Пришва Надія Юріївна, Завідуюча кафедрою фінансового права, доктор юридичних наук, професор робоча програмаСкачати 420.91 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір420.91 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Рекомендована література:

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – Ст. 3248.

 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІ: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас, Право, 2005. – 600 с.


ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

1.. Громадянин-нерезидент (постійно проживає в Німеччині) має у власності будівлю на території міста Харкова. Будівлю він здає в оренду українській юридичній особі під виробничі склади. Розмір орендної плати в місяць складає 8 тисяч грн.. Які податки будуть утримуватись з нерезидента на території України? Відповідь обґрунтуйте.

2.Поясніть, які умови висуває законодавець платникам ПДВ, що бажають отримати автоматичне бюджетне відшкодування.

3. Вкажіть, які права та обов’язки має платник акцизного податку – нерезидент. Порівняйте їх з правами платника резидента.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основна:

 1. Конституція України.

 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – Ст. 3248.

 3. Митний кодекс України: чинне законодавство із змінами і доповненнями станом на 08 січня 2013 року. – Київ: Алерта, 2013. – 336 с.

 4. Збірник нормативно-правових актів у сфері оподаткування. – К.: Алерта, 2010. – 464 с.

 5. Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи. Монографія. – Х.: Апостроф, 2010. – 328 с.

 6. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІ: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас, Право, 2005. – 600 с.


Додаткова:

 1. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький націон. ун-т, 2012. – 504 с.

 2. Воронова Л.К. Фінансове право: Підручник. – К.: Моя книга., 2006.

 3. Лучковська С.І. Фінансове право: навч. посібник. – К.: КНТ, 2010. – 296 с.

 4. Орлюк О.П. Фінансове право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

 5. Пришва Н.Ю. Податкове право (навч. посіб). - К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.

 6. Фінансове право України: навч. Посібник; за заг. ред. Т.А. Латковської, С.В. Пархоменко-Цироциянц. – О.: Фенікс, 2012. 190 с.

 7. Андреева М.В. Действие налогового законодательства во времени. – М.: Статут, 2006. – 172 с.

 8. Белинский Д.А. Место налоговой системы Украины в публичной финансовой системе // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.90-107.

 9. Винницкий Д.В. Налоговое право о международное налоговое право: этапы развития основних научеых доктрин и формирование глобальних институтов // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.155-175.

 10. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб.–Чернівці: Рута, 2002.-392 с.

 11. Гетманцев Д.О., Форсюк В.Л., Бойко Н.В. Непряме оподаткування. Правова сутність та адміністрування: науково-практичний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 336 с.

 12. Головашевич О.О. Фізичні особи як платники податків // Актуальні питання науки фінансового права: монографія. – Харків: Право, 2010. – С.237-266.

 13. Дуравкін П.М. Забезпечення виконання податкового обов’язку: Монографія. – Х.: Право, 2013. – 192 с.

 14. Еремин С.Г. Договор в финансовом праве. – М.: Издатель И.В. Балабанов, 2008. – 156 с.

 15. Ереминюк В.В. Налоговое резиденство юридических лиц: правовое регулирование в Великобритании и опит ОЭСР: Автореф. …канд.. юрид. наук.- Москва, 2013.

 16. Жук Л.В. Джерела податкового права: Автореф. …канд.. юрид. наук.- Ірпінь, 2005.

 17. Ковальчук А. Т. Фінансове право: проблеми розвитку та застосування: монографія. – К.: Парламентське видавництво, 2010. – 480 с.

 18. Козырин А. Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных странах: монография. М.: ЦППИ, 2009. – 182 с.

 19. Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: монографія. – Харків: Право, 2009. – 320 с.

 20. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. – М.: Манускрипт, 1993.

 21. Криницкий И.Е. Налоговые льготы: современные проблемы определения и классификации // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.650-668.

 22. Кучеров И.И. Обязанность по уплате налогов (налоговая обязанность) в составе денежных обязанностей // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.340-360.

 23. Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа і класифікація: монографія. – К.: Алерта, КНТ, 2009. – 460 с.

 24. Мазурик О.Ф. Правовий статус податкового агента: Автореф. …канд.. юрид. наук.- Запоріжжя, 2010.

 25. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.

 26. Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюжетів України (фінансово-правове дослідження): Монографія. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

 27. Налоговое право стран Восточной Европы. Общая часть: Беларусь, Польша, россия, Словакия, Украина, Чехия / отв. Ред. М.В. Карасева (Сенцова), Д.М. Щекин. – М.: Волтерс Клувер, 2009. - 336 с.

 28. Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в Україні: монографія. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. - 376 с.

 29. Перепелиця М.М. Поняття та види суб’єктів фінансового права: Монографія. – Харків: Право, 2012.

 30. Писарева Е.Г. Понятие и содержание налоговой правосубьектности государственных казенних, бюджетних и автономних учреждений // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.386-401.

 31. Порохов Е.В. Налоговое обязательственное право // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.261-317.

 32. Пришва Н.Ю. Податкова правосуб’єктність //Вісник Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип..47. – 2002.

 33. Пришва Н.Ю. Відповідальність за порушення податкового законодавства // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001. - Випуск 28. - Ч.3. – С.132-141.

 34. Пришва Н.Ю. Штрафи як вид державних доходів: правовий аспект // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2002. – Випуск 154. – С.79-82.

 35. Путренко А.М. Роль міжнародних договорів в усуненні подвійного оподаткування в Україні // Фінансове право. – 2011. - №2. - С.16- 18.

 36. Россіхіна Г.В. Застосування фінансово-правових норм: монографія. – Х.; «Цифрова друкарня №1», 2013. – 400 с.

 37. Рукавишникова И.В. Актуальные вопросы определения метода финансового права // Очерки финансово-правовой науки современности: монография / под общ. Ред. Л.К.Вороновой и Н.И.Химичевой. – Москва-Харьков: Право, 2011. – С.95-125.

 38. Самсин И.Л. Конструкция обязательства в налогово-правовом регулировании // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.318-339.

 39. Селезень П.О. Вплив практики Суду ЄС на застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування // Фінансове право. – 2009. - №2. – С.22-26.

 40. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія і практика. – К., 2001.

 41. Соколова Э.Д. Налоговая система Российской Федерации: теоретико-правовой аспект // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С. 205-227.

 42. Соловьев В.А. О правовой природе налога // Журнал российского права. – 2002. - №3. – С.22-28.

 43. Стрельников В.В. Правовой режим пени в налоговом праве: Учебное пособие. – М.: Статут, 2004. – 155 с.

 44. Суханова Е.В. Правовое регулированием налогообложения в Португальской республике. Автореф. …канд.. юрид. наук.- Москва., 2013.

 45. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 336 с.

 46. Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства. Вып.1. – Сборник научных докладов и сообщений за материалами международной научной конференции 22-24 сентября 2003 года. – Черновцы: Рута, 2003. – 360 с.

 47. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія; у 3-х т. / Ін-т світ.екон. і між нар. відносин НАНУ, ДННУ «Академія фінансового управління» / за ред. Т.І. Єфіменко. - К., 2010. – Т.1-3. – 2010.

 48. Химичева Н.И. Налоговое право как регулятор функционирования налогов // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.

 49. Храбров А.А. Правовое регулирование принципов налогового права // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под. общ. Ред.. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенка. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.47-62.

 50. Храбров А.О. Податковий обов’язок – системо утворююча категорія податкового права // // Актуальні питання науки фінансового права: монографія. – Харків: Право, 2010. – С.300-328.

 51. Шевелева Н. А. К вопросу о «финансовой» и «бюджетной» отоветственности // Очерки финансово-правовой науки современности: монография / под общ. Ред. Л.К.Вороновой и Н.И.Химичевой. – Москва-Харьков: Право, 2011. – С.388-399.

 52. Шкільова Н.В. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні: Автореф. …канд.. юрид. наук.- К., 2013.

 53. Шепенко Р.А. Налоговое право: конституционные нормы. – М.: Статут, 2006. – 303 с.

 54. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – 280 с.

Питання на іспит з «Оподаткування суб’єктів господарювання»


 1. Етапи становлення системи оподаткування.

 2. Поняття податку і збору, їх риси.

 3. Порядок встановлення та введення податку

 4. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері оподаткування.

 5. Функції податку. Загальна характеристика та види функцій.

 6. Поняття податкової системи України. Її склад.

 7. Принципи побудови податкової системи.

 8. Види податків, інших обов’язкових платежів.

 9. Види податків. Критерії їх класифікації

 10. Місцеві податки. Порядок їх встановлення і введення.

 11. Поняття і види прямих податків. Їх основні ознаки.

 12. Поняття і види непрямих податків. Їх основні види.

 13. Податки з юридичних та фізичних осіб: поняття та види.

 14. Збір як складова податкової системи України: поняття та види.

 15. Елементи податку. Поняття, види, порядок встановлення.

 16. Предмет та метод податкового права.

 17. Поняття та види джерела податкового права.

 18. Суб’єкти податкових правовідносин: поняття та види.

 19. Поняття та зміст податкового обов’язку.

 20. Права платників податків, їх зміст..

 21. Обов’язки платників податків, їх зміст.

 22. Обов’язки податкових органів, їх зміст.

 23. Права податкових органів, їх зміст.

 24. Податкова застава. Поняття та об’єкт.

 25. Поняття та види арешту активів платника податків.

 26. Перевірка платників податків: види, підстави та порядок проведення.

 27. Планові перевірки платників податків. Порядок та підстави проведення.

 28. Поняття податкового агента, його повноваження.

 29. Податкове представництво. Поняття та види.

 30. Поняття та зміст податкової правосуб’єктності.

 31. Поняття податкового правопорушення, його склад.

 32. Поняття та склад податкового боргу. Строки його виникнення та забезпечення погашення.

 33. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. Порядок застосування.

 34. Поняття та порядок застосування пені.

 35. Загальна характеристика правового регулювання податку на прибуток підприємств.

 36. Платники податку на прибуток. Консолідований податок.

 37. Об’єкт податку на прибуток. Поняття та порядок формування.

 38. Неприбуткові організації – платники податку на прибуток.

 39. Правові засади амортизаційних відрахувань.

 40. Поняття та види витрат, що враховуються при формуванні об’єкту податку на прибуток

 41. Платники ПДВ: поняття та види.

 42. Об’єкт та база оподаткування податку на додану вартість.

 43. Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту при справляння ПДВ. Порядок їх формування.

 44. Право платників ПДВ на бюджетне відшкодування ПДВ.

 45. .Платники та об’єкт акцизного податку.

 46. Підакцизна продукція: поняття та порядок затвердження її переліку.

 47. Платники податку на доходи фізичних осіб.

 48. Поняття та склад об’єкту податку на доходи фізичних осіб.

 49. Пільги по податку на доходи фізичних осіб.

 50. Податкова знижка по податку на доходи фізичних осіб. Поняття, види, порядок застосування.

Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено

Скачати 420.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка