системи та його трактування в економічній думці.

2

2
Тема 14. Основні тенденції економічного розвитку світового господарства та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції в кінці XX ст. та початку XXІ ст.

2

2

8

Тема 15. Формування ринкового господарства в Україні в період незалежності (90- ті роки XX ст.)

2

2

8

Разом

34

26

120


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Місце економічної історії в системі економічних дисциплін та історико - економічної науки. Структура курсу. Роль історико – економічного аналізу конкретних історичних подій та фактів у формуванні економічного світогляду, економічної культури та розвитку економічного мислення.

Етапи розвитку економічної історії як наукової дисципліни. Методологія історико – економічних досліджень. Критерії періодизації економічної історії. Різні підходи до проблеми періодизації. (Ф. Ліст, Л. Мечніков, В. Левицький, К. Бюхер, А. Тойнбі, К. Маркс, У. Ростоу, Б. Гільдебранд, В. Іноземцев, М. Данилевський. ).

Досягнення світової та української історико – економічної науки. Загальна характеристика джерел та літератури.
ТЕМА 2

ГОСПОДАРСЬКІ ФОРМИ ЕКОНОМІКИ ПЕРВІСНОЇ ДОБИ ТА ПЕРШИХ ЦИВІЗАЦІЙЮ
Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства та їх характеристика. Проблеми взаємодії людини та природного середовища за первісної доби. Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесла. Перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства. Трипільська культура. Поява металевих знарядь праці.

Громада - основна господарська форма первісної доби. Розклад первіснообщинного ладу та перехід до різних економічних структур класового суспільства (рабовласництво, феодалізм). Типи стародавніх цивілізацій.

Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва (східне та античне рабство). Особливості розпаду первісного ладу та формування рабовласницького суспільства в країнах Стародавнього Сходу. Форми власності. Галузева структура економіки, основні форми організації виробництва в аграрному секторі та ремісництві. Економічні функції держави. Характерні риси східного або “азіатського “ рабства.

Економічний розвиток античного світу. Передумови швидкого економічного піднесення Греції та Риму. Крах сільської общини ( громади).

Характеристика грецького рабовласництва.

Причини економічного піднесення Стародавнього Риму. Знищення громади (общини). Еволюція рабовласницької приватної власності : вілла, латифундія, парцелла.

Господарсько – технічні досягнення античних держав. Внутрішня та зовнішня торгівля. Генеза грошей, кредиту та податків.

Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи господарства.

Зародження протофеодальних відносин (система колонату). Процеси феодалізаціїї).

Зародження економічної думки у процесі становлення людського соціуму.


Процес формування економічної думки Стародавнього Сходу. Трактування загальноекономічних процесів у наукових працях мислителів Стародавньої Греції. Економічна думка Стародавнього Риму.
ТЕМА 3

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Загальна характеристика феодального ладу. Місце феодалізму у світовій історії та його періодизація. Основні риси феодального господарства. Галузева структура, основні господарські форми (феодальна вотчина, ремісничий цех, купецька (торгова) гільдія.

Форми феодального землеволодіння (алод, бенефіцій, феод) та шляхи їх виникнення.

Форми феодальної ренти: відробіткова (панщина), продуктова (натуральний оброк), грошова.

Феодальне місто, його виникнення та економічна роль. Комунальні революції. Галузева структура середньовічного ремесла. Значення його цехової організації. Переростання ремесла у дрібнотоварне виробництво.

Внутрішня та зовнішня торгівля. Купецькі гільдії та “союзи міст” у середньовічній Європі. Гроші, кредит та фінанси середньовічних держав.

Формування централізованих національних держав у Західній Європі.

Становлення економічної науки Середньовіччя та її етапи. Економічна думка середньовічного Китаю, Близького Сходу та феодальної Європи.

ТЕМА 4


ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

(IX- XV ст.)
Створення соціально-економічних передумов для формування Давньоруської держави.

Процес феодалізації селян і земельні відносини. Категорії залежного населення (смерди, рядовичі, закупи, холопи, ізгої) в Київській Русі.

Форми та характер феодального землеволодіння.

Розвиток міст та ремесел. Внутрішня та зовнішня торгівля Київської Русі. Головні торговельні шляхи. Грошовий обіг. Лихварство.

Економічні причини феодального роздроблення Давньоруської держави.

Економічний розвиток українських земель у період феодальної роздробленості.

Особливості господарського розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Вотчина та “держава”. Початок формування фільваркової системи господарства у литовсько-польський період. Поступове закріпачення селян у XIV – XV ст. “Устава на волоки”.

Виникнення козацтва та його господарський устрій. Відродження ремесла, міст, торгівлі та економічних зв’язків.

Історія економічної думки часів раннього та класичного Середньовіччя. Соціально-економічні та політичні джерела доби Київської Русі, її розпаду, Галицько-Волинського князівства та польсько-литовського панування.

ТЕМА 5


ГЕНЕЗА ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА (XVI- XVIII СТ.)
Економічні, політичні, науково-технічні передумови Великих географічних відкриттів кінця ХV - поч. XVII ст. Найважливіші географічні відкриття кінця XV-XVI ст.

Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Становлення колоніальної системи. Становлення світового ринку та світової торгівлі.

"Революція цін", її причини та наслідки. Криза натуральної системи господарства як початок становлення ринкового господарства.

Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати. Особливості процесу первісного нагромадження капіталу у провідних країнах світу : Англії, Голландії, Франції, Німеччині, США.

Розклад феодальних відносин. Становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі. Галузева та територіальна структура провідних країн. Буржуазні революції в Європі та США, їх економічні та фінансові програми.

Голландія в XVI- XVII ст. як країна торговельного капіталу. Соціально – економічні передумови і наслідки Нідерландської буржуазної революції.

Англія XVI- XVIII ст. - класична країна первісного нагромадження капіталу з переважно промисловим типом капіталістичної економіки. Передумови та хід аграрного перевороту в Англії. Огороджування та конверсія. Секуляризація. "Криваве " законодавство.

Особливості генези капіталізму у Франції. Передумови та наслідки антифеодальної революції.

Колоніалізм і рабство в історії США. Передумови війни за незалежність і утворення США.

Фінанси, грошовий обіг та кредит у мануфактурний період.

Передумови виникнення меркантилізму. Ранній та зрілий меркантилізм.

Монетаризм, меркантилізм. Політика торговельного балансу та протекціонізм як результат розвитку економіки. «Трактат політичної економії» А. Монкретьєна. Історичне значення меркантилізму.


ТЕМА 6

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО ФЕОДАЛІЗМУ ТА ЗАРОДЖЕННЯ МАНУФАКТУР

(кін. XVI-перша половина XIX ст.)
Створення української козацької держави. Економічна політика Б. Хмельницького. Еволюція аграрних відносин в Українській Гетьманській державі та Слобідській Україні. Економічний розвиток Запорізької Січі. Колонізація Півдня.

Розвиток ремесла. Виникнення міст та зростання міського населення. Виникнення та розвиток мануфактурної промисловості. Види мануфактур (вотчинна, посесійна, орендна). Застосування капіталістичних форм праці.

Соціально - економічне становище Правобережної України. Зростання товарності сільського господарства в українських землях. Обезземелення селянства.

Внутрішня торгівля. Розвиток українського національного ринку як складової всеросійської та європейської ринкової системи.

Причини формування двох напрямів соціально-економічної думки в Україні – прогресивно-патріотичного та консервативного. Феофан Прокопович та його економічні погляди. Економічні ідеї Я.Козельського та Г.Сковороди.
ТЕМА 7

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В ЕПОХУ ВІЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ. ЗАРОДЖЕННЯ КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII -ПЕРША ПОЛОВИНА XІX СТ.).
Передумови, суть та джерела промислового перевороту.

Значення промислового перевороту для становлення індустріального суспільства.

Промисловий переворот в Англії, його джерела,напрямки, особливості та соціально – економічні наслідки. Перетворення Англії на "фабрику світу ". Зміна зовнішньоторгової політики. Перехід до політики фритредерства.

Особливості промислового перевороту у Франції. Етапи промислового перевороту.

Збереження аграрно-індустріальної структури господарства. Формування лихварського характеру французького капіталізму.

Економічна відсталість Німеччини в XVII- першій пол. XIXст. Соціально - економічні передумови буржуазної революції 1848-1849 рр. та її наслідки. Аграрні реформи першої половини XIX ст. Митний союз. Промисловий переворот, його етапи та особливості. "Пруський" шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві.

Особливості економічного розвитку США між першою та другою буржуазними революціями. " Американський " шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві. Промисловий переворот в США та його особливості. Передумови громадянської війни в США та її економічні наслідки.

Зародження класичної політичної економії в Англії та Франції. Вільям Петті, П’єр Буагільбер. Вчення фізіократів. «Економічні таблиці» Ф.Кене.

Економічне вчення Адама Сміта та його історичне значення. Значення економічної спадщини Д.Рікардо.
ТЕМА 8

ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ ТА ПОЧАТОК ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ (XIX- поч. XXст.)
Промисловість Східної та Західної України в першій половині XIX ст. Розвиток капіталістичних відносин. Традиційні та нові галузі промисловості. Особливості промислового перевороту. Нові промислові центри та райони. Втручання держави в економіку.

Транспортне, залізничне будівництво.

Індустріалізація в Україні. Монополізація економіки. Іноземний капітал в Україні. Особливості розвитку промисловості Західної України. Перенаселення на західноукраїнських землях та еміграція до Америки і Канади.

Сільське господарство України. Селянські реформи 1848 р. (в Австро- Угорщині) та 1861р.р. (Росії). Розвиток капіталістичних виробничих відносин в сільському господарстві в другій половині XIX- на поч. XX ст. Виникнення кооперації.

Столипінська аграрна реформа та її наслідки для розвитку сільського господарства. Політика насадження фермерських господарств та переселення селянства.

Завершення формування загальноукраїнського ринку. Фінанси і грошовий обіг. Грошова реформа 1895-1897р.р.

Українська економічна думка під впливом ідей класичної політичної економії. Економічне вчення В.Каразіна, Т.Степанова, І. Вернадського. М.Бунге та ін..

ТЕМА 9

ГОСПОДАРСТВО ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ТА УКРАЇНИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX-початку XX ст. ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ. РОЗВИТОК ТА ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ.
Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та в продуктивних силах світу. Основні тенденції розвитку світової економіки. Концентрація промислового та банківського капіталу та створення монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу

Економіка Англії на межі XIX – XX ст. Причини втрати Англією світової економічної першості. Особливості монополізації економіки.

Причини промислового відставання Франції на рубежі XIX – XX ст. Аграрні протиріччя, парцелярне господарство.

Об'єднання німецьких земель за ініціативою Прусії. Причини швидкого промислового та економічного піднесення в Німеччині, роль мілітаризації. Концентрація виробництва та виникнення монополій. Концентрація банківської справи. Формування фінансового капіталу.

Перетворення США у провідну індустріальну державу світу. Економічне піднесення США в останній третині XIX ст. та його причини. Монополізація економіки. Формування фінансових груп. Вивіз капіталу та боротьба за колоніальні ринки. Розвиток сільського господарства.

Розвиток теорії ринкової економіки класичною економічною школою політичної економії в ХІХ ст. Розгалуження класичної політичної економії на окремі течії.

Історична школа та соціальний напрям, їх базові засади та теоретико-методологічні особливості. Соціалістичні економічні теорії та їх еволюція. Марксизм.

Поширення ідей економічного лібералізму та марксизму в українській суспільно-економічній думці ( Т.Степанов, М.Драгоманов, І.Вернадський, С.Подолинський, М.Зібер, М.Бунге).ТЕМА 10

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XІX - ПОЧАТОК XX СТ.) РОЗВИТОК НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ. МАРЖЕНАЛІЗМ. МАРКСИЗМ.
Економічні причини першої світової війни. Особливості економічного розвитку провідних країн світу напередодні та в роки війни. Зростання державно-монополістичних тенденцій.

Економічні наслідки першої світової війни для воюючих країн та їхній вплив на повоєнний розвиток європейської економіки. Економічна суть Версальської системи.

Плани Дауеса та Юнга, їх суть і мета. Перехід до золото зливкової монетарної системи.

Світова економічна криза 1929- 1933р.р., її причини, особливості, наслідки для США,Англії, Франції та Німеччини. Шляхи виходу з кризи.

"Новий курс" Ф.Рузвельта та його значення. Початок державного регулювання економіки. Використання економічних, організаційно - правових та інституціональних методів державного регулювання економіки.

«Кейнсіанська революція» в економічній науці. Економічне вчення Дж. М. Кейнса про макроекономічну рівновагу і роль сукупного попиту в її досягненні. Теорія мультиплікатора інвестицій і зайнятості.

Зародження сучасного менеджменту та маркетингу.

Особливості виходу з кризи Німеччини. Економічна політика нацизму. Мілітаризація німецької економіки.

Становище провідних країн світу у світовому господарстві в 30- ті роки.

Маржинальна наукова революція в економічній теорії. Теоретико-методологічні ознаки маржиналізму та його відмінності від класичної політекономії. (В.С.Джевонс, К.Менгер, Л.Вальрас).Виникнення неокласичного напряму в економічній теорії та його теоретико-методологічні особливості. Запровадження терміну «економікс» як назви економічної науки.

Основні теорії австрійської школи граничної корисності (К.Менгер, Ф.Візер, Е. Бем-Баверк), математичної (В.Джевонс, Л.Вальрас, В.Паретто), кембриджської (А.Маршалл, А.Пігу), американської (Дж.Б.Кларк). Дослідження І.Фішера та Ф.Еджворта.
ТЕМА 11

ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XІX - ПОЧАТОК XX СТ.)
Економіка України в роки першої світової війни. Занепад промисловості та сільського господарства. Соціально-економічна політика Центральної Ради, гетьманату та більшовиків. Націоналізація більшовицьким режимом землі, промисловості, торгівлі. Політика "воєнного комунізму". Позитивні та негативні наслідки націоналізації та колективізації.

Нова економічна політика (неп ) і відбудова народного господарства України у 20-ті роки.

Суцільна колективізація та її вплив на стан сільського господарства. Голодомор 1932-1933р.р. Підсумки соціалістичної індустріалізації народного господарства в Україні. Погляди українських економістів на проблеми соціалістичних перетворень.

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки та економічна політика її уряду. Анексія західноукраїнських земель Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Економічний розвиток західноукраїнських земель у 20-30-ті роки. Кооперативний рух.

Соціально-економічні наслідки приєднання західноукраїнських земель до УРСР.

Економічні погляди. Туган-Барановського, Є.Слуцького, К Воблого, О.Чаянова, М.Птухи.

Демократична економічна думка представників Галичини ( .Павлик, І.Франко).

Питання господарського розвитку України в працях Л.Яснопольського, М.Волбуєва та ін.


ТЕМА 12

ГОСПОДАРСТВО СВІТУ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННІ РОКИ ( 1939-1965 рр. ) ТА НОВІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ.
Перебудова господарства провідних країн світу на воєнний лад. Загальна характеристика економіки воюючих країн в роки війни.

Економічні наслідки другої світової війни для світового господарства.

Пошуки нових шляхів та методів відбудови економіки в повоєнні роки. План Маршалла, його мета,зміст та наслідки для європейських країн.

Науково-технічна революція. Зрушення в галузевій структурі провідних країн світу.

Розпад колоніальної системи.

Інтеграційні процеси в економіці. Створення міжнародних економічних та політичних організацій. "Спільний ринок " як форма економічної інтеграції.

Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН- нові економічні лідери.

Вплив другої світової війни на економіку США. Основні тенденції її розвитку. Причини зниження темпів зростання в 50-60-ті роки. Посилення державного регулювання економіки в 60-ті роки.

Вплив НТР на розвиток економіки США.

Економічні наслідки поразки Японії у другій світовій війні. Американська окупація та її наслідки. Аграрна реформа і стан сільського господарства. Фактори економічного зростання Японії в 50-60-ті роки.

Економіка Німеччини після другої світової війни. Ліквідація економічних та політичних структур фашизму. Грошова реформа 1948 р. Утворення ФРН. Розробка нових форм і методів державно - монополістичного регулювання економіки. Роль плану Маршалла для відродження німецької економіки. Роль ФРН у створенні і розвитку " "Спільного ринку ".

Особливості економічного розвитку Англії у повоєнні роки. Повоєнна відбудова. Націоналізація окремих галузей економіки. Посилення державного регулювання. Фінансові проблеми. Крах британського колоніалізму.

Економічні наслідки другої світової війни і особливості повоєнного розвитку Франції. Зміни в структурі економіки. Часткова націоналізація та її характер. Втрата колоніальних володінь. Місце Франції у світовому господарстві.

Етапи еволюції кейнсіанського напряму економічної думки. Неокейнсіанство. Неолібералізм. Інституціоналізм.. Посткейнсіанство. Нова класична економічна теорія.


ТЕМА 13

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ.
Наслідки другої світової війни для економіки України. Втрати господарства та населення.

Повоєнна відбудова народного господарства. Засуха 1946 року в Україні. Грошова реформа 1947 року. Колективізація та індустріалізація у західноукраїнських землях.

Економічні реформи М.С. Хрущова. Створення раднаргоспів. Освоєння цілинних земель. Структурні зміни в народному господарстві. Господарська реформа 1965 р. та причини її невдачі.

Диспропорційний розвиток радянської економіки, її затратний характер. Промисловість і сільське господарство України на шляху екстенсивного розвитку. Підпорядкування економіки України інтересам загальносоюзних відомств.

Посилення застійних явищ в соціально – економічному житті країни у 70- ті - першій половині 80- х років.

«Перебудова» як спроба переходу до результативної ринкової економіки.(1985-1991 рр.)

Економічні погляди вітчизняних економістів на радикальну реформу управління економікою.
ТЕМА 14

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ НА ЕТАПІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В КІНЦІ XX СТ. ТА ПОЧАТКУ XXІ СТ.
Загальні тенденції господарського розвитку. Структурні зміни в економіці, її модернізація. Технологічна революція середини 70-х років. Державне регулювання економікою. Значення державного сектора в економіці.

Місце сільського господарства в економічній структурі. Індустріальний характер сільського господарства.

Зміцнення міжінтеграційних зв’язків. Розширення сфери впливу економіки країн Європейського Економічного Співтовариства („Спільного ринку”) в світовому господарстві. Фінансово-економічне суперництво на світовому ринку. Переміщення капіталів у світовому господарстві.

Економічне зростання «нових індустріальних держав».

Економічний курс США у 70-80-ті роки: проблеми і досягнення. Сучасна американська економіка: тенденції і напрямки розвитку.

Об’єднання ФРН з НДР у єдину державу та його соціально-економічні наслідки. Проблеми інтеграції. Сучасна німецька економіка.

Економіка Великобританії 70-80-х років: пошук оптимальних рішень. Економічна політика М. Тетчер. Роль Великобританії у світовому господарстві.

Особливості французького державно-монополістичного капіталізму. Економічна політика «голлізму». Специфіка фінансового капіталу і фінансової олігархії. Розпад колоніальної системи.

Економічне піднесення Японії. Зміна форм і методів монополізації. Державне регулювання. Зовнішньоекономічні зв’язки. «Японське диво».

Змішана ринкова економіка. Теорія народного капіталізму. Теорія «суспільства достатку». Теорія «соціального партнерства»

Економічний неоконсерватизм. Монетаризм. Теорія раціональних очікувань. Рейганоміка. Тетчеризм.
ТЕМА 15

ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
Прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990р.) та Акта про державну незалежність України (24 серпня 1991 р.)

Формування основ національної системи господарства. Розбудова національної економіки, її ринкова трансформація та інтеграція у світовий економічний простір, прорахунки й труднощі у виробленні та здійсненні незалежної економічної політики.

Роль держави у становленні цивілізованих і ринкових відносин.

Антикризова заходи українського уряду. Структурна та інвестиційна політика. Закордонна допомога.

Фінанси і кредит. Податкова політика. Грошовий обіг. Грошова реформа 1996р. Внутрішня і зовнішня торгівля. Вплив економічної кризи 2008 – 2009 рр. на економіку України. Програми українських урядів.

Роль і місце господарства України у світовому економічному розвитку.ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка