Приватного вищого навчального закладуСкачати 76.74 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір76.74 Kb.
ТипРеферат
ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

Складання вступного іспиту зі спеціальності передбачає попереднє написання та подання реферату за обраною темою (приблизно від 15 до 40 друкованих сторінок формату А4), пов’язаною із профілем наукових інтересів вступника. Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яка повинна відображати найважливіші наукові проблеми відповідно до теми майбутньої дисертаційної роботи вступника. Тема реферату обирається вступником за погодженням із передбачуваним науковим керівником.

Мета реферату — довести, що вступник володіє необхідними теоретичними і практичними знаннями з обраного напряму наукової діяльності.

Вступник до аспірантури повинен мати достатній рівень знань і навичок, необхідних для початку власних наукових студій, тому при написанні реферату йому необхідно:

– довести високий рівень своїх знань з мистецтвознавства і культурології;

– продемонструвати схильність до самостійного аналізу фундаментальних і прикладних наукових проблем;

– сформулювати та обґрунтувати вихідні наукові положення та ідеї, що будуть покладені в основу майбутнього дослідження.

Реферат має носити характер творчої самостійної науково-дослідної роботи.

Виклад матеріалу не повинен обмежуватися лише описовим підходом до розкриття теми, конспектуванням існуючих студій, він має відображати авторську аналітичну оцінку стану досліджуваної проблеми і власну точку зору на можливі варіанти її вирішення.

Автор реферату повинен виявити чітке розуміння проблеми, знання дискусійних питань, пов’язаних з нею, вміння підбирати і систематизувати фактичний матеріал, робити обґрунтовані висновки, прогнозувати перспективи власного подальшого дослідження.

Тема реферату обирається вступником самостійно (за погодженням із передбачуваним науковим керівником).

У рефераті необхідно визначити суть проблеми, окреслити шляхи її вирішення відповідно до сформульованих теоретичних і методичних завдань з урахуванням практичної спрямованості. Робота над рефератом передбачає критичне осмислення та узагальнення теоретичного матеріалу, його системний виклад. На тлі уже сформульованих теоретичних засад вступник повинен мати власну чітку позицію щодо питання, яке вивчається.

Назва роботи має відповідати її змісту. Виклад матеріалу в рефераті повинен бути змістовним і стислим. Слід використовувати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів, стандартизовану термінологію, уникати складних зворотів, незвичних термінів і символів, при потребі пояснювати їх при першому згадуванні в тексті.

Реферат повинен мати чітку структуру:

– титульну сторінку;

– зміст;


– перелік умовних позначень і скорочень (за необхідності);

– вступ;


– основну частину;

– висновки;

– список використаної літератури і джерел;

– додатки (за необхідності).

Титульний аркуш складається за формою у Додатку 1.

Зміст подають після титульного аркуша. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, вступу, основної частини, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

Перелік умовних позначень і скорочень подають за необхідністю у тих випадках, коли в рефераті вжито специфічну термінологію (через неусталеність термінології сучасного мистецтва бажано врахувати цю обставину), а також використано маловживані скорочення, нові символи, позначення і т. ін. Цей перелік складають у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, скажімо, скорочення, справа — їх детальне розшифрування.

У вступі має бути охарактеризована актуальність теми, визначені її місце в існуючій науковій проблематиці, мета і завдання дослідження, його об’єкт і предмет, здійснений огляд основної літератури у контексті поставленого дослідницького завдання (оцінка рівня і характеру розробки теми).Основна частина є головною у рефераті, оскільки розкриває суть роботи; вона має бути самостійно виконаним теоретичним дослідженням. Складається з розділів і підрозділів. Головне — це викладення відомостей про предмет дослідження, необхідних і достатніх для розкриття сутності роботи (опис теорій, методів, характеристик об’єкта і принципів його дії, що дають уяву про його будову тощо) та її результатів. В основній частині вступник висвітлює стратегію і тактику, методику і технологію ведення дослідження, узагальнює результати попередників, а також подає результати власних досліджень із коротким зазначенням того нового, що автор вносить або пропонує для розробки теми.

Як правило, основна частина має два розділи. У першому розділі наводяться основні теоретичні, експериментальні дослідження з теми, зазначається, хто з науковців вивчав цю проблему, які ідеї висловлював. Визначаються сутність (основний зміст) проблеми, основні чинники, що зумовлюють розвиток явища або процесу, який вивчається. Наводиться перелік основних змістових аспектів проблеми, які розглядалися вченими. Визначаються недостатньо досліджені питання, з’ясовуються причини їх слабкої розробленості. У другому розділі дається поглиблений аналіз сучасного стану процесу або явища, тлумачення основних поглядів і позицій щодо проблеми. Особлива увага приділяється виявленню нових ідей та гіпотез, експериментальним даним, новим методикам, оригінальним підходам до вивчення проблеми. У цьому розділі подається аналіз практики. Висловлюються власні думки щодо перспектив розвитку проблеми. Кожний розділ починають з нової сторінки. Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати.Висновки — це синтез накопиченої в основній частині наукової інформації, послідовний і чіткий виклад головних результатів дослідження. У висновках наводять оцінку одержаних результатів (наукову, практичну, соціальну значущість). Ця частина повинна містити висновки автора як по суті проблеми, що розглядається в рефераті, так і щодо тих питань, які будуть у подальшому студіюватися у майбутній дисертації. Слід також вказати на ту частину змісту реферату, яка є особистим доробком автора.

Для дотримання бажаного стилю висновків корисно застосовувати в пунктах висновків такі слова та вислови як: проаналізовано…, встановлено…, виявлено…, що дало змогу…, доведено…, показано…, досліджено…, розроблено…, отримано…, запропоновано…, рекомендовано…, вважається за доцільне… тощо.Список використаної літератури і джерел має включати ті джерела, що були використані при написанні реферату. Бібліографічний опис має бути складений згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)». Порядок розташування бібліографічний позицій може бути складний як за абетковим (при цьому зарубіжні позиції вказують за вітчизняними), так й у порядку згадування джерел (на вибір). У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання. Кількість позицій у списку має становити не менше 20 джерел.

Додатки не є обов’язковим елементом реферату і не входять до основного ліміту його обсягу, хоча вони підвищують рівень довіри до реферату. Їх обов’язково роблять тоді, коли теоретичних або емпіричний матеріал надто великий. Тому основну його частину подають у додатках, а вижимку з нього — в основному тексті реферату із зазначенням відповідних посилань. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому куті сторінки слова «Додаток», його номер, по центру сторінки — його назву.

Реферат має бути оформлений належним чином, повинен відповідати вимогам до наукової публікації, бути вичитаним, акуратно оформленим, зброшурованим. Обсяг реферату — 40 тис. друкованих знаків з пробілами (без списку літератури і додатків), формат А4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1 інтервал. Поля: верхнє, нижнє і ліве — 2 см, праве – 1 см.

Підготовка, написання і оформлення вступного реферату дають можливість автору розкрити, а приймальній комісії зробити висновок щодо готовності претендента до проведення наукового дослідження, написання та захисту дисертації. Через те реферат рецензується передбачуваним науковим керівником або членом приймальної комісії і оцінюється за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» (Додаток 2). Оцінка впливає як на допуск до вступних іспитів, так і на зарахування до аспірантури. Оцінка має бути добре аргументованою. У разі отримання оцінки «незадовільно» з реферату вступник не допускається до вступних іспитів.

Додаток 1

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

Факультет ___________________

Кафедра ____________________
Р Е Ф Е Р А Т

на тему «____________________________________________________»


до вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності __________________________________________________

(шифр та назва спеціальності)


Підготував: _____________________

(посада абітурієнта)

_______________________________ (місце роботи абітурієнта)

________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник: ________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника)
КИЇВ - 20__ рік

Додаток 2

ПРОТОКОЛ

співбесіди та перевірки реферату

з передбачуваним науковим керівником
на тему: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________'>____________________________________________________________________підготовленого____________________________________________________'>_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

підготовленого ___________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

_________________________________________________________________

1. Висновки співбесіди _____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Аналіз змісту реферату _________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Висновок ________________________________

________________________________
Співбесіду провів передбачуваний

науковий керівник

____________________________ _____________________(чітко вказати прізвище та ініціали) (особистий підпис)
“___”_______________________ р.
Каталог: fileadmin -> media -> Aspyrantura -> dokumenti dlya vstupu
fileadmin -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
fileadmin -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затверджено
fileadmin -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
fileadmin -> О. В. Баркова Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Проспект 40-річчя Жовтня, 3, 03039 Київ, Україна
fileadmin -> Історія україни
fileadmin -> Интегрированная лексикографическая система
fileadmin -> Реферат Самоподобие массивов сетевых публикаций по компьютерной вирусологии
fileadmin -> Робоча програма з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
fileadmin -> Затверджую” Директор наукової бібліотеки Т. О. Ярошенко “ ” 2010 р

Скачати 76.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка