Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника


ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬСторінка4/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.69 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ:


1. Розкрийте зміст понять патріархальне та античне рабство.

2. Розкрийте особливості Східного рабства.

3. Чому рабовласництво Риму називають класичним?

4. Назвіть основні галузі господарства, які сформувались у стародавній Греції?

5. Назвіть основні форми рабовласницької земельної власності, які існували в сільському господарстві стародавнього Риму?

6. Назвіть основні причини занепаду рабовласницьких держав.

7. Окресліть економічну сутність колонату.

8. У чому полягали особливості економічної думки стародавнього світу?ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Скласти таблицю «Порівняльний аналіз економічного розвитку ранніх цивілізацій,Стародавньої Греції та Риму» за такими критеріями:а) періодизація, хронологічні межі; б)механізм управління, роль держави; в) роль праці рабів в господарському житті; г) основні галузі економіки;

2. Виділити основні економічні ідеї представників Стародавнього Сходу та античного світу
ДАТИ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ:

Рабовласницький лад Стародавнього Сходу – 4-3 тис. років – 1 тис. років до н.е.

Рабовласницький лад Стародавньої Греції та Риму ― І тис. років до н.е. – V ст. н.е.

а) розквіт грецького рабовласництва – V – IV ст. до н.е.

б) розквіт римського рабовласництва – ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.

в) криза Римської імперії, розвиток пекулія та колонату – ІІІ – ІV ст.

г) загибель Римської імперії та крах античного рабовласництва – 476 р.
ТЕМА 3
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЕВРОПИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (V - Х V ст.)
ПЛАН

1. Загальна характеристика епохи. Розвиток феодального господарства. Основні риси і форми феодального землеволодіння.

2. Середньовічне місто, його роль у формуванні ринкових інститутів. Цехо­вий лад міського ремесла.

3. Внутрішня та зовнішня торгівля. Купецькі гільдії. Формування фінансової системи середньовічних держав.

4. Формування економічної думки в епоху Середньовіччя. Пам’ятки європейської, китайської та арабської економічної думки.

5. Економічні погляди ранніх і пізніх каноністів.


Вивчення даної теми слід розпочати з обґрунтування економічної основи феодалізму, його основних рис та переваг над рабовласницьким суспільством. У розвитку феодалізму виділяють три періоди: ранній феодалізм, розвинутий феодалізм (розквіт феодалізму) та розпад феодалізму.

Ранній феодалізм (V-Х ст.) - це епоха становлення феодального способу виробництва, його основних форм землеволодіння (алоду, бенефіцію та феоду), рентних відносин. Характерними рисами цього періоду були: натуралізація господарства, низький рівень розвитку продуктивних сил та суспільного поділу праці, виникнення великого феодального господарства.

Розвинутий феодалізм (ХІ-ХV ст.) - характеризувався завершен­ням феодалізації суспільства, розвитком продуктивних сил в земле­робстві та виділенням ремесла в самостійну галузь господарства, а, як наслідок цього, зростанням економічної ролі міст і розвитку тор­гівлі. На цьому етапі розвитку середньовічного суспільства виник­ли і утвердились такі типові для феодалізму господарські одиниці: феодальна вотчина, ремісничий цех та купецька (торгова) гільдія.

Криза та розпад феодалізму (кінець ХV- середина ХVII ст.) - це період занепаду і розкладу феодального і зародження капіталістично­го господарства.

Передумови для переходу до капіталістичного /індустріального/ суспільства були закладені поглибленням суспільного поділу праці, розширенням товарно-грошових відносин, формуванням національних ринків, первісним нагромадженням капіталу, розвитком лихварства, кредиту та банківської справи.

Важливу роль у цих процесах відіграли міста як осередки ремесел та торгівлі. Студенти повинні дати обґрунтування причин виникнення, розвитку та занепаду цехового ремесла, формування купецьких гільдій та їх значення для зародження ринкової економіки.

Феодальний устрій, який ґрунтувався на приватній феодальній власності на землю і позаекономічному примусі залежних селян, наклав свій відбиток на розвиток економічної думки як у Європі, так і на Сході. Економічні погляди Середньовіччя охоплювали широке коло проблем, які стосувалися феодального землеволодіння, вічності поділу людей на бідних і багатих, товарного виробництва та грошових відносин. Економічні погляди в період раннього, зрілого та пізнього середньовіччя суттєво відрізнялися. У ранньому та зрілому середньовіччі відчувався значний занепад культури, науки та освіти. Це накладало свій відбиток на розвиток економічної думки як у Європі, так і на Сході. Значний вплив на економічні погляди мала релігія та церковні традиції.

Тільки в пізньому Середньовіччі, у період Ренесансу разом з піднесенням культури, науки та освіти на новий якісний рівень вийшла економічна думка. На Близькому Сході на розвиток економічної думки великий вплив мав іслам. Економічні погляди арабів відображено в Корані. На Далекому Сході – економічна думка Китаю (економічне вчення Лі Гоу та Ван Аньші). Європейське Середньовіччя охоплює період від розпаду Римської імперії (V ст.) до початку Великих географічних відкриттів. Його моральною основою було християнство.

У цій частині теми необхідно розглянути економічні погляди європейських та арабських середньовічних вчених, канонічні доктрини Томи Аквінського та Ніколи Орема і порівняти їх .

Найдавнішою пам’яткою наймогутнішої ранньофеодальної Франкської держави була «Салічна правда» - збірка законів про право франків на землю, рівність усіх вільних перед законом , недоторканість майна тощо.

Найвідомішим представником канонічної доктрини, яка трактувала господарські процеси з позицій християнства та античної економічної думки, був Тома Аквінський.

У ХVІ – ХVІІ ст. в Європі зародилися утопічні проекти справедливого безкласового суспільства. Причиною появи таких соціальних утопій стало розорення селянства, зубожіння народних мас, їхнє жахливе становище. Першим утопістом був англійський письменник-гуманіст і державний діяч –Томас Мор («Утопія» - 1516 р.), італійський філософ Томазо Кампанелла («Місто Сонця» - 1623 р.).
РЕФЕРАТИ:

1. Економічні погляди китайських і арабських учених в епоху Середньовіччя.

2. Ключові догми наукових досліджень Томи Аквінського.

3. Особливості економічної думки в епоху Середньовіччя.

4. Відображення господарського розвитку західної Європи в документальних та літературних джерелах Середньовіччя.
ЛІТЕРАТУРА:

1. Варбова О. Економічна історія. Навч. пос.; Львів, 2002.

2. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Ф.М., Рудомьоткіна Л.М. та ін. - К., КНЕУ, 2000.

3. Эллинизм: экономика, политика, культура: М., 1990.

4. Злупко С. Історія економіки та економічних вчень України. Навч пос. – К. 2006.

5. История экономики: Учебник /Под общ. ред. проф. О. Кузнецовой и проф. И. Шапкина. М. – 2002.

6. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки. К. – Знання. 2008.

7. Кузишин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система. - М.: МГУ, 1990.

8. Лановик Б.Д. Матнсякевич З.М., Матейко І.М. Історія господарства: Україна і світ. - К., 1995.

9. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред.. Лановика Б.Д.. –К.:Знання-Прес, 2002.

10. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Еконо економічноїмічна історія. Навч. пос. – К.: 2004.

11. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник /За ред. А.С. Філіпенка. - К.: Либідь, 1992.

12. Павленко Ю. Історія світової цивілізації, Соціокультурний розви­ток людства. Навч. пос. – К.: 1996.

13. Історія економіки та економічної думки: Навч. Посібник - За ред. Козюк В.В., Радіонова Л.А. – Тернопіль, 2010

14. Бартенєв С.А. История экономических учений: Учебник. М.: Юристъ, 2002.
ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

1 Назвати основні етапи становлення та розвитку феодалізму в Західній Європі.

2. Назвати основні форми феодального землеволодіння в європейських країнах.

3. Які господарські форми та галузі господарства утвердилися в епоху феодалізму?

4. Як і чому відбувалася еволюція феодальної вотчини протягом ХІ-ХV ст.?

5. Які форми феодальної ренти Ви знаєте? Розкрийте їх суть.

6. В чому переваги цехової організації ремесла та його недоліки?

7. Проаналізувати процес створення національних ринків, грошового обігу та фінансів в епоху Середньовіччя.

8. Дати порівняльну характеристику розвитку ремесла та торгівлі в Західній Європі.

10. Назвати найголовніші торгові шляхи, що проходили через українські землі в епоху Середньовіччя.

11. У чому полягають особливості економічної думки середньовічного Сходу?

12. Назвати особливості економічних поглядів європейських вчених-просвітителів.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Зробити порівняльний аналіз розвитку економіки західноєвропейських держав у період раннього, зрілого феодалізму та періоду розкладу феодального господарства.

2. Проаналізувати економічні погляди представників канонічної доктрини Томи Аквінського та Ніколи Орема.

3. Проаналізувати економічні проблеми, які містяться в «Салічній правді» та «Руській Правді».

4. Розкрити суть середньовічних єресей як одного з напрямів середньовічної думки.
ДАТИ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ:

Епоха Середньовіччя ― V – ХV ст.

Ранній феодалізм ― V – Х ст.

Розквіт феодалізму ― ХІ – ХV ст.

Криза і розклад феодалізму ― ХV – середина ХVІІ ст.

Період існування Королівства Франків ― V – ІХ ст. (486-843 рр.)

Період становлення, розквіту та занепаду цехового ремесла - ХІІ-ХV ст.

Період комунальних революцій ― ХІІ – ХІІІ ст.

Столітня війна між Францією та Англією ― 1337 – 1453 рр.
ТЕМА 4
ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
ПЛАН

1. Економічні фактори утворення державності на українських землях. Основні форми феодального землеволодіння

2. Розвиток міст, ремесел та торгівлі в Київській Русі

3. Економічні причини феодальної роздробленості Давньоруської держави.

4. Українська економічна думка епохи Середньовіччя.

5. Проблеми феодального устрою в українських джерелах «Руська Правда, «Повість минулих літ», «Устава на волоки».


У першому питанні необхідно обґрунтувати основні передумови формування державності на українських землях, серед яких слід виділити спільні для загальноєвропейської державотворчої традиції риси: зростання продуктивності праці, поглиблення суспільного поділу праці, вироблення додаткового продукту, поява приватної власності, майнове та соціальне розшарування, укрупнення територіальних утворень, військову активність через загрозу ззовні, вимагали нових форм і методів управління.

Друге питання слід присвятити аналізу форм землеволодіння, їх становлення та розвитку на основі утвердження приватного вотчинного землеволодіння , земельної власності князів, бояр, дружинників-воїнів, монастирських та церковних володінь.

Внаслідок відокремлення ремесла від землеробства, ремісники почали зосереджуватися в городищах, які поступово перетворювалися у міста. Найбільшого розквіту міста в Київській Русі досягли в ХІ-ХІІІ ст. і мали великий вплив на зростання економічної могутності Давньоруської держави. В цьому питанні слід розглянути значення торгівлі та зовнішньоторговельних шляхів для економіки Київської держави.

Студенти, аналізуючи ранньоукраїнську економічну думку, повинні розглянути державні документи, видатні пам’ятки соціально-політичної та юридичної літератури ХІ –ХІІ1 ст. Руси - України («Руську Правду», «Повість минулих літ», «Повчання дітям» та ін.) і пояснити основні економічні ідеї, проблеми феодального устрою та господарсько-правові норми, які відображені в цих джерелах. Епіцентром цих джерел є питання про власність, соціальний статус окремих категорій населення, економічні стосунки, верховенство і підданство.РЕФЕРАТИ:

1. Економічна думка в Україні в епоху Середньовіччя.

2. Літописні пам’ятки української економічної думки.

3. Економічні погляди Івана Вишенського.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Варбова О. Економічна історія. Навч. пос.; Львів, 2002.

2. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Ф.М., Рудомьоткіна Л.М. та ін. - К., КНЕУ, 2000.

3.Історія економічних ученгь. Підручник / За ред.. В.Д.Базилевича. – К.: Знання. 2004.

4. Злупко С. Історія економіки та економічних вчень України. Навч пос. – К. 2006.

5. Історія економіки та економічної думки: Навч. Посібник - За ред..Козюк В.В., Радіонова Л.А. – Тернопіль, 2010

6. История экономики: Учебник /Под общ. ред. проф. О. Кузнецовой и проф. И. Шапкина. М. – 2002.

7. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки. К. – Знання. 2008.

8 Коропецький І. Дещо про минуле, недавнє минуле і майбутнє економіки України. – К.: Либідь, 1993.

9. Лановик Б.Д. Матисякевич З.М., Матейко І.М. Історія господарства: Україна і світ. - К., 1995.

10. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу; Підручник / За ред.. Б.Лановика. –К.: Знання-Прес, 2002

1. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Еконо економічноїмічна історія. Навч. пос. – К.: 2004.

12. Павленко Ю. Історія світової цивілізації, Соціокультурний розви­ток людства. Навч. пос. – К.: 1996.
ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

1. Назвати форми власності у процесі становлення феодальних аграрних відносин у Київській Русі.

2. Яку роль відіграли міста в розвитку економіки Київської Русі?

3. Перерахувати основні верстви населення в Київській державі.

4. Назвати основні економічні ідеї та господарсько-правові норми, які містяться в українських джерелах пори Середньовіччя.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Проаналізувати шляхи формування, форми і типи земельної власності в Київській Русі та порівняти їх із країнами Західної Європи.

2. Проаналізувати основні ідеї та господарсько-правові норми, що містяться в «Руській Правді».

3. Дати характеристику феодальної вотчини та фільварку.


ДАТИ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ:

Період існування Київської Русі (IX-XII ст.)

Період існування Галицько-Волинського князівства ― ХІІ – ХІV ст.

Період феодальної роздробленості ― ХІІ – ХV ст.

Період урбанізації Русі - ХІ –ХІІІ ст.
ТЕМА 5
ГЕНЕЗА ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА. МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ПЛАН

1. Передумови і наслідки Великих географічних відкриттів, їх вплив на формування європейської цивілізації в період розкладу феодалізму.

2. Первісне нагромадження капіталу, його суть, джерела, методи та результати.

3. Аграрний переворот в Англії, його суть та наслідки.

4. Економічне значення буржуазних революцій в Європі та війни за незалежність в Північній Америці (XVI-XVIІІ ст.).

5. Виникнення та розвиток меркантилістської доктрини. Вчення А. Монкретьєна.

6. Ранній та зрілий меркантилізм. Історичне значення меркантилізму
Кінець ХV – середина ХVII ст. - це останній етап існу­вання феодального суспільства. На економічний розвиток європейсь­ких країн у цей період великий вплив мали:

- руйнування натурального феодального господарства та цехового ремесла;

- зростання обсягів товарного виробництва та торгівлі;

- формування національних ринків;

- виникнення великих капіталів та лихварства.

Усі ці фактори створювали умови для переходу до індустріаль­ного суспільства, а прискорили цей процес Великі географічні від­криття, які відбулися в кінці ХV - початку ХVIII ст.

В першому питан­ні слід обґрунтувати передумови, хід та наслідки відкриття європей­цями нових земель та континентів. Доказати, що Великі географічні відкриття стали одним з поворотних моментів в історії розвитку Європейської господарської цивілізації. Важливими передумовами ВГВ були: криза левантійської торгівлі, брак золота і срібла як матеріалізації багатства; поява передумов в науково-технічному розвитку (будівництво нових типів кораблів, винайдення барометра, гідрометра, удосконалення компаса), створення великих монархій і розвиток абсолютизму, що дало можливість організувати великі морські експедиції.

Великі географічні відкриття викликали невідоме раніше явище – різкі стрибки цін, спочатку на сільськогосподарську продукцію, а потім і на всі інші товари на ринках загальноєвропейських країн. На початку ХVІІ ст.. ціни на хліб зросли в Іспанії в 4,5 рази, в Англії – в 4 рази, у Франції – в 2,5 рази.

В результаті Великих географічних відкриттів сформувалася світова торгівля та світовий ринок, розширився асортимент товарів, зросла роль "великих капіталів, відбулася „революція цін” і слалася колоніальна система. Історичне значення Великих географічних відкриттів полягало в тому, що вони знаменували закінчення найтривалішого аграрного періоду в господарській еволюції людства і перехід до індустріального суспільства.

У другому питанні слід розкрити суть первісного нагромадження капіталу, його джерела та наслідки. Первісне нагромадження капіта­лу - це історичний процес відокремлення основного виробника від за­собів виробництва. В класичній формі воно проходило в Англії у ході аграрного перевороту, коли англійські лендлорди примусово позбавляли селян землі, приєднувати общинні наділи до своїх, перетворюючи їх в пасовища («обгороджуванням землі»). Примусове обезземелення селян стало передумовою аграрного перевороту, зміст якого полягав у переході від старого – феодального, до нового буржуазного сільськогосподарського виробництва. Селянське господарство Англії все більше перетворювалося в сировинний придаток для мануфактури, а колишні селяни – у найманих робітників. В період первісного нагромад­ження капіталу виникла нова господарська форма - капіталістична мануфактура. Це підприємство, засноване на технології ручної праці, спеціалізації та вільнонайманій робочій силі. Саме останнім мануфактура відрізнялася від ремісничого цеху. Мануфактури домінували в господарському житті Європи з XVI по XVIІІ ст.

В XVI - першій половині XVII cт. набула поширення розсіяна (децентралізована), а з другої половини XVIІ ст. перева­жала централізована та змішана мануфактура. Нові форми господарювання, приватна ініціатива, могли розвиватися лише в умовах свободи підприємництва та вільної конкуренції. Старі форми політичного правління дворянства – абсолютні монархії стали гальмом для розвитку вільного підприємництва. Це стало першопричиною буржуазних революцій у Європі.

У період мануфактурного капіталізму відбувалися буржуазні ре­волюції - в Нідерландах (1566-1609рр.), Англії – (1640-1649рр.), Північній Америці (1775-1783рр.), Франції - (1789-1794рр.). Вони проголошували свободу торгівлі та підприємництва, сприяли швидкому розвиткові капіталізму в Європі та на американському континенті.

Притаманний мануфактурному періоду перехід від натурального до товарного виробництва сприяв значному розвитку нових форм тор­гівлі (товарні та фондові біржі), розширенню грошового обігу та фінансової сфери (формуванню державних бюджетів, централізо­ваному збиранню податків). Розвиток торгівлі, промисловості та державних фінансів сприяв становленню банківської системи та зростанню ролі кредиту. В європейських країнах почав швидко розвиватися кредит, поширилася торгівля цінними паперами, утворилися товарні та фондові біржі, набув розвитку купецький та лихварський капітал. Першою організованою в 1460 році була товарна біржа в м. Антверпені, а в 1608 році в м. Амстердамі на товарній біржі були запроваджені цінні папери – акції.

Розвиток продуктивних сил, поглиблення суспільного поділу праці, зростання міст як центрів ремесла і торгівлі зумовили перехід від натурального до товарно-грошового господарства. Великі географічні відкриття започаткували виникнення світового ринку та міжнародної торгівлі. Матеріальне становище всіх верств населення все більше залежало від стабільного грошового обігу. У зв’язку з цим виникла потреба в науковому обґрунтуванні причин збагачення, джерелом якого були гроші та торгівля. В цей період виникло перше наукове вчення – меркантилізм, яке показало більш зріле та ефективне вирішення економічних проблем доби первісного нагромадження капіталу.

Меркантилісти дали назву економічній теорії – «політична економія» і обґрунтували закономірності розвитку капіталізму. В 1615 р. Антуан Монкретьєн опублікував свою роботу «Трактат політичної економії» і визначив політичну економію як науку про багатство, сукупність правил господарської діяльності та про «торговий баланс» Меркантилізм сприяв розвитку ринкових відносин і підривав устої феодалізму.

Отже, визначальним етапом господарського розвитку країн Захід­ної Європи була перебудова господарства на принципах свободи під­приємництва та торгівлі, тобто формування індустріального укладу.

Аналізуючи господарський розвиток українських земель у XVI-XVIII ст. спочатку слід розкрити значення фільваркового господар­ства, яке почало розвиватися в українських землях у зв'язку з “революцією цін” в Європі та "Устави на волоки”, прийнятої в 1557 р. (“волока” - 19,5 десятин землі, що оподатковувалася певними подат­ками). Фільварок - це багатогалузеве товарне виробництво, засноване на примусовій праці кріпаків.

Із зростанням фільваркової системи, поширенням панщини зроста­ло закріпачення селян. Слід пам’ятати, що зростання товарно-грошо­вих відносин в цей період вело до соціально-економічних і політич­них змін в українських землях.

Студенти повинні розкрити значення визвольної війни українського народу (1648-1676рр.) для еволюції соціальних, економіч­них та політичних процесів в Україні, суть аграрної політики Б. Хмельницького в умовах козацько-гетьманської держави, роль Запорізь­кої Січі у розвитку капіталістичних відносин на території України.

У XVIII ст. поглиблювалися зв’язки поміщицьких господарств з ринком, а у маєтках зростало промислове виробництво з переробки сіль­ськогосподарської продукції (ґуральництво, селітряні варниці, по­ташні буди, гути, суконні мануфактури).

Мануфактури в Україні мали свої особливості. Вони виникали як вотчинні, казенні (державні), посесійні (в них використовувавсь при­мусова праця), так і купецькі, селянські (де працювали вільнонай­мані робітники).
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Англія - країна промислового капіталу.

2. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів.

3. Розвиток науки і техніки XV- XVIІ ст.

4. Роль мануфактурного періоду для розвитку світової економіки.

5. Історичні передумови виникнення, сутність і етапи еволюції меркантилізму.

6. Гроші і капітал в трактуванні меркантилістів.
ЛІТЕРАТУРА:

1. Бор М. История мировой экономики: Конспект лекцій. М., 2000..

2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм: XVI-XVIII ст..-К., 1995.

3. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Р.М., Рудомьоткіна Л.М. та ін. - К.: КНЕУ, 2000.

4. Вербова О. Економічна історія. Навч. пос.-Львів, 2002.

5. Голобуцький В.О. Історія економіки та економічних вчень Української РСР: Дожовтневий період, - К., 1970.

6. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Р.М., Рудомьотніна Л.М. та ін. - К.: КНЕУ, 2000.

7. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8-т. - М., 1988.

8. История США. В 4 т.,- Т.1. 1607-1877. М., 1983.

9. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки. К. – Знання. 2008.

10. Козубовський Г.Н. Проблема карбування власних монет за часів Б.Хмельницького. - Фінанси України. 1997. №3.

11. Крип’якекич І.П. Всесвітня історія. У 3-х кн..-К.,19895.

12. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія світу та України. - Тернопіль, Економічна думка, 1997.

13. Леоненко П.М., Юхименко П.І Економіна історія. Навч. пос.-К., 2004.

14. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія економіки та економічних вчень . – К.: Знання, 2008.

15. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін..; За ред.. Л.Я. Корнійчук, Н.О.Татаренко. –К.: КНЕУ, 2005.

16. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин. Підручник /За ред. А.Філіпенка. - К., 1992.

17. Степанков В.С. Аграрна політика Богдана Хмельницького /1648-1657/. Феодалізм на Україні. - К.: Наукова думка, 1990.

18. Чистозвонов А. Генезис капитализма. Проблемы и методология. – М., 1985.

19. Экономическая история мира. Европа. / Под общ. Ред. М.В.Конотопова. – М. 2004.


ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Що зумовило необхідність пошуку нових морських шляхів до Індії, Східної Азії та Африки?

2. Проаналізувати причини та наслідки Великих географічних відкриттів.

3. Обґрунтувати суть «революції цін» в Європі та її значення для становлення індустріального суспільства.

4. В чому полягає прогрес розвитку продуктивних сил в Європі в XV ст. та що заважало цьому розвитку?

5. Чому Нідерланди стали першою країною, яка стала на шлях капіталістичного розвитку?

6. Як відбувався процес первісного нагромадження капіталу та які його особливості для окремих країн?

7. Назвати джерела первісного нагромадження капіталу.

8. Дати визначення мануфактури та проаналізувати основні її типи.

9. Пояснити суть політики протекціонізму та меркантилізму.

10. Опишіть форми землеволодіння на західноукраїнських та правобережних землях.

12. Яким було соціально-економічне становище українських земель в умовах козацько-гетьманської держави за часів Е.Хмельницького?

13. Які фактори сприяли формуванню українського національного ринку в XVIІ- XVIІІ ст.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Порівняти процеси первісного нагромадження капіталу в Голландії, Франції, Англії та Німеччині.

2. Як змінилися аграрні відносини в українських землях у XVI - першій половині XVIІ ст.?

3. Порівняти організацію аграрного виробництва, ремісництва і торгівлі в умовах феодальної економіки на українських землях та країнах Західної Європи.


ДАТИ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ:

Епоха розкладу феодалізму та ґенези індустріального суспільства (капіталізму) ― кінець ХV – середина ХVІІ ст.

Епоха Великих географічних відкриттів ― кінець ХV – ХVІІ ст.

Відкриття Бартоломео Діасом мису “Доброї Надії” ― 1486 р.

Відкриття Христофором Колумбом узбережжя Північної Америки, о. Куби та Гаїті ― 1492 р.

Відкриття Васко да Гама морського шляху до Індії навколо Африки через Індійський океан ― 1497 – 1498 рр.

Відкриття португальцями Бразилії ― 1499 р.

Відкриття англійцем Каботом о. Ньюфаундленд ― 1498 р.

ІІ-а експедиція Х. Колумба до Америки ― 1493 – 1496 рр.

ІІІ-а експедиція Х. Колумба до Америки ― 1498 – 1500 рр.

ІV-а експедиція Х. Колумба до Америки ― 1502 – 1504 рр.

Кругосвітня подорож Фернандо Магеллана ― 1519 – 1922 рр.

Завоювання Мексики Е. Кортесом ― 1513 – 1525 рр.

Відкриття португальцями о. Мадагаскар ― 1506 р.

Відкриття голландцями Австралії та Нової Зеландії ― 1606 – 1644 рр.

Завоювання Ф. Пісарро території Південної Америки ― 1531 – 1532 рр.

Нідерландська буржуазна революція ― 1566 – 1609рр.

Англійська буржуазна революція ― 1640 – 1649 рр.

Перша буржуазна революція (війна за незалежність) у Північній Америці ― 1775 – 1783 рр.

Французька буржуазна революція ― 1789 – 1794 рр.

Розвиток мануфактурного виробництва ― ХVІ – ХVІІІст.


Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка