Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингу


Еволюція реінжинірингу бізнес-процесівСкачати 12.52 Mb.
Сторінка5/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   159
1.2 Еволюція реінжинірингу бізнес-процесів
Одна з новітніх концепцій розвитку процесоорієнтованого управління базується на формуванні системи реінжинірингу бізнес-процесів (РБП), яка була створена у 90-х роках XX сторіччя. У теперішній час даний підхід широко використовується провідними компаніями світу.

Вперше термін «РБП» був введений М. Хаммером - батьком першого, «традиційного» підходу до РБП, який припускає створення нових бізнес-процесів (БП) «з чистого паперу». Автори даної концепції американці - Майкл Хаммер і Джеймс Чампі у книзі «Реінжиніринг корпорації. Маніфест революції у бізнесі» пишуть: «На прохання дати стисле визначення реінжинірингу ми відповідаємо: його суть у тому, щоб розпочати все з початку. До реінжинірингу не належать коригування вже існуючого та поступові зміни, що не торкаються основних структур, або латання окремих дірок в існуючих системах. Реінжиніринг - це відмова від сталих процедур, свіжий погляд на роботу із створення продукту чи послуги і надання цінності клієнту. Реінжиніринг - це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення якості функціонування організації (Хаммер, 1993).

Другий підхід щодо проведення РБП з'явився в результаті аналізу критичних зауважень на адресу методу «чистого паперу». Його автором вважається Томас Девенпорт, який пропонував, перш ніж приступати до проектування нових БП, необхідно вивчити й виразно уявити собі існуючі бізнес-процеси. Витоки концепції реінжинірингу ведуть до теорій управління, розроблених ще в дев'ятнадцятому столітті. Так, Ф.Тейлор запропонував менеджерам використати методи процесного реінжинірингу для якнайкращої розробки процесів організації діяльності або перебудувати такі процеси для оптимізації продуктивності праці. На початку ХХ століття А.Файоль розробив концепцію реінжинірингу - здійснення діяльності відповідно до поставлених задач шляхом отримання оптимальної переваги з усіх доступних ресурсів. Не дивлячись на те, що технологічні ресурси в теперішній час змінилися, вище вказана концепція не втратила свого значення і популярності.

Таким чином, дана категорія використовується вченими і практиками не так вже й багато років, тоді як більшість базових теорій реінжинірингу є значно старіші.

Так, у 1980-х роках у більшості американських організацій було впроваджено систему Тотальної якості (Total Quality), яка сприяла започаткуванню ідеї управління процесами у бізнесі. Більшість методів функціонування системи Тотальної якості змушують по-новому подивитися на сутність виконуваної роботи в організації, на її мету. Досить дієвими у застосуванні даної системи та тими, що відіграють важливу роль у будь-якому масштабному проекті з реінжинірингу бізнес-процесів, стали такі методи як: аналіз процесів (Method for Analyzing Processes, MAP), внутрішньофірмова оцінка діяльності (In-Department Evaluation of Activity, ШЕА), управління якістю процесів (Process Quality Management, PQM) та інші.

Досліджуючи визначення реінжинірингу бізнес-процесів, що наводяться у працях російських та українських вчених, було підмічено у більшості випадків майже повну схожість з працями зарубіжних авторів (табл.1) (Виноградова, 2006).


Таблиця 1.6 - Узагальнення визначень реінжинірингу бізнес-процесівВизначення реінжинірингу бізнес-процесів

Джерела

Роки

1

2

3

Реінжиніринг є фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів із метою досягнення істотних поліпшень у таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування й оперативність

Hammer M. Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution/ M.Hammer, J.Champy - New York: Harper Collins, 1993.- 32 p

1993

Реінжиніринг бізнес-процесів - це спосіб досягнення підприємством радикальних змін у функціонуванні (витрати, тривалість циклу, якість і сервіс), що використовує різні інструменти і технології, що розглядає процес функціонування підприємства не як набір функцій, а як набір взаємозалежних, орієнтованих на клієнта основних бізнес-процесів.

Johansson H. Pendlebury J.,Business process reengineering / H.Johansson, McP.Hugh. // Breakpoint strategies for market dominanct. - John Wiley & sons, Inc. 1993.

1993

Реінжиніринг бізнес-процесів - це швидке і радикальне перепроектування визначальної стратегії підприємства бізнес-процесів і систем та підтримуючих цих бізнес-процесів організаційних структур, з метою оптимізації робочих потоків і підвищення продуктивності підприємства.

Manganelli R.I. The reengineering handbook: A step-by-step guide to business transformation// R.I.Manganelli,M.MKlein-New-York: Amacom, 1994. - P.198.

1994

Реінжиніринг бізнес-процесів - це критичний аналіз і корінне перепроектування існуючих бізнес-процесів для досягнення проривів у продуктивності.

http:|//www.brint.com/papers/bpr.htm (Йоген Махолтра Редизайн бизнес -процессов: обзор, 1996)

1996

Продовження табл. 1.61

2

3

Реінжиніринг бізнес-процесів - це кардинальна і революційна перебудова бізнес-процесів компанії, що супроводжується переходом на нові принципи побудови організації.

Попов Е. Реинжиниринг бизнес-процесс и информационные технологии / Е.Попов, М.Шапот //Открытые системы.-1996.янв.

1996

Реінжиніринг бізнес-процесів - це створення досконало нових і більш ефективних бізнес-процесів, не враховуючи того, що було раніше.

Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / М.Робсон, Ф.Уллах-М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.-224с.

1997

Реінжиніринг бізнес-процесів - це систематичний, організований підхід до досягнення кардинальних вимірювальних змін в ефективності, шляхом фундаментального перегляду, переосмислення і перепроектування бізнес-процесів, що використовуються підприємством для виконання своєї місії.

http:// www.dtic.mil/c3i bpred/5536.htm/seetion 1 (Библиотека электрон-ного колледжа – Инновации процессов, 1997).

1997

Реінжиніринг бізнес-процесів - це швидке і радикальне реконструювання стратегічних процедур виробничого характеру з метою оптимізації робочих потоків і продуктивності.

Патюрель Р. Создание сетевых организацион-ных структур // Проблемы теории и практики управления.- 1997. -№3.

1997

Під бізнес-реінжинірингом будемо розуміти широкий підхід, що припускає здійснення змін на підприємстві, призначених для підвищення ефективності виробництва і швидкості реакції підприємства на зміни ринку (вимог споживачів, дій конкурентів тощо).

Зиндер Е. Умер или не умер BPR? // Computerworld Россия. – 1998.- №34 (147).


1998


Продовження табл. 1.6

1

2

3

Реінжиніринг - процес оздоровлення підприємств, фірм, компаній за допомогою підйому інжинірингу на більш високий рівень

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. - 895 с.

1999

Реінжиніринг бізнес-процесів (РБП) - один із найскладніших етапів у підвищенні конкурентоспроможності компанії, доведенні її до рівня саморегульованої організації в умовах динамічного ринку.

Щегельська О. Реінжиніринг бізнес-процесів - необхідність в умовах динамічного ринку // Управление компанией.- №1-2, січень 1999 р.

1999

Реінжиніринг бізнес-процесів - новий науково-практичний напрямок, що виник на стику двох різних сфер діяльності: управління та інформатизації... фундаментальне перепроектування бізнес-процесів компанії для досягнення значних поліпшень основних актуальних показників її діяльності: вартість, якість, послуги тощо

Колесников С. Зарисовки с натуры на тему бизнес-процесс реинжиниринга в России // CONSALTING.RU - №15.-16.02.1999

1999

Метод кардинальної перебудови бізнес-процесів з метою досягнення якісно іншого, більш високого рівня показників виробничо-господарської діяльності підприємства.

Мазур И.И. и др. Рееструктуризация предприятий и компаний. Справ.пос./ М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.

2000

Рушійною силою реінжинірингу є розуміння потреб клієнта компанії, тобто погляд на компанію з позиції клієнта. Таким чином, реінжиніринг, торкаючись таких глибоких аспектів життєдіяльності організації, передбачає в тому числі і зміни системи оцінки, мотивації і заохочення персоналу

Черненко М. Реінжиніринг і псевдореінжиніринг // Рынок капитала. – 2000. - № 21.- С.41-49.


2000

Продовження табл. 1.61

2

3

Реінжиніринг – це цілісне і системне моделювання і кардинальна реорганізація матеріальних, фінансових і інформаційних потоків, у результаті чого спрощується організаційна структура підприємства, перерозподіляється і мінімізується використання різних ресурсів, скорочуються терміни реалізації потреб клієнтів, підвищується якість їхнього обслуговування.

Кондратьев В.В., Краснова В.Б.Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 6 – М.: Инфра-М, 2000

2000

Реінжиніринг бізнес-процесів означає, по суті, рішучу, стрімку і глибоку «проривну» перебудову основ внутріфірмової організації та управління.

Шейн Л. Реинжиниринг бизнес-процессов: модное лекарство? //Управление компанией. - 2002. -№6.-С.68-76.

2002

Логічна [сутність] - реінжиніринг як інструмент підготовки нової структурованої форми управління підприємством (програми) з використанням методик і теоретичних викладень інформаційних технологій у її проектуванні. Фізична - реінжиніринг як інструмент розчленовування єдиного тіла підприємства на самостійно функціонуючі ділянки, що вимагають прийняття рішень лише при зміні параметрів на вході і виході процесів.

Гиматов М. Пирамида сущностей реинжиниринга.

E-xecutive.ru


2003

Реінжиніринг бізнес-процесів - це науково-практичний підхід до здійснення кардинальних змін бізнес-процесів підприємства з метою значного підвищення рівня його конкурентоспроможності.

Виноградова О.В. Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія [дисертація] – Донецьк: ДонТЕУ, 2006. – 437 с.

2006

Увагу також заслуговує визначена Таранюком Л.М. порівняльна характеристика визначень категорії «реінжиніринг», яка наведена у табл.1.7 (Таранюк Л.М., 2009).


Таблиця 1.7 - Порівняльна характеристика визначень категорії «реінжиніринг»Автор

Переваги визначення

Недоліки визначення

1

2

3

4

1

Хаммер М.

Ув’язує в єдине ціле витрати, якість, рівень обслуговування

РБП необхідно починати з «чистого листа»

2

Йохансон Н., Пендлебури Ж.

Розгляд РБП як набору взаємозалежних, орієнтованих на клієнта основних бізнес-процесів

Поняття не враховує функціональні аспекти

3

Мазур І.І.

Визначає підвищення якісних показників

Не уточнюється перебудова бізнес-процесів

4

Манганелі Р.

Враховує стратегічне планування діяльності

Локально підходить до результативності, вивчаючи лише організаційну складову трудового потенціалу

5

Попов Е.

Визначення включає революційну перебудову

Не уточнюються нові принципи побудови організації

6

Борисов А.Б.

Існує інжиніринговий інструментарій

Немає чіткого пояснення підвищення рівня інжинірингу

7


Йоген Махолтра

У тлумачення включається критичний аналіз стану підприємства

Перепроектування існуючих бізнес-процесів лише для підвищення продуктивності виробництва

8

Робсон М.

Акцентується увага новим бізнес-процесам

Не відображається в тлумаченні, які ж саме бізнес-процеси спонукали до проведення реінжинірингу

9

Патюрель Р.

Розглядається реконструювання стратегічних процедур виробничого характеру

Перепроектування лише стосується процесно-орієнтованого підходу виробничої сфери

10

Зіндер Е.

Розглядається широкий підхід, що припускає здійснення змін на підприємстві

Тлумачення не уточнює, що саме включається до швидкості реакції підприємства на зміни ринку

11

Щегельська О.

Відзначається саморегульованість організації як результат РБП

Не висвітлюються елементи конкурентного середовища, що спонукають до РБП

12

Колесников С.

Тлумачення містить в собі науково-практичний напрямок

Обмеженість в основних актуальних показників діяльності: вартість, якість, послуги

Продовження табл. 1.71

2

3

4

13

Кондратьев В.В.,

Краснова В.Б.Розглядається в контексті системного моделювання бізнес-процесів

Не враховує транспортні, ресурсні потоки, людські ресурси

14

Черненко М.

Розглядається вплив споживача при проведенні РБП

Не містить витратний підхід до проведення РБП

15

Шейн Л.

У понятті акцентується увага на перебудові основ внутріфірмової організації та управління

Немає пояснення у визначенні «проривної» перебудови. У чому вона полягає?

16

Гіматов М.

Включає різні сутності РБП

Не висвітлює взаємозв’язок між сутностями РБП

17

Виноградова О.В.

Визначає РБП як науково - практичний підхід

Не конкретизований рівень конкурентоспро-можності

У цілому після аналізу вже відомих понять реінжинірингу бізнес-процесів доцільно дати авторське бачення поняття реінжинірингу, яке, на відміну від існуючих, конкретизує елементи складових організаційно-економічного механізму діяльності підприємства, в якому здійснюється перепроектування бізнес-процесів підприємства.Реінжиніринг – це спосіб кардинальної перебудови бізнес-процесів у компанії, який протікає з кардинальними якісними змінами в діяльності конкретного підприємства, які відзначаються стрибкоподібним перепроектуванням елементів фінансової, виробничої, маркетингової, логістичної, ресурсної, кадрової, інформаційної, екологічної складових організаційно-економічного механізму підприємства і включають адаптацію підприємства до змінюючого ринкового середовища (Таранюк Л.М., 2009).
1.3 Етапи проведення реінжинірингу бізнес-процесів та його учасники
Реінжиніринг бізнес-процесів передбачає п'ять етапів реалізації:

Перший етап - підготовчий. Перш ніж обрати конкретну стратегію змін, вищому керівництву потрібно ретельно перевірити всі ресурси компанії, які є в наявності і відібрати саме ті, які будуть задіяні учасниками для того, щоб проводити докорінні зміни. Даний етап передбачає підготовку та ухвалення рішення про початок процесу змін. Повинна бути зроблена заява керівництва про необхідність реалізації проекту змін з ґрунтовним поясненням персоналу причин майбутніх перетворень. До того ж вищому керівництву необхідно повідомити як працівникам так і клієнтам, постачальникам і зацікавленим особам про доцільність застосування жорстких, можливо, непопулярних заходів в даному процесі. Разом з тим потрібно доводити працівникам і про корисність змін як на підготовчому етапі так і на кожній стадії процесу реінжинірингу.

Другим етапом реінжинірингу є стратегічне планування. Вище керівництво має визначити основну мету, задачі реінжинірингу і сформувати керівний комітет, який відбиратиме найкращі інноваційні проекти. Ця група відіграватиме роль організатора процесу реінжинірингу. Комітет відповідатиме за формування внутрішніх робочих груп (реінжинірингових команд) для проведення аналізу реалізації реінжинірингового процесу, розробку рекомендацій щодо перепроектування і реструктурування. Вище керівництво разом з керівним комітетом повинні визначити пріоритетні напрямки і послідовність процедур реінжинірингу, спираючись на існуючі і прогнозуючи майбутні потреби споживачів.

Після обирання найкращої альтернативи проекту реінжинірингу необхідно визначити пріоритетний стратегічний напрямок. Передбачається пояснення того, як буде відбуватися: перебіг бізнес-процесів організації в майбутньому, наскільки вони будуть ефективні; визначення основних ціннісних орієнтирів діяльності; задоволення потреб як наявних так і потенційних споживачів і клієнтів і т.д.

Формування керівного комітету, внутрішніх робочих груп має відбуватися на професійній основі, із застосуванням наукових критеріїв оцінки їх професійної придатності. Основними критеріями відбору є знання, професіоналізм і готовність виконувати роль інноваторів.

Розмір групи може бути різним (залежно від масштабності, ступеню інноваційності проекту) від 6 до 8 або від 10 до 25 чоловік.

Третій етап реінжинірингу - це перепроектування процесів. Перепроектування процесів складається із трьох стадій: відслідковування того, які види діяльності мають виконуватися, ким, в який термін, які рішення приймаються щодо кінцевого отримання продукту або послуги клієнтом; оцінки споживачів і посередників і передбачення наслідків перебігу процесів. Наслідками проходження стадії відслідковування є отримання таких даних, як: якісність рівня послуг чи продукції, часовий термін, продуктивність праці і витрати. Наступною стадією перепроектування є аналіз того, як змінюється клієнт і його потреби. Таку інформацію можна отримати при безпосередньому спілкуванні зі споживачами (опитування). Доцільно щільно дослідити середовище, в якому існує споживач, застосувавши сучасні маркетингові методики щодо сегментування ринку тощо. Необхідно з’ясувати та узгодити як динаміку ринку так і потреби споживачів. Вимоги останніх мають бути описані певними інструментами виміру. Далі напрацьовуються альтернативи із проектних ідей і проектних рішень і за допомогою групових методів прийняття рішень обираються найкращі варіанти проектних концепцій. Останньою стадією перепроектування є прогнозування перебігу процесів. Після оцінки і обирання найкращого (ідеального) варіанту перебігу процесу має бути представлена інформація про можливість абсолютного задоволення потреб споживачів і про те, в якій мірі забезпечуватиметься конкурентоспроможності всієї організації. Таке прогнозування передбачає визначення переліку основних внутрішніх процесів, особливості використання ресурсного потенціалу, досягання певного рівня продуктивності праці тощо. Вище вказані характеристики мають забезпечувати ефективність реалізації всіх новітніх бізнес-процесів, які мають відбуватися в організації. До того ж доцільно визначати якісні характеристики процесів, які необхідні для того, щоб сприяти задоволенню потреби і очікувань споживачів товарів чи послуг. Нове перепроектування повинно базуватися на інноваційних технологіях, вдалому керуванні ресурсним потенціалом, сучасних підходах щодо навчання та перенавчання персоналу організації. Розробка перепроектування процесів повинна бути оформлена документально, затверджена і протестована.

На четвертому етапі відбувається передача керівним комітетом і реінжиніринговою командою повноважень команді з реалізації проекту, тобто вищим менеджерам організації. Якщо перепроектування є досить складним, то має передбачатися створення спеціальної команди для реалізації переходу до змін. На даному етапі найбільш складним завданням є вирішення проблеми щодо подолання стресовості персоналу спричиненої перепроектуванням процесів та його наслідками. Команда з реалізації переходу до змін повинна згладити наслідки стресу. Четвертий етап закінчується складанням формального плану з визначенням бюджету, що є останнім кроком у втіленні в життя реінжинірингу бізнес-процесів.

У загальному вигляді алгоритм реінжинірингу підприємства представлений на рисунку 1.6

Реалізація проектів реінжинірингу бізнес-процесів забезпечує здобуття таких основних переваг:

- вирішується проблема подолання неузгодженості або протиріч між цілями діяльності різних функціональних підрозділів;

- робота виконавців стає багатоплановою, відбувається зростання її розмаїтості, що само по собі може стати значним фактором мотивації його праці;

- замість надмірно контрольованого виконання завдань працівники здобудуть самостійність щодо прийняття рішень і обирання своїх можливих варіантів досягнення цілей;

- з`являється можливість у виконавців діяти за власною ініціативою в рамках своїх значно розширених повноважень;

- змінюються вимоги до підготовки працівників: від короткострокових курсів до професійної освіти;

- у зв'язку з багатоплановістю і змінюваністю робіт перебудованих процесів підприємству необхідно піклуватися не тільки про проведення курсів, ціль яких навчити, як виконувати деяку роботу або як управляти окремою ситуацією, але і про безперервну і широку освіту своїх працівників;

- змінюються критерії оцінки ефективності роботи, її оплати: від оцінки діяльності до оцінки результату;

- підприємство має виміряти ефективність роботи, стимулювати її відповідно до отриманого результату;

- відбудеться зміна критеріїв просування на посаді: від ефективності виконання роботи до здатності виконувати роботу;

- відбудеться зміна функції менеджерів: від контролюючих до тренерських (консультаційних);

- організаційна структура нового підприємства стає більш плескатою, що сприятиме усуванню великої кількість рівнів управління, дещо зміниться реалізація адміністративних функцій;

- зменшення рівнів управління наближає керівництво до безпосереднього контакту іх з виконавцями та споживачами (клієнтами).Рис.1.5 Алгоритм реінжинірингу підприємстваКаталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка