Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка155/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
#388
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   159

Висновки
Необхідно зазначити, що в період ринкових відносин, які зумовлені кризовими явищами в економіці країни, гостро постає питання кардинальних змін у бізнес-процесах вітчизняних підприємств. Передумовою цього є гостра нестача обігових коштів, зменшення кредитної підтримки з боку банківського сектора, зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках, втрата іміджевості внаслідок низької якості продукції, невідповідність технологій та продукції сучасним стандартам якості та управління, також низький рівень кваліфікації персоналу, неготовність топ-менеджменту протидіяти кризовим явищам в економіці країни, низький рівень сервісного обслуговування та недофінансування в інноваційний розвиток підприємств. Дані явища негативно позначаються на економічній діяльності вітчизняних підприємств. Тому треба шукати більш дієві важелі впливу на підвищення економічного потенціалу підприємства, а інколи вдаватися до радикальних методів управління, як ознаку стримання агресивного зовнішнього впливу на економічну діяльність суб’єктів господарювання і кардинальної перебудови бізнес-процесів під змінюючі ринкові умови господарювання.

Оскільки конкурентоспроможність підприємства визначається на ринку, то механізми та форми зміни структури бізнес-процесів повинні враховувати вимоги ринку, а саме: ефективні методи обміну інформацією між учасниками ринку, без чого неможливо адекватно задовольнити попит, зменшення собівартості виробництва продукції, проведення постійних досліджень ринків готової продукції і сировини з метою якісного забезпечення процесу виробництва.

Безперечно, треба відзначити, що дослідження, які зробили автори цієї роботи, показали: на державному рівні зараз не надають поки-що достатньої уваги розвитку на програмному рівні реінжинірингу бізнес-процесів внаслідок високого рівня ризику його проведення. Однак, при цьому не треба забувати і про високий рівень збанкрутілих підприємств в країні. Тому якщо програма санації не може допомогти підприємству, потрібна державна фінансова підтримка, яка орієнтована на впровадження регіональних програм реінжинірингу бізнес-процесів на базі відповідних підприємств із незадовільним фінансовим становищем, так і тих підприємств, які потребують значних змін задля стабілізації фінансового стану, які в свою чергу зможуть при правильному проведенні РБП допомогти вийти підприємству з кризового становища.

У цій ситуації необхідно звернути увагу на стратегічний розвиток підприємства, а саме розробку ефективних стратегій. Головне треба бачити, настільки обрана стратегія буде відповідати політиці діяльності підприємства, тому впровадження стратегічного реінжинірингу може бути запорукою вдалої стратегії підприємства.

Необхідність формування організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств обумовлена існуванням об’єктивних суперечностей між реальними економічними процесами і вимогами підвищення ефективності бізнесу. Практична реалізація концепції реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств припускає розроблення відповідного ефективного організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств, що забезпечує узгодження економічних і екологічних інтересів суб’єктів господарювання і суспільства в цілому.

При розгляді цього питання важливу роль відіграють екобізнес-процеси в господарській діяльності підприємства. При цьому, безперечно, треба звертати увагу на екологічне спрямування РБП тому, що багато вітчизняних підприємств є стаціонарними забрудниками навколишнього середовища й оптимізація екобізнес-процесів, а інколи і їх перепроектування є дуже значимими в умовах техногенного навантаження на навколишнє середовищеПідсумовуючи тему дослідження реінжинірингових бізнес-процесів на виробничих підприємствах, необхідно константувати, що запропоновані методики оцінки ефективності впровадження реінжинірингу на підприємствах, концептуальні питання РБП, розгляд практичного впровадження РБП не є вичерпними і потребують подальшого детального аналізу і наукових пошуків у даній тематиці. Проте авторський колектив сподівається, що його розробки зможуть бути корисними в сучасній господарській діяльності виробничих підприємств і сприятимуть існуючій системі управління в підвищенні економічного потенціалу та, головне, правильно проводити реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві.

Перелік посилань

 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление [Текст] / Аакер Д.; [пер. с англ. под ред. С. Г. Божук.] – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

 2. Аверкиев А.Б. Инновационная деятельность по созданию информационного пространства управления предприятием на основе реинжиниринга / А.Б. Аверкиев // http://www.smartcat.ru/book_80/index.shtml.

 3. Авіація: гроші на «бочку» / О. Швагуляк–Шостак // Галицькі контракти : український діловий щотижневик. – 2002. – № 32/33. – С. 2, 8.

 4. Андрощук Г. А. Экономическая безопасность предприятия : защита коммерческой тайны / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 398 с.

 5. Ансофф И. Стратегическое управление / И Ансофф / [Пер. Е.Л. Леонтьева]. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

 6. Арланцев А.В. Синергизм коммуникационного инструментария [Електронний ресурс] / А. В. Арланцев, Е. В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 1. – Режим доступа к журн.: http://mavriz.ru/articles/2001/1/.

 7. Багиев Г.Л. Международный маркетинг / Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева, С.В. Никифорова . – СПб: Питер, 2001. – 512  с.

 8. Баринов В.А. Реинжиниринг: сущность и методология [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //http: // www. ippnou. Ru /article. php? Idarticle=002369.html

 9. Бандурин А.В. Стратегический менеджмент организации / А.В. Бандурин , Б.А. Чуб // www.itrealty.ru/analit/index–157.html.

 10. Бандурин А.В. Инновационная деятельность корпораций / А.В.Бандурин// Инновации. – 2001. – №10.

 11. Барыкин А.Н. Механизм инновационнопроектного развития организаций : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Барыкин Алексей Николаевич. – Москва, 2007. – 146 с.

 12. Балыкин В.Д. Положение о документировании бизнес-процессов ОАО «Сумское НПО им.М.В. Фрунзе» / В.Д. Балыкин, М.В. Кравченко. – Сумы: СНПО Фрунзе, 2009. – 30 с.

 13. Белошапка В. А. Стратегическое управление: принципы и международная политика : учеб. / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий ; под ред. В. А. Белошапки. – К. : Абсолют–В, 1998. – 319 с.

 14. Біловодська О.А. Розробка критеріальної бази для оптимізації вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – 2004. – №1. – С. 74–84.

 15. Бизнес–процессы. Инструменты совершенствования/ [Андерсен Б. и др]. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003.

 16. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг / Пер. с англ., 4–е изд. – М.: «Дело LTD», 1994. – 720 c.

 17. Богатин Ю.В. Экономическое управление бизнесом: Учеб. пособие для вузов / Ю.В.Богатин , В.А. Швандар. ― М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. ― 391 с.

 18. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем / В.В. Бойко, В.М. Савинков. – М. : Финансы и статистика, 1992. – 247с.

 19. Бондаренко И.В. Реинжиниринг бизнес–процессов – переосмысление бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://interim–management.com.ua/reenginering.html

 20. Борисенко М.Б. Стратегія інноваційного розвитку промисловості на сучасному етапі / М.Б. Борисенко , М.Е. Тернюк, І.А. Дмитрук, Ю.В. Копіченко [Електронний ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/DeBu/2008–1/doc/2/02.pdf

 21. Боцула А. Обзор рынка инструментальных средств БПР/ А.Боцула // Мир связи, ноябрь 2001. – http://www. connect.ru

 22. Бочкарев А. Процесс, я тебя сосчитаю!/ А. Бочкорев //Эксперт, № 17 от 11.05.1998. http://www.expert.ru/expert/

 23. Буглай В.Б. Международные экономические отношения: [Учебное пособие] / В.Б. Буглай, Н.Н. Ливенцев; под ред Н.Н. Ливенцева. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160  с.

 24. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Підручник для студентів ви–щих навчальних закладів / [Захожай В. Б., Базась М. Ф., Матюха М. М., Базась В. М.] ; під ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. – Київ : МАУП, 2005. – 968 с.

 25. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и инновации / С. В. Валдайцев. – М. : Филинъ, 1997. – 336 с.

 26. Валдайцев С.В. Коммерческая реализация новых технологий / С.В. Валдайцев. – СПб: Изд–во СПбГУ, 1995.

 27. Варава Л. М. Методологія стратегічного управління гірничодобувними підприємствами : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д–ра екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Л. М. Варава. – Донецьк, 2007. – 31 с.

 28. Венчурный инновационный менеджмент // [Ивин Л. Н., Куклин В. М., Соколенко В. А., Товажнянский В. Л.] ; под ред. проф. Л. Н. Ивина. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. – 388 с.

 29. Відкрите акціонерне товариство «Сумське науково–виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» / 05747991 – ДУ «АРІФРУ»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.smida.gov.ua.

 30. Виноградова О.В. Реінжиніринг торгівельних підприємств: теорія та методологія: дис. … доктора економічних наук: 08.06.01 / Виноградова Олена Володимирівна – Донецьк, 2006. – 437 с.

 31. Вітлінський В. В. Економічний ризик та методи його вимірювання : Підручник / Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. – К. : КНЕУ, 2000. – 354 с.

 32. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. Предпринимательство и координация в децентрализованной компании. / Х. Виссема. – М., 1996.

 33. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии: Сокр. пер. со словак. / Авт. предисл. В.С. Раппопорт / Л. Водачек, О. Водачкова. – М.: Экономика, 1989. – 167 с.

 34. Воинов И.В. Моделирование экономичес­ких систем и процессов. Опыт построения ARIS–моделей / Воинов И.В., Пудовкина С.Г., Телегин А.И. – Челябинск: ЮУрГУ, 2002. – 56с.

 35. Волков О.І. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник. – 2–е вид. – / О.І Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Є.І. Бєль­тюков та ін. Під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К.: УкрІНТЕІ, 2005. – 424 с.

 36. Волкова В.Н. Основы теории систем и системного анализа / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – СПб. : Изд–во СПбГТУ, 1997. – С. 45–54.

 37. Воронкова А. Е. Стратегічне управління конкурентоспроможним потенціалом промислових підприємств : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня д–ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / А. Е. Воронкова. – Донецьк, 2001. – 32 с.

 38. Воронкова  А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия : диагностика и организация / Воронкова А. Э. – Луганск : Восточноукраинский национальный ун–т, 2000. – 315 с.

 39. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. / Б. Гейтс – М.: ЭКСМО – Пресс, 2001.– 465 с.

 40. Гейць В.М. Національна доповідь «Соціально–економічний стан України: Наслідки для народу та держави» / [За заг. ред. В.М. Гейця, А.І. Даниленка, М.Г. Жулинського, Е.М. Лібанової, О.С. Онищенка]

 41. Герасимов А. Е. Проблемы повышения эффективности инновационной деятельности / А.Е. Герасимов // Инновации. – 2001. – №10. – С. 46 – 48.

 42. Гиматов М. Пирамида сущностей реинжиниринга / М. Гиматов // E–XECUTIVE.RU

 43. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія. [О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.]; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733  с.

 44. Гольдштейн Г. Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: монография / Г. Я. Гольдштейн . – Таганрог: Изд–во ТРТУ, 2000. – 244 с.

 45. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: Уч. по­со­­б. / Г.Я Гольдштейн. – Таганрог: Издво ТРТУ, 1998. – 132с.

 46. Гордеев М. Оптимизация бизнес–процессов/ М.Гордеев, А.Борисов,Н.Корнакhttp://win.mail.ru/cgibin/readmsg?id=11549238560000023460.

 47. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз /П.Л. Гордієнко. – К.:Алерта, 2006. – 404 с.

 48. ГОСТ ИСО 9000 – 2000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Изд–во Госкомстандарта, 2001.

 49. Градов А.П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / А. П. Градов, Б. И. Кузин. – К. : Вища школа, 1996. – 235 с.

 50. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління / А.В. Гриньов. – Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2003. – 308 с.

 51. Гриньов А. В. Стратегія інноваційного розвитку підприємства : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д–ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / А. В. Гриньов. – Донецьк, 2004. – 36 с.

 52. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент : учеб. пособ. / В. Ф. Гринев. – К. : МАУП, 2001. – 152 с.

 53. Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / О. А. Грунин, С. О. Грунин. – Санкт–Петербург : Питер, 2002. – 160 с.

 54. Гусаковська Т.О. Інтелектуальна власність підприємства як основний ресурс його інноваційного розвитку / Т.О. Гусаковська // Матеріали Всеукраїнської конференції [Соціально–економічний розвиток України на початку ХХІ сторіччя], (Полтава, 15 – 16 березня 2006 р.) / Полт. ін–т бізнесу міжнар. наук–техн. ун–ту ім. Бугая. – Полтава: Полт. ін–т бізнесу міжнар. наук–техн. ун–ту ім. Бугая, 2006. – С. 125 – 128.

 55. Данилишин Б.М. Наукові нариси з економіки природокористування. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – 280 с.

 56. Данилишин Б.М. Екологічна складова політики сталого розвитку: монографія /Б.М. Данилишин. – Донецьк: Юго–Восток, 2008. – 256 с. (НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України)

 57. Данилишин Б.М. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / [Під заг. ред.. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина].– Ніжин: ТОВ «Видавництво» Аспект–Поліграф, 2007 – 308 с.

 58. Дворцин М. Д. Технодинамика: Основы теории формирования и развития технологических систем. / М. Д. Дворцин , В. Н. Юсим – М.: Междунар. фонд истории наук «Дикси», 1993. – 320 с.

 59. Дегтярьова І.Б. /І.Б. Дегтярьова/ Екологічно орієнтовані кластери як форма ефективного розвитку еколого–економічних систем / Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 47–52.

 60. Дегтярьова І.Б. Врахування екрстернальних ефектів при розрахунку синергетичних результатів в еколого–економічних системах / І.Б. Дегтярьова/ Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 1. – С. 52–62.

 61. Деминг В. Е. Выход из кризиса / В. Е. Деминг. – Тверь: Альба, 1994.

 62. Дерев’янко Ю. М. Науково–методичні засади забезпечення ефективності виробничо–господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів: дис. … канд. економ. наук : 08.00.04 Дерев’янко Юрій Миколайович. – Суми, 2008. – 195 с.

 63. Держстандарт. ГОСТ Р ІСО 9001–96. Системи якості. Модель забезпечення якості при проектуванні, розробці, виробництві, монтажі і обслуговуванні. – М.: ІПК «Видавництво стандартів», 1997.

 64. Дорошенко Ю.А., Бухонова С.М. Всего вам… нового! Использование трансакционного подхода в управлении инновационными процессами / Ю. А. Дорошенко, С. М. Бухонова // Креативная экономика. – 2007. – № 6. – С. 67–74.

 65. Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
  123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

  Скачати 12.52 Mb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка