Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингу


Эванс Дж. Р. Маркетинг / Дж. Р. Эванс, Б. Берман ; пер. с англ. – М. : Сирин, 2002. – 308сСкачати 12.52 Mb.
Сторінка159/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   159

Эванс Дж. Р. Маркетинг / Дж. Р. Эванс, Б. Берман ; пер. с англ. – М. : Сирин, 2002. – 308с.


 • Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / под редакцией В.К. Сенчагова. 2–е изд. – М.: Дело, 2005. – 896 с.

 • Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) / [Нуреев Р. М., Алексеев А. В., Балабанова Е. С. и др.] ; под ред. Р.М. Нуреева. – М. : МОНФ, 2001. – 804 с. – (Серия "Научные доклады. Вып. 124). – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5–89554–211–5.

 • Эксперт. – 1998.– №№ 14 – 17.

 • Энциклопедия кибернетики в 2–х т. – К.: ГР УСЭ, 1974. – Т. – С.408).

 • Энциклопедический словарь экономики и права [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалу : http : // dic . academic .ru / contents. nsf/dic_ economic_law/.

 • Auger J. Analyse Factorielle et Evaluation d’Attraction de Sites Recreatifs / J. Auger // Rapport Technique № 2, Gouvernement du Quebec, Ministere du Tourisme, De la Chasse et de la Peche, Service de la Recherche Quebec, Canada, Juan, 1974.

 • Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education / Gary S. Becker. – 2nd revised edition. – Chicago : University of Chicago Press, 1980. – 288 p. – ISBN 0–22604–110–7.

 • Cesario J. Final Report on Estimating Park Attractiveness, Population Centre Eissiveness and the Effect of Distance (Location) on Outdoor Recreation Travel / J. Cesario. – Cord Technical Note № 4 (Mimeo), Depart. of Indian and Northern Affairs, Ottava, Canada, 1973.

 • Chamberlin E. H. Measuring the Degree of Monopoly and Competition // Monopoly and Competition and Their Regulation / E. H. Chamberlin. – First Edition. – London: Palgrave Macmillan, 1954. – Р. 255–267. – ISBN 0–33340–628–1.

 • Clawson M. Economics of Outdoor Recreation / M. Clawson, J. L. Knetsh // The Johns Hopkins Press, Baltimore, Maryland, 1966.

 • Davenport T. H. Process innovation: reengineering work through information technology. / T. H. Davenport – Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1993. – 337с.

 • Davenport T. H. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign / T. H. Davenport, J. E. Short //Sloan Management Review, 1990, (Summer), 11–27с.

 • Davenport T.H. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign / T.H. Davenport, J.E.Short // Sloan Management Review. –1990.–Summer.– P. 11–27.

 • Deming W. E. Quality, productivity, and competitive position. / W. E. Deming – Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1982. – 373.

 • Gaddy C., Ickes W. To restructure or not to restructure: informal activities and enterprise behavior in transition [Електронний ресурс] / C. Gaddy, W. Ickes // William Davidson Institute Working Papers Series – 1998. – № 134. – P. 1–38. – Режим доступу до журн.: http://www.wdi.umich.edu/files/Publications/WorkingPapers/wp134.pdf. – Назва з екрану. – Бібліогр.: с. 37–38.

 • Global Competitiveness Report 2009–2010

 • Hammer M. Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate // Harvard Business Review.–1990.– July–August.

 • Hammer M. Reengineering the corporation: а manifesto for business revolution / M. Hammer, J. Champy – New York, NY: HarperBusiness, 1993. – 223 с.

 • ISO/IEC. Оцінка і атестація зрілості процесів створення і супроводу програмних засобів і інформаційних систем (ISO/IEC TR 15504–CMM). – М.: Книга і Бізнес, 2001. – 348 с.

 • Milgrom P. Economics, organization and management / P. Milgrom, J. Roberts. –Englewood Cliffs, N.J. : Prentice–Hall, 1992. – 621 p. – ISBN 0–13224–650–3.

 • Porter M. E. How Information Gives You Competitive Advantage / M. E. Porter, V. E. Millar //Harvard Business Review, 1985, 85, (July–August), 149– 160.

  special/manag/praktikum/98–17–34/data/extra27.htm

  1. TeleManagement Forum. Telecom Operations Map. Evaluation Version 2.1. – Morristown, NJ: TMForum, 2000a. – 82.

  2. Von Hippel, E. The Source of Innovation. / E. Von Hippel, Oxford: Oxford University Press, 1988.

  3. Williamson O. E. Credible commitments; using hostages to support exchange / O. E. Williamson // American Economic Review. – 1983. – № 73(4). – Р. 519–540.


  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «АВТОГАЗПРОЕКТ»

  Україна, м. Дніпропетровськ, вул.. Центральна, 16

  Тел. (0542) 25-11-74

  Факс (0542) 25-11-19  20/10 от 20.11.10г.  Акт впровадження результатів дослідження

  НДР(НТР) Ф27/24-2010 «Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес - процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві»

  (державний реєстраційний номер 0110U001878)

  Цим актом підтверджується впровадження у господарську діяльність ТОВ «Автогазпроект» (м. Дніпропетровськ) результатів науково-дослідної роботи (керівник к.е.н., доц. Таранюк Л.М.).  Основні досягнуті результати.

  • впроваджена методика оцінки ризиків реінжинірингу бізнес-процесів підприємства;

  • проведений SWOT - аналіз реінжинірингу бізнес-процесів виробничої та маркетингової сфери підприємства;

  • досліджений реінжиніринг сучасних бізнес-процесів на основі екологічно спрямованих кластерних моделей розвитку підприємства, при впроваджені послуг на продукцію екологічного призначення (АГНКС);

  • розглянутий механізм зміни бізнес-процесів в контексті підвищення рівня економічної безпеки підприємства.

  Рекомендації щодо економічного обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів.

  Реалізація наведених заходів може дати можливість підприємству:

  - впровадити методику оцінки реінжинірингу бізнес-процесів, яка дозволяє оцінити потенціальні ризики при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів підприємства та запровадити заходи щодо забезпечення їх мінімізації. Дана мінімізація ризиків досягається шляхом контролю та моніторингу процедури проведення реінжинірингу;

  - провести стратегічний аналіз реінжинірингу бізнес-процесів шляхом акцентування на сильні, слабкі сторони його проведення та аналіз можливостей та погроз як на базі самого підприємства, так і залучення порівняльного аналізу з підприємствами (ВАТ «СНВО ім. Фрунзе», ЗАТ «ЗАЗ» та ін.), які вже проводять реінжинірингу бізнес-процесів, на засадах концепції бенчмаркингу;

  - розглянути екологічно спрямовані кластерні моделі розвитку підприємства, які дозволять створювати нові технополіси та технопарки на базі підприємства чи створення спільного підприємства, яке орієнтоване на випуск продукції екологічної спрямованості та надання послуг у відповідній сфері (екодіагностика, екоаудит тощо);

  - залучити механізм перепроектування бізнес-процесів у відповідній сфері діяльності підприємства, який зможе привести до підвищення рівня економічної безпеки внутрішніх бізнес-процесів підприємства (зниження технологічних втрат, зниження браку на виробництві, підвищення якості послуг, зниження операційного часу на виробничий процес, повний контроль за недопущенням «витікання» технічної, економічної, комерційної інформації (промисловий шпіонаж).


  Директор ООО «Автогазпроект»

  кандидат економічних наук Ю.В.Макаренко

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «ЛМГ»

  Україна, м. Суми, вул. Привокзальна, 25

  Тел. (0542) 25-11-19

  Факс (0542) 25-11-74  24/11-М від 24.11.10 р.


  Акт впровадження результатів дослідження

  НДР(НТР) Ф27/24-2010 «Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес - процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві»

  (державний реєстраційний номер 0110U001878)
  Цим актом підтверджується впровадження у господарську діяльність ТОВ «ЛМГ» (м. Суми) результатів науково-дослідної роботи (керівник к.е.н., доц. Таранюк Л.М.). Розробки виконані в науково-дослідної роботи становлять інтерес для вітчизняних виробників машин та устаткування, мають практичне значення, що підтверджується результатами їх впровадження.

  Основні досягнуті результати.

  На підприємстві ТОВ «ЛМГ» впроваджені заходи, запропоновані і обґрунтовані в науково-дослідній роботі, а саме:  • проведено оцінку рівня енерго- та ресурсозбереження на підприємстві;

  • запропоновані критерії вибору інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів;

  • визначені елементи стратегічного реінжинірингу бізнес-процесів та управління інноваційними стратегіями;

  • залучена модель імітаційного моделювання реінжинірингу бізнес-процесу, щодо отримання найбільш раціонального графіку надходження готової продукції на склад і розміру бажаного запасу в динаміці.

  Рекомендації щодо економічного обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів.

  Реалізація наведених заходів може дати можливість підприємству:  • проведений моніторинг енерго- та ресурсозбереження дає можливість керівництву підприємства визначити «вузькі» місця в даній сфері та запровадити механізми зменшення рівня енерго- та ресурсо- витрат на підприємстві і надати основні пропозиції щодо їх зменшення в майбутньому при плануванні даних витрат;

  • сформувати обґрунтований перелік інструментів реінжинірингу бізнес-процесів, яка допоможе більш ефективно провести даний процес з мінімізацією фінансових та господарських ризиків при його проведенні;

  • впровадити в стратегічному плані діяльності підприємства елементи стратегічного реінжинірингу бізнес-процесів та стратегію впровадження механізму процесоорієнтованої діяльності для досягнення поставлених стратегій підприємства;

  • залучення моделі імітаційного моделювання реінжинірингу бізнес-процесів в сфері логістики надасть змогу підприємству більш ефективно планувати ресурсне забезпечення та оптимальний рівень готової продукції на складі щодо бажаного її запасу. Даний запас повинен відповідати відповідному попиту на продукцію у регіоні з урахуванням запланованого портфелю замовлення.


  Директор М.О.Опара
  Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
  123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

  Скачати 12.52 Mb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   159
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка