Пришва Надія Юріївна, Завідуюча кафедрою фінансового права, доктор юридичних наук, професор робоча програмаСкачати 420.91 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір420.91 Kb.
#12128
ТипПрограма
  1   2   3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра фінансового права


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 7.03040201 «Правознавство»


спеціалізація «Господарську право»

КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2013 року – 21 с.


Розробник: Пришва Надія Юріївна,

Завідуюча кафедрою фінансового права, доктор юридичних наук, професор


Робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» затверджена на засіданні кафедри фінансового права
Протокол № 1 від «20» вересня 2013 року
Завідувач кафедри фінансового права ____________ Пришва Н.Ю.

«___» __________ 20___ року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

Схвалено предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року


© Пришва Н.Ю., 2013Вступ

Навчальна дисципліна «Оподаткування суб’єктів господарювання» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст права» галузі знань «право», з напряму підготовки за спеціальністю 7.03040201 «Правознавство».

Дана дисципліна є спецкурсом за спеціалізацією «Господарське право»Викладається в 1 семестрі на 2 курсі магістратури в обсязі 54 год. (1,5 кредитівECTS), в тому числі лекцій 16 год., практичних занять 8 год., самостійна робота 30 год. У курсі передбачено 2 змістовних модулі та дві модульні контрольні проти. Завершується дисципліна – заліком.
Мета і завдання навчальної дисципліни „«Оподаткування суб’єктів господарювання» ”.

Метою навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» є вивчення студентами основних засад побудови податкової системи, з’ясування правової природи податків, правового механізму їх справляння, отримання навиків роботи з нормативно-правовими актами в сфері оподаткування, відповідними рішеннями Конституційного Суду України, Європейського Суду з прав людини та вміння практичного їх застосування.

Завдання навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання»:

 • з’ясувати правову природу податку та його основні елементи;

 • розкрити поняття «податкового права», з’ясувати його предмет та метод;

 • з’ясувати склад та правові засади податкової системи;

 • окреслити повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування в сфері оподаткування;

 • визначити особливості Податкового кодексу України як джерела податкового права;

 • з’ясувати особливості правового регулювання окремих видів податків;

 • навчити студентів самостійно аналізувати правові акти в сфері оподаткування та давати правову характеристику щодо конкретних ситуацій, що виникають в сфері реалізації податкових правовідносин.

Структура навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» включає вивчення таких тем як: Загальна характеристика податку; Поняття та склад податкової системи України;. Предмет та метод податкового права. Податкові правовідносини; Права та обов’язки органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері оподаткування; Правовий статус платника податку; Податковий обов’язок як категорія податкового права; Пільги, як елемент податку. Перераховані вище теми утворюють Змістовний модуль №1.

Теми: Правове регулювання податку на прибуток підприємств; Правове регулювання ПДВ та акцизного податку; Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб; Правове регулювання спеціальних податкових режимів; Правові засади оподаткування нерухомості формують Змістовний модуль №2.


Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

 • розуміти сутність понять «податки», «податкова правосуб’єктність», «джерело податкового права», «законний та уповноважений представники платника податків», «податковий агент», «податкова знижка», «податкова система України»;

 • вільно володіти податково-правовим категоріальним апаратом;

 • особливості правового статусу платників податку за окремими видами податків;

 • розуміти сутність та особливості податкових правовідносин, основні правові інститути в податковому праві та їх зміст.

Студент повинен вміти:

 • застосовувати норми податкового права;

 • давати правову характеристику щодо конкретних ситуацій, що виникають в сфері реалізації податкових правовідносин;

 • аналізувати правові акти з податкового права.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Оподаткування суб’єктів господарювання» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст права», підготовка за якою здійснюється одночасно із опануванням таких спеціальних дисциплін як «Актуальні проблеми господарського права», «Проблеми господарсько-процесуального права», «Правове регулювання зовнішньо-економвчної діяльності».
Зв'язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Оподаткування суб’єктів господарювання» безпосередньо пов’язана як з іншими дисциплінами спеціалізації «Актуальні проблеми господарського права», «Проблеми господарсько-процесуального права», «Правове регулювання зовнішньо-економвчної діяльності», так і з дисциплінами, що викладались студентам на попередніх курсах («Фінансове право»).

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8 - 12. Обов’язковим для іспиту є отримання студентом протягом семестру не менш як 20 балів.
Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ 2

Min. –20 балів

Max. – 40 балів

Min. – 20 балів

Max. – 40 балів

Усна відповідь

1

5

1

5

Доповнення

1

3

1

3

Письмові контрольні роботи (на семестр 2контрольних роботи)

1

5

1

5

Реферат

1

5

1

5

Колоквіум

1

4

1

4

Модульна контрольна робота 1

1

10

1

10

Модульна контрольна робота 2

1

10

1

10

3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.


Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, для одержання заліку обов’язково підготувати реферат за темою, вказаною лектором.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.


Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

40

60

Максимум

20

20

60

100


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1--59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».
Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1- 59

не зарахованоПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Поняття податкового права та податкових правовідносин.
Тема 1. Загальна характеристика податку (10 год.)

Етапи становлення та розвитку системи оподаткування в Україні. Поняття податку, його риси. Функції податку. Теорія А. Леффера. Загальна характеристика основних елементів податку. Порівняння позицій вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення поняття «податку».Порядок встановлення, введення та скасування податків. Особливості встановлення місцевих податків. Основні засади справляння податків в Україні та зарубіжних країнах. Поняття податкової системи, її склад. Класифікація податків, як складової податкової системи України. Загальнодержавні й місцеві податки. Основні відмінності між прямими і непрямими податками. Місце збору в податковій системі України. Класифікація зборів. Правові засади побудови податкової системи України. Співвідношення загальної й спрощеної систем оподаткування. Гармонізація податкових систем.Тема 2. Предмет та метод податкового права. Податкові правовідносини(8год.).

Методологія дослідження податкового права. Понятійний апарат в податковому праві. Предмет податкового права. Оцінка методу правового регулювання в науці податкового права. Визначення місця податкового права в системі права України. Джерела податкового права. Загальна характеристика основних видів джерел податкового права в Україні. Особливості Податкового кодексу України як джерела податкового права. Співвідношення понять «система джерел податкового права» та «система податкового законодавства». Поняття податкових правовідносин, їх зміст та особливості. Суб’єкти податкового права та податкових правовідносин. Органи доходів і зборів, їх система. Фінансові та казначейські органи як учасники відносин у сфері оподаткування. Поняття делегованих повноважень у податковому праві.


Тема 3 Правовий статус платника податків (8год.)

Поняття та зміст податкової правосуб’єктності. Поняття платника податку, його ознаки. Види платників податків (фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти). Порядок реєстрації фізичної особи платником податків. Основні вимоги щодо реєстрації юридичних осіб платниками податків. Нерезиденти як платники податків в Україні. Правовий статус податкового агента. Інститут податкового представництва.. Повноваження законного та уповноваженого представників платника податків.

Тема 4. Податковий обов’язок як категорія податкового права (6 год.)

Зміст податкового обов’язку платника податку. Позиції науковців щодо оцінки поняття «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання». Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку. Виконання податкового обов’язку. Місце виконання податкового обов’язку. Способи забезпечення податкового обов’язку платника податків. Виконання податкового обов’язку неповнолітніх осіб ( або визнаних безвісно відсутніми чи недієздатними).


Тема 5. Пільги, як особливий елемент податку (3 год.).

Поняття пільги в податковому праві. Види пільг. Особливості надання пільг за загальнодержавними та місцевими податками. Поняття «податкових канікул». Спеціальні режими оподаткування. Контроль за застосуванням пільгового оподаткування та облік пільг. Усунення подвійного оподаткування.Змістовий модуль 2 „Правове регулювання справляння податків та зборів – складових податкової системи України ”

Тема 6. Правове регулювання податку на прибуток підприємств (8 год.)

Загальна характеристика податку на прибуток. Платники податку. Відокремлені структурні підрозділи як самостійні платники податку. Поняття та підстави застосування консолідованого податку. Прибуток підприємсива як об’єкт податку. Доходи, що впливають на формування об’єкту оподаткування. Поняття собівартості. Правові засади амортизаційних відрахувань. Порядок обчислення податку на прибуток. Ставки податку. Неприбуткові організації – платники податку на прибуток. Реєстр неприбуткових організацій. Особливості оподаткування доходів нерезидентів. Особливості оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті.Тема 7. Правове регулювання ПДВ та акцизного податку (8 год.)

Походження податку на додану вартість. Групи платників ПДВ. Об’єкт оподаткування. База оподаткування ПДВ. Трансфертне ціноутворення. Ставки податку. Податкове зобов’язання і податковий кредит. Податкова накладна. Проблеми надання платнику податку бюджетного відшкодування.Особливості справляння ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України. Особливості справляння ПДВ при вивезенні товарів за межі митного кордону України. Особливості застосування ПДВ в країнах-членах ЄС. Походження акцизного податку. Поняття підакцизної продукції, порядок її встановлення. Платники акцизного податку. Об’єкт та база оподаткування. Ставки податку. Оподаткування цінних паперів. Особливості правового регулювання оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Правовий механізм маркування підакцизної продукції.


Тема 8. Правове регулювання спеціальних податкових режимів (7 год.)

Місце єдиного податку в складі податкової системи України. Групи платників єдиного податку. Свідоцтво платника. Ставки податку. Правовий механізм визначення доходів платника єдиного податку. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Звітність по податку. Загальна характеристика фіксованого сільськогосподарського податку. Критерії щодо визначення платників фіксованого податку. Об’єкт та база оподаткування. Ставки податку. Правовий механізм сплати податку. Звітність по податку.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

практичні

самостійна робота

.


Змістовий модуль 1 „Поняття податкового права та податкових правовідносин”

1

Загальна характеристика податку

2

2

6

2

Предмет та метод податкового права

Податкові правовідносини

2

2

4

3

Правовий статус платника податку

2

2

4

4

Податковий обов’язок як категорія податкового права

2

2

2

5

Пільги як особливий елемент податку

1
2
Модульна контрольна робота

1Змістовий модуль 2 „Правове регулювання справляння податків та зборів – складових податкової системи України ”

6

Правове регулювання податку на прибуток підприємств


2

2

4

7

Правове регулювання ПДВ та акцизного податку

2

2

4

8

Правове регулювання спеціальних податкових режимів

1

2

4

Комплексна модульна контрольна робота

1


ВСЬОГО

16

08

30

Загальний обсяг54 год., в тому числі:

Лекцій –16 год.

Практичні – 8 год.

Самостійна робота30год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 „Поняття податкового права та податкових правовідносин”


Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено

Скачати 420.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка