Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника


Представники економічної думки докласичного періоду ідеа­лізувалиСторінка8/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.69 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Представники економічної думки докласичного періоду ідеа­лізували:

 1. ринкові економічні відносини;

 2. натурально-господарські відносини;

 3. значну торгівлю і лихварські операції;

 4. товарне виробництво.

 • Закони Хаммурапі регламентували боргове рабство з метою:

  1. якнайшвидшого переходу до ринкової економіки;

  2. забезпечення зростання податкових надходжень до казни;

  3. не допустити руйнації основ натурального господарства;

  4. немає правильної відповіді.

 • Основна економічна ідея трактату "Артхашастра":

  1. розвиток натурального господарства;

  2. ідеологізація індійського суспільства;

  3. основну роль в економіці відіграє держава;

  4. вчення про управління та державні доходи.

 • Основні течії суспільної і релігійної думки стародав­нього Китаю:

  1. моїзм, легізм;

  2. даосизм;

  3. конфуціанство;

  4. всі відповіді вірні.

 • На яких морально-етичних принципах ґрунтуються економічні погляди Конфуція:

  1. протекціоністських бар'єрів;

  2. гуманізму і вченні про ідеали;

  3. економічного лібералізму;

  4. поваги до старших.

 • "Домострой" для давньогрецького мислителя Ксенофонта — це наука:

  1. про багатство;

  2. про управління натуральним господарством та державою;

  3. про управління домашнім господарством;

  4. про гроші.

 • На думку Платона, основним принципом побудови держави є:

  1. задоволення різноманітних потреб людей;

  2. поділ праці;

  3. розвиток ринкових відносин;

  4. управління господарством.
   1. Під економікою Арістотель розумів:

    1. багатство як сукупність споживчих вартостей;

    2. багатство як нагромадження грошей;

    3. природна господарська діяльність, пов'язана з виробництвом продуктів;

    4. мистецтво робити гроші;

   2. Арістотель відносить до сфери хрематистики:

    1. землеробство і ремесло;

    2. лихварство і торгово-посередницькі операції;

    3. дрібну торгівлю;

    4. немає правильної відповіді.

   3. Відповідно до економічних поглядів Арістотеля і Ф. Аквінського гроші — це:

    1. цілком некорисний товар;

    2. результат угоди між людьми;

    3. товар, що стихійно виник;

    4. немає правильної відповіді.

   4. Відповідно до концепції "справедливої ціни" Ф. Ак­вінського в основі вартості (цінності) товару лежить:

    1. витратний принцип;

    2. морально-етичний принцип;

    3. витратний і морально-етичний принципи одночасно;

    4. немає правильної відповіді.

   5. Предметом вивчення меркантилізму є:

    1. сфера обігу;

    2. сфера виробництва;

    3. сфера обігу і сфера виробництва одночасно;

    4. сфера матеріального споживання.

   6. Матеріальні передумови виникнення меркантилізму:

    1. розвиток продуктивних сил;

    2. поглиблення поділу праці та розширення її кооперації;

    3. розвиток торгівлі;

    4. великі географічні відкриття.

   7. Об'єктом дослідження меркантилістів були:

    1. грошовий обіг;

    2. натуральне господарство;

    3. торгівля;

    4. правильні відповіді 1, 3.

   8. Відповідно до меркантилістської концепції джерелом грошового багатства є:

    1. перевищення імпорту над експортом;

    2. перевищення експорту над імпортом;

    3. сфера обігу;

    4. сфера виробництва.

   9. Основні принципи раннього меркантилізму:

    1. золото і скарби — сутність багатства, не можна допус­кати їх вивезення з країни;

    2. високі ціни на експортні товари та обмеженість імпорту;

    3. протекціоністські тарифи на імпортні товари.

    4. всі відповіді правильні.

   10. Характерною рисою зрілого меркантилізму:

    1. заволодіння зовнішніми ринками та імпорт товарів;

    2. не можна допускати вивезення з країни золота та срібла;

    3. протекціоністські тарифи на імпортні товари;

    4. високі ціни на експортні товари.

   11. Назвіть характерну теорію для раннього меркантилізму:

    1. теорія "грошового балансу";

    2. кількісна теорія грошей;

    3. номіналістична теорія грошей;

    4. теорія "торгового балансу".

   12. Назвіть характерну теорію для пізнього меркантилізму:

    1. теорія "грошового балансу";

    2. кількісна теорія грошей;

    3. номіналістична теорія грошей;

    4. теорія "торгового балансу".

   13. На що, головним чином, спирається концепція мер­кантилізму:

    1. політику протекціонізму;

    2. політику "природного порядку";

    3. теорію монетаризму;

    4. політику економічного лібералізму.

   14. Автором терміна "політична економія" є:

    1. Арістотель;

    2. Ф. Аквінський;

    3. А. Монкретьєн;

    4. А. Сміт.

   15. Пріоритетним методом економічного аналізу меркан­тилізму є:

    1. емпіричний;

    2. функціональний;

    3. аналізу і синтезу;

    4. дедуктивний.

   16. Предметом вивчення класичної політекономії є:

    1. сфера обігу;

    2. сфера виробництва;

    3. сфера обігу і сфера виробництва одночасно;

    4. виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріаль­них благ.

   17. У класичній політичній економіці пріоритетним ме­тодом економічного аналізу є:

    1. емпіричний;

    2. каузальний (причинний);

    3. функціональний;

    4. аналізу і синтезу.

   18. Відповідно до класичної політичної економії заробіт­на плата як прибуток робітника тяжіє:

    1. до фізіологічного мінімуму;

    2. до прожиткового мінімуму;

    3. до максимально можливого рівня;

    4. до рівня життя.

   19. Відповідно до класичної політичної економії гро­ші — це:

    1. найважливіший чинник економічного зростання;

    2. технічне знаряддя; річ, що полегшує обмін;

    3. посередник при обміні;

    4. загальний еквівалент.

   20. Категорію "гроші" У. Петті розглядав як прибічник:

    1. номіналістичної теорії грошей;

    2. металевої теорії грошей;

    3. кількісної теорії грошей;

    4. немає правильної відповіді.

   21. У. Петті і П. Буагільбер — родоначальники теорії вартості, яка обумовлюється:

    1. витратами праці (трудова теорія);

    2. виробничими витратами (теорія витрат);

    3. витратами факторів виробництва;

    4. продуктивністю праці.

   22. За запропонованою Ф. Кене класифікацію фермери представляють:

    1. продуктивний клас;

    2. клас власників землі;

    3. безплідний клас;

    4. непродуктивний клас.

   23. Відповідно до вчення Ф. Кене про "чистий продукт", останній створюється:

    1. у торгівлі;

    2. у сільськогосподарському виробництві;

    3. у промисловості;

    4. у виробничій сфері.

   24. Першим автором теорії відтворення і першим, хто поділяв капітал на основний і оборотній, а працю — на продуктивну і непродуктивну, є:

    1. У. Петті;

    2. Ф. Кене;

    3. А. Сміт;

    4. К. Маркс.

   25. А. Тюрго єдиним джерелом усякого багатства вва­жає працю:

    1. торгівця;

    2. хлібороба (фермера);

    3. ремісника;

    4. лихваря.

   26. На думку А. Сміта, набагато більшу вартість до дійсного багатства і прибутку додає капітал, вкладений:

    1. у торгівлю;

    2. у землеробство;

    3. у промисловість;

    4. у матеріальне виробництво.

   27. Відповідно до методологічної позиції А. Сміта при­ватний інтерес:

    1. невід'ємний від загального інтересу;

    2. стоїть вище суспільного;

    3. первинний щодо суспільного;

    4. невід'ємний від колективного і суспільного.

   28. У структурі торгівлі на перше місце А. Сміт поста­вив:

    1. внутрішню торгівлю;

    2. зовнішню торгівлю;

    3. транзитну торгівлю;

    4. роздрібну торгівлю.

   29. Відповідно до А. Сміта у кожному розвиненому суспільстві вартість товарів зумовлена:

    1. витратами праці;

    2. витратами праці та капіталу;

    3. сумою доходів;

    4. витратами виробництва.

   30. А. Сміт вважає працю продуктивною, якщо вона прикладена:

    1. у сільськогосподарському виробництві;

    2. у будь-якій галузі матеріального виробництва;

    3. у галузях матеріального і нематеріального виробниц­тва;

    4. капіталістами-підприємцями.

   31. У структурі капіталу А. Сміт виділяє такі частини:

    1. початкові й щорічні аванси;

    2. основний і оборотний капітал;

    3. постійний і змінний капітал;

    4. немає правильної відповіді.

   32. Теза "Надзвичайна догма Сміта" виникла у К. Мар­кса у зв'язку з тим, що А. Сміт:

    1. припускає поділ капіталу на основний і оборотний;

    2. ототожнює принцип виявлення цінності "річного про­дукту праці" й "ціни всякого товару";

    3. вважає капітал сукупністю додаткової вартості, вар­тості робочої сили, витрат на постійний капітал (С + V + М);

    4. вважає капітал сукупністю додаткової вартості та вар­тості робочої сили (V + М).

   33. А. Сміт визначає "невидиму руку" в такий спосіб:

    1. це механізм державного управління економікою в інте­ресах усього суспільства;

    2. дія в умовах вільної конкуренції підприємців не зале­жить від волі та намірів індивіда;

    3. механізм господарювання, зумовлений божественним знаком;

    4. немає правильної відповіді.

   34. До основного капіталу А. Сміт відніс:

    1. знаряддя праці та машини;

    2. готові вироби;

    3. продовольство;

    4. трудовий досвід і здібності робітників.

   35. Яка з людських властивостей за А. Смітом визначає економічну поведінку людини:

    1. егоїстичні інтереси;

    2. турботи про державні інтереси;

    3. прагнення покращити життя всього суспільства;

    4. прагнення до самореалізації.

   36. При визначенні вартості Д. Рікардо дотримується:

    1. трудової теорії;

    2. теорії корисності;

    3. теорії факторів виробництва;

    4. теорії розподілу.

   37. Категорію "рента" Д. Рікардо трактує таким чином:

    1. як прибуток із землі;

    2. як прибуток фермера;

    3. як прибуток у промисловій сфері;

    4. як прибуток у сфері торгівлі.

   38. На думку Д. Рікардо, заробітна плата має тенденцію до зниження, тому що:

    1. підприємці занижують ціну праці робітників;

    2. високі темпи народжуваності породжують надлишко­ву пропозицію праці;

    3. машини і механізми витісняють працю робітників;

    4. немає правильної відповіді.

   39. Тенденцію норми прибутку до зниження відповідно до Д. Рікардо породжують такі причини:

    1. переливання капіталу з одного заняття в інше;

    2. зростання дорожнечі продуктів землі внаслідок постій­ного зниження її родючості;

    3. підвищення темпів зростання народонаселення;

    4. всі відповіді вірні.

   40. Прихильність Д. Рікардо до концепції економічного лібералізму полягає в тому, що він:

    1. дотримувався незалежної позиції з усіх проблем;

    2. виступав за необхідність державного втручання в еко­номіку;

    3. був прихильником вільного підприємництва, вільної торгівлі та інших економічних свобод;

    4. виступав за обмеження податків;

   41. Д. Рікардо був прихильником:

    1. якісної теорії грошей;

    2. кількісної теорії грошей;

    3. номіналістичної теорії грошей;

    4. всі відповіді вірні.

   42. Закон порівняльних переваг Д. Рікардо гласить:

    1. продукт має вироблятися в тій країні, де витрати на нього менші;

    2. країна має спеціалізуватися на виробництві товару й експортувати його, якщо різниця між витратами виробниц­тва цього товару і вищими витратами виробництва інших товарів більша, ніж в інших країнах;

    3. країни володіють відносною перевагою виробництва різних товарів;

    4. кожна країна спеціалізується на випуску тих про­дуктів, у виробництві яких вона має найбільш відносну ефективність.

   43. Основний постулат "закону ринків" Ж.Б. Сея такий:

    1. попит створює відповідний йому рівень пропозиції;

    2. пропозиція створює відповідний їй попит;

    3. гроші — найважливіший самостійний фактор відтворювального процесу;

    4. припускається втручання держави в економіку.

   44. "Закон Сея" вичерпав свою актуальність із виник­ненням економічного вчення:

    1. К. Менгера;

    2. А. Маршалла;

    3. Дж.Б. Кларка;

    4. Дж.М. Кейнса.

   45. За визначенням Ж.Б. Сея політична економія — це:

    1. наука про багатство;

    2. наука про економічний розвиток нації, підвищення її добробуту;

    3. наука про закони, які управляють багатством;

    4. наука про виробничі відносини і продуктивні сили.

   46. Яка теорія Ж.Б. Сея лягла в основу концепції гра­ничної корисності австрійської економічної школи:

    1. теорія цінності;

    2. теорія корисності;

    3. теорія спадної корисності;

    4. теорія підприємництва й управління виробництвом.

   47. Хто, на думку Ж.Б. Сея, головні діючі особи еконо­мічного розвитку:

    1. капіталісти;

    2. землевласники;

    3. наймані робітники;

    4. підприємці.

   48. У створенні багатства нації Ж.Б. Сей вирішальне значення надавав:

    1. сільському господарству;

    2. промисловості;

    3. сфері обігу;

    4. машинному виробництву.

   49. На чому побудована концепція розподілу:

    1. концепції граничної корисності;

    2. теорії корисності;

    3. теорії витрат виробництва;

    4. теорії "трьох факторів" виробництва.

   50. Як Дж.М. Кейнс сформулював "закон Сея":

    1. закон економічної рівноваги;

    2. закон попиту і пропозиції;

    3. попит породжує відповідну йому пропозицію;

    4. пропозиція створює відповідний їй попит.

   51. Відповідно до теорії народонаселення Т. Мальтуса головними причинами бідності є:

    1. постійно високі темпи зростання чисельності населення;

    2. незмінно низький рівень заробітної плати;

    3. "закон спадання родючості ґрунту";

    4. всі відповіді вірні.

   52. Теорію народонаселення Т. Мальтуса з числа назва­них нижче авторів категорично відкидали:

    1. Д. Рікардо, Дж.С. Мілль

    2. С. Сісмонді, П. Прудон, Р. Оуен;

    3. К.Маркс, Ф.Енгельс;

    4. А.Маршал, А.Пігу.

   53. На думку Т. Мальтуса, "треті особи" у відтворювальному процесі — це:

    1. непродуктивна частина суспільства;

    2. фактор, що сприяє створенню і реалізації суспільного продукту;

    3. фактор, що запобігає загальному надвиробництву.

    4. всі відповіді вірні.

   54. Одним з перших авторів класичної політичної економіки які звернулися до розгляду теоретико-методологічної пробле­ми соціалізму був:

    1. А. Сміт;

    2. Д. Рікардо;

    3. К. Маркс;

    4. Т. Мальтус.

   55. Згідно з теорією "народонаселення" Т. Мальтуса за­робітна плата визначається:

    1. кількістю благ для задоволення особистих потреб;

    2. ціною життя;

    3. мінімальною вартістю засобів існування робітника;

    4. платою за працю;

   56. На думку Т. Мальтуса, величина вартості товару ви­значається:

    1. кількістю праці;

    2. матеріальними витратами і витратами живої праці;

    3. витратами його виробництва;

    4. корисністю продукту праці.

   57. В історію економічної думки Т. Мальтус увійшов як автор:

    1. теорії витрат виробництва;

    2. теорії народонаселення;

    3. закону спадної віддачі ресурсів;

    4. всі відповіді вірні.

   58. Що вніс Т. Мальтус у тріаду фундаментальних еко­номічних законів:

    1. закони "трьох факторів";

    2. закон спадної віддачі;

    3. закон спадної корисності;

    4. закон заробітної плати.

   59. У концепції реформ Дж.С. Мілля рекомендується:

    1. змінити закони розподілу;

    2. обмежити право спадкування;

    3. поліпшити систему приватної власності заради участі у принесених нею прибутках кожного члена суспільства;

    4. всі відповіді вірні.

   60. Основні ідеї соціальних реформ Дж.С. Мілля зводи­лись до таких вимог:

    1. ліквідація системи найманої праці через створення кооперативної виробничої асоціації;

    2. соціальні земельні ренти за допомогою земельного податку;

    3. обмеження соціальної нерівності шляхом скасування права спадщини;

    4. всі відповіді вірні.

   61. На противагу класовій теорії розподілу Д. Рікардо Г.Ч. Кері висунув власну теорію:

    1. виробництва;

    2. заробітної плати;

    3. гармонії класових інтересів;

    4. вільного підприємництва.

   62. На думку Г.Ч. Кері, зі зростанням продуктивнос ті праці:

    1. витрати на відтворення продукту зменшуються;

    2. витрати на відтворення продукту збільшуються;

    3. витрати на відтворення продукту постійні;

    4. зростає цінність праці та її частка в продукті.

   63. Який метод використовує С. Сісмонді, досліджуючи конкретні історичні умови життя людей:

    1. наукової абстракції;

    2. емпіричний;

    3. діалектичний;

    4. аналізу і синтезу.

   64. Предметом політичної економії С. Сісмонді прого­лосив:

    1. суспільне виробництво;

    2. суспільне багатство;

    3. людину і її добробут;

    4. економічні відносини між людьми.

   65. Центральне місце в економічному вченні С. Сісмонді займає:

    1. концепція заробітної плати;

    2. концепція реалізації і криз;

    3. концепція вільних ринків;

    4. концепція прибутку.

   66. Причиною зменшення заробітної плати С. Сісмонді вважає:

    1. зниження ціни праці підприємцями;

    2. надлишкову пропозицію праці через високі темпи народжуваності;

    3. зростання реальної заробітної плати;

    4. всі відповіді правильні.

   67. Яку власність П. Прудон засуджував і вважав крадіж­кою:

    1. приватну власність;

    2. державну власність;

    3. власність, яка дає право добувати нетрудові доходи;

    4. власність створену іншими.

   68. З числа наведених нижче безпосередньо П. Прудонові належать ідеї про доцільність:

    1. організації банків народу;

    2. скасування грошей і створення конституйованої вар­тості;

    3. введення безвідсоткового кредиту;

    4. всі відповіді вірні.

   69. Усі соціалістичні концепції об'єднувала різка кри­тика капіталістичного ладу і несприйняття його основи:

    1. експлуатації людини людиною;

    2. приватної власності;

    3. поділу суспільства на багатих і бідних;

    4. всі відповіді вірні.

   70. Для створення справедливого суспільства "від кож­ного — за здібностями, кожному — за його внеском" С.А. Сен-Сімон вважав за потрібне:

    1. змінити форму власності;

    2. змінити матеріальні умови виробництва і життя;

    3. підвищення освіченості людей;

    4. всі відповіді правильні.

   71. Виходом із нестерпної ситуації, створеної капіталіз­мом, Ш. Фур'є вважав:

    1. перехід до колективної власності;

    2. перехід до соціалізму;

    3. перехід до індустріального суспільства;

    4. перехід до змішаної економіки.

   72. Сформульований Р. Оуеном основний принцип со­ціалізму такий:

    1. "від кожного — за здібностями, кожному — за його внеском";

    2. "від кожного — за здібностями, кожному — за по­требою";

    3. "від кожного — за здібностями, кожному — за працею";

    4. немає правильної відповіді.

   73. За визнанням самого К. Маркса, як вчений він мето­дологічно виходив із таких наукових джерел:

    1. англійської політичної економії;

    2. німецької класичної філософії;

    3. французького утопічного соціалізму;

    4. всі відповіді вірні.

   74. Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
    file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
    depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
    depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
    file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
    file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
    file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
    file -> Теми курсових робіт з політекономії
    file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
    file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
    file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства


    Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка