Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника


ТЕМА 13 ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В ПЕРІД НЕЗАЛЕЖНОСТІСторінка7/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.69 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМА 13
ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В ПЕРІД НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
ПЛАН

1. Декларація про державний суверенітет України.

2. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в період незалежності.

3. Шляхи реформування економіки України.


Перше питання слід розпочати з аналізу найважливіших документів, які були прийняті 16 липня 1990р. – «Декларації про державний суверенітет України», та 24 серпня 1991р. «Акта проголошення незалежності України».

Крім того, студенти повинні бути обізнані з іншими важливими законодавчими актами держави: «Закон про економічну самостійність України»(серпень1990р.), «Про проекти концепції та програми переходу Української РСР до ринкової економіки» (листопад 1990р.), «Основи національної економічної політики України» (березень 1992р.).

Ці та інші закони визначали зміст, мету, основні принципи економічної самостійності України як суверенної держави, механізм господарювання, регулювання економіки і соціальної сфери, організації грошової, кредитної та фінансово-бюджетної системи.

У другому питанні слід зупинитись на основних напрямах радикальної економічної реформи, метою якої є забезпечення економічної незалежності України.

Одним з визначальних напрямів – це реформа валютно-фінансової та кредитної систем, яка включала запровадження конвертованої валюти, здійснення комплексу антиінфляційних заходів, подолання дефіциту бюджету та безконтрольної емісії грошей.

Другий напрям економічної реформи передбачав докорінні зміни структури господарства України, форм і методів господарювання (роздержавлення, приватизація, конверсія, використання сучасних технологій і т.д.)

Серед найважливіших проблем сучасної економіки слід назвати технічне відставання важкої промисловості, (що відбилося на суттєвому скороченні виробництва, зниження ВВП, національного доходу, продуктивності праці та одночасному підвищенні цін), повільний розвиток приватної та колективної форм власності в сільському господарстві, зниження рівня життя та народжуваності, екологічні негаразди.

Третє питання присвячене аналізу шляхів реформування економіки України. Магістральним шляхом У ХХІ ст. буде створення економіки відкритого типу, тобто такої економічної системи, яку вибрали для себе більшість країн світу. Перехід до ринкової економіки – це поступовий, еволюційний процес глибоких перетворень діючої економічної системи при регулювальній діяльності держави.

Поряд з макроекономічними реформами будуть здійснюватись структурні перетворення. Для цього необхідно створити нові інститути – банківсько-кредитну, податкову, митну системи, соціальний захист та ін.
РЕФЕРАТИ:

1. Формування ринкової системи господарства в Україні.

2. Трансформація відносин власності за роки державної незалежності.
ЛІТЕРАТУРА:

1. Варбова О. Економічна історія. Навч. пос.; Львів, 2002

2. Економічна історія. Лекції /Тимочко Н.О., Пучко Ф.М., Рудомьоткіна Л.М. та ін. - К., КНЕУ, 2000.

3. Коропецький І.С. ”Дещо про минуле, недавнє минуле і майбутнє економіки України” К., 1995р.

4. Лановик Б.Д., Матисяневич З.М. Майко Р.М. ”Історія економіки та економічних вчень світу і України” Тернопіль, 1997р.

5. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. пос. К., 2004

6. Ні кула О.І. Історія економіки та економічних вчень України і світу. Навч. пос. Л., 2001.

7. Черкашена Н.К. Економічна історія. – Навч. пос. К., 2003

8. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові: Пер. З англ..-К.6 Основи, 1993.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. У чому причина кризових явищ в економіці України в 90-ті роки ?

2. У чому полягає основний зміст перетворень в економіці України в перехідний період?

3. Які проблеми вирішуються в Україні в ході ринкових перетворень?

4. Яку з вивчених вами моделей народногосподарського розвитку можна впровадити в Україні?

5. Назвіть основні проблеми трансформації економіки України у світове господарство?


ЗАВДАПННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Обґрунтувати теоретичні засади трансформації економіки України у світове господарство.

2. Проаналізувати практичні проблеми входження України у світове співтовариство.

ДАТИ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ:

Проголошення “Декларації про державний суверенітет України” – 16 липня 1990 р.

Проголошення Акта незалежності України - 24 серпня 1991 р.

Прийняття Конституції України - 28 червня 1996 р.

Проведення грошової реформи - вересень 1996 р.
ІІІ. ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Предмет та завдання курсу. Місце історії економіки та економічної думки в системі економічних наук .

2. Структура курсу. Критерії періодизації економічної історії.

3. Досягнення світової та української історико-економічної науки.

4. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства.

5. Господарство країн Стародавнього Сходу. Особливості східного рабства.

6. Господарський розвиток та економічна думка Стародавньої Греції.

7. Особливості рабовласництва Стародавнього Риму.

8. Криза та занепад рабовласницької системи. Виникнення протофеодальних відносин.

9. Місце феодалізму в світовій історії та його періодизація. Основні риси феодального господарства.

10. Форми феодального землеволодіння та соціально-економічні відносини в епоху Середньовіччя.

11. Економічна роль середньовічного міста. Комунальні революції.

12. Цеховий лад міського ремесла.

13. Внутрішня і зовнішня торгівля. Грошовий обіг та фінанси середньовічних держав.

14. Розвиток феодальних відносин в Київській Русі.

15. Категорії залежного населення та форми феодального землеволодіння в Київській Русі.

16. Виникнення міст та їхня роль у господарстві Київської Русі. Розвиток ремесла.

17. Розвиток внутрішньої торгівлі та зовнішньоекономічних зв’язків у Київській Русі.

18. Передумови та хід Великих географічних відкриттів.

19. Наслідки Великих географічних відкриттів. “Революція цін” в Європі.

20. Первісне нагромадження капіталу. Виникнення мануфактурного виробництва.

21. Розвиток меркантилістської доктрини. Характеристика раннього та пізнього меркантилізму

22. Соціально-економічні передумови і наслідки Нідерландської революції другої половини ХVI - початку XVII ст.

23. Зародження класичної політичної економії. Економічні погляди В.Петті та П. Буагільбера. Виникнення теорії трудової вартості.

24. Формування ідейно-теоретичних і методологічних засад класичної політичної економії у вченні А. Сміта.

25. Аграрний переворот в Англії. Економічні причини і наслідки Англійської революції середини XVII ст.

26. Особливості ґенези індустріального суспільства у Франції. Соціально-економічні передумови та наслідки Французької революції кінця XVIII ст.

27. Соціально-економічні передумови та наслідки війни північноамериканських колоній за незалежність.

28. Еволюція аграрних відносин в Україні у козацько-гетьманську добу. Аграрна політика Б.Хмельницького.

29. Мануфактурний період української промисловості.

30. Формування та розвиток українського національного ринку в XVII-XVIII ст.

31. Господарство Запорізької Січі.

32. Промисловий переворот та його значення для становлення індустріального суспільства.

33. Промисловий переворот в Англії, його передумови, хід та наслідки.

34. Промисловий переворот в Франції, його етапи та особливості.

35. Промисловий переворот в Німеччині та його особливості.

36. Особливості промислового перевороту в США.

37. Економічні причини і наслідки громадянської війни у США.

38. Соціалістичні економічні теорії та їх еволюція. Основні ідеї марксистської економічної теорії.

39. Дослідження основних проблем ринкового господарства в працях Д.Рікардо, Т. Мальтуса, Н. Сеніора, Дж.С. Мілля.

40. Теоретико-методологічні особливості історичної школи в Німеччині.

41. Промисловий переворот в Україні.

42. Меркантилізм у соціально-економічній думці України. Започаткування основних засад демократичної течії української суспільної думки. Економічні погляди С. Оріховського-Роксолана, І. Вишневського, Ф. Прокоповича, Я. Козельського, Г. Сковороди.

43. Прогрес науки, техніки, та технології виробництва в останній третині XIX ст. Індустріалізація.

44. Поширення ідей економічного лібералізму в суспільно-економічній думці України (В. Каразін, Д. Журавський). Розвиток в Україні ідей класичної політичної економії.

45. Зміни в галузевій структурі економіки провідних країн світу. Монополізація економіки.

46. США - провідна індустріальна країна світу.

47. Господарське піднесення Німеччини в останній третині XIX ст. та його причини.

48. Втрата Англією промислової першості і збереження відсталої структури економіки Франції.

49. Світове господарство та його характерні риси.

50. Господарство України в період капіталізму (XIX- поч. XX ст. ). Індустріалізація в Україні.

51. Розвиток капіталізму в сільському господарстві України. Селянські реформи 1848 та 1861рр.

52. Столипінські аграрні реформи та їхні наслідки для сільського господарства України.

53. «Маржинальна наукова революція» в економічній теорії. Теоретико-методологічні засади маржиналізму, відмінності від класичної політичної економії. Попередники маржиналізму (Й.Г. Тюнен, А.Курно, Г.Г. Госен).

54. Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк).

55. Математична школа в економічній теорії (В. Джевонс, Л. Вальрас, В. Парето).

56. Економічна теорія А. Маршалла. Розробка А. Пігу економічної теорії добробуту.

57. Основні напрямки економічної думки в Україні на межі ХІХ-ХХ ст. їх аналіз. Місце української економічної думки у світовій економічній теорії.

58. Загальна характеристика господарства провідних країн світу напередодні та під час першої світової війни.

59. Версальська система та її наслідки для повоєнного розвитку господарства воюючих країн.

60. Плани Дауеса та Юнга та їхнє значення для відродження економіки Німеччини.

61. Економічна криза 1929-1933рр., її причини та наслідки.

62. „Новий курс” Ф. Рузвельта та його значення для впровадження державного регулювання економіки США.

63. «Кейнсіанська революція» в економічній теорії. Економічне вчення Дж.М. Кейнса.

64. Ранній інституціоналізм та його течії. (Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчел, Дж. Гобсон).

65. Інституціональна теорія А. Шумпетера. Виникнення «соціологічної» школи інституціоналізму (Ф. Перру).

66. Господарство України в роки першої світової війни та повоєнний період.

67. Економічні реформи Центральної ради, Гетьманату та Директорії.

68. Економічні реформи більшовиків.

69. Занепад господарства. Здійснення непу в Україні. Заміна продрозкладки на продподаток.

70. Антинародний курс колективізації. Голодомор 1932-1933рр. в Україні

71. Перебудова господарства найважливіших країн світу напередодні другої світової війни на військовий лад. Загальна характеристика господарства воюючих країн.

72. Влив пив другої світової війни на економіку провідних країн світу. „План Маршалла”.

73. Неокейнсіанські теорії економічного зростання (Р. Солоу, Дж. Е. Мід).

74. Основні ідеї посткейнсіанства. Англійське калецькіансько-неорікаріанське посткейнсіанство. Американсько-монетарне посткейнсіанство.

75. Теорія монетаризму як основа неоконсерватизму та рецепти стабілізації економіки М. Фрідмена.

76. Втрати господарства України під час другої світової війни.

77. Економічні причини створення „Спільного ринку” та інших економічних організацій. утворення політичних блоків.

78. Економіка України після другої світової війни.

79. Світове господарство в 70-ті роки. Загальні тенденції та структурні зміни в економіці, її модернізація.

80. Зміцнення міжінтеграційних зв’язків в повоєнний період.

81. Розширення дії сфери економіки країн Європейського Економічного Співтовариства.

82. Економічне зростання „нових індустріальних країн”.

83. Економічний розвиток США в 70-90-ті роки.

84. Економічний розвиток Японії в 70-90-ті роки.

85. Економічний розвиток Франції в 70-90-ті роки.

86. Економічний розвиток Великобританії в 70-90-ті роки.

87. Нова макроекономіка: теорія раціональних очікувань.

88. Економіка України у період незалежності.

89. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності.

90. Зовнішньоекономічні зв’язки України.


ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бабенко С.Г., Гелій С.Д., Гончарук Я.А. ”Історія кооперативного руху”: Львів, 1995.

 2. Березин И. ”Краткая история економического развития”: М., 2000.

 3. Бойко О.Д. ”Історія України”: К., Академія, 1999.

 4. Борисенко В.І. ”Курс Української історії: З найдавніших часів до ХХ ст.” К., Либідь, 1998.

 5. Бородель Ф. ”Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. ХVI – XVIII” К., Освіта,1995.

 6. Валовий Д. ”От застоя к развалу” М., 1991.

 7. Вербова О. Економічна історія. Навч. пос.-Львів., 2002.

 8. Гаврилюк О.В., Румянцев А.П. ”Економічна інтеграція в сучасному світі” К., 1991.

 9. Голобуцький В.О. ”Історія економіки та економічних вчень Української РСР. Дожовтневий

 10. період.” К., 1970.

 11. Грушевський М.С. ”Історія України – Руси” В 11т., 12кн., к., 1991 – 1992.

 12. Грушевський М.С. ”Очерки истории Украинского народа” К., 1990.

 13. Дорошенко Д. ”Нарис історії України” Львів, 1991р.

 14. Дждингарадзе В. ”Економическая история США” М., 1973.

 15. ”Економічна історія” Лекції (Тимочко Н.О., Пучко О.А. та ін.)К., КНЗУ, 2000.

 16. ”Історія України” за ред. В.А. Смолія) К., 1999.

 17. .Історія економіки та економічної думки: Навч. Посібник. За ред.. Козюк В.В., Родіонова Л.А. – Тернопіль, 2010.

 18. Історія економічних вчень: Підручник,: У 2 ч. –Ч. 1,2 / За ред.. В.Д.Базилевича. – К.; Знання, 2005.

 19. Історія економічних учень./ Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін..; За ред..

 20. Л.Я.Корнійчу3к, Н.О.Тарасенко. – К.: КНЕУ, 2005. – 564 с.

 21. Злупко С.М. Історія економічної теорії. – К.: Знання. 2005 . 719 с.

 22. Ковальчук В.М. Лазарович М.В. Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки.-К.-Знання. «007.

 23. Коломойцев В.Е. ”100 дней президента Ф.Д. Рузвельта” К., 1998.

 24. Косик В. ”Україна під час другої світової війни” Київ – Париж – Нью-Йорк – Торонто,1992.

 25. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посіб.- К.: КНЕУ, 2004. -570 с.

 26. Коропецький І.С. ”Дещо про минуле, недавнє минуле і майбутнє економіки України” К., 1995.

 27. Крип’якевич І.П. ”Всесвітня історія” У 3 кн.,К., 1995.

 28. Крип’якевич І.П. Історія України” Львів, 1990.

 29. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. ”Історія економіки та економічних вчень світу і України” Тернопіль, 1997.

 30. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. ”Економічна історія” Курс лекцій (За ред. Лановика 2-е видання) К., Вівтар, 2000.

 31. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. К., 2004.

 32. Лукінов І. ”Економічна трансформація (наприкінці ХХ ст.)” К., 1997.

 33. Мовчан С.П. ”Всесвітня історія: новітні часи.1945 – 1998 ” К., Генеза, 1998.

 34. Павленко Ю. ”Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства.” К.,1996.

 35. Пивовар С., Серіщев Я.,Стельмах С. ”Всесвітня історія ХХ ст.” К., 1995.

 36. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних вчень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації. Навч.посіб. – К.: КНЕУ,2005. -372 с.

 37. Розенберг Н.Бирдцелл М.Л. Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование индустриального мира.- Новосибирск, «Экор» 1995, 352 с..

 38. Субтельний О. ”Україна: історія” К.,Либіть, 1992.

 39. Проектор Д. ”Мировие войни и судьби человечества” М.,1986.

 40. Тимочко Н.О. Економічна історія України –К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

 41. Чистозвонов А.Н. ”Генезис капитализма. Проблеми и методология.” М.,1985.

 42. ”Экономическая история зарубежных стран” (Под ред. Голубовича) Минск, 1998.

 43. ”Экономическая история капиталистических стран” (Под ред. Чунтулова В.Т., Сарычева В.Г.) М., 1985.

V. ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.
Одним з. важливих видів контролю і оцінювання знань студентів виступає контрольна робота.

Контрольні роботи проводяться з метою перевірки засвоєння знань лекційного курсу, і вироблення практичних навичок і вмінь застосування здобутих теоретичних знань, одержаних під час семінарських занять та виконання домашніх завдань, набуття студентами навичок самостійного узагальнення і викладу матеріалів, формування власних поглядів на проблеми, які аналізуються.

Контрольні роботи проводяться згідно робочих програм з курсу та планів-графіків у визначені терміни. Час на підготовку до контрольної роботи входить в кількість годин, відведених на самостійну роботу студентів.

Контрольні роботи передбачають як теоретичні ні , так і тестові завдання і оцінюються диференційованою оцінкою.

Кожен студент виконує контрольну роботу самостійно, керуючись літературою, яка подана у методичних рекомендаціях.

Перед виконанням контрольної роботи потрібно ознайомитися з методичними рекомендаціями, визначити, до якої теми відноситься тема та питання контрольної роботи, підібрати необхідну літературу та ретельно опрацювати її. Для написання роботи доцільно використати не менше 3-4 джерел, що безперечно вплине на якість роботи.Наступним етапом є складання плану роботи (для теоретичних завдань) на основі вивченої літератури. На початку роботи слід вказати номер варіанта, а кожне питання виконувати з нової сторінки. В кінці роботи необхідно навести список використаної літератури, оформлений згідно вимог бібліографічного опису джерел.

ВАРІАНТ 1

 1. Господарство Стародавньої Греції.

 2. Історична школа.

 3. Економічні погляди М.І . Туган-Барановського.

 4. Тестове завдання


ВАРІАНТ 2

 1. Госплодарство Київської Русі.

 2. Маржиналізм.

 3. Економічні погляди Ф. Кене.4.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 3

 1. Господарський розвиток світу в період становлення монополістичного капіталізму.

 2. Неоінституціоналізм.

 3. Економічні погляди У. Петті.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 4

 1. Господарство Стародавнього Риму.

 2. Школа фізіократів.

 3. Економічні погляди Є. Слуцького.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 5

 1. Господарство Стародавнього Сходу.

 2. Класична політична економія у Франції.

 3. Економічне вчення А.Сміта.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 6

 1. Господарство Запорізької Січі.

 2. Кембриджська економічна школа.

 3. Економічне вчення Д. Рікардо.

 4. Тестове завдання.ВАРІАНТ 7

 1. Господарський розвиток Західної Європи в епоху феодалізму.

 2. Лозанська економічна школа.

 3. Економічні погляди Дж. Гелбрейта.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 8

 1. Світове господарство в період Великих географічних відкриттів.

 2. Австрійська школа граничної корисності.

 3. Економічні погляди Дж.М.Кейнса.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 9

 1. Господарський розвиток світу в період промислового перевороту.

 2. Класична школа політичної економії в Англії.

 3. Економічні погляди А. Маршалла.

 4. Тестове завдання.ВАРІАНТ 10

 1. Світова економіка у міжвоєнний період.

 2. Математична економічна школа.

 3. Економічне вчення К.Маркса.

 4. Тестове завдання.ВАРІАНТ 11

 1. Господарство України в період пізнього феодалізму та зародження мануфактур (кінець ХVII – ост.трет. ХVIII ст.)

 2. Основні течії раннього інституціоналізму.

 3. Теорія циклів М.Д.Кондратьєва

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 12

 1. Господарство України у міжвоєнний період.

 2. Історичний напрям в економічній думці та його еволюція.

 3. Модель оптимізації економіки В. Парето.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 13.

 1. США – провідна індустріальна країна світу (кінець ХIХ – поч. ХХ ст..)

 2. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії.

 3. Економічні погляди Т.Мальтуса

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 14

 1. Форми феодальної власності в ранньому та зрілому феодалізмі.

 2. Поширення ідей економічного лібералізму та марксизму в українській суспільно-економічній думці в кінці ХIХ – поч.. ХХ ст.

 3. Маржинальні ідеї Л.Вальраса і В.Паретто.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 15

 1. Наслідки Другої світової війни для економіки України.

 2. Соціально-інституціональний напрям економічної думки.

 3. Економічні погляди українських просвітників (Феофан Прокопович, Григорій Сковорода.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 16

 1. Версальська система та її наслідки для повоєнного розвитку Європейських країн.

 2. Утопічний соціалізм.

 3. Економічні погляди П.Самуельсона

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 17

 1. Зміни в галузеій структурі економіки провідних країн світу в кінці ХIХ – поч.. ХХ ст. Монополізація економіки

 2. Чікагська школа неолібералізму. Молнетаризм.

 3. Економічні погляди Є.Слуцького

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 18

 1. Розвиток капіталізму в сільському господарстві України. Селянські реформи 1848 та 1861 рр.

 2. Неолібералізм як течія розвитку неокласичної теорії в ХХ ст.

 3. Ліберальні погляди Л.Мізеса і Ф.Хаєка.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 19

 1. Світове господарство в кінці ХХ – поч.. ХХI ст.

 2. Розвиток ідей маржиналізму в дослідженнях вітчизняних вчених-економістів.

 3. Монетарна система М. Фрідмена.

 4. Тестове завдання.


ВАРІАНТ 20

 1. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в різних країнах

 2. Еволюція класичної політичної економії (Ж-Б.Сей, Т.Мальтус.

 3. Неокейнсіанство. Е. Хансен, Дж.Хікс, ДЖ.Робінсон.

 4. Тестове завдання

VI. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.


  1. Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
   file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
   depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
   depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
   file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
   file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
   file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
   file -> Теми курсових робіт з політекономії
   file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
   file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
   file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка