Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингу


Види ефектів маркетингової діяльності промислових підприємствСкачати 12.52 Mb.
Сторінка69/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
#388
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   159
3.2 Види ефектів маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах трансформації.
Ринкова діяльність підприємств неможлива без ефективного функціонування, яке визначається певним балансом між необхідними й економічно доцільними витратами. При цьому для отримання об’єктивної оцінки потрібно точно обрахувати всі види результатів, тобто ефектів.

Ефект - це емпірично встановлені короткострокові наслідки конкретних практичних дій (Арланцев А. В., 2001). У загальному вигляді під ефектом розуміють досягнутий результат у матеріальному, грошовому, соціальному вираженні (Райзберг Б. А., 2001), який обчислюється як різниця між величиною умовного результату й повними витратами на реалізацію заходів для досягнення цього результату. Вирізняють показники ефекту за певний період і за рік. Визначення тривалості періоду залежить від (Гринев В. Ф., 2001): терміну дії кампанії (акції), ступеня достовірності інформації, певних вимог (наприклад, виробника).

Фатхутдінов Р.А. (Фатхутдинов Р.А., 2000) вирізняє економічний результат реалізації товару у виробника, який виявляється після його продажу, у споживача - після купівлі і в процесі використання товару.

Науковці, залежно від витрат, що враховуються, та особливостей отримуваних результатів, виокремлюють різні види ефектів.

Так, Гриньов В.Ф. (Гринев В. Ф., 2001) виокремлює:


 • економічний (вартісні показники);

 • науково-технічний (корисність, надійність);

 • фінансовий (фінансові показники);

 • ресурсний (споживання певного виду ресурсу);

 • соціальний (соціальні результати);

 • екологічний (шум, випромінення тощо).

Фатхутдінов Р.А. (Фатхутдинов Р.А., 2000) при розгляді видів отримуваних ефектів від реалізації конкурентної переваги виділяє:
1 Науково-технічний;

2 Екологічний;

3 Соціальний;

4 Економічний.

Мельник Л.Г. (Мельник Л.Г., 2004), крім економічного, виокремлює ще такі види ефектів: • соціально-економічний;

 • еколого-економічний.

На наш погляд, вони є різновидами економічного ефекту, адже в їх основі лежить витратний метод розрахунку економічних показників.

Розрізняють ще: маркетинговий, інноваційний, інформаційний, синергічний ефекти.

Розглянемо кожний із означених видів ефекту, їх визначення, складові розрахунку та можливі приклади застосування (табл. 1).
Таблиця 3.6 - Види ефектів


Вид ефекту

Визначення

Можливі складові розрахунку

Приклади

1

2

3

4

Економічний (Мельник, 2004)

Виражений у вартіс-ній (грошовій) формі результат будь-яких дій (зокрема, госпо-дарських заходів)

Дохід: надходження від реалізації продукції.

Витрати: повні витрати на реалізацію заходівЗбільшення обсягів додатково виробленої продукції, доходу, прибутку

Науково-технічний (Фатхутдинов Р.А., 2000)

Результат, отримуваний завдяки технічним особливостям виробів (корисності, надійності і т.ін.)

Скорочення витрат і термінів виконання НДДКР і експериментальних робіт; витрат на виготовлення дослідних зразків і макетів, на їх випробування і доведення.

Збільшення витрат на пошук додаткової інформації, на складання типових технологічних процесівПобутова техніка BOCH завдяки надійності має більший сегмент ринку на Україні

Продовження табл.3.61

2

3

4

Фінансовий

Результат від здійснення фінансових операцій

Дохід: додаткові фінансові кошти.

Витрати: вкладені фінансові коштиДивіденди від цінних паперів

Соціальний

Результат, отримуваний завдяки соціальній взаємодії шляхом задоволення потреб конкретної спільноти споживачів

Дохід: зменшення надзвичайних ситуацій, негативних соціальних показників і т.п., що сприяє економії бюджетних коштів.

Витрати: на реалізацію заходівЗвернення МНС до населення сприяє зменшенню НС

Ресурсний

Результат

від застосування певних видів ресурсівВитрати: менша вартість ресурсів при аналогічному доході

Меблі з натуральної деревини і з сучасних штучних матеріалів

Екологічний

Результат, отримуваний завдяки заходам, які сприяють покращанню екологічної ситуації

Дохід: додаткові надходження завдяки поліпшенню здоров’я населення.

Витрати: на реалізацію заходівПриріст націона-льного доходу

завдяки зниженню захворював-ності, смертності, виробничого травматизму, підвищенню середньої тривалості життя тощоПродовження табл. 3.6


1

2

3

4

Інформаційний

Результат від передачі інформації потенційним споживачам у зручний для них спосіб

Дохід: надходження від продажу інформації.

Витрати: повні витрати на реалізацію заходівСПАМ

Маркетинговий

Виражений у вартісних, натуральних та відносних показниках результат від проведення маркетингових заходів

Дохід: надходження від додатково реалізованої продукції.

Витрати: повні витрати на реалізацію заходівПокращання іміджу підприємства, підвищення лояльності споживачів до продукції підприємства

Інноваційний

Результат від впровадження інноваційних розробок

Дохід: надходження від реалізації продукції.

Витрати: на інноваційну діяльністьТВ+ПК з плескатим монітором (нині продається лише в Японії)

Синергічний ефект маркетингових комунікацій

Відмінний від сумарного результат, який виникає за рахунок несуперечливого сполучення інструментів маркетингових комунікацій

Додатковий дохід від реалізації продукції.

Коефіцієнти посилення/зменшення взаємодії інструментів.

Показники взаємоузгодження дії інструментів


Збільшення обсягів реалізації при послідовному застосуванні реклами і стимулювання збуту для споживачів

Від застосування маркетингових заходів на промислових підприємствах залежно від мети можуть бути отримані різні види результатів: як комерційні, так і некомерційні; як одночасно, так і послідовно, які у схематичному вигляді зображені на рис. 3.1.
Рис. 3.1. Види маркетингових результатів промислових підприємств


Промислові підприємства мають на меті отримання комерційних результатів, для суспільства більш важливими є некомерційні, а одним із варіантів узгодження інтересів товаровиробників і населення, на наш погляд, є реалізація цілей різних суб’єктів завдяки можливості їх поєднання і одночасного досягнення. Окремі цілі є подібними для різних рівнів прийняття рішень, а отже, і отримувані результати вирізняються лише масштабами (табл. 3.7).

Таким чином, для досягнення певних маркетингових цілей (наприклад, некомерційних) можна виділяти лише кошти суб’єктів певного рівня (при цьому відбувається економія бюджетів інших рівнів) чи, навпаки, кошти з бюджетів усіх рівнів внести пропорційно або делегувати повноваження одному із рівнів (наприклад, податок на рекламу алкоголю і тютюну з товаровиробників може бути витрачений на соціальну рекламу).

Маркетинговий ефект можна деталізувати. Так, при застосуванні різних інструментів маркетингових комунікацій можна враховувати як специфічні, так і загальновживані види ефектів (табл. 3.8).

Таблиця 3.7 - Види результатів від застосування маркетингових заходів, отримуваних на різних рівнях
Види мар-кетингових результатів

Рівні

Державний

Регіональний

Муніципа-льний

Суб’єкти господарю-вання

Комерційні

Приріст на-ціонального доходу

Збільшення обсягів реалізації продукції

Розвиток інфраструктури

Збільшення доходу

Збільшення надходжень до бюджету

Збільшення прибутку

Збільшення привабливості для інвесторів

Розвиток міст, регіонівСтворення бренда

Формування, посилення лояльності споживачів

Збільшення поінформованості інвесторів

Збільшення

поінформо-ваності споживачівРозвиток та активізація різних видів бізнесу

Створення/підсилення/покращання позитивного іміджу

Некомер-ційні

Економія певних видів ресурсів (наприклад, невідтворюваних)

Поліпшення екологічної ситуації

Поліпшення

іміджу


підприємства

Формування гарного психологічного клімату населення

Покращення якості життя населення

Підвищення культурного рівня населення

Покращення демографічних показників

Збереження історичних об’єктів

Таблиця 3.8 - Види ефектів, отримуваних при застосуванні різних інструментів маркетингових комунікацій

Інструменти

маркетингових

комунікацій


Види ефектів

специфічні

однакові для всіх

інструментівСтимулювання збуту

 • соціальний

 • маркетинговий;

 • економічний;

 • синергічний;

 • інформаційний;

 • інноваційний

Реклама

 • ресурсний;

 • соціальний;

 • екологічний

Прямий маркетинг

 • науково-технічний;

 • соціальний;

 • екологічний

PR

 • соціальний;

 • екологічний;

Персональний продаж

 • ресурсний

Розглнемо піраміду показників ефекту (рис.3.2).Рис. 3.2 Піраміда показників ефекту


Маркетинговий ефект, на наш погляд, залежно від цілей, заходів і рівня прийняття рішень може розраховуватися на різних рівнях.

На національному рівні як:

  • приріст національного доходу;

  • покращання іміджу держави на міжнародному рівні;

  • збільшення привабливості для іноземних інвесторів;

  • покращання демографічних показників;

  • покращення якості життя населення в країні;

  • поліпшення екологічної ситуації в країні;

  • розвиток різних видів бізнесу;

  • покращення інфраструктури.

  • збереження історичних об’єктів;

  • поява та розвиток нових видів господарської діяльності;

  • формування гарного психологічного клімату населення;

  • збереження суспільного спокою (у разі необхідності).

На регіональному рівні як:

  • зростання іміджу регіону, популяризація території;

  • зростання інвестицій в економіку регіону;

  • покращення лояльності населення;

  • зменшення кількості економічних порушень через створення сприятливої атмосфери для розвитку регіонального бізнесу;

  • зниження кількості правопорушень серед молоді через створення атмосфери соціального осуду і небайдужості до проблем підлітків та завантаження молоді роботою;

  • покращення якості життя населення в регіоні;

  • збільшення надходжень до бюджету регіону (області, автономії);

  • розвиток та активізація різних видів бізнесу в регіоні;

  • поліпшення екологічної ситуації в регіоні;

  • заспокоєння (у разі потреби) населення;

  • формування гарного психологічного клімату місцевого населення й т.д.

На муніципальному рівні як:

  • збільшення надходжень до бюджету міста;

  • покращення якості життя населення в місті;

  • розвиток інфраструктури в місті;

  • створення /зміцнення позитивного іміджу міста;

  • поліпшення екологічної ситуації в місті тощо.

На рівні підприємства як:

  • збільшення обсягів реалізації продукції;

  • збільшення доходу;

  • збільшення прибутку;

  • формування/посилення лояльності споживачів;

  • створення бренда;

  • створення/підсилення/покращення іміджу .

Наведений перелік можливих отримуваних результатів на різних рівнях доводить, що переважна їх більшість при розрахунку маркетингового ефекту залежить прямо чи опосередковано від маркетингової політики комунікацій. Все, що стосується іміджу, брендів, лояльності населення, психологічного клімату і т.п. - є результатом комунікаційного впливу і переважно не може бути розрахованим у вартісному вираженні; а все, що стосується збільшення обсягів реалізації продукції, надходжень до бюджетів то-що - опосередковано є наслідком маркетингових комунікаційних зусиль (і не лише їх), і це, на наш погляд, потрібно враховувати при обчисленні та аналізі ефективності маркетингової діяльності.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка