Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингу


Евстафьев В. А. Введение в медиапланирование : учеб. пособ. для начинающих медиапланеров [Електронний ресурс] / В. А. Евстафьев, В.Н. Яссонов. – Режим доступу до матеріалу : http://books.artbevza.comСкачати 12.52 Mb.
Сторінка156/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   159

Евстафьев В. А. Введение в медиапланирование : учеб. пособ. для начинающих медиапланеров [Електронний ресурс] / В. А. Евстафьев, В.Н. Яссонов. – Режим доступу до матеріалу : http://books.artbevza.com/?p=162.


 • Екологічне управління: Підручник / [Шевчук В.Я. , Саталкін Ю.М. , Білявський Г.О., В.М. Навроцький, В.В. Гетьман]. – К.: Либідь, 2004. – 432с.

 • Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду : Наук. видання / НАН України, Ін–т економіки О.О. Веклич. – Київ, 2001. – 47 с.

 • Екологічний рейтинг підприємств–забруднювачів Львівщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.eco–ua.org/index.php?item=articles&sub=1598&d_id=0. – Заголовок з екрана (актуально на 18.11.2007).

 • Економіка підприємства : підручн. / за заг. ред. Л.Г.Мельника. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 648 с.

 • Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000.

 • Єременко А.В. Торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в системі Світової організації торгівлі (ТРІПС) // В кол. монографії Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / За наук. ред. канд. екон. наук доц. Т.М. Циганкової. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 326–371.

 • Жарова Л.В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Жарова Л. В., Какутич Є. Ю., Хлобистов Є. В. ; за ред. акад. Б. М. Данилишина. – Суми : Університетська книга, 2009. – 20 с.

 • Железко Б.А. Реинжиниринг бизнес-процессов /Б.А. Железко, Т.А. Ермакова , Л.П. Володько [под. ред. Б.А.Железко] –Минск: Мисанта, 2006. – 216 с.

 • Забродська Л. Д. Прогнозування фінансової стійкості підприємств торгівлі // Автореферат дисертації на здобуття наукового степеня кандидата економічних наук, м. Харків, – 1998. – 16 с.

 • Завлин П.Н. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика / П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели. – М.: Экономика, 2000. – 457 с.

 • Загородний А. Г. , Подольчак Н. І. Інтегральний показник оцінювання фінансово–економічного стану лізингоотримувачів (на прикладі машинобудівних підприємств) [Електронний ресурс]. − Режим доступу до ресурсу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2008-628/16.pdf.

 • Захарченко В.И. Кластерная форма территориально–производственной организации /В.И. Захарченко, В.Н. Осипов. – Ч.1. – Экономические кластеры как новая форма организации производства в регионе. – Одесса: «Фаворит» – «Печатный дом», 2010. – 122 с.

 • Зіндер Е.З. Нове системне проектування: інформаційні технології і бізнес–реінжиніринг / Е.З. Зіндер //Системи управління базами даних. – 1996. – № 1. – С. 55–67.

 • Ивашова Н.В. Технологии ребрендинга промышленных предприятий / Н.В. Ивашова // Промышленная реклама – 2007 : Материалы Второй конференции, 23–24 апреля 2007 г. – Алушта. – С. 34–37.

 • Ивин Л.Н. Информационная экономика / Л. Н. Ивин, В. М. Куклин. – Х.: : Кроссроуд, 2005. – 436 с.

 • Ильин В.В. Реинжиниринг бизнес-процессов с использованием ARIS / В.В. Ильин.- М.:Вильямс, 2008. - 256с.

 • Ігнатьєва І. А. Методологічні основи стратегічного управління підприємством : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня д–ра екон. наук : 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / І. А. Ігнатьєва. – Київ, 2006. – 38 с.

 • Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 234 с.

 • Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навчальний посіб­ник. / С. М. Ілляшенко. – 2–ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВТД «Університетська книга»; К.: Видав­ни­чий дім «Княгиня Ольга», 2005.-324 с.

 • Ілляшенко С.М. Теоретико–методичні засади оптимізації вибору стратегій диверсифікації промислових підприємств / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько // Вісник Хмельницького національного університету, 2008. – № 5. Т. 3. (120). – С. 69–72.

 • Ілляшенко С. М. Економічний ризик: [навчальний посібник] / С. М. Ілляшенко – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

 • Ілляшенко К. В. Ефективні витрати виробництва та їх значення у процесі управління витратами підприємства / К. В. Ілляшенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 8. – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – с.261–264.

 • Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі: наук.–аналіт. доп.: монографія / [Федулова Л.І. , Андрощук Г.О. , ХаустовВ.К.]; Ін–т економіки та прогнозування НАН України. – К., 2010. – С. 149–163.

 • Какутич Е.Ю. Организационно–управленческие условия развития экологического предпринимательства в Украине / Е.Ю. Какутич // Экономика природопользования и охраны окружающей среды: Зб.наук.пр. – К.: РВПС Украины НАН Украины, 2006. – С. 105–112.

 • Какутич Е.Ю. Предпринимательская деятельность в обеспечении постоянного развития продуктивных сил / Е.Ю. Какутич // Экономика природопользования и охраны окружающей среды: Зб.наук.пр. – К.: РВПС Украины НАН Украины, 2004. – С. 60–66.

 • Каменнова М.С. Процессно–ориентированное внедрение ERP–систем / М.С.Каменнова, А.И.Громов, А.В Гуслистая // Методы менеджмента качества.– 2002.– №3.

 • Камінський А.Б. Економіко–математичне моделювання фінансових ризиків. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 304 с.

 • Канке А. А. Анализ финансово–хозяйственной деятельности предприятия [Текст] / А. А. Канке, И. П. Кошевая – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2007. – 288 с.

 • Капелюшников Р. И. Категория трансакционных издержек [Електронний ресурс] / Р. И. Капелюшников // Сайт «Институт свободы. Московский либертариум». – Режим доступу : http://libertarium.ru/l_libsb3_1–2. – Назва з екрана.

 • Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения: Уч. для вузов. / Н.Л Карданская– М.: ЮНИТИ, 1999. – 407с.

 • Кваснин В.А. Инвестиционное предложение Драйв Инжиниринг ЛТД / В.А. Кваснин. – 2006. – № 22. – С. 1 – 2.

 • Кеворков В.В. Практикум по маркетингу [учебное пособие] / В.В. Кеворков, Д.В. Кеворков // 3–е издание., перероб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 542 с.

 • Керімов А.Т. Зміцнення конкурентної позиції банку на основі реінжинірингу бізнес–процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.Т. Керімов. – Донецьк, 2010. – С.1

 • Кирин А. Ю. Построение системы управления рисками в авиакомпании [Электронный ресурс] // Управление рисками в России, проект «Эксперт РА». – Режим доступу : http://www.risk–manage.ru/case/case11/.

 • Клейнер Г. Экономика должна быть гармоничной! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kleiner.ru/Econ_garmony.htm.

 • Клименко С. Е. Организационно–экономические механизмы построения системы риск–менеджмента на машиностроительном предприятии / С. Е. Клименко // Бизнес Информ. – №7. – 2010. – С.163–169.

 • Клименко С. Є. Аналіз потенціалу підвищення ефективності діяльності машинобудівного підприємства за рахунок реструктуризації / С. Є. Клименко // Держава та регіони. Серія: «Економіка та підприємництво». – № 7. – 2009. – С. 98–106.

 • Клименко С. Є. Вибір показників та критеріїв оцінювання результатів впровадження програми реструктуризації / С. Є. Клименко // Сборник научных трудов «Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии». – 2009. – № 2 (5E). – С. 236–243.

 • Клименко С. Є. Визначення мети та етапів реструктуризації підприємств машинобудівної галузі / С. Є. Клименко // Держава та регіони. Серія: «Економіка та підприємництво». – №2. – 2009. – С. 81–87.

 • Клименко С. Є. Підвищення рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства в процесі його реструктуризації / С. Є. Клименко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Вип. 253 : в 7 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. 3. – С. 682–692.

 • Климин А. И. Медиапланирование своими силами. Готовые маркетинговые решения / А. И. Климин – СПб. : Питер, 2008. – 192 с.

 • Клівець П. Г. Стратегія підприємства : навчальний посібник / П. Г. Клівець. – К. : Академвидав, 2007. – 320 с.

 • Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
  123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

  Скачати 12.52 Mb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   159
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка