Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка114/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   159

Рис 9.8 Ітераційний процес підвищення економічної безпеки підприємства за рахунок зміни структури бізнес-процесів

У процесі аналізу необхідно виявити технічні та експлуатаційні характеристики автомобілів кожного з сегментів ринку, які користуються попитом у споживачів (наприклад, можливість адаптації двигуна до бензину вищого ґатунку або скрапленого газу, більш досконала система безпеки, додаткове оснащення авто – кондиціонери, акустичні та відеосистеми, тип перемикача швидкості – механічний або автоматичний, дизайн салону тощо).

За результатами аналізу структури готової продукції слід порівняти відповідність технічних та експлуатаційних характеристик автомобілів кожного з сегментів, які користуються попитом у споживачів, характеристикам продукції підприємства. Порівняння дає змогу виявити недоліки автомобілів та напрями вдосконалення продукції.

2. Аналіз інноваційного потенціалу підприємства дає можливість визначити швидкість адаптації підприємства до випуску нової високотехнологічної продукції. Тут необхідно зупинитись на кожній складовій потенціалу (наукові ресурси, технічні, технологічні, кадрові, просторові, організаційні, фінансово-економічні, інформаційні) та оцінити його потужність. Аналізуючи наукові ресурси, необхідно виявити наявні в підприємства ліцензії, патенти, ноу-хау, матеріально-технічне забезпечення для виконання науково-дослідних робіт (лабораторії, устаткування, прилади). Технічні ресурси аналізують з точки зору особливостей виробничого устаткування, основних та допоміжних матеріалів, технічного оснащення для виробництва нової продукції, інформаційно-комунікаційної системи, забезпеченості необхідними матеріалами, реактивами, лабораторним, офісним обладнанням. Технологічні ресурси визначаються за наявністю у підприємства прогресивних методів організації виробництва, технологій, комплексної автоматизованої системи виробництва. Кадрові ресурси визначаються за показниками наявності і плинності висококваліфікованих спеціалістів-учених, розробників-інженерів, інноваторів, системних організаторів, винахідників, характером виконуваних робіт, здатністю адаптуватися до змін, наявністю діючого механізму мотивації праці, асоціювання робітників із своїм підприємством. Визначення просторових ресурсів характеризується кількісними показниками наявності виробничих площ, характером будівель, комунікацій та їх розміщенням. Аналізуючи організаційні ресурси, потрібно оцінити ефективність організаційної структури, характер управління, інформаційні зв'язки, оперативність збору й обробки інформації, характер розподілу інформації та прийняття управлінських рішень. Фінансово-економічні ресурси аналізуються за показниками наявності фінансових ресурсів, що забезпечують інноваційну діяльність у рамках довгострокової перспективи (виконання цільових програм та проектів, витрати на НДДКР, умови кредитування тощо). Аналіз інформаційних ресурсів передбачає визначення та оцінку системи забезпечення пошуку наукової інформації й інформації про інновації та інноваційну діяльність у країні і за кордоном: науково-технічна література, література з питань патентів, винаходів, нових наукомістких технологій, а також обмін знаннями й досвідом між підрозділами підприємства.

3. Дослідження зовнішнього середовища господарювання підприємства полягає в аналізі стратегічно важливих для підприємства ринків, а саме: засобів виробництва (машин, верстатів, сировини та інших видів продукції виробничого призначення), інформації та науково-технічних розробок (інновацій, винаходів, сфери інформаційних послуг, продуктів творчої праці), нерухомості (землі для виробничого споживання та об’єктів, що на ній збудовані), фінансового ринку (інвестиційних ресурсів, кредиту, цінних паперів, іноземної валюти), ринку робочої сили (висококваліфікованих, кваліфікованих, малокваліфікованих та некваліфікованих робітників). Аналіз ринків дає можливість визначити найбільш прийнятні для підприємства джерела забезпечення безперебійного функціонування процесу виробництва конкурентоспроможної продукції.

Другий етап моніторингу полягає у визначенні чітких цілей зміни структури бізнес-процесів, й включає наступні заходи:

1. Виявлення розбіжностей між вимогами ринку та власними можливостями підприємства, узагальнення висновків попереднього аналізу структури ринку готової продукції й структури випуску власної продукції, дослідження ринків засобів виробництва та оцінювання власних інноваційних можливостей підприємства.

Недоліки власної продукції (технічні, експлуатаційні характеристики, якість гарантійного та позагарантійного обслуговування і т.д.) розглядаються з позиції готовності та здатності підприємства швидко адаптуватись до вимог споживачів та орієнтації підприємства на випуск власної конкурентоспроможної продукції в довгостроковій перспективі. З цією метою слід виявити нестачу інноваційного потенціалу в розрізі кожної складової, необхідної для налагодження виробництва нової продукції. Особливу увагу слід приділити таким складовим інноваційного потенціалу, як виробничі потужності, права інтелектуальної власності, наявність новітніх технологій та розробок, професійні якості персоналу, джерела інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності.

2. Визначення цілей бізнес-процесів підприємства. Системною ціллю підприємства є підвищення конкурентоспроможності продукції автомобілебудування, тому для досягнення вищевказаної мети підприємству необхідно володіти конкурентними перевагами.

Здобуття автомобілебудівним підприємством конкурентних переваг здійснюється шляхом оптимізації структури та розміру організації, структури собівартості продукції, вдосконалення якості продукції, нарощування економічної та фінансової потужності, підвищення ефективності виробництва та системи збуту продукції, придбання прав інтелектуальної власності, проведення наукових досліджень та розробок нових технологій тощо. Конкурентними перевагами підприємства також є професійна якість персоналу та менеджерів, готовність організації до втілення інновацій, здатність залучати та раціонально використовувати ресурси з метою створення конкурентоспроможної продукції.

Третій етап моніторингу передбачає планування та зміну структури бізнес-процесів, й складається з наступних заходів:

1. Розробка комплексної програми проведення змін структури бізнес-процесів, яка повинна враховувати усі сфери діяльності підприємства та передбачати проведення заходів, запропонованих у табл. 9.1.

2. Впровадження програми зміни структури бізнес-процесів. Передбачає зміну бізнес-процесів у всіх сферах функціонування підприємства та розробку нормативно-методичного забезпечення, розробку прогнозів, основних напрямів розвитку, планів підприємства та свідому передачу директором підприємства частини своїх повноважень особі, яка керує і відповідальна за процес змін бізнес-процесів.

Розглянемо блок управління економічної безпеки, який включає результати моніторингу, оцінює результативність впровадження програми зміни бізнес-процесів та заходи системи ризик-менеджменту.

Оцінювання ефективності зміни структури бізнес-процесів являє собою здійснення послідовності заходів з формування системи показників та визначення критеріїв, які всебічно й у повному обсязі характеризують результати.

Економічний показник – це числова характеристика економічної сутності конкретного явища чи процесу за його станом або динамікою. Показники виконують роль: оцінки результатів діяльності, визначення зміни в абсолютних чи відносних вимірах, оцінки якості зміни та досягнення індивідуальних і системних цілей.

Таблиця 9.11 - Заходи, що проводяться на машинобудівному підприємстві при зміні структури бізнес-процесів


Сфера діяльності

Вид діяльності

Заходи, які необхідно здійснити

1

2

3

Виробництво

Випуск продукції

Оновлення номенклатури продукції (та супутніх послуг), що випускається підприємством

Збільшення обсягів випуску продукції

Контроль якості

Розробка та уточнення вимог до якості продукції, що випускається підприємством, та сировини, що закуповується для виробництва

Виробництво

Матеріально-технічне забезпечення

Залучення інвестиційних ресурсів, придбання новітнього устаткування та сировини, розширення виробничих площ

Продовження табл. 9.11

1

2

3

Організаційне управління

Технологічний процес

Вдосконалення методів реалізації технологічного процесу

Кадровий склад

Розширення кадрового складу (за спеціальностями), перепідготовка кадрів

Збут продукції

Вдосконалення маркетингових схем збуту продукції

Облік та звітність

Впровадження програмного забезпечення у сфері бухгалтерського, оперативного, управлінського та податкового обліку

Економічна безпека

Забезпечення комерційної таємниці, вдосконалення система охорони матеріальних благ та підприємства

Дані заходи були також проведені на вітчизняному підприємстві ТОВ «Автогазпроект» (м. Дніпропетровськ).

Під системою показників ефективності впровадження програми зміни структури бізнес-процесів слід розуміти набір взаємопов’язаних показників, які формуються в сфері виробничої діяльності та організаційного управління машинобудівним підприємством, і дають різнобічну характеристику кожного виду діяльності підприємства в аспекті конкретної задачі (комплексу задач).

Під час побудови системи показників оцінювання результатів впровадження програми зміни структури бізнес-процесів, необхідно їх проранжувати за ступенем важливості та визначити їх відносну вагу.

На першу позицію слід поставити показники кількості впроваджених нових видів продукції та обсягу випуску, оскільки вони є індикаторами інноваційного розвитку підприємства, запорукою збільшення прибутку, значна частина якого йде на відтворення основних фондів підприємства, придбання сировини та напівфабрикатів для виробництва готової продукції.

На другу позицію слід поставити показник обсягу продажу продукції, який свідчить про ступінь задоволення потреб споживачів, виходячи з споживчих характеристик товару (функціонального призначення, фізичних, технічних та експлуатаційних характеристик, ступеня новизни товару) та про здатність товару конкурувати на вітчизняному ринку.

Оскільки зовнішнє середовище господарювання являє для підприємства сукупність стратегічно важливих ринків - засобів виробництва, сировини та напівфабрикатів, готової продукції, праці та фінансово-економічного забезпечення, а підприємство знаходиться в постійній взаємодії та взаємозалежності із зазначеними ринками, які характеризуються високим динамізмом та нестабільністю, то підприємству необхідно реагувати і адаптуватись до їх змін.

Швидкість адаптації підприємства на зміни зовнішнього середовища є досить важливим, тому показник часу реакції підприємства на сигнали зовнішнього середовища (небажані зміни) було поставлено на третю позицію.

Четверту позицію посідають показники якості продукції. Якість продукції включає ступінь новизни товару, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації тощо. Підприємству слід приділяти особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, впроваджуючи контроль на всіх стадіях (ланках) виробничого процесу, який включає:

- вхідний контроль якості сировини, комплектуючих та складальних одиниць;

- контроль якості виготовлення продукції, що передбачає дотримання вимог технологічних регламентів, схем, креслення на кожній стадії технологічного процесу;

- випробування продукції машинобудування (автомобілів, верстатів тощо) на відповідність вимогам державних стандартів та технічним умовам.

Аналіз сучасного стану ринку машинобудування свідчить, що управління якістю продукції на даний час є основною складовою виробничого процесу і спрямоване не стільки на виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на перевірку якості виробу в процесі його виготовлення.

На п’яту позицію слід поставити показники кадрового складу підприємства (відсоток висококваліфікованих спеціалістів серед робітників), оскільки забезпечення машинобудівного підприємства висококваліфікованими науковими, управлінськими, інженерно-технічними і робітничими кадрами є основою для створення конкурентоспроможного товару та конкурентною перевагою підприємства в процесі освоєння нових ринків збуту та утримання ринкової ніші вже завойованих.

Одним із напрямів вдосконалення методів реалізації технологічного процесу на машинобудівному підприємстві є використання інформаційних технологій, як, наприклад, системи комплексної автоматизації управління, які дають можливість виконувати певні види робіт швидше, більш якісно та з економією ресурсів.

Тому ступінь автоматизації та механізації виробничого процесу можна вважати показниками, які займають шосту позицію, і розраховуються за формулами:, (9.15)

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка