Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка8/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
#388
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   159

Дієвий організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств з урахуванням екологічного фактора, обумовлений сучасним станом навколишнього природного середовища та ринковими умовами господарювання, схематично можна представити як сукупність програмно-координаційних, фінансово-економічних, організаційно-економічних і правових форм, методів, принципів, інструментів та важелів, які застосовуються в практиці господарювання.

У теорії і практиці управління методи дії на об’єкт прийнято поділяти на: правові, адміністративні, фінансово-економічні і соціально-психологічні. Ці методи, як правило, застосовуються одночасно в тому або іншому поєднанні.

Правові методи мають відповідне інституціональне забезпечення й охоплюють цивільне і процесуальне право, державний арбітраж тощо. Правове регулювання здійснюється на основі господарського законодавства через систему встановлюваних ним норм та правил.

Соціально-психологічні методи повинні бути орієнтовані на формування визначеної ідеології, типу менталітету громадян України і суспільства в цілому за допомогою існуючих державних інститутів.

При проведенні реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств виявляються більш задіяними адміністративні і економічні методи.

Адміністративні методи реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств передбачають дію на об'єкт за допомогою регламентації, нормування, інструктажу і інформування. Адміністративні методи юридично визначають господарську суб’єктність господарської діяльності, регламентують форми власності майна і результатів діяльності, а також механізм вирішення конфліктних соціально-економічних ситуацій у судовому порядку. Регламентація здійснюється за допомогою законів, ухвал, указів, положень, що створюють правову базу для реалізації стратегії реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. Нормування реалізується через державні стандарти, сертифікати якості, норми і нормативи вмісту шкідливих речовин у кінцевій продукції, вимоги екологічності до техніки і технологій, за допомогою різних інструкцій, правил, вимог, що дозволяють регламентувати дії виробників із забезпечення належної якості та екологічності продукції, що випускається, і просування її на ринку. Адміністративна дія базується на законодавчих або адміністративних обмеженнях і не пов’язана з вартісними факторами. Економічні ж методи - це методи непрямої дії, вигідні умови, що створюються економічно, з одного боку, для підприємств, що розробляють і виготовляють, наприклад, екологічно чисту продукцію, техніку, технології, а з іншого - для підприємств і населення, що їх споживають. Державні органи влади через законодавчу і нормативну базу можуть впливати на суб’єкти господарювання, спонукаючи їх використовувати екологічну продукцію.

Фінансово-економічні методи реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств визначають поведінку підприємства за допомогою дії на його економічні інтереси. Ці методи реалізуються в двох напрямах: шляхом використання елементів зовнішнього економічного середовища, створеного на державному рівні (системи оподаткування, платного природокористування, амортизаційної політики), або за допомогою економічних важелів і стимулів, таких, як фінансування, кредитування, ціноутворення, економічні санкції, пільги, субсидії, компенсації. Економічні методи реалізуються в системі реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств наданням кредитів і дотацій, здійсненням податкової політики та інших фінансово-економічних операцій регулюючого характеру.

До прямого економічного регулювання відносяться різноманітні форми цільового фінансування територій, підприємств, галузей – це субвенції або прямі субсидії, що включають різного роду дотації, допомоги, доплати зі спеціальних бюджетних і позабюджетних фондів різних рівнів (загальнонаціональних, регіональних, місцевих). Сюди ж відносяться пільгові кредити. До «непрямих форм» економічного регулювання відноситься проведена державою політика в області кредитно-фінансових, валютних, зовнішньоекономічних (у тому числі митних) відносин, податкових систем, майна, що підлягає амортизації, та ін. Таким чином, держава, використовуючи економічні інтереси і стимули, впливає на економічну поведінку суб’єктів господарювання, що виступають в якості виробників і споживачів. Тобто непрямі форми економічного регулювання впливають на виробництво і споживання опосередковано, автоматично, носять безадресний характер. Використовуючи дані економічні інструменти, підприємство регулює відносини в області реструктуризації бізнесу з суб’єктами господарювання, що представляють зовнішнє мікросередовище.

До зовнішнього мікросередовища підприємства належать: постачальники сировинних, матеріальних, енергетичних, технічних ресурсів із заданими екологічними характеристиками; посередники, що надають послуги з просування і реалізації екологічно чистої продукції; споживачі продукції виробничого і невиробничого призначення з покращеними екологічними властивостями; організації-конкуренти з питань сегментації, позиціонування, регулювання пропозиції і попиту на ринку екологічної продукції; банки, фінансово-кредитні і страхові установи, що здійснюють кредитування і страхування інвестиційних проектів з екологізації виробництва і випуску екологічно чистої продукції; виконавчі органи влади державного, регіонального і місцевого рівнів управління.

З метою аналізу ефективності використання економічних методів реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств пропонується класифікувати їх за рядом ознак. Залежно від об’єкта дії дані методи можна розділити на дві групи: методи зовнішньої дії і методи внутрішньої дії.

На нашу думку, можна виділити наступні фінансово-економічні інструменти фінансування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств, що стимулюють розроблення і виробництво екологічно чистої продукції на підприємстві (табл. 1.10).

При реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств і стимулюванні попиту на екологічно чисту продукцію, сировину, матеріали, енергетичні ресурси, екологічні види машин і устаткування, ресурсозберігаючі і маловідходні технології підприємство-виробник є суб’єктом управління і застосовує відповідні економічні методи зовнішньої дії.

Ці методи реалізуються за допомогою здійснення: цінової політики; комунікацій і реклами; способів збуту, розподілу і торгівлі. За допомогою цих інструментів підприємство вступає в контакт із покупцями, продавцями і споживачами екологічної продукції. Тому економічні методи стимулювання попиту повинні бути орієнтовані на ці інструменти. Так, наприклад, у взаємовідносинах підприємства-виробника екологічно чистої продукції з підприємствами-споживачами стимулювання зростання виробництва та її реалізації може бути забезпечене такими економічними інструментами, як попередня оплата екологічно чистої продукції, пільгове надання початкової сировини і матеріалів для виробництва екологічно чистої продукції, а також спільне фінансування інвестиційних проектів з екологізації виробництва, виробленої продукції. Перші два напрями дозволяють підприємству заощадити власні оборотні кошти, уникнути залучення дорогого банківського кредиту. Зміст реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств також залежить від виду маркетингу - маркетинг товарів широкого споживання і маркетинг товарів виробничо-технічного призначення. Характер стимулювання попиту визначається етапами життєвого циклу товару - виведення на ринок, етап зростання, насичення ринку, занепад. З метою стимулювання попиту підприємство може вибрати одну з найбільш ефективних стратегій ціноутворення, що дозволяє максимізувати прибуток від збуту екологічної продукції впродовж всього її життєвого циклу.

Так, наприклад, найбільшого результату щодо збільшення попиту і відповідно збуту екологічно чистої продукції можна досягти, застосовуючи комплекс маркетингових комунікацій: рекламу, інструменти стимулювання збуту, пропаганду, особисті продажі. У організаційно-економічному механізмі реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств з урахуванням екологічного фактору найбільший інтерес становлять інструменти стимулювання збуту: розповсюдження зразків екологічно чистого товару безкоштовно на пробу; упаковка за пільговою ціною, тобто один із виробів в упаковці надається безкоштовно; упаковка-комплект, при якій до екологічно чистого товару пропонується супутній товар, що має попит; премія при упаковці, коли пропонується безкоштовно, як заохочення, одиниця товару за купівлю екологічно чистого товару.

До економічних інструментів реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств з урахуванням екологічного фактора, які побічно впливають на господарську діяльність, можна віднести: систему платного природокористування, економічне стимулювання раціонального природокористування, економічну відповідальність за екологічні правопорушення і збиток навколишньому природному середовищу, а також програмно-цільове планування в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища. Включення в систему платного природокористування плати за викиди, розміщення токсичних відходів у навколишньому середовищі в межах і понад встановлені ліміти спонукають підприємства-забруднювачі використовувати сировину, матеріали, паливо з низьким змістом шкідливих речовин, застосовувати технології з малим утворенням відходів, вводити в технологію очисне устаткування і контролюючі пристрої, що в сукупності формує попит на ці види продукції.
Таблиця 1.10 Коротка характеристика фінансово-економічних інструментів фінансування реінжинірингу бізнес-процесів

Область застосування

Суть методу

1

2

Оподаткування підприємств

Встановлення пільг при оподаткуванні прибутків, отриманих від реалізації екологічно чистої продукції кінцевого призначення, а також екологічних видів палива, устаткування, технологій

Виключення з прибутку оподаткування витрат, пов'язаних з розробкою і освоєнням виробництва екологічно чистої продукції

Введення підвищених ставок оподаткування прибутків, отриманих від реалізації продукції, яка не відповідає вимогам екологічності

Введення податкових пільг при непрямому оподаткуванні екологічно чистої продукції, зокрема, податку на додану вартість, акцизному збору

Планування і розробки цільових

програм


Розміщення державних замовлень на постачання екологічно чистої продукції для загальнодержавних потреб – гарантія збуту продукції, отримання виручки і планованого прибутку

Включення даного підприємства в державні, галузеві, регіональні цільові програми по розробці екологічно чистої продукції, техніки і технологій – гарантія цільового фінансування планових витрат з бюджетних коштів, що дозволяє забезпечити освоєння виробництва відповідних видів продукції при економії власних засобів

Фінансово-кредитні відносини

Надання пільгових кредитів цільового призначення для фінансування науково-дослідних робіт з розробки й освоєння екологічно чистої продукції

Часткове субсидування виробництва екологічно чистої продукції з метою компенсації підвищених витрат

Продовження табл. 1.10

1

2
Формування на підприємстві фонду екологізації виробництва зі встановленням джерел його фінансування

Ціноутво-рення

Встановлення надбавок і знижок до цін на товари, що враховують ступінь екологічності продукції

Введення диференційованих, залежно від рівня екологічності, нормативів рентабельності на продукцію, що випускається, з метою обмеження її ціни

Включення в ціну спеціального непрямого податку, що сприяє обмеженню виробництва екологічно шкідливої продукції (низька ціна для виробника) і її споживання (висока ціна для споживача)

Митне регулю-вання

Нетарифне регулювання – це комплекс заходів обмежено-заборонного порядку, що перешкоджають проникненню іноземних товарів на внутрішній ринок країни. Нетарифні обмеження є заходами прихованого протекціонізму. На думку спеціалістів, у зовнішній торгівлі використовуються понад 50 таких заходів і можуть здійснюватися як через адміністративні, так і фінансові інструменти регулювання

Тарифне регулювання – класичним засобом регулювання зовнішньої торгівлі є митні тарифи, які за характером впливу відносяться до економічних регуляторів. Митний тариф являє собою систематизований перелік (зведення) митних ставок, які визначають розмір сплати по експортних та імпортних товарах, тобто мита. Так, наприклад, ГАТТ/ВТО не забороняє захист національної економіки. Згідно з принципами ГАТТ/ВТО захист повинен будуватися в цілому на митних тарифах, а не на інших комерційних заходах. Мета цього правила – чітке визначення об'єму захисту і зведення до мінімуму пов'язаного з ним захисту торгівлі. Митно-тарифне регулювання виконує основні функції: захист вітчизняних товарів від іноземної конкуренції та поповнення державного бюджету

Підвищеному попиту сприяють створення місцевих ринків купівлі-продажу прав на забруднення; система економічного стимулювання раціонального природокористування, що підвищує пільгове і підвищене оподаткування, пільгове кредитування і субсидування природоохоронних проектів, прискорену амортизацію основних фондів природоохоронного призначення і т.д. Введення економічної відповідальності за екологічні правопорушення і збиток навколишньому середовищу спонукає підприємства до здійснення превентивних природоохоронних заходів. Попит на екологічно чисті технології і устаткування підвищується при внесенні підприємств як виконавців у державні, галузеві, регіональні програми з охорони довкілля.

Окрім зовнішніх методів стимулювання реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств, підприємство використовує внутрішні методи економічної дії. У даному випадку підприємство виступає як суб’єкт дії, а трудовий колектив і окремі виконавці - об’єктами дії. Відносини між підприємством і трудовим колективом у сфері реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств реалізуються за допомогою наступних економічних методів: матеріальне стимулювання процесів розроблення, освоєння виробництва, випуску екологічної продукції і її збуту з використанням диференційованих тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок, премій; участь в прибутках, отриманих від реалізації екологічної продукції, у формі дивідендів, цільового преміювання, встановлення пільг із соціальних потреб; використання системи внутрішнього господарського розрахунку, що дозволяє стимулювати економію природних ресурсів, зниження собівартості, підвищення рентабельності і збільшення обсягів виробництва і реалізації екологічно чистої продукції.

Ефективна робота організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств забезпечується певними формами його реалізації: перспективним, поточним і оперативним плануванням процесів розроблення, виробництва і збуту продукції; регулюванням виробничо-збутової діяльності; контролем і оцінкою ефективності реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств.

Найбільш прогресивним методом перспективного планування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств є розроблення середньострокових цільових програм, в яких представлені заходи щодо екологізації вироблюваної продукції, розроблення нового її вигляду, визначення виконавців, джерел фінансового забезпечення, термінів реалізації, методів стимулювання. Поточне планування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств здійснюється у формі розроблення річних і квартальних планів виробництва і реалізації удосконаленої продукції згідно з укладеними договорами і результатами ринкових досліджень.

Існує декілька точок зору на організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. Перша точка зору полягає у формуванні на міжнародному рівні однакового для всіх країн економічного законодавства, яке понизить імовірність зловживань і його неправильного тлумачення. Таке рішення привело б до узгодженості національних інтересів різних країн і нівелювало б можливі конфлікти між ними. Друга точка зору виходить з того, що кожна країна незалежна у виборі рівня і ступеня економічного регулювання бізнес-процесів виробничих підприємств. Таким чином, кожна країна реагуватиме на економічне регулювання господарської діяльності з іншою країною, вживаючи контрзаходів, спрямованих на збереження і/або поліпшення конкурентних позицій національної економіки.

На нашу думку, будь-яке регулювання господарської діяльності повинне базуватися на наступних принципах: 1) суверенітету суб’єктів господарювання в здійсненні економічної діяльності; 2) свободи підприємництва; 3) юридичної рівності суб’єктів господарювання і неприпустимості дискримінації; 4) захисту всіх суб'єктів і об'єктів економічної діяльності; 5) еквівалентності обміну.

Якщо розглядати бізнес-процес як відкриту систему взаємопов’язаних елементів, кожен з яких має притаманні лише йому одному властивості, то структуру організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств можна представити як таку, що складається з двох основних частин – керуючої та керованої. Принципову схему керуючої та керованої підсистем реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств в Україні можна представити на рис. 1.13.Керуючу підсистему представляють спеціальні органи державного управління, що безпосередньо розробляють і реалізують рішення з метою найбільш повного використання потенційних можливостей керованої підсистеми і досягнення поставленої мети.

Рис.1.13 Принципова схема керуючої та керованої підсистем реінжинірингу бізнес-процесів


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка