Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка1/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   159


УДК 005.591.4:658.15/.16


КП

№ держреєстрації 0110U001878

Інв. №

Міністерство освіти і науки УкраїниСумський державний університет

(СумДУ)


40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, М-301, тел. (0542)33-22-23

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з наукової

роботи СумДУ, д.ф.-м.н., доц.

____________А.М. Чорноус

2010.11.24
ЗВІТ


ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС - ПРОЦЕСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПРОЦЕСООРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

(заключний)


Начальник НДС,

к.т.н., доцент В.А. Осіпов
Керівник НДР,

докторант каф. економіки,

к.е.н., доц. Л.М. Таранюк

2010.11.24

2010

Рукопис завершений 24 листопада 2010 року


Результати даної роботи розглянуто на засіданні НР, протокол № 4 від 25.11.2010.Список авторів

Докторант кафедри економіки,

СумДУ, к.е.н. (керівник)


2010.11.24Таранюк Л.М.

(Вступ, розділ 1: п. 1.2; 1.3; розділ2: п. 2.2; 2.3; розділ 3: п.3.1; 4.1; розділ 9: п. 9.2;9.3; висновки)


Зав. кафедри економіки,

СумДУ, д.е.н.

2010.11.24


Мельник Л.Г.

(Розділ 6:п. 6.1)


Зав. кафедри маркетингу,

СумДУ, д.е.н.


Професор кафедри маркетингу

СумДУ, д.е.н.


2010.11.24


2010.11.24

Ілляшенко С.М.

(Розділ 2: п.2.4)


Тєлєтов О.С.

(Розділ 8)
Професор кафедри економіки,

СумДУ, к.е.н.


Докторант кафедри управління,

к.е.н.

2010.11.24

2010.11.24Шапочка М.К.

(Розділ 2: п.2.1)


Ілляшенко К.В.

(Розділ 7)
Доцент кафедри економіки,

СумДУ, к.е.н.


2010.11.24Сотник І.М.

(Розділ 9: п. 9.4)
Доцент кафедри фінансів,

СумДУ, к.е.н.


2010.11.24Ілляшенко Т.О.

(Розділ 7)
Доцент кафедри економіки,

СумДУ, к.е.н.


2010.11.24Сабадаш В.В.

(Розділ 9: п.9.1)
Доцент кафедри економіки,

СумДУ, к.е.н.


2010.11.24Макарюк О.В.

(Розділ 2: п.2.1)
Доцент кафедри маркетингу,

СумДУ, к.е.н.


2010.11.24Біловодська О.А.

(Розділ 5: п.5.1)
Доцент кафедри економіки,

СумДУ, к.е.н.


2010.11.24Старченко Л.В.

(Розділ 9: п. 9.4)
Доцент кафедри маркетингу,

СумДУ, к.е.н.


2010.11.24Божкова В.В.

(Розділ 3: п.3.2; розділ 5: п.5.2)
Старший викладач кафедри

Економіки СумДУ, к.е.н.


Старший викладач кафедри

Управління СумДУ, к.е.н.


Асистент кафедри

економічної теорії СумДУ


Асистент кафедри

економіки СумДУ


2010.11.24

2010.11.24

2010.11.24

2010.11.24


Дегтярьова І.Б.

(Розділ 6: п. 6.1)


Грищенко В.Ф.

(Розділ 1: п.1.4)

Дудкін О.В.

(Розділ 4: п.4.2)


Люльов О.В.

(Розділ 9: п.9.1 )

Аспірант кафедри

економіки СумДУ


2010.11.24Шаповал А.І.

(Розділ 6: п. 6.2)
Аспірант кафедри

Економіки СумДУ


2010.11.24Гриценко П.В.

(Розділ 1: п. 1.1)
Аспірант кафедри

маркетингу СумДУ


2010.11.24Сопка О.О.

(Розділ 2: п. 2.1)
Аспірант кафедри

маркетингу СумДУ


2010.11.24Грищенко О.Ф.

(Розділ 1: п.1.4)
Аспірант кафедри

управління СумДУ


Асистент кафедри

економіки СумДУ


Старший викладач кафедри

фінансів СумДУ


Докторант кафедри

економіки СумДУ, к.е.н.2010.11.24

2010.11.24

2010.11.24

2010.11.24


Таранюк К.В.

(Розділ 6: п. 6.2)


Коваленко Є.В.

(Розділ 2: п.2.1)


Касьяненко Т.В.

(Розділ 9: п.9.4)

Петрушенко Ю.М.

(Розділ 2: п.2.1)РЕФЕРАТ
Підсумковий звіт про НДР: 287 с., 92 рис., 109 табл., 300 джерел.Об’єкт дослідження – економічне обґрунтування реінжинірингових заходів спрямованих на корінну зміну бізнес-процесів на виробничому підприємстві в умовах трансформації економічних систем.

Предмет дослідження – система економічних відносин спрямованих на переосмислення управлінських дій з урахуванням впровадження інноваційних технологій, спрямованих на оптимізацію бізнес-процесів усередині системи підприємства та між суб'єктами господарювання.

Мета роботи – провести економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства.

Відповідно до поставленої мети, вирішуються такі завдання:

- проаналізувати теоретичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства;

- розробити критеріальну базу необхідності реінжинірингу бізнес-процесів та оцінки наслідків його проведення, на підставі використання інструментальних засобів реінжинірингу;

- дослідити передумови впровадження реінжинірингу бізнес-процесів;

- дослідити методичний інструментарій оцінки ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві;

- впровадити власну методику проведення стратегічного аналізу реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств;

- розглянути моделювання реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств;

- на практичному рівні дослідити процеси реінжинірингу виробничих підприємств.

Методи дослідження – системний підхід, економічний аналіз, діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення сучасних економічних теорій, сучасні концепції управління та інноватики. У процесі розв’язання задач дослідження були використані: порівняльний та статистичний аналіз, метод логічного узагальнення, системно-структурний аналіз, факторний аналіз, методи нечіткої логіки (нейромережні), методи економіко-математичного моделювання, методи імітаційного моделювання, методи експертних оцінок, структурно-логічного моделювання.

У звіті відображені як теоретико-методичні напрацювання авторів, що відображають теоретичні аспекти та методичний апарат реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств, що дозволяє керівництву суб’єкту господарювання більш ефективно провести реінжиніринг на підприємстві.

У дослідженні основну увагу було приділено критеріальній базі інструментарію реінжинірингу-бізнес-процесів щодо необхідності на оцінки ефективності його проведення. Також автори зупинились на передумовах проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Особливу увагу заслуговує вперше розроблений авторський підхід до проведення SWOT-аналізу реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства на основі бенчмаркингових концепцій.

Результати НДР впроваджено на 4 підприємствах м. Суми та м. Дніпропетровська.В ході роботи було досягнуто мету дослідження та вирішені зазначені завдання.

РЕІНЖИІНРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, ОПТИМІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, РЕФОРМУВАННЯ, ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.
Зміст


Вступ

8

Розділ 1 Теоретичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованого управління на виробничих підприємствах
1.1 Передумови впровадження процесоорієнтованого управління на вітчизнянихвиробничих підприємствах

10

1.2 Еволюція реінжинірингу бізнес-процесів

16

1.3 Етапи проведення реінжинірингу бізнес-процесів та його учасники

23

1.4 Механізм «проникнення» реінжиніринга бізнес-процесів у сфери діяльності виробничих підприємств

28

Розділ 2 Методичне забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств
2.1Критеріальна база інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів

45

2.2Методика оцінки вартості реінжинірингових заходів з використанням нейромережних технологій на підприємстві

68

2.3 Методика стратегічного аналізу при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства

72

2.4 Методичні підходи до аналізу ризиків реінжинірингу бізнес-процесів

78

Розділ 3 Теоретико-методичні засади оцінки ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів
3.1 Методичні підходи оцінки економічної ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві

89

3.2 Види ефектів маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах трансформації

97

Розділ 4 Моделювання реінжинірингу бізнес-процесів та соціальні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів
4.1Моделювання бізнес-процесів промислових підприємств

105

4.2 Визначення рівня соціальних запитів внутрішнього та зовнішнього оточення як елемент підготовки реінжинірингу бізнес-процесів виробничого підприємства

109

Розділ 5 Стратегічний розвиток промислових підприємств при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів
5.1 Оцінка стратегій розвитку виробничих підприємств як основа для їх корпоративної реформації

126

5.2 Проблеми забезпечення ефективності стратегічного планування комунікацій промислових підприємств

138

Розділ 6 Екологічні основи реінжинірингу бізнес-процесів підприємств
6.1 Реінжиніринг сучасних бізнес-процесів на основі екологічно спрямованих кластерних моделей розвитку підприємств

150

6.2 Процедура проектного впровадження реінжинірингових заходів з утилізації відходів у регулюванні ресурсо- та енергозбереження на виробничому підприємстві

162

Розділ 7 Реінжиніринг бізнес-процесів у системі управління технологічними змінами на підприємствах машинобудування України: теоретичні засади


7.1 Реінжиніринг бізнес-процесів управління реалізацією досягнень науково-технічного прогресу як необхідна передумова підвищення ефективності інноваційного менеджменту

174

7.2 Реінжиніринг бізнес-процесу фінансового забезпечення інноваційного менеджменту

190

Розділ 8 Реінжинірингбізнес-процесів та маркетинговістратегії на промисловихпідприємствах
8.1. Завдання реінжинірингу бізнес-процесів в умовах трансформаційної економіки

200

8.2. Маркетингова концепція в умовах сучасних промислових виробництв

202

8.3. Стратегії реінжинірингу на промислових підприємствах як чинник їх інноваційного розвитку

205

8.4. Досвід створення та вдосконалення маркетингових структур на промислових підприємствах країн з трансформаційною економікою

211

8.5. Ребрендинг як основа завоювання медіа-простору світових промислових ринків

216

Розділ 9 Науково-прикладне впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на виробничих підприємствах
9.1 Науково-методичні підходи до розроблення варіантів ефективної стратегії розвитку виробничого підприємства на прикладі ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе»

221

9.2 Практичні аспекти проведення реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе»

236


9.3 Зарубіжний досвід реалізації процесоорієнтованого управління бізнес-процесами на підприємствах

244

9.4 Зміна бізнес-процесів як складова формування економічної безпеки на промисловому підприємстві ЗАТ «ЗАЗ»

250

Висновки

267

Перелік посилань

269

Дадаток А

286

Додаток Б

287Вступ
Світова фінансова криза стала сьогодні серйозним випробуванням як для національних економік, так і сучасної системи глобальної та регіональної координації економічної політики в різних сферах. Гострота та масштаби кризи вимагають від політиків та урядовців швидких та досить радикальних дій, спрямованих на мінімізацію наслідків глобальної кризи та створення передумов для відновлення економічної активності. Промислові підприємства є кровоносною системою економіки, від нормального функціонування якої залежить економічне здоров’я країни. Ось чому сьогодні переважна більшість країн світу безумовним пріоритетом антикризових програм визначають саме стабілізацію виробничої системи як одну з систем стабілізації балансу народного господарства країни.

У сучасних умовах господарювання перед промисловим підприємством виникає багато труднощів, пов’язаних із адаптацією до ринкового середовища, що змінюється. При цьому необхідно визначити вплив різних негативних чинників, таких як інфляція, високий рівень податків та зборів, низька якість продукції, внаслідок чого виникає зниження інвестиційної привабливості вітчизняного товаровиробника перед зовнішніми джерелами фінансування, висока енергозалежність від країн-сусідів. Усі ці негативні явища в економіці України впливають на зниження ефективності функціонування суб’єктів господарювання, погіршення торговельного балансу, зниження темпів виробництва. Тому виникає нагальна потреба у впровадженні на виробництві нових методів управління бізнес-процесами.

Якщо вже відомі економічні методи не дають ефекту, рівня конкурентоспроможності продукції, який потрібен промисловому підприємству для нормальної роботи, що тоді робити? Безперечно, в цій ситуації його керівництву необхідно вдаватися до радикальних методів ведення бізнесу з урахуванням обраних стратегічних орієнтирів. Таким орієнтиром є реінжиніринг бізнес-процесів.

Треба зазначити, що уявлення підприємства в площині реалізації окремих функцій і діяльності функціональних одиниць є часом настільки короткозорим, що керівники підприємства, які не розуміють складності бізнес-процесів, не відчувають динаміки, що відбувається в їх організації та приречені на «сліпе» управління. Функціонально-орієнтоване управління породжує протиприродний розрив бізнес- процесів на окремі частини, що призводить до ускладнення взаємодії, гальмування процесів, зниження важливих конкурентних показників діяльності, зростання витрат на обслуговування адміністративного персоналу. Така ситуація є нормою для компаній, які уявляють свою організацію як сукупність підрозділів, що виконують окремі функції, а не як динамічну систему, що складається з безліч пересічних і взаємозв'язаних процесів. Багато бізнес-процесів пронизують організацію, починаючись за межами організації (наприклад, процес постачання сировини і комплектуючих) і закінчуючись за межами організації (наприклад, доставка продукції на склад клієнта або післяпродажне сервісне обслуговування). У процесно-орієнтованих компаніях розподіл підрозділів за функціональною ознакою носить умовний характер, оскільки структура і функції підпорядковані процесам, а не навпаки (Бондаренко І.В., 2010).

Сучасні підприємства значною мірою все ще базуються на принципах, сформульованих Адамом Смітом у його фундаментальній праці «Добробут націй», опублікованій у 1776 році. Виробничий процес він пропонував розбити на елементарні, прості завдання (роботи), щоб кожне з них міг виконувати один робітник; при цьому від робітника не вимагалося високої кваліфікації і уміння виконувати роботу в цілому, достатньо, щоб він спеціалізувався на одному або декількох простих завданнях. Це ідея, що легко реалізовується, у зв'язку з чим запропоновані принципи були і залишаються вельми успішними в масовому виробництві типової продукції, яка виробляється силами великої армії некваліфікованих робітників, що використовують просте устаткування.

Принципи, сформульовані Смітом і революційні для його часу, не відповідають вимогам сучасної індустрії, оскільки продукція у наш час повинна бути орієнтована в основному на вузькі групи споживачів, виконавці досвідчені, не бояться відповідальності і прагнуть до вирішення по справжньому складних завдань; ринок продуктів став набагато ширший, а конкуренція і боротьба за споживача — агресивнішою.

Не дивлячись на зміни в ринковому середовищі, багато компаній з тривалою історією господарювання на ринку продовжують за інерцією триматися за старі управлінські ідеї. Тому необхідно переосмислити способи організації бізнесу і використовувати принципово інший підхід, який дозволить повною мірою реалізувати переваги нових технологій і людських ресурсів. Цей підхід — основа інжинірингу бізнесу (бізнес-процесів), найбільш важливим напрямом якого є реінжиніринг, або перебудова існуючих компаній (Баринов В.О., 2006).

Результати досліджень, можуть бути використані в науковій та практичній діяльності фахівцями, державними службовцями і науковцями в галузі економіки та управління підприємствами, логістиці, інноваційного розвитку промислових підприємств, зокрема, машинобудівного комплексу, а також аспірантами та студентами економічних спеціальностей.

Дослідження виконані в рамках наукової теми: «Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес - процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві» (номер Державної реєстрації 0110U001878).


Розділ 1 Теоретичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованого управління на виробничих підприємствах
1.1 Передумови впровадження процесоорієнтованого управління на вітчизняних виробничих підприємствах
Розвиток економіки в умовах ринкового господарювання і її можливі успіхи цілком залежать від формування різноманітних форм підприємницької діяльності, від дії системи управління на державному та регіональних рівнях підприємствами бізнесу, здатності підприємницьких структур швидко адаптуватися до динамічно змінної кон'юнктури ринку, враховувати невизначеність майбутньої ринкової ситуації і можливості її використання на благо своєї фірми (Богатин Ю.В.та ін., 2001).

Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що високих результатів підприємства можуть досягати лише за систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває середовище господарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це передбачає особливий, новаторський стиль господарювання, в основі якого - орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність (Хаммер М. та ін., 1997).

Діяльність української економіки в кризових умовах стала випробуванням на міцність для багатьох вітчизняних промислових підприємств (Лобанов П.В.. 2008). За період трансформаційних коливань Україна втратила близько 40 % промислового потенціалу, при тому, що має значний природно-ресурсний потенціал в розрахунку на душу населення, який 1,5-2 рази перевищує ресурсний потенціал США, в 4 рази – Німеччини і в 12-13 разів – Японії. Про значущість промислового комплексу для української економіки також свідчить і частка в загальному обсязі.Так, станом на 2007 рік ВДВ промисловості в загальному обсязі ВДВ становила 32,2% (за даними Держкомстату).


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка