Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника


ТЕМА 7 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО ФЕОДАЛІЗМУ ТА ЗАРОДЖНЕННЯСторінка5/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.69 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМА 7
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО ФЕОДАЛІЗМУ ТА ЗАРОДЖНЕННЯ

МАНУФАКТУР

( кінець ХVІІ – перша половина ХУІІІ ст.)
ПЛАН

1. Створення української козацької держави. Еволюція аграрних відносин в Україні. Економічний розвиток Запорізької Січі.

2. Розвиток ремесла і торгівлі.

3. Виникнення мануфактурного виробництва. Види мануфактур.

4. Українська економічна думка ХVІІ – ХVІІІ ст.
Аналізуючи господарський розвиток українських земель у XVI-XVIII ст. спочатку слід розкрити значення фільваркового господар­ства, яке почало розвиватись в українських землях у зв'язку з “революцією цін” в Європі та "Устави на волоки”, прийнятої в 1557 р. (“волока” - 19,5 десятин землі, що оподатковувалася певними подат­ками). Фільварок - це багатогалузеве товарне виробництво, засноване на примусовій праці кріпаків.

Із зростанням фільваркової системи, поширенням панщини зроста­ло закріпачення селян. Слід пам’ятати, що зростання товарно-грошо­вих відносин в цей період вело до соціально-економічних і політич­них змін в українських землях.

Студенти повинні розкрити значення визвольної війни українського народу (1648-1676рр.) для еволюції соціальних, економіч­них та політичних процесів в Україні, суть аграрної політики Б. Хмельницького в умовах козацько-гетьманської держави, роль Запорізь­кої Січі у розвитку капіталістичних відносин на території України.

У XVIII ст. поглиблювалися зв’язки поміщицьких господарств з ринком, а у маєтках зростало промислове виробництво з переробки сіль­ськогосподарської продукції (ґуральництво, селітряні варниці, по­ташні буди, гути, суконні мануфактури).

Мануфактури в Україні мали свої особливості. Вони виникали як вотчинні, казенні (державні), посесійні (в них використовувавсь при­мусова праця), так і купецькі, селянські (де працювали вільнонай­мані робітники).

В результаті національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького селяни були звільнені від кріпосної залежності і сформована нова панівна козацька верхівка. Селянське питання стало головним в українській економічній думці. У поглядах на цю проблему не було єдності серед вітчизняних дослідників. Прогресивно-патріотичну думку відображає «Літопис Самовидця» невідомого автора. Консервативні погляди козацької старшини відображені у творах Г.Граб’янки та С.Величка.

У другій половині ХУІІ ст. помітну роль у формуванні суспільної думки відігравала Києво-Могилянська колегія та її професор і ректор Феофан Прокопович. Найяскравішим представником прогресивної економічної думки в кінці ХУІІ ст.. був Я.Козельський. Своєрідні і цікаві ідеї цього періоду містяться у працях Григорія Сковороди.
РЕФЕРАТИ:

1. Економічний розвиток Запорізької Січі.

2. Мануфактурне виробництво в Україні та його особливості.

3. Економічні погляди прогресивних українських мислителів.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академія, 1999.

2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм: XVI-XVIII ст..-К., 1995.

3. Борисенко В. Курс української історії. З найдавніших часів джо ХХ ст.. – К., 1996.

4. Вербова О. Економічна історія. Навч. пос.-Львів, 2002.

5. Голобуцький В.О. Історія економіки та економічних вчень Української РСР: Дожовтневий період, - К., 1970.

6. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Р.М., Рудомьотніна Л.М. та ін. - К.: КНЕУ, 2000. Вихід з друку 1 тому «Капіталу» К.Маркса. – 1867 р.

7. Злупко С. Історія економіки та економічних вчень України. Навч пос. – К. 2006.

8. Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник. За ред.. Козюка В.В., Родіонової Л.А. – Тернопіль, 2004.

9. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки.: Навч. Посібник – К.: - Знання, 21008. – 647 с.

11. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник /За ред. А.С. Філіпенка. - К.: Либідь, 1992.

10. Козубовський Г.Н. Проблема карбування власних монет за часів Б.Хмельницького. - Фінанси 11. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник /За ред. А.С. Філіпенка. - К.: Либідь, 1992.України. 1997. №3.

11. Крип’якевич І.П., Богдан Хмельницький. - Львів: Світ, 1990.

12. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. – К.: Знання-Прес, 2002.

13. Леоненко П.М., Юхименко П.І Економіна історія. Навч. пос.-К., 2004.

14. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін..; За ред.. Л.Я. Корнійчук, Н.О.Татаренко. –К.: КНЕУ, 2005

15. Ларіонова Л.Д. Українська гривня: історія та сьогодення. - Ж. Фінанси України, 2001, №8.

16. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин. Підручник /За ред. А.Філіпенка. - К., 1992.

17. Степанков В.С. Аграрна політика Богдана Хмельницького /1648-1657рр /. Феодалізм на Україні. - К.: Наукова думка, 1990.

18. Чистозвонов А. Генезис капитализма. Проблемы и методология. – М., 1985.


ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. В чому особливість економічної системи Запорізької Січі?

2. Які соціально-економічні завоювання одержав український народ в результаті визвольної війни під проводом Б.Хмельницького?

3. Що сприяло формуванню українського національного ринку?.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Порівняти організацію сільськогосподарського виробництва, ремісничої праці та торгівлі в умовах феодальної економіки на українських землях та країнах Західної Європи.ДАТИ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ:

Розвиток мануфактурного виробництва ― ХVІ – ХVІІІ ст.

Розвиток фільваркового господарства в українських землях ― ХVІ ст.

“Устава на волоки” ― 1557 р.

Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького ― 1648 – 1676 рр.

Знищення Запорізької Січі ― 1775 р.ТЕМА 8
ГОПОДАРСТВО ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В ЕПОХУ „ВІЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ”. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ.

(кінець XVIII – перша половина XIX ст.)
ПЛАН

1. Промисловий переворот, його суть та соціально-економічні наслідки.

2. Промисловий переворот в Англії та його джерела. Перетворення Англії на „фабрику світу”.

3. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США.

4. Промисловий переворот в Україні.

5. Зародження класичної політичної економії. Економічне вчення фізіократів.

6. Економічне вчення Адама Сміта та Давида Рікардо.
Вивчення даного періоду розвитку господарства провід­них країн світу слід розпочати з аналізу промислового перевороту як процесу переходу від ремісничо-мануфактурного до фабрично-заводського виробництва. Промисловий переворот характеризується такими двома особливостями: технічною революцією, яка пов’язана з впровадженням машинного виробництва і заміною ним ручної праці; змінами в соціальній сфері, що проявлялась в реальному підпорядкуванні праці капіталу і виникненні двох основних класів буржуазії і пролетаріату. Первісне нагромадження капіталу завершилося наприкінці XVIIІ – першій половині XІХ ст. промисловою революцією спочатку в Англії, а потім в інших країнах Європи та США.

Промисловий переворот - це перехід від заснованої на ручній праці мануфактури до великої машинної індустрії. Він розпочався з винаходу і впровадження у виробництво робочих машин, механізмів і парових двигунів, а завершився створенням самостійного машино­будування.

Слід підкреслити, що промисловий переворот - це світовий процес, через який пройшли розвинені країни світу, однак передумови переходу до нього виникали нерівномірно. Батьківщиною його була Великобританія. Саме в цій країні в середині XVIІІ ст. склалися сприятливі економічні, політичні та соціальні умови для переходу до великої машинної індустрії. Цьому сприяв аграрний переворот XVI-XVIІІ ст., в результаті якого швидкими темпами розвивалося товар­не виробництво та національний ринок, утворився резерв дешевої робочої сили, сформувалася англійська нація.

Розпочався промисловий переворот в Англії в 60-ті роки XVIІІ ст., а завершився в 20-ті роки XIX ст. з технічного переоснащення анг­лійської бавовняної промисловості. В І733 р. Джон Кей удосконалив ткацький верстат „летючим човником”, що сприяло підвищенню продуктивності праці в 2-2,5 рази. В 1764 р. ткач Дж. Харгривс винайшов механічну прялку "Дженні", на якій використовувалися 16-18 веретен. В 1779 р. С. Кромптон сконструював мюль-машину, яка поєднувала переваги і принципи роботи прялки-Джені та ватер-машини. На ній використовувалось 400 веретен. В 1785 р. Е. Картрайт винайшов механічний ткацький верстат, який заміняв працю 40 ткачів.

Справжній переворот розпочався з винаходом парової машини Дж. Уатта в 1769 р. Після удосконалення її в 1784 р. механізація процесів виробництва стала можлива не тільки в текстильному вироб­ництві, а й в інших галузях промисловості та на транспорті.

Студенти повинні показати це на прикладах винайдення паротяга (1814 р.), пароплава (1807 р.), будівництва залізниць (1825 р.), а після цього роз­крити особливості промислових переворотів у Франції, Німеччині, в Північній Америці (США). Так, у Франції промисловий переворот розпочався на 30-40 років пізніше, ніж в Англії - на початку XIX ст., а завершився в 60-70 роки XIX ст. Як і в Англії, він розпочався з легкої промисловості на базі англійських технічних винаходів і здійснювався в умовах специфічної структури французької промисловості, що була розрахована на заможних споживачів, вузького внутріш­нього ринку, нестачі сировини, відсталості парцелярного сільського господарства, наявності великого прошарку рантьє, який збагатився за рахунок використання фінансового, а не промислового капіталу. Водночас слід відмітити важливі винаходи в текстильному виробництві безпосередньо французького походження. В 1805 році Ж. Жаккар винайшов знаменитий верстат для виробництва візерункових тканин, в 1810 році Ф.Жірар сконструював машину, яка здійснювала хімічно-механічну обробку льону. Хімік Бертоле відкрив метод прискореного відбілювання тканин за допомогою хімікатів. В 1810 р. була винайдена технологія промислового консервування продуктів.

Щодо здійснення промислового перевороту у Німеччині, то слід пам’ятати, що він розпочався ще пізніше, ніж у Франції - в 30-40-х роках XIX ст. в легкій промисловості та транспорті, а вже в 50-60-х роках XIX ст. він стрімко перекинувся на важку промисловість, ос­нову якої становила власна машинобудівна база. За 1846-1861 рр. число машинобудівних заводів зросло з 131 до 300. На цей період припадає формування військово-промислового комплексу (артилерійські заводи Круппа, сталеварні заводи Стіннеса) та швидкий розвиток залізничного будівництва.

Запізнілий промисловий переворот у Німеччині дав змогу здійснювати вітчизняне промис­лове виробництво на значно вищому технічному рівні, використавши досягнення Англії. Успішному за­вершенню промислового перевороту в Німеччині сприяло об'єднання німецьких земель в єдину державу під егідою Прусії (1871 р.).

Розкриваючи особливості промислового перевороту в США слід відмітити, що до останньої третини XVIІІ ст. ця країна була колонією Англії і її економічний розвиток залежав від політики метрополії.

Промисловий переворот тут розпочався після завершення війни за незалежність (1775-1783 рр.) в умовах нерозвиненості феодальних форм господарства, відсутності мануфактур та існування рабовлас­ницького плантаційного господарства на півдні країни. Перша машина появилася в бавовняно-прядильній промисловості ще в кінці XVIII ст., але завершення промислового перевороту здійснилося лише після закінчення громадянської війни (1861-1865 рр.). Важливе значення в цьому мало вирішення аграрного питання (Закон про гомстеди, який був прийнятий в 1862 р.)

Розвиток промисловості в Європі та на американському континенті створив умови для розвитку капіталізму, дав нові джерела доходів, сформував промисловий капітал, який підпорядкував собі торговельний. Ці процеси особливо успішно розвивалися в Англії, яка поступово випереджала в економічному розвитку інші країни. Для обгрунтування нових економічних процесів потрібна була нова економічна ідеологія, яка від емпіричного опису економіки перейшла до виявлення причинних залежностей її функціонування .Першим фундатором класичної політичної економії став англієць Вільям Петті, родоначальником французької - П’єр Буагільбер. Вони сформулювали положення трудової теорії вартості, а розвинули іі - фізіократи Ф.Кене, А Тюрго, В.Мірабо та ін..

Розвиток трудової теорії вартості і дуалізм вчення про вартість(багатство), а також проблеми поділу праці, обміну, доходів та їх розподілу знайшли своє відображення у економічному вченні А.Сміта. Англійський економіст обґрунтував природу капіталу і проблеми його відтворення, вчення про «економічну людину» та «невидиму руку» економічних законів та ін. Саме завдяки економічному вченню А.Сміта реальні процеси ринкової економіки одержали об’єктивний науковий аналіз. Знаменита праця А.Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів» 1776 р. стала найвидатнішим твором класичної політичної економії.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Господарський розвиток світу в умовах промислового перевороту.

2. Формування економічних інститутів ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації..

3. Адам Сміт – творець наукової політичної економії.

4. Економічний розвиток США від утворення незалежної держави до громадянської війни.

5. Особливості промислового перевороту в країнах Західної Європи і США: порівняльний аналіз.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академія, 1999.

2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм: XVI-XVIII ст..-К., 1995.

3. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Р.М., Рудомьоткіна Л.М. та ін. - К.: КНЕУ, 2000.

4. Вербова О. Економічна історія. Навч. пос.-Львів, 2002.

5. Голобуцький В.О. Історія економіки та економічних вчень Української РСР: Дожовтневий період, - К., 1970.

6. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Р.М., Рудомьотніна Л.М. та ін. - К.: КНЕУ, 2000.

7. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8-т. - М., 1988.

8. История США. В 4т., Т1. 1607-1877. М., 1983.

9. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки. К. – Знання. 2008.

10. Козубовський Г.Н. Проблема карбування власних монет за часів Б.Хмельницького. - Фінанси України. 1997. №3.

11. Крип’якевич І.П., Богдан Хмельницький. - Львів: Світ, 1990.

12.  Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. – К.: Знання-Прес, 2002.

13. Леоненко П.М., Юхименко П.І Економіна історія. Навч. пос.-К., 2004.

14. Розенберг Н., Бирцелл Л.Е. Как Запад стал богатым.Экономическое преобразование индустриального мира. – Пер. С англ.. – Новосибирск, «Экор», 1995..

15. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин. Підручник /За ред. А.Філіпенка. - К., 1992.

16. Степанков В.С. Аграрна політика Богдана Хмельницького /1648-1657/. Феодалізм на Україні. - К.: Наукова думка, 1990.

17. Чистозвонов А. Генезис капитализма. Проблемы и методология. – М., 1985.

18. Історія економіки та економічної думки: Навч. Посібник / За ред..Козюк В.В., Радіонова Л.А. – Тернопіль, 2010
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Розкрити передумови і суть промислового перевороту.

2. Проаналізувати особливості промислового перевороту в Англії та Франції.

3. Які причини запізнілого промислового перевороту в Німеччині?

4. Що стримувало здійснення промислового перевороту в США?

5. Якими були економічні наслідки промислового перевороту в Україні?

6. Порівняти шляхи капіталізації сільського господарства в США та Німеччині.

7. Порівняти особливості промислового перевороту в Східній та Західній Україні.

8. В чому суть політики фритредерства та протекціонізму?
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Скласти аналітичну таблицю «Порівняльний аналіз процесу промислового перевороту у Великій Британії, Франції, Німеччині та США, за планом: хронологічні межі, передумови, етапи, хід і соціально-економічні підсумки, національні особливості.

2. Проаналізувати економічні погляди представників різних шкіл класичної політичної економії (У.Петті, А.Сміт, Д. Рікардо, К.Маркс).
ДАТИ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ:

Промисловий переворот в Англії ― ост. Третина ХVІІІ – перша чверть ХІХст.

Промисловий переворот у Франції ― поч.. ХІХ ст. – 60-70 рр. ХІХ ст.

Промисловий переворот у Німеччині - 30-ті роки ХІХ ст. – 70-ті роки ХІХ ст.

Промисловий переворот у США ― кінець ХVІІІ – 60-ті роки ХІХ ст.

Промисловий переворот в Україні ― 30-40-ті роки ХІХ ст. – 60-70-ті роки ХІХ ст.

Створення “мюль-машини” С. Кромптоном ― 1779 р.

Винайдення механічного ткацького верстата Е. Картрайтом ― 1785 р.

Винайдення парової машини Дж. Уаттом ― 1769 та її удосконалення – 1784р.

Винайдення пудлингової печі Г. Кортом ― 1784 р.

Створення машини для виготовлення тканин з візерунками Ж Жаккара -. 1804-1808 рр.

Створення верстата для хімічно-механічної обробки льону Ф. Жирара – 1810 р.

Відкриття методу відбілювання тканин французьким хіміком Кл.Бертолле – 1785 р.

Відкриття першої в світі залізниці 1825 р.

Винайдення локомотива Дж. Стефенсоном ― 1829 р.

Побудова першого пароплава ірландським інженером Р.Фултоном - 1807 р.

Винайдення британцями В.Куком та Ч. ВІтстоном електромагнітного телеграфа - 1837 р.

Вихід з друку праці А.Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів» - 1776 р.


ТЕМА 9
ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ ТА ПОЧАТОК ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.

(XIX- поч. XXст.)
ПЛАН

1. Промисловість Східної та Західної України в першій половині XIX ст. Розвиток капіталістичних відносин.

2. Індустріалізація в Україні. Монополізація економіки. Іноземний капітал в Україні.

3. Сільське господарство України. Селянські реформи 1848 р. ( в Австро- Угорщині) та 1861р.р. ( Росії ). Розвиток капіталістичних виробничих відносин в сільському господарстві в другій половині XIX- на поч. XX ст.

4. Завершення формування загальноукраїнського ринку. Фінанси і грошовий обіг. Грошова реформа 1895-1897рр.

5. Українська економічна думка під впливом ідей класичної політичної економії. Економічне вчення В. Каразіна, Т. Степанова, І. Вернадського. М. Бунге та ін.

6. Економічне вчення М.І. Туган-Барановського
Аналізуючи хід промислового перевороту в Україні, слід відмітити його запізнілий характер. Він розпочався в 30-40-ві роки XIX ст. в цукровій та горілчаній промисло­вості, не з капіталістичної, а з поміщицької, кріпосної мануфактури. Ще у 20-ті роки з’явилися перші парові гуральні, а в 1823 р. майстрами-кріпаками був споруджений перший на Дніпрі пароплав. Парові машини прискорили виробничі процеси, проте на цьому етапі він здійснювався повільно. Потреба у механізмах і машинах зумовила появу машинобудівних заводів, які в свою чергу прискорили металургійне виробництво та видобуток вугілля, зросла потреба у вільнонайманій праці, яка була вигіднішою за працю кріпаків.

Другий етап промислового перевороту в Україні розпочався в пореформенний період (60-80-ті роки), коли фабрики і заводи остаточно витіснили мануфактурне виробництво. В цей час швидко розви­валося товарне виробництво, відбувалося розшарування селянства, збільшувавсяя ринок робочої сили, здійснювався процес концентрації промислового капіталу і утворення монополій. Важливу роль у цьому процесі відіграв іноземний капітал, який почав активно проникати в гірничу, металургійну та машинобудівну промисловість Донбасу та Криворіжжя.

Важливі зміни відбувалися й у сільському господарстві. Панщина, яка тривалий час була вигідною як для Австрійської, так і для Російської імперій, стала гальмом економічного розвитку. Поштовхом для ліквідації кріпосництва стали революційні події 1848-1849 рр. в Австрії та інших країнах ЗахідноЇ Європи та багаточисельні селянські бунти та заворушення в Росії та Україні.

Земельні реформи 1848 р. в Австрійській імперії та Маніфест про скасування кріпацтва 1861 р. в Росії при всіх їх недоліках, створили сприятливі умови для активізації громадської діяльності та перетворення селян на вільних людей.

У поглядах вітчизняних учених на реформи 1848 та 1861 рр. сформувалися ліберальний та радикальний напрями економічної думки. Представники першого напряму основним засобом ліквідації кріпацтва проголошували просвітницьку діяльність, освіту народу, виховання християнських чеснот та перевиховання панівних класів. Ліберали розробляли різні проекти реформ, спрямовані на розвиток ринкових відносин і поступову ліквідацію кріпацтва. Значний вклад у розвиток економічної науки внесли В.Каразін і Д.Жуковський. Розвиток української політичної економії ХІХ ст. під впливом класичної школи, а також західноєвропейських і російських соціалістичних ідей, німецької «історичної» школи, марксизму і маржиналізму відбувався завдяки існуванню перших осередків, навколо яких згуртовувалися наукові, літературні та громадські сили : часописи «Основа», «Записки Географического общества», газета «Киевский телеграф».
РЕФЕРАТИ:

1. Розвиток економіки України на рубежі ХІХ-ХХ ст. та його висвітлення в українській економічній думці ХУШ –поч. Х1Х ст..

2. Українська ліберальна та радикальна економічна думка в пореформений період.

3. Проблеми кооперації та її форми в українській економічній літературі.

4. Праця М.І.Туган-Барановського «Соціальні основи кооперації»
ЛІТЕРАТУРА:

1. Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академія, 1999.

2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм: XVI-XVIII ст..-К., 1995.

3. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Р.М., Рудомьоткіна Л.М. та ін. - К.: КНЕУ, 2000.

4. Вербова О. Економічна історія. Навч. пос.-Львів, 2002.

5. Голобуцький В.О. Історія економіки та економічних вчень Української РСР: Дожовтневий період, - К., 1970.

6. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Р.М., Рудомьотніна Л.М. та ін. - К.: КНЕУ, 2000.

7. Злупко С.М. Економічна історія України: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006.

8. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки. К. – Знання. 2008.

9. Козубовський Г.Н. Проблема карбування власних монет за часів Б.Хмельницького. - Фінанси України. 1997. №3

10. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України. – К.: 2004.

11. Крип’якевич І.П., Богдан Хмельницький. - Львів: Світ, 1990.

12. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія економіки та економічних вчень світу та України. - Тернопіль, Економічна думка, 1997.

13. Леоненко П.М., Юхименко П.І Економіна історія. Навч. пос.-К., 2004.

14. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія економіки та економічних вчень світу та України. - Тернопіль, Економічна думка, 1997.

15. Ларіонова Л.Д. Українська гривня: історія та сьогодення. - Ж. Фінанси України, 2001, №8.

16. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин. Підручник /За ред. А.Філіпенка. - К., 1992.

17. Степанков В.С. Аграрна політика Богдана Хмельницького /1648-1657/. Феодалізм на Україні. - К.: Наукова думка, 1990.

18. Чистозвонов А. Генезис капитализма. Проблемы и методология. – М.1985

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Які передумови промислового перевороту в Україні?

2. Що сприяло формуванню внутрішнього ринку України?

3. Які наслідки для розвитку економіки України мали реформи 1848 та 1861 р

4. Які найважливіші економічні проблеми містяться у дослідженнях М.Туган-Барановського?

5. Охарактеризувати економічні погляди І.Франка.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Порівняти шляхи здійснення та результати аграрних реформ в Австрії та Росії.

2. Порівняти економічні погляди української ліберальноі та революційно-демократичної думки.

2. Проаналізувати основні проблеми праці М.І.Туган-Барановського «Російська фабрика в минулому та сьогодні».


ДАТИ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ:

Перший етап промислового перевороту в Україні -20-40 рр. ХІХ ст..

Другий етап промислового перевороту – (умовно)-60-80 рр.

Скасування кріпосного права в Австрії ― 8 вересня 1848 р.

Скасування кріпосного права в Росії ― 19 лютого 1861 р.

Реалізація фінансової реформи в Росії -1839-1843 рр.

Відкриття першої товарної біржі (м.Кременчук) – 1834 р.

Відкриття товарної біржі у Києві – 1865 р.
Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка