Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингу


Практичні аспекти проведення реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе»Скачати 12.52 Mb.
Сторінка111/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   159

9.2 Практичні аспекти проведення реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе»
На даний момент в економіці України присутні дестабілізуючі процеси, які в багатьох випадках унеможливлюють ефективний розвиток народного господарства, що порушує нормальну роботу суб’єктів господарювання. Причини даному явищу є як в внутрішніх факторах впливу на діяльність суб’єктів господарювання, а саме неграмотній політиці керівництва підприємств в операційній та стратегічній діяльності, нездатності топ-менеджерів компаній протистояти негативним тенденціям в роботі підприємств (брак обігових коштів, низький рівень замовлень на готову продукцію, що призводе до спаду у виробництві, неефективна маркетингова та товарна політика, низький рівень інноваційного розвитку, махінації з тендерними замовленнями товарно-матеріальних цінностей, основних фондів на підприємстві тощо), так і зовнішніх факторах, таких як фінансова криза, маніпуляції комерційних банків з валютним курсом національної валюти, високі кредитні ставки банківської системи, податковий тиск на підприємницьку діяльність малого та середнього бізнесу, інколи неефективна фіскальна політика уряду тощо.

Дана ситуація, яка зараз спостерігається в економіці країни вимагає суттєвих змін. Інколи виникає необхідність впровадити на промислових підприємствах і кардинальні зміни, які можуть дати значний поштовх в економічному розвитку підприємства. Таким елементом радикальних змін є саме реінжиніринг. Тому впровадження інноваційний методів управління, процедури реінжинірингу бізнес-процесів, які зможуть підвищити економічну ефективність діяльності є безперечно актуальними в умовах діяльності вітчизняних підприємств в нестабільних ринкових умовах.

Покращити ситуацію зможе прискорення реформ в Україні, а саме проведення фіскальної реформи і я к наслідок створення стійкої до зовнішнього впливу вітчизняної економіки, зазначив у своєму візиті до України у жовтні 2010 року професор економіки в Stern School of Business Університету Нью-Йорку Нурієль Рубіні [1].

Останнім часом у працях вчених приділяється незначна увага розгляду питання практичного застосування інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства. Проблему практичного впровадження РБП треба шукати на рівні діяльності промислового підприємства, а саме неприйняття та нерозуміння більшості топ - менеджерів український підприємств філософії реінжинірингу та боязнь високих ризиків його проведення. Із-за чого наукові пошуки в більшій мірі пов’язані з теоретичним та методичним забезпеченням РБП. Також є невирішеною проблемою узгодження інтересів функціональних підрозділів підприємства і переведення їх на процесоорієнтовані автономні кластери.

Перейдемо до розгляду практичного впровадження реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства на прикладі ВАТ СНВО ім. М.В. Фрунзе м. Суми. Дане підприємство характеризується стабільним фінансовим станом в останні роки, що свідчить дані статистичної звітності, але і в такого промислового гіганту виникають певні проблеми з підвищенням ефективності господарської діяльності. Так керівництво підприємства почало впроваджувати реінжиніринг бізнес процесів на своєму виробництві у 2009 році. Початок впровадження РБП характеризувався документуванням всіх бізнес-процесів на підприємстві, головною метою якого було отримання чіткого уявлення про організацію роботи підприємства по принципу «від початку до кінця».

Головні завдання документування БП підприємства ВАТ СНВО ім. М.В. Фрунзе полягали у наступному [13, с. 4-5]: • ідентифікація, класифікація і ранжування бізнес-процесів за ступенем їх важливості та ролі в досягненні цілей діяльності підприємства;

 • побудова моделі бізнес-процесів верхнього рівня (бізнес-моделі підприємства), визначення власників бізнес-процесів;

 • декомпозиція бізнес-процесів верхнього рівня, формування каталогу бізнес-процесів;

 • визначення/уточнення цілей і задач бізнес-процесів, показників їх оцінки;

 • чітке розмежування повноважень та відповідальності посадових осіб по всім рівням управління;

 • виявлення вузьких місць і факторів зниження ефективності бізнес-процесів, аналіз потреби та достатку в ресурсах;

 • оптимізація організаційної та організаційно-функціональної структури підприємства;

 • виявлення резервів зниження витрат підприємства.

Розглянемо побудову моделі бізнес-процесів верхнього рівня ВАТ СНВО ім. М.В. Фрунзе [13, с.15-16].


Рис. 9.6 Модель бізнес-процесів верхнього рівня ВАТ СНВО ім. М.В.Фрунзе


Розглянемо реінжиніринг бізнес-процесів у виробничій сфері підприємства ВАТ СНВО ім. М.В.Фрунзе, який полягає в наступних перепроектуваннях бізнес-процесів (таблиця 2)

Таблиця 9.6 - Реінжиніринг бізнес-процесів виробничої сфери підприємства ВАТ СНВО ім. М.В.Фрунзе [14]
Бізнес-процесу

Результат реінжинірингу

Впровадження потоку та послідовності виготовлення щитів на виробництві

 1. На підставі отриманих презентацій від цехів споживачів і власної потреби цеху №14 у щитах, групою по впровадженню ЛІН розроблений план-графік послідовності виготовлення щитів.

 2. Даний графік враховує можливості ділянки та забезпечує виконавця точною і своєчасною інформацією про послідовність і кількість виготовлення щитів відповідно до номенклатурного плану.

Документообіг по матеріалам цеху 11

Скорочення часу на оформлення документів на отримання матеріалів цехом № 11 з складів ВАТ і на передачу заготовок з цеху № 11 в інші цехи в 2 рази

Організація робочого простору по системі 5С.

1.Розробка заходів щодо організації робочого простору ділянки.

2.Створення стандартів по прибиранню на два робочих місця – прес 400 тон і установка контактної зварки.

3.Розробка дворівневого механізму аудиту для підтримки досягнутого стану.


Документування бізнес-процесів по підприємству

Розробка механізму документування бізнес-процесів з урахуванням процесоорієнтованої діяльності

Розглянемо більш вдосконалено реінжиніринг бізнес-процесу впровадження потоку та послідовності виготовлення щитів на виробництві таблиця 3 [14].


Таблиця 9.7- Впровадження потоку та послідовності виготовлення щитів на виробництві

Етапи

Характеристика впровадження

1

2

Побудова потоку моделювання в масштабі цеху

Розглядається концепція моделювання в масштабі виробничого підрозділу

Складання та розрахунок карти майбутнього стану

При складанні карти враховується маршрути руху матеріалів (перфорація, кут, обліцовка, каркас), враховується час операційного циклу, час переналагодження кількість задіяного персоналу та центри бізнес-процесу (1 цикл:фарбування, збірка щитів, збірка дверей, збірка каркасу, збірка настилу - конт. машина, фарбування; 2 цикл: пресування обліцовок, висічка кутів, влаштування козирків, ножиці гільйотині, мале пресування - гнучка каркасів і кутів).

Продовження табл. 9.71

2

Розрахунок потреби в персоналі та обладнанні

Розрахунок потребі в персоналі на підставі модернізованих виробничих потужностей; формування вимог та пошук можливих варіантів розміщення обладнання в ході перепроектування бізнес-процесу

Визначити місця знаходження запасів, розрахувати стандартний рівень НЗВ

Етап враховує варіанти планування, запаси складів, управління процесом за допомогою візуалізації «Стаканчики», маршрути робочих та їх завантаження під час такту, розмір партії обробки, частоти відбору.

Розрахунок економічної частини бізнес-процесу (економічний ефект)

Скорочення НЗВ – 189 тис. грн.

Вартість грошей в рік 189 * 12%=22,6 тис. грн.

- Разом 211,6 тис. грн.

Вивільнення персоналу 16 чоловік * 2666,4 грн. *12 месяцев=511,9 тис. грн.

Вартість грошей 511,9*12%=61,4 тис. грн.

- Разом 573,4 тис. грн.

Всього 785 тис. грн.


План переходу до майбутнього стану

Розробити планування ділянки виготовлення щиті; встановити устаткування згідно планування; організувати робочий простір по 5С і візуалізації; провести стандартизацію дій робочих і навчити персонал роботам по картах стандартної роботи; розробити графіки технічного обслуговування устаткування робочими ділянки; організувати супермаркети для стандартного НЗП; розробити правила витягування і форму карток Канбан; провести навчання персоналу ділянки системі витягування; виготовити картки Канбан; переглянути штатний розклад ділянки; розробити систему мотивації персоналу ділянки.

Мотивація, матриця навчання

Дає відповідь на запитання: Що необхідно робити? До чого стримувати? Включає критерії оцінювання: поточні і перспективні та види мотивації: матеріальне та моральне заохочення

В результаті проведених дій по впровадженню потоку та послідовності виготовлення щитів на виробництві маємо наступні результати (таблиця 9.8)[14]

Таблиця 9.8 - Порівняльна таблиця поточного та майбутнього стану виготовлення щитів


Поточний стан

Майбутній стан

Для випуску місячної програми на 4 ГПА

НЗВ – 32,754 тонни на 25,8 дня

Відстань переміщення – 8592 метри

Час додавання цінності 1587 сек.

Час проходження через процес – 2280194 секунди (26,4 дня)

Час виконання замовлення:

- стандартний - 26,4 дня

- не стандартний – 26,4 дня

Ефективність потоку - 0,07%


Для випуску місячної програми на 4 ГПА

НЗВ – 2,064 тонни на 5 годин.

Відстань переміщення – 1173 метри.

Час додавання цінності 1587 сек.

Час проходження через процес – 64810 секунд (18 годин)

Час виконання замовлення

- стандартний – 10 хвилин 15 секунд

- не стандартний – 18 годин .

Ефективність потоку – 2,45%


Після розгляду практичного впровадження реінжинірингу бізнес-процесів Автор пропонує запровадити власну методику SWOT – аналізу реінжинірингу бізнес-процесів виробничої сфери промислового підприємства на прикладі ВАТ СНВО ім. М.В. Фрунзе (таблиця 9.9).


Таблиця 9.9-Методика SWOT - аналізу реінжинірингу бізнес-процесів виробничої сфери в діяльності промислового підприємства ВАТ СНВО ім. М.В. Фрунзе.


Компоненти РБП виробничої сфери підприємства


Бальна оцінка*

Ві

φ

Ві

Вm

φ

Вm

1

2

3

4

5

6

7

Сильні сторони /слабкі сторони

Оптимізація робочих місць під технологічні господарські процеси шляхом зменшення їх площі та впровадження багатоверстатних місць, пів- або автоматизація виробничої ділянки/ високий рівень зносу обладнання та застарілі технології

7

4


0,2

0,5


1,4

2


10

10


0,2

0,5


2

5


Автоматизація документообігу ланки «матеріальні ресурси-виробництво» для скорочення часу отримання матеріалів на виробництві/ Низький попит, внаслідок чого низький рівень завантаження виробничих потужностей, що призводить до низької ефективності РБП на виробництві

4

2


0,1

0,1


0,4

0,2


10

10


0,1

0,1


1

1

Продовження таблиця 9.9

1

2

3

4

5

6

7

Впровадження оцінки якості бізнес-процесів на кожному етапі технологічного циклу виробництва виробів / високий рівень енергозалежності виробництва, внаслідок чого заходи з РБП можуть не вплинути на підвищення виробничої ефективності

3

7


0,1

0,3


0,3

2,1


10

10


0,1

0,3


1

3


Документування бізнес-процесу для утримання чіткого уявлення про організацію роботи підприємства по принципу «від початку до кінця» / неповна інвентаризації бізнес-процесів, в наслідок чого проблема в достовірному описі та моніторингу бізнес-процесів

8

4


0,6

0,1


4,8

0,4


10

10


0,6

0,1


6

1


Сумарна зважена оцінка (∑ В*φ)

6,9 / 4,7

10 / 10

Можливості / погрози

Зменшення операційного часу, часу на перезавантаження в наслідок чого підвищення виробничої міцності випуску готової продукції за зміну / втрачання виробничого потенціалу і невихід на запланований рівень виробництва з урахуванням портфелю замовлення на продукцію підприємства

6

7


0,3

0,2


1,8

1,4


10

10


0,3

0,2


3

2


Підвищення рівня маневрування та ефективного використання матеріалів у виробничих підрозділах / зменшення використання матеріалів на виробництві в наслідок низького попиту на готову продукцію

5

1


0,1

0,1


0,5

0,1


10

10


0,1

0,1


1

1


Зменшення рівня технологічних втрат при виготовленні продукції, більш ефективний оперативний контролінг / висока повна собівартість виробництва внаслідок великих енерговитрат

4

8


0,1

0,5


0,4

4


10

10


0,1

0,5


1

5


Повний оперативний контролінг бізнес-процесів з урахуванням вузьких місць / підвищення рівня некерованості бізнес-процесами на підприємстві

8

3


0,5

0,2


4

0,6


10

10


0,5

0,2


5

2


Сумарна зважена оцінка (∑ В*φ)

6,7 / 6,1

10 / 10

* в таблиці 9.9 максимальна бальна оцінка 10 балів; діапазон бальних оцінок [0;10];Bm – максимальна бальна оцінка; φ – питома вага показника; Ві*φ – зважена оцінка фактична; Вm*φ – максимальна зважена оцінка. Інформація поточних балів та питомої ваги бралася із практичної інформації по РБП на підприємстві

Слід зазначити, що дана методика також була практично апробована на підприємстві ТОВ «Автогазпроект» (м. Дніпропетровськ). Звернемо свою увагу на застосування SWOT – аналізу реінжинірингу бізнес-процесів з урахуванням бенчмаркингової концепції на прикладі ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе». У даному аналізі крім зазаченого підприємства, аналізується діяльність промислового підприємства ВАТ ВЕК «Сумигазмаш» в період реінжинірингу бізнес-процесів (таблиця 9.10).Таблиця 9.10 - Методика SWOT - аналізу діяльності виробничого підприємства СНВО ім. М.В.Фрунзе при проведенні РБП (фрагмент).

Сильні сторони

Бальна оцінка підприємства та конкурентів

В1

K1

R11В2

K2

R22

S11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. Маркетинг

1.1 Перепроектування регіональних представництв, торгівельних домів, торгівельних представників у регіонах в торгівельні кластери

8

0,6

4,83

0,5

1,5

3,3 +

1.2 Автоматизація сервісного обслуговування та післягарантійної підтримки клієнтів завдяки введенню on-line серфінгу за заявками, рекламаціям, що призводить до зменшення часу на обслуговування замовлення

6

0,2

1,22

0,2

0,4

0,8 +

1.3 Унеможливлення дублювання функцій у середині торгівельного кластеру

5

0,2

1,08

0,3

2,4

1,4-

 1. Виробництво

2.1 Оптимізація робочих місць під технологічні господарські процеси шляхом зменшення їх площі та впровадження багатоверстатних місць, пів- або автоматизація виробничої ділянки

9

0,5

4,53

0,4

1,2

3,3+

2.2 Автоматизація ланки «матеріальні ресурси-виробництво» для скорочення часу отримання матеріалів на виробництві

6

0,2

1,28

0,3

2,4

1,2-

2.3 Впровадження оцінки якості бізнес-процесів на кожному етапі технологічного циклу виробництва виробів

7

0,3

2,14

0,3

1,2

0,9+

Sint (СНВО ім. М.В.Фрунзе)

5,7+

В таблиці 1: В1, K1, R11- показники СНВО ім. М.В.Фрунзе; В2, K2, R22 – показники ВАТ ВЕК «Сумигазмаш». Максимальна встановлена бальна оцінка 10 балів.

Реінжиніринг бізнес-процесів все далі набуває більшої популярності, в якості інструмента трансформації системи та отримання значних показників результативності господарської діяльності. В результаті SWOT – аналізу (фрагмент) маємо паритет сильної сторони СНВО ім. М.В.Фрунзе при проведенні РБП над конкурентом ВАТ ВЕК «Сумигазмаш», так як показник інтегральної абсолютної конкурентної сили підприємства СНВО ім. М.В.Фрунзе складає 5,7 бали.

Питання практичного РБП є дуже важливим, так як може дати поштовх новим компаніям почати впроваджувати процеси реінжинірингу на підставі вже існуючої інформації підприємств, які його вже впровадили і продовжують впроваджувати РБП на даний момент. Результати SWOT – аналізу РБП (таблиця 9.9) говорять про те, що керівництво підприємства зараз може обрати в матриці SWOT поле СІМ, яке включає стратегію використання сил для реалізації можливостей, але керівництву підприємства треба замислитись над ліквідації погроз, які пов’язані з великим ступенем зношення основних фондів та енергозалежністю виробництва за допомогою впровадження РБП.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка