Про формування екологічної культури учнів під час навчально-виховної роботи в школі. Результативність участі у олімпіадах, конкурсахСкачати 100.59 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір100.59 Kb.
Про формування екологічної культури учнів під час навчально-виховної роботи в школі. Результативність участі у олімпіадах, конкурсах

В умовах сьогодення гостро постали перед людством екологічні проблеми: забруднення ґрунтів, повітря, водойм токсичними відходами, вимирання десятків видів рослин та тварин, озонові діри, збереження генофонду та ін. Головною причиною усіх негараздів природи була і є людина. Не усвідомлюючи свого місця у навколишньому природному середовищі, вона шкодить насамперед собі, своїм нащадкам. Ось чому зараз перед учителями та вихователями стоїть завдання екологічної освіти і виховання молоді, а починати слід з найменших школярів, враховуючи їхні морально-психологічні особливості. Діти цього віку сприймають на віру все сказане вчителем, його думка є для них більш вагомою, ніж думки друзів-однолітків, інших дорослих. Вони більш емоційні, ближче до серця сприймають негаразди інших, сильніше співпереживають. Тому саме початкова школа дає можливість сформувати пізнавальний потенціал, виховувати особистість, яка усвідомлює місце людини у довкіллі через ознайомлення із рослинним і тваринним світом, розкриття взаємозв’язків у природі, вивчення та дослідження рідного краю.

Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати розуміння, що природа – це першооснова існування людини, а людина – частина природи, виховати свідоме добре ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховувати любов до рідної природи.

Еколого-натуралістична робота в школі проводилася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», національної програми виховання «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Пізнання навколишнього світу розпочинається з накопичення чуттєвого досвіду, фактичного матеріалу, який осмислюється з метою засвоєння системи знань, адекватної навколишній природі з її зв’язками і залежностями. Учням початкових класів важко уявляти незнайомі предмети або явища природи. Одним із методів забезпечення наочно-чуттєвої основи засвоєння знань є спостереження. Систематично спостерігаючи за об’єктами природи, діти вчаться спостерігати, у них формується така важлива риса, як спостережливість. Розвиток спостережливості впливає на структуру і зміст інших психічних процесів, оскільки спостережлива дитина більше сприймає, глибше мислить і розуміє. Це полегшує засвоєння знань та умінь, забезпечує кращі результати у навчанні, позитивні емоції, розвиває пізнавальні інтереси, позитивно впливає на поведінку.

Завдання екологічного виховання: • нагромадження екологічних знань;

 • виховання любові до природи, бажання примножувати і берегти її;

 • формування вмінь і навичок діяльності в природі.

Розв’язання цих завдань можливе безпосередньо на уроках природознавства та в позаурочний час. Тому вчитель має чітко визначати місце, призначення та перспективу кожного уроку, його зв’язок з іншими уроками курсу «Я і Україна». Організовуючи процес вивчення навколишнього середовища – світу природи і людини, педагоги добирають методи і форми, які стимулюватимуть навчальну діяльність, робитимуть її творчою, бажаною і цікавою для кожної дитини.

Інструментом для залучення учнів до пізнавальне діяльності є завдання-запитання, вправи, проекти, ігри, вікторини, творчі завдання, загадки екологічного змісту. Значну роль в екологічній освіті школярів відіграють і позакласні заняття: екскурсії, КВК, свята на екологічну тематику.

Екологічна освіта й виховання здійснюється, як відомо, на міжпредметній основі. Провідна роль тут належить таким навчальним предметам, як «Природознавство» та «Читання» у початковій школі, «Природознавство», «Біологія», «Екологія» в основній та старшій школі. Зміст чинних програм дає змогу сформувати у дітей елементарні природничі та природоохоронні уявлення й поняття, виробити окремі природоохоронні уміння і навички, розкрити взаємозв’язки між неживою та живою природою, природою і людиною.

Велика роль у системі екологічного виховання належить урокам. Як відомо, істина має бути пережита, а не викладена. На уроках учні не лише опановують основи екологічних знань, а вчаться розв’язувати практичні завдання.

Вчителі природничих наук активно впроваджують у свою діяльність метод проектів, який передбачає індивідуальне або групове розв’язання тієї чи іншої проблеми шляхом самостійних дій учнів з обов’язковим викладенням (презентацією) отриманих результатів. Тож практикуються уроки-проекти «Ноосфера», «Альтернативне сільське господарство», «Екологічна криза», «Проблема оптимального землекористування», «Антропогенні зміни ландшафтів», « Основні причини деградації природних компонентів» та інші. Метод проектів дає змогу перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання, сприяє набуттю учнями навичок дослідницької діяльності . Все це допомагає учням досягати успіхів на олімпіадах. Учениця 11 класу Примак Любов посіла друге місце в ІІ етапі олімпіад з екології.

Організація виховного процесу в позакласній роботі є частиною діяльності вчителів екології та біології. Завдання позакласної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань набутих у процесі вивчення певної теми чи розділу, а також застосування їх на практиці, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти, формування інтересів до вивчення природи. Позакласна робота з екології дає можливість розвивати індивідуальні інтереси учнів, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти і примножувати навколишню природу.В позакласній роботі використовуються різноманітні форми й види екологічного виховання школярів. Позакласні заняття проходять у формі тематичних годин, круглих столів, усних жур­налів, дискусійних клубів. Популярними серед учнів є екологічні ігри, вікторини, аукціони, усні журнали, естафети тощо. Вони активізують мислення, дають можливість перевірити знання про життя природи, зацікавлюють учнів, спонукають їх пильніше вдивлятися в навколишній світ. Найбільш поширеною є масова форма роботи, яка дає можливість охопити екологічним вихованням якомога більшу кількість учнів. З цією метою в школі проводяться екологічні акції, операції, ігри, казки, суди, мітинги, естафети, вечори, марафони, тренінги, екскурсії, походи, тижні, місячники, екодекадники, виступи екологічних агітбригад, тощо. Свідченням творчого підходу до організації практичних природоохоронних справ є сезонні тематичні акції екологічного змісту. Вони є дієвою формою екологічного виховання. Акція може бути епізодичною (розчищення берегів водойми під час літнього пішохідного маршруту) або постійною. Такі заходи формують активну життєву позицію дитини.

Щорічно у школі проводиться тиждень екології, який має міжпредметний характер. Під час його проведення учні показують знання з біології, географії, хімії, іноді й з історії, математики, фізики. Програму тижня вчителі намагаються будувати так, щоб вона не завантажувала учнів, але була насичена, цікава, пізнавальна, включала різні види діяльності. Діти беруть у Тижні активну участь. Вони, з однієї сторони, можуть позмагатися один з одним, дізнатися багато нового і цікавого, продемонструвати власні досягнення, а з іншого – добре відпочити після навчального дня.

Під час тижня екології організовуються:

 • Акція «Посади дерево»;

 • лінійка «Екологічна хвиля»;

 • виставка літератури на екологічну тематику;

 • конкурс малюнків і плакатів «Моя Земля у майбутньому»;

 • конкурс творів, фотографій, кросвордів з теми «Екологічні проблеми своєї місцевості»;

 • конкурс заборонних і попереджувальних знаків на екологічну тематику;

 • конкурс предметних тематичних газет на екологічну тематику;

 • екологічна вікторина для учнів початкових класів;

 • ток-шоу «Наше село»;

 • екотренінги;

 • перегляд презентацій і фільмів «Знай. Люби. Бережи»;

 • екскурсії до парку, по екологічній стежці тощо.

Особливе місце в екологічному вихованні учнів посідає гурткова робота. Діяльність екологічних гуртків в школі враховує те, що екологічні проблеми будь-якого регіону не можуть бути розв'язані без екологічної освіти і виховання, які покликані допомогти зрозуміти ці проблеми, для правильного керування ними. В школі діють такі гуртки: «Юні знавці лікарських рослин» для учнів 6 – 9 класів (керівник Маруніч О.М), «Юні друзі природи» для учнів 5 - 8 класів (керівник Ганнич Т.Г.), «Ентомолог» для учнів 7-8 класів (керівник Мирний В.П.), «Еколог» для учнів 9-11 класів (керівник Шевченко В.Ф.). Гурткова робота забезпечує екологічне виховання, навчання, формування відповідального ставлення до природи і готовності до активних дій щодо її охорони; вироблення вміння доглядати за об’єктами живої природи та досягається розуміння учнями практичного значення природоохоронних знань. На заняттях гуртків в учнів формується розуміння взаємозв’язку природних явищ, виробляється вміння вести фенологічні спостереження, виховується екологічно грамотна поведінка в природі. Учні засвоюють знання про типових представників рослинного і тваринного світу рідного краю.

У зимовий період гуртківці виготовляють годівниці та підгодовують птахів; спостерігають за птахами, які найбільше поїдають їжу і яким найбільше потрібна підгодівля взимку; вчаться впізнавати птахів за кольором, розмірами, голосами, розпізнавати сліди тварин і птахів на снігу; малюють зимові пейзажі із тваринами й птахами. У весняний період виготовляють шпаківні, синичники, дятле ниці; спостерігають за прильотом птахів; розпізнають їх за зовнішнім виглядом, голосами; визначають період парування, гніздування, виводу пташенят, годування й покидання гнізд. Проводять фотовиставки «Тваринний світ нашого краю»; конкурс малюнків про життя тварин. На основі досліджень пишуть реферати  «Життя лісових мурашок», «Перелітні птахи нашої місцевості». Досліджують вплив людини на тваринний і рослинний світ; абіотичних, біотичних і антропогенних факторів на біоценози, життя біоценозів, саморегуляцію; взаємозв'язки в біоценозах. Проводять велику дослідницьку роботу по виявленню червонокнижних видів своєї місцевості, рідкісних рослинних угруповань; з вивчення флори і фауни водойм; розчищають і впорядковують джерела та малі річки; заліснюють прибережну зону з метою укріплення берегів та збереження генофонду місцевої флори. На основі дослідження розробляють рекомендації щодо правил поведінки в природі, пишуть наукові та конкурсні роботи.

Кожного року гуртківці стають переможцями обласних та республіканських етапів масових природо-натуралістичних заходів. Щорічними в нашій школі стали такі масові заходи:


 • Всеукраїнська акція «Птах року»,

 • трудова акція «Плекаємо сад»,

 • трудова акція «Парад квітів біля школи»,

 • трудова акція «Дослідницький марафон»,

 • Всеукраїнський конкурс школярів та учнівської молоді «Вчимося за повідувати»,

 • Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків»,

 • Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл».

У 2015-2016 н.р. гуртківці (гурток Еколог) визнані переможцями обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» та «Парад квітів біля школи» і нагороджені дипломами Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Серед масових натуралістичних заходів, в яких щорічно беруть участь учні Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів є еколого-натуралістичний похід «Біощит», метою якого є залучення учнів до роботи з дослідження та впровадження в практику біологічних методів захисту лісу, саду та сільськогосподарських культур від шкідників в Україні. У рамках цього походу учні нашої школи щорічно проводять операцію «Мурашка». За результатами цьогорічної акції члени гуртка «Ентомолог» зайняли трете місце в республіканському етапі конкурсу і нагороджені грамотою Національного еколого-натуралістичного центру за високий рівень дослідницької роботи та кращі показники проведеної природоохоронної діяльності в ході еколого-натуралістичного походу «Біощит»: по операції «Мурашка». За формування в учнів дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища, природоохоронно-пропагандистську діяльність та високий професіоналізм керівника гуртка Мирного В.П. нагороджено подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді .

У межах акцій та кампаній проводяться операції «Жива вода», «Дерево», «Первоцвіт», «Зелена аптека», «Лелека», «Червона калина», «Повітря» та ін.

Значну увагу приділяє індивідуальній роботі з учнями. Одним з пріоритетних напрямків є пошук обдарованих дітей, які залучаються до написання робіт для Малої Академії наук. Кожного року представники школи захищають свої творчі роботи в області.До нових форм і методів екологічного виховання належить організація мережі екологічних стежок. В Кинашівський ЗОШ функціонує екологічна стежка «В краю джерел»

Вихованці гуртків проводять активну пропаганду охорони навколишнього середовища серед ровесників, молодших та старших школярів, місцевого населення. Випускають буклети та газети на природоохоронну тематику, роблять презентації, оформляють стенди.Для продовження формування екологічної культури потрібно продовжувати створювати чітку систему екологічної освіти, яка передбачала б включення кожної дитини з 1 по 11-й клас в процес формування екологічної культури; формувати в учнів вміння використовувати теоретичні знання з основ екології в повсякденному житті.

Директор школи Н.М.Прядка
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 100.59 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка