Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника


Однією з ключових теорій у "Капіталі" К. Маркса єСторінка9/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.69 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Однією з ключових теорій у "Капіталі" К. Маркса є:

 1. теорія витрат виробництва;

 2. теорія факторів виробництва;

 3. теорія попиту і пропозиції;

 4. теорія трудової вартості.

 • К. Маркс стверджував, що за умов ринкової економі­ки обмін товарів здійснюється за законом:

  1. попиту;

  2. пропозиції;

  3. вартості;

  4. еквівалентного обміну.

 • Новим для політичної економії стало положення К. Маркса:

  1. про організаційну будову капіталу;

  2. поділ капіталу на постійний і змінний;

  3. норму додаткової вартості;

  4. всі відповіді правильні.

 • Центральним елементом економічного вчення К. Марк­са є:

  1. перетворення грошей у капітал;

  2. теорія додаткової вартості;

  3. теорія доходів;

  4. теорія відтворення.

 • Якими із перелічених варіантів положень керується К. Маркс, якщо припустити, що додаткова вартість ство­рюється:

  1. працею, капіталом і землею;

  2. неоплаченою працею продуктивних робітників;

  3. постійним капіталом;

  4. змінним капіталом.

 • Як К. Маркс трактує заробітну плату:

  1. мінімум засобів існування;

  2. плата за робочу силу;

  3. перетворена форма вартості й ціни робочої сили;

  4. вартість споживчих товарів.

 • Сутність марксистської теорії доходів така:

  1. доходи є сутністю факторів виробництва;

  2. у суспільстві є три основні класи, які одержують пер­винні доходи: прибуток, ренту, заробітну плату;

  3. доходи є результатом розподілу додаткової вартості, створеної найманими робітниками у сфері матеріального виробництва;

  4. правильних відповідей немає.

 • Вкажіть правильно марксистські поняття "норма додаткової вартості":

  1. М1 = M/V;

  2. М = С + V;

  3. Р1 = М/(С + V);

  4. Р2 = М/К.

 • Вкажіть правильно марксистське поняття "норма прибутку":

  1. М1 = M/V;

  2. М = С + V;

  3. Р1 = М/(С + V);

  4. Р2 = М/К.

 • У теорії відтворення К. Маркса обґрунтовуються такі положення:

  1. тотожність цінності "річного продукту" і створюваних за рік прибутків;

  2. розходження простого і розширеного типів відтворення;

  3. неспроможність доктрин економічних криз недоспо­живання;

  4. випадковий характер економічних криз за капіталізму;

 • Представники нової історичної школи аналізували:

  1. економічний розвиток країни;

  2. соціальний розвиток країни;

  3. особливості соціально-економічного розвитку на но­вому етапі;

  4. ринкове господарство.

 • Ядро нової історичної школи в Німеччині утворили:

  1. Г. Шмоллер;

  2. Л. Брентано;

  3. К. Бюхер;

  4. Всі відповіді вірні.

 • Г. Шмоллер доводив, що господарське життя визна­чається не тільки природними і технічними, а й іншими факторами:

  1. економічними;

  2. політичними;

  3. моральними;

  4. правовими.

 • У своїх теоретичних концепціях представники нової історичної школи віддавали перевагу:

  1. насильницьким методам суспільної перебудови;

  2. економічним методам;

  3. реформістському напряму;

  4. політичним методам.

 • Л. Брентано як виразник ідеї класового миру пропо­нував:

  1. політичну боротьбу класів;

  2. ідею "соціального миру";

  3. насильницькі методи боротьби;

  4. немає правильної відповіді.

 • Механізмом усунення наслідків економічних криз Л. Брентано вважав:

  1. картелі як спілки виробників, що бажають правомірно пристосовувати виробництво до попиту з метою усунення надвиробництва;

  2. підвищення заробітної плати і скорочення робочого дня;

  3. державне регулювання економіки;

  4. невтручання держави в економічні процеси.

   1. Ефективне державне регулювання економіки Л. Брентано бачив:

    1. у крайньому монархізмі, вірі у благотворний вплив "сильної руки" на економіку;

    2. у концепції усунення соціальних конфліктів шляхом "класового миру" заради суспільної рівноваги;

    3. у рушійній силі держави і визнанні її панівної ролі над особистістю;

    4. у класовій боротьбі.

   2. Хто з економістів нової історичної школи дав трак­тування фінансового капіталу як процесу абсолютного під­порядкування промислового капіталу позичковому:

    1. Г. Шмоллер;

    2. К. Бюхер;

    3. В. Зомбарт;

    4. Л. Брентано.

   3. Представники "соціального напряму" висунули тезу, що політична економія є:

    1. точною наукою;

    2. суспільною наукою;

    3. національною наукою;

    4. політичною наукою.

   4. Головну увагу у своїх дослідженнях представники "соціального напряму" приділяли:

  1. правовому регулюванню обміну між товаровиробни­ками;

  2. створенню теорії ідеального суспільства;

  3. побудові соціально орієнтованої економіки;

  4. побудові ринкової економіки.

   1. Маржиналізм (маржинальна економічна теорія) ба­зується на дослідженні:

    1. сумарних економічних величин;

    2. середніх економічних величин;

    3. граничних економічних величин;

    4. на суб'єктивному підході;

    5. на емпіричному підході.

   2. Предметом вивчення суб'єктивного напряму еконо­мічної думки є проблематика:

    1. сфери обігу (попиту);

    2. сфери виробництва (пропозиції);

    3. сфери обігу і сфери виробництва;

    4. сфери матеріального виробництва;

    5. суспільного виробництва.

   3. Автори першого етапу "маржинальної революції" визначають вартість (цінність) на основі:

    1. трудової теорії;

    2. теорії витрат;

    3. теорії граничної корисності;

    4. виявлення рівноважної ціни, зумовленої граничною корисністю і граничними витратами;

    5. теорії попиту і пропозиції.

   4. Вартість товару характеризується А. Маршаллом на основі:

    1. трудової теорії;

    2. теорії витрат;

    3. теорії граничної корисності;

    4. виявлення рівноважної ціни, зумовленої граничною корисністю і граничними витратами;

    5. теорії попиту і пропозиції.

   5. Згідно з "теорією очікувань" О. Бем-Баверка прибуток — це:

    1. результат експлуатації робітників капіталістами;

    2. певна частина ціни;

    3. різниця між оцінкою "теперішніх" і "подальших благ";

    4. визначається вартістю спожитого капіталу і є більшим або меншим залежно від обсягів усього капіталу;

    5. правильна відповідь 3.

   6. Згідно з вченням А. Маршалла графічно ринкова ціна визначається:

    1. витратами на його виробництво;

    2. як результат перетину ціни попиту, визначеного гра­ничною корисністю і ціни пропозиції, визначеної гранич­ними витратами;

    3. корисністю товару;

    4. бажанням продавця отримати найбільший прибуток;

    5. правильна відповідь 1.

   7. Назвіть фактор, який, за Дж.Б. Кларком, не зумов­лює динамічних умов розвитку виробництва:

    1. зростання капіталу;

    2. зменшення приросту населення;

    3. покращання технології виробництва;

    4. виживання більш продуктивних виробництв;

    5. зміна форм промислових підприємств.

   8. У моделі загальної економічної рівноваги В. Парето критерієм її дослідження вважались:

    1. максимізація корисності;

    2. рівновага між попитом і пропозицією;

    3. оцінка виміру співвідношення переваг конкретного індивіда;

    4. окремою рівновагою виробництва, обміну і споживання;

    5. немає правильної відповіді.

   9. За законом Кларка цінність товару визначається:

  1. сумою граничних корисностей всіх його властивостей;

  2. його користю в цілому;

  3. вартістю ресурсів, з яких його було вироблено;

  4. кількістю праці, витраченої при його виготовленні;

  5. немає правильної відповіді.

   1. Головне теоретичне положення праці Е. Чемберліня "Теорія монополістичної конкуренції" полягає в тому, що:

    1. монополія — антипод конкуренції;

    2. монополія впливає лише на ринкове співвідношення попиту і пропозиції;

    3. монополія створює можливість впливу на ціни з ме­тою регулювання рівноваги;

    4. монополія здійснює контроль пропозиції товарів, а отже, ціни, який досягається взаємозаміною конкуруючих товарів, тобто "диференціацією продукції";

    5. монополія — це ринкова ситуація, що дає змогу кон­тролювати пропозицію товарів і визначати ціну на товари.

   2. Основними ознаками "диференціації продукту", за Е. Чемберліном, є:

    1. якісні характеристики товару;

    2. марка фірми, упаковка, реклама;

    3. умови реалізації, післяпродажне обслуговування;

    4. місцезнаходження фірми;

    5. всі відповіді правильні.

   3. Якими факторами визначається ринок окремого продавця:

    1. ціною;

    2. особливостями продукту;

    3. витратами на рекламу;

    4. якістю продукту;

    5. всі відповіді правильні?

   4. Монополістична конкуренція, на думку Е. Чемберліна, — це конкуренція, що відповідає таким вимогам:

  1. кількість продавців однорідного товару достатньо ве­лика;

  2. продукт якісно різнорідний, диференційований;

  3. покупець може вільно вибрати конкретного продавця;

  4. будь-хто має виробляти товар певної групи;

  5. ринок не є закритим.

   1. Які ринкові ситуації виділяє Дж. Робінсон, аналі­зуючи недосконалу конкуренцію:

    1. чиста монополія;

    2. чиста конкуренція;

    3. олігополія;

    4. монополістична конкуренція;

    5. монопсонія?

   2. Форми конкуренції, які визначає Дж. Робінсон:

    1. лідерство в цінах;

    2. "витрати";

    3. угоди виробників і постачальників у рамках галузі;

    4. державні обмеження;

    5. всі відповіді правильні.

   3. Передумовою виникнення олігополії і недосконалої конкуренції, за Дж. Робінсон, є:

    1. конкуренція між товаровиробниками;

    2. особливий різновид монополій;

    3. концентрація виробництва;

    4. профспілковий рух;

    5. всі відповіді правильні.

   4. У яких формах на поширенні нововведень, за И. ПІум- петером, ґрунтується економічна динаміка:

    1. виробництво нових товарів на основі застосування нової технології;

    2. відкриття нових ринків збуту;

    3. удосконалення організації та управління;

    4. підрив монополії конкурентів;

    5. всі відповіді правильні.

   5. Який фактор виробництва є рушійною силою роз­витку в теорії Й. Шумпетера:

    1. капітал;

    2. земля;

    3. підприємницькі здібності;

    4. праця;

    5. всі відповіді правильні?

   6. Соціальними рисами підприємця, за Й. Шумпетером, є:

    1. ініціативність; він шукає нові форми організації, удос­коналення у комерційних комбінаціях;

    2. готовність до ризику;

    3. здатність до інноваційної діяльності;

    4. підприємець — це не професія;

    5. всі відповіді правильні.

   7. Ефективна конкуренція, за Й. Шумпетером, — це:

    1. конкуренція нового типу, побудована на новаторстві;

    2. чиста конкуренція;

    3. монополістична конкуренція;

    4. недосконала конкуренція в її різних ринкових ситуа­ціях;

    5. всі відповіді правильні.

   8. Як предмет економічного аналізу інституціоналізм висуває:

    1. сферу виробництва;

    2. сферу виробництва й обігу;

    3. економічні й неекономічні фактори;

    4. моральні фактори;

    5. суб'єктивно-психологічні фактори.

   9. Які риси визначають специфіку методології інсти­туціоналізму:

  1. незадоволення надто високим рівнем абстракції, вла­стивим класичній і неокласичній теоріям;

  2. прагнення до інтеграції економічної теорії з іншими суспільними науками;

  3. незадоволення недостатнім емпіризмом класиків і неокласиків;

  4. надання переваг логічним науковим абстракціям;

  5. зумовленість економічного розвитку технічним про­гресом?

   1. Поняття "ефект Веблена" характеризує ситуацію впливу споживчої поведінки на збільшення попиту у зв'яз­ку з такими чинниками:

    1. ціни не впливають на поведінку споживачів;

    2. зниження ціни на товар сприймається покупцем як погіршення його якості;

    3. зростання рівня цін;

    4. ціни не беруться до уваги;

    5. правильна відповідь 4.

   2. У результаті реформ Т. Веблен передбачає:

    1. зберігання пріоритетної ролі фінансових прошарків "бізнесу";

    2. перехід до "індустріальної системи";

    3. перехід до соціалістичного суспільства;

    4. збереження капіталістичного устрою;

    5. перехід до технологічної системи.

   3. Відповідно до Дж. Коммонса вартість формується:

    1. витратами праці;

    2. співвідношенням попиту і пропозиції;

    3. юридичною угодою "колективних інститутів";

    4. витратами виробництва;

    5. витратами капіталу.

   4. З названих нижче етапів в еволюції "капіталізму" Дж. Коммонс виділяє такі:

    1. капіталізм вільної конкуренції;

    2. грошове господарство;

    3. фінансовий капіталізм;

    4. кредитне господарство;

    5. адміністративний капіталізм.

   5. Антимонопольні концепції Т. Веблена і Дж. Ком- монса були вперше апробовані:

    1. до світової економічної кризи 1929—1933 рр.;

    2. у період "нового курсу" Ф. Рузвельта;

    3. після Другої світової війни;

    4. до Першої світової війни;

    5. у період світової економічної кризи 1929—1933 рр.

   6. У.К. Мітчелл — родоначальник однієї з течій інсти­туціоналізму, яка одержала назву:

    1. соціально-психологічної;

    2. соціально-правової;

    3. кон'юнктурно-статистичної;

    4. емпіричної;

    5. правильні відповіді 3, 4.

   7. Економічне вчення У.К. Мітчелла було основою:

    1. теорії граничної корисності;

    2. концепції безкризового економічного циклу;

    3. теорії еволюції Ч. Дарвіна;

    4. теорії продуктивності;

    5. теорії спадної корисності.

   8. З наведених нижче положень основу методології дослідження Дж.М. Кейнса становлять:

    1. пріоритет макроекономічного аналізу;

    2. концепція "ефективного попиту";

    3. схильність "закону ринків" Ж.Б. Сея;

    4. лібералізація економіки;

    5. правильні відповіді 1, 2, 3.

   9. Що Дж.М. Кейнс відносив до теоретичних джерел своєї системи:

    1. економічне вчення меркантилістів;

    2. економічні погляди Т. Мальтуса;

    3. класичну політичну економію;

    4. неокласичну економічну теорію;

    5. правильні відповіді 1, 2?

   10. Які теорії критикував Дж.М. Кейнс:

    1. теорію ринкового саморегулювання економіки;

    2. кількісну теорію грошей;

    3. теорію ринків Ж.Б. Сея (Закон Сея);

    4. теорію маржиналізму;

    5. правильні відповіді 1, 2, 3?

   11. Що можна назвати ядром загальної теорії Дж.М. Кейнса:

    1. інвестиційний мультиплікатор;

    2. середню і граничну схильності до споживання;

    3. принцип ефективного попиту;

    4. середню і граничну схильності до заощадження;

    5. теорію повної зайнятості?

   12. Відповідно до "основного психологічного закону" Дж.М. Кейнса зі зростанням доходів темпи приросту спо­живання:

    1. випереджають темпи приросту прибутків;

    2. збільшуються, але не тією мірою, що й прибутки;

    3. залишаються на старому рівні;

    4. зменшуються відносно приросту прибутків;

    5. правильні відповіді 2, 4.

   13. Стимулюванню споживчого попиту на інвестиції держави, на думку Дж.М. Кейнса, має активно сприяти регулюванню норми позичкового відсотка:

    1. у бік збільшення;

    2. у бік зниження;

    3. до конкретного рівня;

    4. не регулюється;

    5. немає правильної відповіді.

   14. Якщо за кейнсіанською теорією споживання дохід зростає, то:

    1. гранична схильність до споживання падає;

    2. гранична схильність до споживання зростає;

    3. середня схильність до заощадження падає;

    4. середня схильність до заощадження зростає;

    5. всі відповіді правильні.

   15. У кейнсіанській моделі рівноважний рівень ВНП досягається тоді, коли:

    1. споживання дорівнює заощадженням;

    2. настає повна зайнятість;

    3. рівноважний сукупний попит;

    4. фактичні заощадження дорівнюють плановим інвес­тиціям;

    5. всі відповіді правильні.

   16. У кейнсіанській моделі макроекономічного розвит­ку зростання ЧНП:

    1. веде до рівноважного стану економіки;

    2. веде до повної зайнятості;

    3. відбувається при перевищенні загальних витрат над загальним обсягом виробництва;

    4. відбувається при зменшенні загальних витрат і збіль­шенні загальних обсягів виробництва;

    5. всі попередні відповіді вірні.

   17. Мультиплікатор у простій кейнсіанській моделі означає:

    1. відносну зміну рівноважного ЧНП до зміни обсягу інвестицій;

    2. відносну зміну обсягу інвестицій до зміни ЧНП;

    3. зростання рівноважного ЧНП;

    4. зростання обсягу інвестицій;

    5. не впливає на зміни обсягу інвестицій і рівноважний ЧНП.

   18. Неокейнсіанці на перший план висувають не про­блеми повної зайнятості й економічної рівноваги, як це було в моделі Дж.М. Кейнса, а:

    1. проблему невтручання держави в економічні процеси;

    2. проблему стабільного економічного зростання;

    3. проблему економічного лібералізму;

    4. проблему неекономічного впливу на економічні про­цеси;

    5. немає правильної відповіді.

   19. Головною метою досліджень неокейнсіанці вва­жають:

    1. досягнення повної зайнятості;

    2. здійснення "економічного дива" у конкретній еко­номіці;

    3. досягнення стійких темпів зростання економіки про­тягом тривалого періоду;

    4. досягнення стійких темпів зростання ВНП;

    5. немає правильної відповіді.

   20. Які фактори за теорією Р. Харрода лежать в основі економічного зростання:

    1. робоча сила;

    2. дохід на душу населення;

    3. розмір наявного капіталу;

    4. схильність до споживання;

    5. правильні відповіді 1, 2, 3?

   21. Необхідною умовою економічного зростання, на думку Є. Домара, є:

    1. технічний прогрес;

    2. інвестиції;

    3. зростання національного доходу;

    4. виробнича потужність;

    5. немає правильної відповіді.

   22. Спільним положенням моделей Є. Домара і Р. Харрода є визнання постійності в тривалому періоді таких макроекономічних параметрів:

    1. зростання національного доходу;

    2. норма нагромадження;

    3. зменшення темпів інфляції;

    4. гранична ефективність інвестицій;

    5. правильні відповіді 2, 4.

   23. На чому ґрунтується неокласична теорія економіч­ного зростання:

    1. на статистичних теоріях економічного зростання;

    2. на динамічних теоріях економічного зростання;

    3. на ефективності використання виробничих факторів;

    4. на граничних величинах;

    5. немає правильної відповіді?

   24. Які основні фактори виробництва використовувала неокласична виробнича функція:

    1. підприємницькі здібності;

    2. капітал;

    3. землю;

    4. працю;

    5. капітал і працю?

   25. Основна ідея виробничої функції полягала в тому, що:

    1. економіка функціонує за принципом зіставлення ви­трат і результатів;

    2. економіка функціонує на основі зіставлення факторів виробництва;

    3. ціни факторів змінюються під впливом динаміки праці та капіталу;

    4. обсяги виробництва залежать від технологічних про­порцій факторів;

    5. немає правильної відповіді.

   26. Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
    file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
    depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
    depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
    file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
    file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
    file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
    file -> Теми курсових робіт з політекономії
    file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
    file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
    file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства


    Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка