Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка88/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
#388
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   159

1. Якість економічного середовища. Критеріями в даному випадку будуть виступати:

 • ступінь складності проникнення в галузь;

 • зміна виробничих потужностей;

 • зміна обсягів виробництва;

 • зміна прибутків;

 • стабільність цін.

2. Забезпечення сумісності чи відповідність вимог галузі (підприємства) вимогам навколишнього природного середовища. Основними критеріями можна вважати:

 • використання взаємозв’язаних технологій видобутку та переробки природних ресурсів;

 • використання управлінського, виробничого та маркетингового досвіду;

 • взаємообмін інформацією та економія на витратах із пошуку та обробки необхідної інформації;

3. Інвестування у поліпшення стану навколишнього природного середовища. Критеріями, зокрема, можуть бути:

 • інноваційне переоснащення виробництв;

 • впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності;

 • підвищення рівня освіти працівників у контексті ідей сталого розвитку;

 • орієнтація персоналу підприємств на сповідування принципів екологічно орієнтованої праці;

 • взаємодія з науково-дослідними центрами та розвиток власних досліджень, що спрямовані на пошук виробництва екологічно безпечних товарів та послуг.

4. Диверсифікація виробництва. У якості критеріїв можуть виступати:

 • вивчення попиту на нові товари та послуги екологічного призначення;

 • створення та розроблення відповідних екологічних новинок;

 • формування кваліфікованих маркетингових служб.

5. Зниження витрат виробництва.Критеріями в даному напрямку є:

 • використання спільного персоналу;

 • об’єднання спільних збутових зусиль;

 • використання наявних знань та досвіду в інших сферах діяльності;

6. Підвищення рівня корпоративної культури:

 • залучення всіх відділів до процесу розроблення та прийняття рішення;

 • розширення неформальних зв’язків;

 • відсутність наказів, директив, централізації;

 • децентралізація та добровільна кооперація.

7. Підвищення організаційно-кадрового потенціалу підприємства та галузі в цілому:

 • дієвість організаційної структури управління;

 • підвищення рівня кваліфікації кадрів та професійне зростання;

 • формування системи мотивацій;

 • формування адекватної системи оплати праці робітників.

8. Вихід на ринки нових товарів та послуг екологічного призначення. У даному випадку критеріями є:

 • вихід на нові екологічні ринки;

 • задоволення потреб ринку в конкурентоспроможній продукції;

 • досягнення кращих фінансово-економічних та соціальних показників діяльності.

9. Підвищення рівня конкурентоспроможності. На цьому напрямку критерії такі:

 • підтримання або створення власних унікальних конкурентних переваг;

 • лідерство у витратах та прибутках;

 • економічність фактичного використання ресурсів;

 • підвищення економічної ефективності діяльності підрозділів.

10. Забезпечення сталості зв’язків у системі «підприємство - навколишнє природне середовище - соціум» означає:

 • стабільність екологічно орієнтованої внутрішньої та зовнішньої політики підприємства;

 • підтримання належного стану навколишнього природного середовища та відтворення ресурсного потенціалу;

 • можливості та перспективи взаємовигідного співробітництва з іншими галузями задля розвитку взаємовигідної скоординованої екологічно спрямованої виробничої діяльності.

Зазначені вище критерії ефективності функціонування кластерів можна вважати такими, що забезпечать сталі еколого-економічні відносини, що буде відповідати принципам побудови сталого розвитку територій.

6.2.7 Висновки

Створення в регіонах країни відповідно до конкурентних переваг кластерів є одним із можливих напрямів реалізації сучасних стратегій реінжинірингу бізнес-процесів. Це можуть бути кластери туризму, екотуризму, сільського туризму, агропромислові, будівельні кластери та інші. Обов’язковою умовою створення кластерів має бути сьогодні їх екологічне спрямування. В екологічно орієнтованих кластерах окремі економічні суб’єкти ув’язуються в єдині цикли таким чином, що процеси господарської діяльності взаємодоповнюються процесами відтворення екосистемних компонентів

Внаслідок формування та розвитку кластерів розвиваються і синергетичні зв’язки, які ведуть до появи синергетичних ефектів. Одними із можливих проявів позитивних синергетичних ефектів може бути зменшення енергоємності; зменшення забруднення атмосферного повітря; впровадження заходів із енергозбереження; активізація інвестицій в енергоефективні технології; зменшення забруднення навколишнього природного середовища; стимулювання впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій; відтворення природно-ресурсного потенціалу; покращення якості екосистем.

Треба зазначити, що дослідження бізнес-процесів на основі екологічно спрямованих кластер них моделей розвитку підприємства було практично впроваджено на ТОВ «Автогазпроект» (м. Дніпропетровськ).


6.2 Процедура проектного впровадження реінжинірингових заходів із утилізації відходів у регулюванні ресурсо- та енергозбереження на виробничому підприємстві
Економічний та екологічний фактори виступають основними мотиваціями застосування утилізації відходів у промисловому виробництві.

Економічне обґрунтування наочно показує доцільність переоснащення вже діючої технології та застосування послуг суб’єктів екологічного підприємництва. Для визначення економічного ефекту кожного з напрямків отримання відходів підприємствами-споживачами вторинних ресурсів, отриманих з твердих побутових відходів, необхідно скласти витратний кошторис, що розкриває процес руху відходів до вторинної сировини, як кінцевого продукту для промислових підприємств, відповідно за напрямками (Таблиця 6.3).

Таблиця 6.3 - Порівняльний аналіз собівартості вторинних ресурсів на підприємствах із розміщення відходів та підприємствах-споживачах вторинних ресурсів

Утилізація відходів через полігони

Утилізація відходів силами підприємств-споживачів вторинної сировини та сортування відходів населенням

1

2

Вартість контейнерів для збирання відходів

Вартість ємностей для окремого збирання відходів

Вартість дизенфікації контейнерів та сміттєпроводів1

Вартість дизенфікації ємностей

Вартість перевезення відходів комунальними службами:

- паливо;

- амортизація транспорту (вартість оренди);

- дизенфікація транспорту2;

- запасні частини та ремонт транспортного засобу;

- заробітна плата водіїв та соціальні відрахування;

- спецодяг для водіїв.


Вартість ліцензії на збір твердих побутових відходів як вторинної сировини, ліцензія на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів.

Вартість утилізації та зберігання вторинних ресурсів:

- вартість води для забезпечення технологічного процесу з утилізації відходів (частково вартість води для забезпечення відповідної вологості відходів на полігоні та повністю цехові витрати із збирання, сортування, пакування);

- вартість спецодягу та миючих засобів3 (частково для робітників полігону та повністю для робітників відповідного цеху);

- витрати на транспортні засоби4 (паливо, запасні частини, оренда/амортизація (частково витрати на транспортні засоби, що залучені на полігоні для транспортування відходів та цехові витрати на переміщення у цеху);Вартість утилізації та зберігання вторинних ресурсів:

- заробітна плата (основна і додаткова) та соціальні відрахування відносно бригад, задіяних у збиранні, сортування та пакування відходів;

- вартість води для забезпечення технологічного процесу з утилізації відходів відповідного цеху;

- вартість спецодягу та миючих засобів для робітників із утилізації відходів;

- цехові витрати на транспортні засоби (паливо, запасні частини, оренда / амортизація);

- витрати на підтримку відповідності цеху санітарно-епідеміологічним умовам;

- послуги електрозв’язку (частково за базою розподілу витрат);

Продовження табл. 6.31

2

- витрати на отрутохімікати (частково витрати, що йдуть на забезпечення відповідності санітарно-епідеміологічним умовам утримання полігону);

- послуги електрозв’язку (частково за базою розподілу витрат);

Послуги СЕС та гідрогеологічні роботи (частково витрати щодо обслуговування полігону відповідно базі розподілу витрат);

- вартість електричної енергії (частково витрати на електричну енергію, що застосовується для транспорту, та цілодобового освітлення полігону та повністю цехові витрати за виробничим призначенням);

- заробітна плата (основна і додаткова) та соціальні відрахування персоналу (частково робітників полігону, що непрямо задіяні у збиранні відходів, та повністю бригад цехів із збирання, сортування, пакування відходів як вторинної сировини);

- вартість пристроїв та інструментів (частково, що застосовуються на полігоні для загальних цілей з поводження з відходами та повністю цехові витрати відповідно виробничої приналежності);

- оренда за будівлі та споруди (або амортизація) та ремонт (частково витрати на будівлі, що задіяні на полігоні для персоналу – побутові приміщення, адміністративні корпусн та повністю складські приміщення та цехи із збирання, сортування та пакування відходів як вторинної сировини).


- вартість електричної енергії у цеху та частково для освітлення зовнішньої виробничої території;

- вартість пристроїв та інструментів, що застосовуються у цеху з утилізації відходів;

- оренда за будівлі і споруди (або амортизація) та ремонт (частково адміністративних корпусів і повністю цехові та відповідно складські будівлі із збирання, сортування, пакування відходів).


податок на землю, збір за забруднення навколишнього природного середовища, збір із власників транспортних засобів (частково за об’єктами по полігону загалом та повністю за цехом та складами з утилізації відходів).

Податок на землю, збір за забруднення навколишнього природного середовища, збір із власників транспортних засобів (за цехом та складами з утилізації відходів)
витрати на договір з комунально-житловими службами на облаштування та здійснення окремого збору відходів серед населення

Таким чином, за першим варіантом складається собівартість вторинної сировини, до якої додається рівень прибутковості та сума податку на додану вартість, що у загальній сумі складає ціну вторинного ресурсу для промислового споживача. Ця вартість, за винятком податку на додану вартість, включатиметься споживачем до виробничої собівартості готової продукції. Не можна виключати організацію окремого збору відходів серед населення підприємствами, основним видом діяльності яких є розміщення твердих побутових відходів, однак така організація буде здійснюватися у порівнянні витрат з добуванням вторинних ресурсів із загальної маси відходів на полігоні. Враховуючи екологічну культуру населення, основна зацікавленість в окремому зборі припадає на підприємства-споживачів відходів у першу чергу.

Другий варіант розглядає структуру собівартості вторинного ресурсу за умови організації повного циклу збору відходів та перетворення у вторинний ресурс безпосередньо споживачем цього ресурсу, де витрати на цю процедуру включаються у собівартість готової продукції, до складу якої входять вторинні ресурси. Другий варіант може бути застосований суб’єктом екологічного підприємництва, що має на меті отримання прибутку через реалізацію вторинної сировини кінцевому споживачу та/або самі використовують для власних господарських потреб.

Для розрахунку економічної ефективності виготовлення готової продукції з використанням вторинного ресурсу за кожним напрямком його отримання визначається:

- частина вартості вторинного ресурсу в загальній вартості готової продукції;

- рівень рентабельності у ціні готової продукції;

- податок на додану вартість.

Виходячи з того, що вплив ринку на вартість товару визначає граничні межі цін, за яких продукція буде конкурентоспроможною за рівних якісних умов різних суб’єктів ринку, то собівартість готової продукції головним чином впливатиме на відсоток прибутковості, що закладається у товар. Таким чином, за елементами витрат за двома варіантами можна зробити висновок, що за першим варіантом закладатиметься з одного боку ринкова вартість вторинного ресурсу, з іншого - структура собівартості містить не тільки безпосередні витрати на збір, сортування та пакування вторинних ресурсів, а також витрати, що є супутніми для виробничої діяльності полігону, але відносяться частково до діяльності з утилізації, а значить мають право бути включеними до собівартості відходів, що підтверджується відповідними державними органами з регулювання цін. Отже, перший варіант для підприємств-споживачів вторинних ресурсів виступатиме за логікою речей більш витратним, ніж звужена до спеціалізації організація діяльності зі збору відходів як матеріалу для готової продукції, у першу чергу, а не товару, підприємствами-споживачами вторинного ресурсу.

Для обрання схеми проведення реінжинірингу виробничої діяльності підприємства необхідно скласти та проаналізувати базові техніко-технологічні й економічні дані.

Для розробки стратегії складання витратної частини, необхідно виходити з того, що:

по-перше, який саме вид діяльності підприємство має на меті здійснювати: переробка відходів, отримання електроенергії, виробництво плитки (брикетів для палива та опалення) або збір металобрухту, також можливі інші способи утилізації відходів;

по- друге, ціна за кожен вид готової продукції (послуг) включає окрім податку на додану вартість і ставки прибутковості, певну собівартість, яка встановлюється через калькулювання витрат і рівень цін контролюється державними органами в першу чергу через аналіз включення витрат з акцентуванням на усунення кількаразового включення одного виду витрат на різну готову продукцію (послуги), що становлять проміжні етапи єдиного виробничого циклу виробництва.

Необхідно розглянути при складанні нормативних витрат найменування витрат та базу їх розподілу за готовою продукцією. Загальний перелік витрат для усіх способів отримання з відходів корисних ресурсів матиме наступний зміст:

1. Витрати на організацію переробки твердих побутових відходів за видами господарської діяльності, що передбачається здійснювати:

- витрати на ліцензію по збиранню відходів як вторинної сировини (Лвс);

- витрати на ліцензію по заготівлі, переробці, металургійній переробці металобрухту кольорових і чорних металів (Лм);

- витрати на відповідність виробничих площ для здійснення відповідної господарської діяльності згідно з ГОСТами, стандартами (Пп);

- витрати на організацію отримання дозволу на здійснення господарської діяльності з відходами у санітарно-епідеміологічної служби України (Осе);

- витрати на організацію отримання дозволу на здійснення господарської діяльності з відходами у місцевих органів виконавчої влади (Овв);

- витрати на організацію отримання дозволу на здійснення господарської діяльності у пожежної служби (Оп);

2. Витрати, пов’язані з виробництвом:

- вартість води (В);

- вартість спецодягу та миючих засобів (СМз);

- витрати на транспортні засоби (паливо, запасні частини, оренда/амортизація) (Трз);

- витрати на отрутохімікати (Ох);

- послуги електрозв’язку (Ез);

- послуги СЕС (Сес);

- вартість електричної енергії (Ее);

- заробітна плата (основна та додаткова) виробничого персоналу (Зпвп);

- соціальні відрахування (Св);

- вартість пристроїв та інструментів (Прі);

- оренда будівель та споруд (або амортизація) та ремонт (Сб);

- вартість ємностей для відходів (Єв);

- вартість мішків та інших пакувальних матеріалів для вторинної сировини (Пвс);

- вартість договору на розміщення неліквідних відходів (Вртв).

3. Витрати, пов’язані з управлінням:

- заробітна плата персоналу (Зап);

- соціальні відрахування (Свап);

- дослідницькі роботи (Др);

- підвищення кваліфікації керівного персоналу (Тркп);

- страхування цивільної відповідальності (Цв);

- екологічний аудит (Еа).

4. Податки та обов’язкові платежі:

- податок на землю (Пз);

- збір із власників транспортних засобів (Пвтр);

- збір за забруднення навколишнього природного середовища (Бз).

Визначимо у таблиці 6.5 склад собівартості готової продукції, отриманої з перероблених відходів.

Витрати на ліцензію за збір відходів як вторинної сировини (Лвс) входять до складу виробництва плитки (у разі купівлі відходів) та електроенергії, оскільки сировиною для їх виробництва виступають саме оброблені відходи, процедура добування металобрухту є безпосереднім етапом збору відходів як вторинної сировини. Тариф на переробку відходів включає вартість ліцензії, виходячи з визначення «збирання і заготівля відходів як вторинної сировини» ст. 1 Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР.

Витрати на організацію отримання дозволу на здійснення господарської діяльності з відходами у санітарно-епідеміологічної служби України (Осе) не включені до виробництва плитки, оскільки шлак - виробничий відхід, що з’являється як результат виробничої діяльності з вироблення електроенергії і на підприємстві розглядається як виробничий матеріал, а не відходи. Загальна відповідність санітарним умовам підприємства розглядається як нормативна умова, що не потребує спеціального зазначення, оскільки станція є частиною підприємства, а не окремим суб’єктом господарювання. Групування витрат на організацію отримання дозволу на здійснення господарської діяльності з відходами у місцевих органів виконавчої влади (Овв) здійснюється, виходячи з логіки ідентифікації шлаку на підприємстві.

Усі адміністративні витрати включаються до витрат за видами господарської діяльності підприємства як і платежі за податками та зборами.

Оскільки вторинна сировина відповідно до ГОСТів повинна пакуватися та дизінфікуватись, то вартість пакувальних матеріалів (Пвс) входить до собівартості виготовлення плитки та електроенергії й добування чорних металів.

Таблиця 6.4 Витрати за видами господарської діяльності
Вартість переробки відходів у вторинну сировину

Вартість виробництва плитки, брикетів (як альтернатива вугільного палива )

Вартість виробництва електроенергії

Вартість добування металобрухту чорних металів

Лвс

Лвс

Лвс

Лвс

-

-

-

Лм

Пп

Пп

Пп

Пп

Осе

-

Осе

Осе

Овв

-

Овв

Овв

Оп

Оп

Оп

Оп

В

В

В

В

СМз

СМз

СМз

СМз

Трз

Трз

Трз

Трз

Ох

-

-

Ох

Ез

Ез

Ез

Ез

Сес

Сес

Сес

Сес

Ее

Ее

Ее

Ее

Зпвп

Зпвп

Зпвп

Зпвп

Св

Св

Св

Св

Прі

Прі

Прі

Прі

Сб

Сб

Сб

Сб

Єв

-

-

-

-

Пвс

Пвс

Пвс

Зап

Зап

Зап

Зап

Свап

Свап

Свап

Свап

Др

Др

Др

Др

Тркп

Тркп

Тркп

Тркп

Цв

Цв

Цв

Цв

Еа

Еа

Еа

Еа

Пвтр

Пвтр

Пвтр

Пвтр

Бз

Бз

Бз

Бз

Вртв

Вртв

Вртв

Вртв

Витрати, представлені у таблиці 3, є такими, що властиві тільки певному виду діяльності, але є такі, що є спільними для кількох або усіх видів діяльності. У такому разі необхідно визначити принцип, за яким справедливо буде здійснюватися розподіл витрат у собівартість готової продукції (робіт), тобто визначаємо базу розподілу. Базою для розподілу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» є: нормальна потужність (машино-годин); відпрацьований час; заробітна плата; прямі витрати; плановий обсяг виробництва і т.д. Виходячи з того, що станція працює за спеціалізацією відповідно за видами діяльності, а персонал є таким, що працює як на постійній основі (у сфері виробництва електроенергії, плитки, адміністративний персонал), так і за контрактними умовами у певні періоди (бригади зі сортування й обробки відходів та пакування вторинної сировини), то доречним є використання як бази розподілу відпрацьованого часу виробничого персоналу відповідно за виробничими цехами (з приймання та підготовки відходів, виробництва плитки, виробництв електроенергії, добування металів). Було розглянуто витрати, що несе підприємство при здійсненні господарської діяльності. Як відомо, відходи в першу чергу розглядаються як енергоресурс. Питання про доцільність реінжинірингу виробництва та бізнес-процесів визначаємо, підставляючи економічні дані у зведені таблиці розподілу витрат. Зауважимо, що таким чином для обґрунтування проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві ми отримаємо лише планові (очікувані) собівартість та прибуток. Застосування визначеної методики формування собівартості вхідних (або вихідних, в залежності від способу господарювання) ресурсів буде визначено ефективною при розробці проекту вдосконалення технічної бази промислового підприємства або створення спеціалізованого господарства. Переоснащення промислового підприємства з економічної точки зору повинно бути обґрунтовано з двох напрямків використання обладнання: лише для власних потреб (наприклад, виготовлення палива, електроенергії) або також і для реалізації (наприклад, брикети для палива). Реінжиніринг бізнес-процесів на промисловому підприємстві при регулюванні енергозбереження необхідно здійснювати при розробці довгострокового проекту, що включатиме фінансові та екологічні показники, а також інші технічні показники.

Оскільки результати проекту впливатимуть на усю кінцеву діяльність підприємства (на ціну товару), то варто проекти розробити за кожним видом товару за структурою, вказаною у таблиці 3. Такі індивідуальні проекти за товарами допоможуть проаналізувати економічну доцільність з точки зору виробництва, що допоможе зробити висновок щодо продовження випуску даного товару (порівняння витрат на виробництво, прибутку від його реалізації та продовження життєвого циклу товару); терміну, коли потрібно здійснювати впровадження новітніх технологій; реалізаційного потенціалу готової продукції (тобто виступає інформаційною базою для аналізу зменшення/збільшення попиту на товар з огляду на зменшення витрат на його виробництво, а значить можливості зменшити реалізаційну ціну); мобільності здійснити диверсифікацію діяльності підприємства (можливість здійснювати реалізацію вторинної сировини як незалежного товару; економічну доцільність використання вторинної сировини для власних потреб та здійснення виробництва товару); потреб у зміні у кадровій політиці (навчання, кількість персоналу, рівень оплати праці); стратегії щодо використання обладнання (що є економічно доцільним купівля обладнання, операційна або фінансова оренда); вплив зовнішніх чинників на діяльність підприємства (інфляція, рівень податків та визначення найбільш вигідної податкової політики); визначення бази розподілу витрат за товарами та цінової політики загалом.

Графа 1 «Рік» тісно пов’язана з останньою графою «Рівень рентабельності, %». Проект повинен бути розроблений таким чином, щоб з урахуванням усіх витратних показників час впровадження та дії новітніх технологій досягався у найкоротший час найстабільніший максимальний рівень рентабельності (наприклад, 3%). Виходячи з часу, коли планова рентабельність є задовільною та стабільною – на такий термін і визначається первинний етап регулювання енерго- та ресурсозбереження на виробництві. Протягом використання новітніх технологій проектні дані за товарами можуть коректуватися в залежності від зміни рентабельності виробництва товару.

Графи «Вартість обладнання (оренда)» та «Амортизація» взаємопов’язані. П. 8 ст. 48 Законом України від 25.06.91 р. №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлюється, що «в Україні здійснюється стимулювання раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища шляхом встановлення підвищених норм амортизації основних природоохоронних фондів виробничих». При визначенні стратегії використання обладнання, що перероблює відходи у вторинну сировину, першочергове значення відіграє вартість такого обладнання. Використовуючи таке обладнання, нараховується амортизація. Зазначимо, що підприємство може здійснювати нарахування прискореної амортизації, але це буде не податкова амортизація, а бухгалтерська, оскільки зазначеним раніше законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» прискорена амортизація не передбачена. Отже, буде окремо визначатися схема використання, придбання такого устаткування.

Податковий режим може визначатися різний, але доцільно обрати на загальних підставах, зважаючи на рівень витрат, також слід визначати частку податків у вартості готової продукції. Такий підхід необхідний для визначення оптимальної податкової політки. Зауважимо, що зазначеним вище Законом України «Про охорону навколишнього середовища» визначається:

- надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і громадян у разі реалізації ними заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, при переході на маловідхідні і ресурсо- і енергозберігаючі технології, організації виробництва і впровадженні очисного обладнання і устаткування для утилізації та знешкодження відходів, а також приладів контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин, виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони навколишнього природного середовища

(п. а ст. 48);

- звільнення від оподаткування фондів охорони навколишнього природного середовища (п. г ст. 48).

За допомогою індексу інфляції пропонується визначати збільшення собівартості готової продукції, отриманої з переробки відходів, та безпосередньо, що виготовляє підприємство за основним видом діяльності. Витрати на виготовлення одиниці готової продукції на майбутній рік можна розрахувати з мінімальним відхиленням, однак на наступні роки пропонується визначати множенням базового індексу інфляції на собівартість готової продукції за попередній рік. Визначені кошторисні проекти регулювання ресурсозбереження на виробництві матимуть два показники: плановий та фактичний. Відхилення аналізуватимуться і відповідно планові показники повинні коректуватися.

Проект впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у таблиці 6.6 розрахований на певний вид товару. Для здійснення загальної оцінки економічного обґрунтування застосування утилізації відходів у проектному регулюванні ресурсо- та енергозбереженні на виробничому підприємстві такі індивідуальні кошторисні картки вносяться до зведеного проекту в розрізі груп товарів. Після досягнення підприємством бажаного рівня рентабельності проектне регулювання енерго- та ресурсозбереження виробництва, визначене у таблиці 6.6, залишиться актуальним і при інших нововведеннях на підприємстві та зміні стратегій діяльності.

На базі підприємства ТОВ «ЛМГ» (м. Суми) був впроваджений проект енерго- та ресурсозберігаючих технологій, проект дозволив підприємству суттєво скоротити енерго- витрати за рахунок впровадження системи комплексної системи енергоаудиту та моніторингу витрат на енергетичні ресурси. Впровадження автоматизованого пакету «ARIS» дозволив більш ефективно планувати і фактично використовувати ресурсну базу на виробництві продукції.Фінансові аспекти екологоорієнтованих регіональних програм, які спрямовані на енергозбереження

У зв'язку з проблемами, що загострилися в Україні, в сферах екології щодо збору переробки і утилізації твердих побутових і промислових відходів, а також очищення міських стічних каналізаційних вод, енергетики, щодо енергозбереження і забезпечення енергетичної незалежності ВАТ «ДРАЙВ Інжиніринг ЛТД», м. Суми, спільно з лізинговою компанією «Серго-гамма-лізинг», м. Київ, пропонує до розгляду проект регіональної програми будівництва сміттєпереробного заводу для сортування і утилізації твердих побутових і нетоксичних, нерадіоактивних промислових відходів в комплексі з теплоелектростанцією (ТЕС). Пропонована технологія дозволяє переробити і утилізувати як побутові відходи, що надходять, так і раніше накопичені на полігонах і звалищах ТБО. Це: по-перше - поліпшить екологічний стан біля безпосередньо звалищ сміття, а по-друге - вивільнить додаткові земельні ділянки для подальшого можливого їх комерційного використання.


Таблиця 6.6 Проект впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій


Рік

Вартість обладнання (оренда)

Амортизація

Податковий режим


Податкові пільги

Індекс інфляції

(за попередній рік)Готова продукція

(вторинний ресурс)Готова продукція підприємства

(за найменуванням товару)Виручка

Прибуток

Рівень рентабельності, %

Собівартість

(у т.ч. обладнанняНацінка, %

Ціна реалізації

Собівартість

(при використанні вторинної сировини)Собівартість (при використанні традиційного ресурсу)

Націнка, %

Ціна (за графою 12)

ПДВ

. . .

Податок на прибуток

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

3
4

1%
3%

7

3%

Нормативні значення
Орендні плата збільшуються, вартість обладнання зменшується

Збільшується
Збільшується

Може бути визначена у відсотку або у твердій сумі

Зростає

Зростає за рахунок графи 2 (або 3), оплати праці та вартості допоміжних матеріалів

ЗростанняЗростає

Зростає

Зростає

Дана технологія передбачає створення сміттєпереробного заводу в комплексі з ТЕС:

- з продуктивністю по переробці відходів від 100.000 т/год до 300.000 т/год;

- електричною потужністю ТЕС від 1,5 до 4,5 Мвт. Продуктивність заводу може бути збільшена кратно 100.000 т/год

Орієнтовна вартість заводу (для прикладу):

- при ТЕС N эл. =4,5 Мвт - 20.000.000 дол. США (потужність заводу 300.000 тонн переробки ТБО в рік).

Кінцевою продукцією пропонованого комплексу є: електроенергія, пресований чорний і кольоровий метал, подрібнене скло, будівельний наповнювач.На прикладі аналогічних проектів в Україні, за ціною електроенергії в 0,36 грн./кВт*ч, собівартість вироблюваної електроенергії складає від 0,06 до 0,09 грн/кВт*ч. Термін окупності - від 4 до 6 років. За попередніми розрахунками, на основі існуючих методик для м. Суми актуальним є будівництво заводу потужністю близько 300.000 тонн переробки ТБО в рік в комплексі з ТЕС потужністю 4,5 Мвт (Кваснин В.А., 2006 ).

Пропонуються варіанти фінансування когенераційних станцій на принципах роботи ТЕС при переробці ТБО, які запропоновані ТОВ «Серго-гамма-лізинг», через партнерів на умовах, які можна прийняти за базові:

1.Фінансовий лізинг в Україні: до 7 років; без авансу; 9 -11% річних у валюті; забезпечення лізингових платежів обговорюється окремо у кожному конкретному випадку.

2. За договором спільної господарської діяльності (обговорюється в кожному конкретному випадку).

3. Створення спільного підприємства з інвестором із Німеччини на його технології сміттєпереробки й утилізації, українська сторона забезпечує територію і будівельні роботи. Розподіл корпоративних прав 50/50.

 1. Надання послуг замовникові по забезпеченню його потреб у теплі й електроенергії - за розцінками, що нижче існуючих тарифів на 10%;

5. Міжнародний фінансовий кредит: під гарантії муніципалітету оплати електроенергії, що поставляється від ТЕС міським комунальним і бюджетним організаціям; під гарантію українського банку : на 5 -7 років; під 9% річних в дол. США.

6. Український банківський кредит: на 5-7 років; під 12% річних у дол. США.

7. Поворотна міжнародна інвестиція: на 5 - 7 років; під ставку Libоr +5% у рік в дол. США (Савчук С. , 2007).
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка