Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні таСкачати 223.83 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір223.83 Kb.
  1   2   3   4   5
 • активна участь у формуванні та
 • впровадженні наукової політики
 • збалансованість розвитку управлінського й виробничого потенціалу, фундаментальних і прикладних досліджень
 • органічна єдність розвитку системи наукових досліджень з економічним, соціальним та духовним розвитком суспільства
 • упровадження досягнень науки на практиці
 • використання сучасних методів наукових досліджень та інструментарію інформаційних технологій
 • інтеграція у світовий науковий простір
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • Наукова робота в університеті здійснюється за такими основними напрямами:
 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у різних галузях й застосування їх у теоретичній та практичній діяльності
 • науково-консультативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності
 • науково-експертна робота
 • видавнича діяльність
 • міжнародне наукове співробітництво
 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук
 • Теми науково-дослідних робіт відповідно до положень Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
 • У 2011 році університет виконував роботи по 4-х пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки України, а саме:
 • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентноспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства та держави — 5 тем.
 • – “Біохімічні та молекулярно-генетичні характеристики морфогенних та неморфогенних культур in vitro видів роду Gentiana L.”. № держреєстрації 0109U002309. Категорія фундаментальна.
 • Науковий керівник д.б.н., проф. Дробик Н. М.
 • Стилістика і культура мови в сучасній науковій парадигмі: категоризація і прагматика. № держреєстрації 0110U004099. Категорія фундаментальна. Науковий керівник д.філол.н., проф. Струганець Л. В.
 • Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в сучасній школі. № держреєстрації 0111U001321. Категорія фундаментальна. Науковий керівник д.п.н., проф. Терещук Г.В.
 • Гендерні компетенції у освітньо-професійному зростанні молоді. № держреєстрації 109U002308. Категорія фундаментальна. Науковий керівник д.п.н., проф. Кравець В.П.
 • – “Синтез, гетероциклізації та біологічна активність продуктів аніонарилювання амідів та нітрилів ненасичених кислот”. № держреєстрації 0111U001322. Категорія фундаментальна. Науковий керівник д.х.н., проф. Грищук Б. Д.
 • Енергетика та енергоефективність - 1 тема.
 • Енергозберігаючі інтелектуальні системи керування потоковими лініями виробництва твердого біопалива.
 • № держреєстрації 0111U001323. Категорія прикладна. Науковий керівник д.т.н., проф. Федорейко В.С.
 • Раціональне природокористування — 1 тема.
 • Регуляції метаболізму у водоростей іонами металів з метою інтенсифікації очищення ними води та тримання потенційних компонентів біопалива. № держреєстрації 0110U000074. Категорія прикладна.
 • Науковий керівник д.б.н., проф. Грубінко В.В.
 • Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань — 1 тема.
 • Компетентісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів трудового навчання. № держреєстрації 0110U000073. Категорія прикладна. Науковий керівник д.п.н., проф. Терещук Г.В.
 • До виконання цих наукових проектів було залучено 16 штатних працівник, з яких 4 кандидати наук і 36 сумісників з числа професорсько-викладацького складу, з них: — 9 докторів наук і 23 кандидати наук.
 • Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування
 • за останні три роки:
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
 • Категоріїробіт
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • к-сть од.
 • тис. грн.
 • к-сть од.
 • тис. грн.
 • к-сть од.
 • тис. грн.
 • Фундаментальні
 • 4
 • 271,3
 • 5
 • 364,6
 • 5
 • 426,1
 • Прикладні
 • 3
 • 279,7
 • 3
 • 311,7
 • 3
 • 376,5
 • Госпдоговірні
 • 3
 • 174,3
 • 3
 • 150,3
 • 2
 • 115,0
 • Наукові школи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • Пріоритетний напрям: Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук
 • Наукова школа “ Проблеми рецептивної поетики, наратології і трансляторики в українсько-зарубіжних літературних зв’язках”
 • Керівник – д.ф.н., проф. Гром’як Р.Т.
 • Наукова школа “Проблем дошлюбної підготовки учнівської молоді. Гендерна освіта та виховання: перспективи розвитку”
 • Керівник – дійсний член(академік) НАПН України, д.п.н., проф. Кравець В.П.
 • Наукова школа “Теорії і технології підготовки вчителів трудового навчання” Керівник – чл.-кор. НАПН, д.п.н., проф. Терещук Г.В.
 • Наукова школа “Історичної біографістики”
 • Керівник – д.і.н., проф. Алексієвець М.М.
 • Пріоритетний напрям: Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток
 • Наукова школа “Дослідження молекулярно-метаболічних механізмів адаптації організмів до екстремальних факторів середовища та їх регуляція” Керівник – д.б.н., проф. Грубінко В.В.
 • Наукова школа “Порівняльної біохімії і молекулярної біології”
 • Керівник – д.б.н., проф. Столяр О.Б.
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
 • Теоретико-методичні основи підготовки фахівців в умовах реалізації ідей Болонської угоди (державний реєстраційний номер 0108U000536)
 • Кафедра педагогіки та гендерної рівності
 • Чайка Володимир Мирославович
 • Психологічні основи формування професійних компетенцій майбутніх педагогів (державний реєстраційний номер 0107U000769)
 • Кафедра психології
 • Мешко Олександр Іванович
 • Теоретико-методичні засади освітніх технологій та їх впровадження у навчальні заклади різного рівня акредитації (державний реєстраційний номер 0107U002394)
 • Кафедра педагогічної майстерності та освітніх технологій
 • Романишина Людмила Михайлівна
 • Шкільний підручник як модель процесу навчання: історія, теорія, практика (державний реєстраційний номер 0108U003844)
 • Кафедра педагогічної майстерності та освітніх технологій
 • Янкович Олександра Іванівна
 • Теорія і практика діагностично-профілактичної роботи з попередження і подолання девіантної поведінки неповнолітніх (державний реєстраційний номер 0109U005448)
 • Кравець Володимир Петрович; Парфанович Іванна Іванівна
 • Теоретичні і методичні основи соціально-педагогічної діяльності і соціально-педагогічної освіти (державний реєстраційний номер 0109U002310)
 • Кафедра соціальної роботи
 • Поліщук Віра Аркадіївна
 • Психолого-педагогічні засади становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді. (державний реєстраційний номер 0111U004877 )
 • Кафедра практичної психології
 • Радчук Ганна Кіндратівна
 • ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
 • Формування професійних компетенцій майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки (державний реєстраційний номер 0108U003845 )
 • Кафедра теорії і практики перекладу
 • Олійник Тетяна Сергіївна
 • 1)Лінгвоконгітивні та комунікативні аспекти дослідження систем англійської мови та її функціонування у мовленні (державний реєстраційний номер 0107U002393)
 • 2) Теоретико-методичні аспекти професійного становлення та мовної підготовки фахівця гуманітарного профілю (державний реєстраційний номер 0110U000076)
 • Кафедра англійської філології
 • Морська Лілія Іванівна
 • ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 • Інноваційні технології професійної підготовки фахівців інженерно-педагогічного профілю (державний реєстраційний номер 0107U000768)
 • Кафедра машинознавства та комп’ютерної інженерії
 • Федорейко Валерій Степанович
 • ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 • Актуальні проблеми історії та економіки України ХІХ-ХХІ ст. (державний реєстраційний номер 0111U001325)
 • Кафедра філософії і економічної теорії
 • Українські землі в кінці ХVІІІ ст. – на початку ХХст.: управління, соціально-економічне становище, видатні постаті (державний реєстраційний номер 0106U012430)
 • Кафедра історії України і політології
 • Бармак Микола Валентинович
 • Актуальні проблеми історії, культури, освіти, науки і техніки України (державний реєстраційний номер 0111U009915 )
 • Кафедра стародавньої та середньовічної історії
 • Зуляк Іван Степанович
 • ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 • Еволюція молекулярних систем антистресорного захисту у прісноводних тварин (державний реєстраційний номер 0106U012429)
 • Кафедра хімії
 • Столяр Оксана Борисівна
 • 1) Регіональні зерносуміші з балансуючими мінеральними добавками у годівлі і формуванні продуктивних якостей тварин: біологія, проблеми, технологічні шляхи і методичні аспекти вирішення (державний реєстраційний номер 0109U005447)
 • 2) Фауна різнотипових екосистем Західної України, теорія і практика навчання зоології: біологія, охорона, еволюційно-методичні і освітні аспекти. (державний реєстраційний номер 0111U001324)
 • Кафедра зоології
 • Кваша Василь Іванович 
 • Фіторізнорізноманіття: морфолого-систематичні, цитоембріологічні, фізіолого-біохімічні, екологічні та історичні аспекти (державний реєстраційний номер 0111U004876)
 • Кафедра ботаніки
 • Барна Микола Миколайович
 • Теоретичні та методичні засади професійної підготовки вчителів природничого профілю (державний реєстраційний номер 0111U001327)
 • Кафедра теорії і методики навчання природничих дисциплін
 • Степанюк Алла Василівна
 • ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
 • Організація художньої діяльності , як духовного просвітлення творчої особистості (державний реєстраційний номер 0108U003843)
 • Кафедра музикознавства, методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін
 • ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
 • 1) Методологічні , організаційні та методичні аспекти підготовки педагогічних кадрів у ВНЗ фізичного виховання і спорту України та за рубежем (державний реєстраційний номер 0107U000770)
 • 2) Теоретико-методичні та програмно-нормативні основи фізичного виховання учнів та студентів (державний реєстраційний номер 0107U000771)
 • Кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання
 • Шиян Богдан Михайлович
 • ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 • Герменевтика та інтерпретативні стратегії сучасного літературознавства (державний реєстраційний номер 0110U000075)
 • Кафедра теорії літератури і порівняльного літературознавства
 • Лановик Зоряна Богданівна
 • Наративні та антропологічні виміри літератури (державний реєстраційний номер 0111U001326)
 • Папуша Ігор Володимирович
 • БІБЛІОТЕКА
 • Інноваційна діяльність наукової бібліотеки вищого навчального закладу із забезпечення інформаційних потреб студентів (державний реєстраційний номер 0111U001328)
 • Бібліотека
 • Чайка Ірина Анатоліївна
 • ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 • Впровадження технологій електронного навчання у вищих та середніх закладах освіти (державний реєстраційний номер 0111U004875)
 • Кафедра інформатики і методики її викладання
 • Балик Надія Романівна
 • Колективні теми науково-дослідних робіт кафедр університету
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • Кафедри
 • Колективні теми
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
 • Кафедра педмайстерності та освітніх технологій
 • Теоретико-методичні засади освітніх технологій та їх впровадження у навчальні заклади різного рівня аредитації
 • Кафедра педагогіки та гендерної рівності
 • 1. Розвиток дидактичної думки в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ століття)
 • 2. Теоретико-методичні основи професійної підготовки фахівців в умовах реалізації ідеї Болонської угоди
 • Кафедра практичної психології
 • Психолого-педагогічні засади становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді
 • Кафедра природничих і математичних дисциплін початкового навчання
 • 1. Теоретичні і методичні аспекти природничо-матаматичної і матодичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах євроінтеграції
 • 2. Шляхи і методи підвищення професійної підготовки вчителя
 • Кафедра соціальної педагогіки
 • Теоретичні і методичні основи соціально-педагогічної діяльності і соціально-педагогічної освіти в Україні
 • Кафедра соціальної роботи
 • Теоретичні і методичні основи соціально-педагогічної діяльності і соціально-педагогічної освіти в Україні
 • Кафедра філологічних дисциплін початкової освіти
 • Теорія та практика українського правопису ХХст.
 • ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 • Кафедра історії української літератури
 • Проблеми рецептивної поетики, наратології і транслаторики в українсько-зарубіжних літературних зв’язках
 • Кафедра теорії літератури і порівняльного літературознавства
 • 1. Наративні та антропологічні виміри літератури
 • 2. Герменевтика та інтерпретативні стратегії сучасного літературознавства
 • Кафедра журналістики
 • 1. Становлення незалежності журналістики в Україні (89-91рр)
 • 2. Острозьке літературне коло на рубежі XVI - XVII ст.
 • Кафедра методики викладання української мови і культури мовлення
 • Шляхи підвищення ефективності навчання української мови в освітніх закладах різних рівнів
 • Кафедра української мови
 • Фраземікон творів Б.Харчука

Каталог: images -> files -> nauka -> prezent -> 2011
files -> Інформація і документація
files -> Закону України «Про освіту»
files -> Використання хмарних технологій на уроках англійської мови
files -> Програма природознавств о 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
files -> Затверджую” Директор інституту 2015 р. (підпис) програм а
files -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги. Інформаційний бюлетень сформовано на основі звітів регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації та інших регіональних інформаційних установ
files -> Програма трудове навчання. 5-9 класи
files -> Навчальна програма
2011 -> Львівський інститут економіки І туризму у 2011 році

Скачати 223.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка