Прикарпатський національний університет імені В. СтефаникаСторінка3/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.69 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ТЕМА 1ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА НА ЕТАПІ ТРАДИЦІЙНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
ПЛАН

  1. Предмет та завдання курсу. Структура історії економіки та економічної думки.

  2. Характеристика етапів розвитку історії економіки. Критерії періодизації, їх особливості та проблеми.

  3. Характеристика господарства первісного суспільства. Соціальний устрій та власність в первісну добу.

  4. Досягнення світової та української історико-економічної науки.

Вивчення першої теми слід розпочати з визначення предмета, методології історії економіки та економічної думки, її структури та критеріїв періодизації. Важливе місце в даній темі відводиться аналізу місця і ролі первісної доби в історії господарства, під час якої формувалися відносини власності та відбувся перший суспільний поділ праці Саме в первісну добу виникли ті господарські структури і сформувались найважливіші галузі господарства, які стали визначальними на довгі тисячоліття (сіль­ське господарство, ремесло, обмін, товарне виробництво).

Однією з центральних проблем цієї теми є хронологічні межі та періодизація первісної доби. Матеріальна культура первісного сус­пільства умовно ділиться на ряд періодів. Ці періоди відрізнялися один від одного рівнем розвитку продуктивних сил, видами діяльнос­ті, розвитком самої людини. Найдовшим періодом був кам’яний вік (5-3,5 млн. років - 3 тис.років до н.е.), бронзовий вік (3-2 тис. років до н.е.), ранній залізний вік (2-1 тис.років до н.е.).

В основі первіснообщинного ладу була колективна праця, обу­мовлена низьким рівнем розвитку знарядь праці, а також спільне споживання.

Студенти повинні показати еволюцію засобів праці, сировинних ресурсів, необхідних для виготовлення матеріальних благ, самих ви­дів господарської діяльності. На прикладі Трипільської культури слід підкреслити безперервність економічного розвитку українських земель від привласнюючого господарства мисливців та рибалок до відтворюючого господарства землеробів та скотарів.

Поглиблення суспільного поділу праці, розвиток обміну і товар­ного виробництва сприяли економічній відособленості, заміні родо­вої общини територіальною (сусідською) і формуванню нового економічного від­ношення - приватній власності.

Виникнення приватної власності привело до класового суспіль­ства та формування перших держав. В залежності від економічних умов, відносин між сусідніми племенами тощо, утворились рабовласницькі держави "азіатського" та „античного” типу.
РЕФЕРАТИ:

1. Джерела та історіографія історії економіки та економічної думки

2. Фактори впливу на трансформацію поглядів і концепцій вчених економістів та істориків.
ЛІТЕРАТУРА:

1. Варбова О. Економічна історія. Навч. пос.; Львів, 2002.

2. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Ф.М., Рудомьоткіна Л.М. та ін. - К., КНЕУ, 2000.

3. Эллинизм: экономика, политика, культура: М., 1990.

4. Жовтанецький О, Чуба Н. Цікава економіка. Навч. Посібник.- Львів: Апріорі, 2010. – 408 с.

5. Злупко С. Історія економіки та економічних вчень України. Навч пос. – К. 2006.

6. История экономики: Учебник /Под общ. ред. проф. О. Кузнецовой и проф. И. Шапкина. М. – 2002.

7. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки. К. – Знання. 2008.

8. Кузишин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система. - М.: МГУ, 1990.

9. Лановик Б.Д. Матисякевич З.М., Матейко І.М. Історія господарства: Україна і світ. - К., 1995.

10. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред.. Лановика Б.Д.. –К.:Знання-Прес, 2002. - Тернопіль: "Економічна думка", 1997.

11. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Еконо економічноїмічна історія. Навч. пос. – К.: 2004.

12. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник /За ред. А.С. Філіпенка. - К.: Либідь, 1992.

13. Павленко Ю. Історія світової цивілізації, Соціокультурний розви­ток людства. Навч. пос. – К.: 1996.


ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ:

1. Визначити предмет історії економіки та економічної думки.

2. Назвати основні періоди існування первісної доби.

3. Назвати передумови для виникнення стародавніх цивілізацій

4. Проаналізувати відомі економічні критерії періодизації історії економіки.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Дати характеристику варіантам та критеріям періодизації історії економіки.

Проаналізувати погляди відомих істориків-економістів щодо критеріїв періодизації.
ДАТИ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ:

Первісна доба: 5-3 млн. років до н.е. — 1 тис. років до н.е.

Кам’яний вік:

а) палеоліт – 3 млн. років – 10 тис. років до н.е.

б) мезоліт – ІХ – VI тис. років до н.е.

в) неоліт – VI – ІІ тис. років до н.е.

Бронзовий вік – 3-2 тис. років до н.е.

Ранній залізний вік – 2-1 тис. років до н.е.


ТЕМА 2
ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ТА АНТИЧНИХ ДЕРЖАВ
ПЛАН

1. Осьовий час та його роль у формуванні Західної та Східної цивілізацій, їх характеристика.

2. Господарський розвиток країн Східного рабства. Соціально - економічний устрій країн Східної деспотії.

3. Господарство Стародавньої Греції та Риму.

4. Економічна думка країн Стародавнього Сходу.

5. Економічні погляди грецьких і римських філософів-мислителів.

6. Проблеми раціональної організації рабовласницької латифундії у працях давньоримських філософів.

7. Причини занепаду рабовласницького суспільства. Зародження феодальних відносин. Колонат.


Аналізуючи господарський розвиток перших цивілізацій, слід відмітити їх спільну економічну основу, характерні риси, а також показати відмінності між ними. Ці відмінності полягають, у першу чергу, в рівні розвитку продуктивних сил, у економічній ролі гро­мади як первинної ланки економічного життя.

В країнах Стародавнього Сходу (Єгипті, Індії, Китаї, Месопо­тамії) сільська громада була суттєвим елементом їх економічного устрою. Основною продуктивною силою в цих країнах були не раби, а вільні землероби-общинники. Виключно важлива роль громади в краї­нах Східного рабства пояснюється необхідністю спільного господарю­вання в умовах нерозвинених міжрегіональних зв’язків, низького рівня розвитку продуктивних сил, великих незайманих територій та необхід­ності захисту від сил природи.

Держави, які виникли на основі більш досконалої матеріальної культури (в період раннього залізного віку) обрали для себе інший шлях розвитку, в основі якого була "антична" громада, а рабство стало класичним. Основною продуктивною силою в цих країнах були раби.

Студенти повинні дати характеристику господарства Стародавньої Греції та Риму, показати відмінності економічного розвитку цих кла­сичних рабовласницьких держав, пояснити причини кризи і розпаду рабовласницького суспільства, які виразилися в занепаді сільськогосподарського і ремісничого виробництва, згортанні товарно-грошових відносин і сфери обігу, розоренні дрібних виробників і занепаді рабовласницьких господарств. З’ясувати передумови переходу до феодального суспільства через систему колонату.

Студенти повинні пояснити суть колонату, як провідної форми виробничих відносин в період переходу рабовласництва до феодалізму.

Паралельно із становленням людського соціуму та розвитком економіки виникла та відбулася еволюція економічної думки, сформувалися наукові економічні погляди доби стародавнього світу.

У четвертому та п’ятому питаннях слід розглянути економічні погляди китайських філософів (Конфуція), індійські «закони Ману», старовавілонські «Закони Хаммурапі», античну економічну думку Греції та Стародавнього Риму.

З історії економічної думки Стародавньої Греції слід проаналізувати економічні погляди Ксенофонта, Платона , Арістотеля . Аналізуючи економічні погляди римських філософів-мислителів М.Катона. М.Варона, Л.Колумелли, студенти повинні обґрунтувати їх погляди на роль аграрної праці для розвитку рабовласницького господарства


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Господарство грецьких та римських колоній Північного Причорномор’я.

2. Основні форми господарської діяльності в економіці Стародавнього Риму та їх висвітлення у працях Катона, Варона, Колумелли.

3. Античний поліс і його роль в економічному та соціальному житті Стародавньої Греції.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Варбова О. Економічна історія. Навч. пос.; Львів, 2002.

2. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Ф.М., Рудомьоткіна Л.М. та ін. - К., КНЕУ, 2000.

3. Эллинизм: экономика, политика, культура: М., 1990.

4. Історія економічних учень: Підручник. –У 2-х ч.- Ч.1 /За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2005

5. История экономики: Учебник /Под общ. ред. проф. О. Кузнецовой и проф. И. Шапкина. М. – 2002.

6. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки. К. – Знання. 2008.

7. Кузишин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система. - М.: МГУ, 1990.

8. Лановик Б.Д. Матнсякевич З.М., Матейко І.М. Історія господарства: Україна і світ. - К., 1995.

9. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред.. Лановика Б.Д.. –К.:Знання-Прес, 2002.

10. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін..; За ред.. Л.Я. Корнійчук, Н.О.Татаренко. –К.: КНЕУ, 2005

11. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. пос. – К.: 2004.

12. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник /За ред. А.С. Філіпенка. - К.: Либідь, 1992.

13. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розви­ток людства. Навч. пос. – К.: 1996.
Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка