Пришва Надія Юріївна, Завідуюча кафедрою фінансового права, доктор юридичних наук, професор робоча програма


Тема 1. Загальна характеристика податку (10 год.)Скачати 420.91 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір420.91 Kb.
#12128
ТипПрограма
1   2   3
Тема 1. Загальна характеристика податку (10 год.)

Лекція. Загальна характеристика податку (2 год.).

Етапи становлення та розвитку системи оподаткування в Україні. Поняття податку, його риси. Функції податку. Теорія А. Леффера. Загальна характеристика основних елементів податку. Порівняння позицій вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення поняття «податку». Порядок встановлення, введення та скасування податків. Особливості встановлення місцевих податків. Основні засади справляння податків в Україні та зарубіжних країнах. Поняття податкової системи, її склад. Класифікація податків, як складової податкової системи України. Загальнодержавні й місцеві податки. Основні відмінності між прямими і непрямими податками. Місце збору в податковій системі України. Класифікація зборів. Правові засади побудови податкової системи України. Співвідношення загальної й спрощеної систем оподаткування. Гармонізація податкових систем.Практичне заняття. Правова природа податку ( 2 год.).

План

 1. Етапи становлення та розвитку оподаткування.

 2. Поняття податку:

а) порядок встановлення та введення податку;

б) скасування податку;

в) функції податку;

г) риси податку. 1. Загальна характеристика основних елементів податку.

 2. Порядок встановлення, введення та скасування податків.

 3. Особливості встановлення місцевих податків.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Дослідіть особливості встановлення та введення податків і зборів в Автономній Республіці Крим.

2. Проведіть порівняння основних рис податку за законодавством України, Російської Федерації, країн Східної та Західної Європи.

3. Проаналізувати співвідношення понять «податок» та «мито».

4. Дослідіть етапи становлення податкової системи України.
Контрольні запитання та завдання


 1. Скільки етапів в своєму становленні і розвитку пройшло оподаткування в Україні?

 2. Які характерні риси сучасного етапу розвитку оподаткування в Україні?

 3. Яка відмінність податку від інших обов’язкових платежів?

 4. Яка правова природа податку?

 5. Які основні риси притаманні податку?

 6. Що розуміють під поняттям «встановлення податку»?

 7. Яким органам надано право скасовувати податки?

 8. Якими повноваженнями в сфері встановлення і скасування податків наділено органи місцевого самоврядування?


Рекомендована література:

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року / Закони України. Офіційне видання. - Т.10. – К.:АТ „Книга”, 1997.

 2. Податковий кодекс України

 3. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький націон. ун-т, 2012. – 504 с.

 4. Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи. Монографія. – Х.: Апостроф, 2010. – 328 с.

 5. Кучерявенко Н. Правовая природа налога // Финансовое право. – 2001. - №2. – С.6-10.

 6. Налоговое право стран Восточной Европы. Общая часть: Беларусь, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия / отв. Ред. М. Карасева, Д. Щекин. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 336 с.

 7. Пришва Н.Ю. Податкове право (навч. посіб). - К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.

 8. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. - К., 2003.-280 с.

 9. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія; у 3-х т. / Ін-т світ.екон. і між нар. відносин НАНУ, ДННУ «Академія фінансового управління» / за ред. Т.І. Єфіменко. - К., 2010. – Т.1-3. – 2010.


Тема 2.Предмет та метод податкового права. Податкові правовідносини(8 год.).

Лекція 1. Поняття податкового права (2 год.). Методологія дослідження податкового права. Понятійний апарат в податковому праві. Предмет податкового права. Оцінка методу правового регулювання в науці податкового права. Визначення місця податкового права в системі права України. Джерела податкового права. Загальна характеристика основних видів джерел податкового права в Україні. Особливості Податкового кодексу України як джерела податкового права. Співвідношення понять «система джерел податкового права» та «система податкового законодавства».

Поняття податкових правовідносин, їх зміст та особливості. Суб’єкти податкового права. Суб’єкти податкових правовідносин. Органи доходів і зборів, їх система. Фінансові та казначейські органи як учасники відносин у сфері оподаткування. Поняття делегованих повноважень у податковому праві.


Практичне заняття. Поняття податкового права (2 год.)

План

 1. Поняття предмету податкового права.

 2. Особливості методу податкового права.

 3. Загальна характеристика основних видів джерел податкового права..

 4. Співвідношення понять «система джерел податкового права» та «система податкового законодавства».

 5. Податкові правовідносини: поняття, зміст та особливості.

 6. Поняття суб’єкта податкового права.

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

1. Проаналізуйте позиції науковців щодо визначення місця податкового права в системі права України (Кучерявенко М.П., Ковальчук А.Т., Пацурківський П.С. тощо)

2.Розкрийте зміст поняття «законодавство», виходячи з рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року №12-рп/98 (справа про тлумачення терміну законодавства), та «податкове законодавство» за Податковим кодексом України. Порівняйте їх із визначеннями, яке застосовуються в науці податкового права.

3. Проаналізуйте норми Податкового кодексу України та Митного кодексу України і назвіть складові понять «податкове законодавство» та «митне законодавство». Як співвідносяться ці поняття ?

4. Ознайомтеся з працею Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб.–Чернівці: Рута, 2002.-392 с.,

5. Проведіть порівняння категорій «суб’єкт податкового права» та «суб’єкт податкових правовідносин».
Контрольні запитання та завдання

 1. Які відносини підпадають під поняття «податкові правовідносини»?

 2. В чому полягає зміст податкових правовідносин?

 3. Хто належить до суб’єктів податкових правовідносин?

 4. Які повноваження в сфері оподаткування можна розглядати як «делеговані повноваження»?Рекомендована література:

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – Ст. 3248.

 2. Митний кодекс України: чинне законодавство із змінами і доповненнями станом на 08 січня 2013 року. – Київ: Алерта, 2013. – 336 с.

 3. Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи. Монографія. – Х.: Апостроф, 2010. – 328 с.

 4. Налоговое право стран Восточной Европы. Общая часть: Беларусь, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия / отв. Ред. М. Карасева, Д. Щекин. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 336 с.

 5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІ: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас, Право, 2005. – 600 с.

 6. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія; у 3-х т. / Ін-т світ.екон. і між нар. відносин НАНУ, ДННУ «Академія фінансового управління» / за ред. Т.І. Єфіменко. - К., 2010. – Т.1-3. – 2010. .

Тема 3. Правовий статус платника податків (8 год.)

Лекція. Правовий статус платника податків (2 год.) Поняття та зміст податкової правосуб’єктності. Поняття платника податку, його ознаки. Види платників податків (фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти). Порядок реєстрації фізичної особи платником податків. Основні вимоги щодо реєстрації юридичних осіб платниками податків. Нерезиденти як платники податків в Україні. Правовий статус податкового агента. Інститут податкового представництва. Повноваження законного та уповноваженого представників платника податків.
Практичне заняття. Правовий статус платника податків (2 год.)

План

 1. Податкова правосуб’єктність, її елементи.

 2. Платники податку: поняття, ознаки та види..

 3. Правовий статус податкового агента.

 4. Інститут податкового представництва.

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

1. Порівняйте поняття «податкова дієздатність» та «цивільна дієздатність».

2. Проаналізуйте ряд Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (за своїм вибором) щодо характеристики платників податків.

3. Порівняйте повноваження законного і уповноваженого представника платника податків.


Контрольні запитання та завдання

1. Дайте характеристику поняття податкова правоздатність.

2. Розкрийте зміст податкової дієздатності.

3. З якого моменту юридична особа набуває податкової дієздатності?

4. Що розуміють під «спеціальною податковою правосуб’єктністю»?

5. При справлянні яких податків та зборів обов’язковим учасником правовідносин буде податковий агент?


Рекомендована література:

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – Ст. 3248.

 2. Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування. – Харків: Право, 2006. – 144 с.

 3. Перепелиця М.М. Поняття та види суб’єктів фінансового права: Монографія. – Харків: Право, 2012.

 4. Писарева Е.Г. Понятие и содкржание налоговой правосубьектности государственных казенних, бюджетних и автономних учреждений // Очерки налогово-правовой науки современности: мрнрграфия / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.386-401.

 5. Пришва Н.Ю. Податкова правосуб’єктність //Вісник Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип..47. – 2002.Тема 4 .Податковий обов’язок як категорія податкового права (6 год.)

Лекція. Поняття податкового обов’язку (2 год.) Зміст податкового обов’язку платника податку. Позиції науковців щодо оцінки поняття «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання». Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку. Виконання податкового обов’язку. Місце виконання податкового обов’язку. Способи забезпечення податкового обов’язку платника податків. Виконання податкового обов’язку неповнолітніх осіб ( або визнаних безвісно відсутніми чи недієздатними).
Практичне заняття. Поняття податкового обов’язку (2 год.)

План

 1. Поняття та зміст податкового обов’язку платника податку.

 2. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку.

 3. Виконання податкового обов’язку.

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

1. Ознайомтесь з позицією Кучерявенка М. П. щодо оцінки поняття «податкове зобов’язання» ( за працею Кучерявенко Н. П Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІ: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас, Право, 2005).

2. Назвіть осіб, що повинні виконати податковий обов’язок замість померлого платника податку.

3. Ознайомтесь із підставами застосування податкової застави як способу забезпечення виконання податкового обов’язку.


Контрольні запитання та завдання

1. Розкрийте зміст поняття «податковий обов’язок».

2. В чому полягає різниця між поняттями «податковий обов’язок» та «податковий кредит»?

3. Як визначити момент виникнення податкового обов’язку?

4. З якого моменту податковий обов’язок вважається виконаним?

5. Чи можна розглядати пеню як спосіб забезпечення виконання податкового обов’язку?


Рекомендована література:

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – Ст. 3248.

 2. Гетманцев Д.О. Фінансово-правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.

 3. Порохов Е.В. Налоговое обязательственное право // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.261-317.

 4. Шаукенов А.Т. Пролегомены к теории налоговых обязательств (на примере казахстанского законодательства) // Правоведение. – 2006. - №4. – С.209-222.Тема 5. Пільги, як особливий елемент податку (3 год.).

Лекція. Пільги, як особливий елемент податку (1 год.). Поняття пільги в податковому праві. Види пільг. Особливості надання пільг за загальнодержавними та місцевими податками. Поняття «податкових канікул». Спеціальні режими оподаткування. Контроль за застосуванням пільгового оподаткування та облік пільг. Усунення подвійного оподаткування.
Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

1. Поясніть відмінність в застосуванні податкових пільг фізичними та юридичними особами.

2. Проаналізуйте ряд Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (за своїм вибором) щодо доходів, які не підлягають оподаткуванню.
Контрольні запитання та завдання


 1. Дайте визначення поняття «податкова пільга».

 2. Які є види податкових пільг?

 3. Які владні суб’єкти мають право надавати платникам податку податкові пільги?

 4. Яких осіб наділено повноваженнями щодо здійснення контрольних функцій за застосуванням податкових пільг?

 5. Чи є підстави розглядати уникнення подвійного оподаткування як податкову пільгу?


Рекомендована література:

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – Ст. 3248.

 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІ: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас, Право, 2005. – 600 с.

 3. Криницкий И.Е. Налоговые льготы: современные проблемы определения и классификации // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.650-668.


ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1


 1. Розкрийте сутність принципу стабільності в податковому праві..

 2. Проведіть співвідношення понять «система джерел податкового права» та «система податкового законодавства».

 3. Якими повноваженнями наділено органи місцевого самоврядування в сфері місцевого оподаткування? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Знайдіть в Податковому кодексі України та Митному Кодексі України норми, що взаємодоповнюють одна одну.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. „Правове регулювання справляння податків та зборів – складових податкової системи України ”
Тема 68. Правове регулювання податку на прибуток підприємств (8 год.)

Лекція 1. Платники та об’єкт податку на прибуток підприємств (2 год.).

Загальна характеристика податку на прибуток. Платники податку. Відокремлені структурні підрозділи як самостійні платники податку. Поняття та підстави застосування консолідованого податку. Прибуток підприємства як об’єкт податку. Доходи, що впливають на формування об’єкту оподаткування. Поняття собівартості. Правові засади амортизаційних відрахувань. Порядок обчислення податку на прибуток. Ставки податку.

Неприбуткові організації – платники податку на прибуток. Реєстр неприбуткових організацій. Особливості оподаткування доходів нерезидентів. Особливості оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті (2 год.)

Практичне заняття. Правове регулювання податку на прибуток підприємств (2год.).

План.

1.Платники податку на прибуток. Консолідований податок.

2. Правовий механізм визначення об’єкту податку на прибуток.

3. Особливості оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті

4. Неприбуткові організації – платники податку на прибуток.

5. Особливості оподаткування доходів нерезидентів.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

1. Із урахуванням норм статті 39 Податкового кодексу України ( положень щодо трансфертного ціноутворення) розгляньте наступну задачу:

2. Дружина директора підприємства працює на цьому ж підприємстві менеджером. Вона навчається на економічному факультеті університету на заочному відділенні. Навчання платне. Оплату навчання здійснюють за рахунок коштів підприємства.

3. Як вплинуть на формування об’єкту податку витрати, понесені в зв’язку із оплатою навчання ? Відповідь обґрунтуйте.

4. Розгляньте особливості оподаткування операцій з цінними паперами.
Контрольні запитання та завдання


  1. Які особи підпадають під поняття «платник податку на прибуток»?

  2. Чи можуть фізичні особи залучатись до сплати податку на прибуток?

  3. Яка процедура переходу до консолідованої сплати податку на прибуток?

  4. За яких умов філіали залучаються до сплати податку на прибуток?

  5. Які особливості правового статусу неприбуткової організації-платника податку на прибуток?

  6. На яких платників поширюється поняття «пов’язана особа»?

  7. Які активи платника підлягають амортизації?

  8. Які платники податку мають право на пільги при оподаткуванні їх прибутку?

  9. Яку звітність повинен подати до контролюючих органів платник податку на прибуток?

  10. За якими ставками сплачують податок на прибуток?Рекомендована література:

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – Ст. 3248

 2. Митний кодекс України: чинне законодавство із змінами і доповненнями станом на 08 січня 2013 року. – Київ: Алерта, 2013. – 336 с..

 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІ: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас, Право, 2005. – 600 с.Тема 7. Правове регулювання ПДВ та акцизного податку (8 год.)

Лекція 1. Правове регулювання непрямого оподаткування (2 год.). Походження податку на додану вартість. Групи платників ПДВ. Об’єкт оподаткування. База оподаткування ПДВ. Трансфертне ціноутворення. Ставки податку. Податкове зобов’язання і податковий кредит. Податкова накладна. Проблеми надання платнику податку бюджетного відшкодування.Особливості справляння ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України. Особливості справляння ПДВ при вивезенні товарів за межі митного кордону України. Особливості застосування ПДВ в країнах-членах ЄС.

Походження акцизного податку. Поняття підакцизної продукції, порядок її встановлення. Платники акцизного податку. Об’єкт та база оподаткування. Ставки податку. Оподаткування цінних паперів. Особливості правового регулювання оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Правовий механізм маркування підакцизної продукції.Практичне заняття. Правове регулювання непрямих податків (2 год.)

План

 1. Групи платників ПДВ.

 2. Об’єкт оподаткування ПДВ.

 3. База оподаткування ПДВ. Трансфертне ціноутворення.

 4. Правові засади формування податкового зобов’язання та податкового кредиту.

 5. Правові підстави отримання бюджетного відшкодування.

 6. Платники акцизного податку. Об’єкт та база оподаткування.

 7. Правовий механізм маркування підакцизної продукції.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

1. Розгляньте особливості оподаткування «контрольованих операцій» із урахуванням положень Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення.

2. Проаналізуйте норми Митного кодексу України відносно оподаткування ПДВ та акцизним податком операцій щодо ввезення в Україну майна фізичними особами.

3. З’ясуйте, які платники мають право на автоматичне бюджетне відшкодування. Яким критеріям вони повинні відповідати.

4. Фірма орендує приміщення під офіс. Орендодавцем є громадянин А., якому приміщення належить на праві приватної власності. Щомісяця фірма сплачує орендну плату. В договорі оренди передбачено, що крім орендної плати орендар сплачує орендодавцю і ПДВ. Порадьте, яким чином орендарю включити до податкового кредиту сплачену суму ПДВ, якщо орендодавець відмовився виписувати податкову накладну?

5. Підприємство здійснило передплату періодичних бухгалтерських видань через поштове відділення. У видачі податкової накладної пошта відмовила, посилаючись на те, що передплата не обкладається ПДВ. Чи правомірні дії пошти? Відповідь обґрунтуйте.
Контрольні запитання та завдання

 1. Які особи підпадають під поняття «платник ПДВ»

 2. Як отримати свідоцтво платника ПДВ.

 3. Як визначається база оподаткування податку?

 4. Як визначити «місце постачання товару»?

 5. Які вимоги щодо формування податкового кредиту та податкового зобов’язання?


Рекомендована література:

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – Ст. 3248

 2. Митний кодекс України: чинне законодавство із змінами і доповненнями станом на 08 січня 2013 року. – Київ: Алерта, 2013. – 336 с.

 3. Бех Г.В. Правовое регулирование косвенных налогов в Украине. Монография / Под ред. проф. Н.П.Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 128 с.Тема 8. Правове регулювання спеціальних податкових режимів (7 год.).

Лекція. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування (1 год.). Місце єдиного податку в складі податкової системи України. Групи платників єдиного податку. Свідоцтво платника. Ставки податку. Правовий механізм визначення доходів платника єдиного податку. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Звітність по податку. Загальна характеристика фіксованого сільськогосподарського податку. Критерії щодо визначення платників фіксованого податку. Об’єкт та база оподаткування. Ставки податку. Правовий механізм сплати податку. Звітність по податку.
Практичне заняття. Особливості правового регулювання спеціальних податкових режимів (2 год.)

План

 1. Визначення поняття «спеціальний податковий режим» в науковій літературі та в законодавстві.

 2. Місце єдиного податку в складі податкової системи України.

 3. Групи платників єдиного податку.

 4. Правовий механізм визначення доходів платника єдиного податку. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

 5. Критерії щодо визначення платників фіксованого податку.

 6. Правовий механізм сплати податку.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Визначити критерії, яким повинен відповідати платник єдиного податку.

2. Порівняти основні елементи єдиного та фіксованого сільськогосподарського податку.

3. Ознайомтесь із авторефератом кандидатської дисертації Коломієць П.В. на тему Правове регулювання спеціальних податкових режимів в Україні (Ірпінь, 2013 р.).


Контрольні запитання та завдання

 1. Що розуміє законодавець під поняттям «спеціальний податковий режим»?

 2. Визначте основні елементи єдиного податку.

 3. Який порядок видачі Свідоцтва платника єдиного податку?

 4. Визначте об’єкт єдиного податку.

 5. Яким критеріям повинен відповідати платник фіксованого сільськогосподарського податку?


Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено

Скачати 420.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка