Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному роціСкачати 335.68 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір335.68 Kb.
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

у 2013-2014 навчальному році

Головна мета інклюзивної школи – дати всім учням можливість повноцінного соціального життя, активної участі в діяльності колективу, забезпечуючи взаємодію учасників групи, турботу одне про одного як членів співтовариства.

Завдання інклюзивної освіти полягає в організації навчально-виховного процесу, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей; розробці системи надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами; створенні позитивного клімату в шкільному середовищі.

Доцільним у процесі планування роботи загальноосвітнього закладу щодо впровадження інклюзивної освіти на 2013-2014 навчальний рік є дотримання:  • нормативно-правової бази: Постанови КМУ від 15.08.2011 р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», листа МОНМСУ від 18.05.12 р. №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», листа МОНМСУ від 02.01.2013 р. №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання», наказу МОН від 06.12.10 р. №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів»;

  • трактування понять «інклюзивної освіти», як системи освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в класах з інклюзивною формою навчання загальноосвітнього навчального закладу; «інтеграції», як процесу введення дітей з особливими освітніми потребами в загальний освітній простір шляхом створення спеціальних класів загальноосвітнього навчального закладу; «дітей з особливими освітніми потребами», як учнів з порушеннями психофізичного розвитку освітні потреби яких, виходять за межі загальноприйнятої норми; «інклюзивної школи», як закладу освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей;

особистісно-орієнтованої моделі навчання:

  • вчителі визнають, що кожна дитина розвивається у власному темпі і має індивідуальні особливості;

  • навчання – це постійний процес;

  • учням пропонуються конкретні навчальні завдання з відомим багажем досвіду;

  • навчання в школі надихає на нові досягнення і приносить задоволення;

  • учні активно залучаються до розв’язання проблем і планування;

  • наголос робиться на розумінні основних понять;

  • вчителі створюють навчальні ситуації, орієнтовані на прямий досвід, суспільні взаємодії та дослідження;

  • вчителі сприймають запитання дітей і скеровують їхнє мислення за допомогою запитань, що потребують розгорнутої відповіді;

  • учні працюють парами і малими групами;

  • батьки розглядаються як перші вчителі та партнери;

  • спілкування з сім’ями починається на початку навчального року і продовжують до закінчення закладу;

Для організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району (міста) необхідно:

 • розробити наказ по відділу (управлінню) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому) про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району (міста) (додаток 1.);

 • розробити наказ загальноосвітнього навчального закладу щодо створення класів з інклюзивною формою навчання та організацію в них навчально-виховного процесу у 2013-2014 н. р. (додаток 2).

Передумовою у забезпеченні успішності навчання дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі є індивідуалізація навчально-виховного процесу. Індивідуальне планування навчально-виховного процесу має на меті:

– розроблення комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що допоможе педагогічному колективу закладу пристосувати середовище до потреб дитини;

– надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання;

– організацію спостереження за динамікою розвитку учня.Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель-дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Вона містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів (додаток 3).

Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік. Двічі на рік (за потребою частіше) переглядається з метою її коригування. Зокрема, коли у дитини виникають труднощі у досягненні зазначеної мети, чи навпаки виникає необхідність перейти до наступного рівня складності виконання завдань. Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» у школах де запроваджується інклюзивне навчання, може вводитися посада вихователя (асистента вчителя) для роботи з учнями, які мають вади розумового та (або) фізичного розвитку, з розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються такі діти.

При введенні ставки асистента вчителя в інклюзивному класі розробляється відповідна посадова інструкція (додаток 4) та визначаються обов’язки вчителя, асистента вчителя та діяльність, яку вони виконують спільно (додаток 5).

Навчально-виховний процес в класах з інклюзивним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до робочого навчального плану школи, складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист МОНМСУ від 20.05.2013 р. №1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структур 2013/2014 навчального року), з урахуванням потреб учня та особливостей його психофізичного розвитку. Так робочі навчальні плани на 2013/2014 навчальний рік для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку складаються:  • І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затверджених наказом МОН України від 03.11.2004 р. №849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. №852);

  • ІІ ступінь (5-10) класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затверджених наказом МОН України від 26.08. 2008 р. №778 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. №852); 11 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затверджених наказом МОН України від 02.11.2004 р. №842, з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 р. №489.

Для дітей з особливими освітніми потребами, які мають інтелектуальні порушення та зі складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку) на основі робочого навчального плану школи розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації та на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо (додаток 6).

Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872, визначено, що у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) таких закладів та відповідними педагогічними працівниками.Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.01.13 р. №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» :

Завдання практичного психолога щодо організації інклюзивного навчання загальноосвітнього навчального закладу

 1. Виявлення дітей, у яких виникають труднощі у навчанні, спілкуванні та взаємодії з оточуючими; визначення причин цих труднощів; при потребі, скерування до відповідних фахівців з метою встановлення причин та надання допомоги.

 2. Виявлення причини соціального неблагополуччя або затримки у розумовому розвитку дитини шляхом спостережень, аналізу навчальної документації, проведення консиліумів з вчителями.

 3. Проведення спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.

 4. Участь, у межах своєї компетенції, у складанні розгорнутої психолого-педагогічної характеристики на дитину та її індивідуального плану розвитку.

 5. Участь в підготовленні документів для розгляду на засіданнях психолого-медико-педагогічних консультацій.

 6. Ознайомлення з висновками і рекомендаціями психолого-медико-педагогічних консультацій щодо організації навчання дитини та надання їй додаткових послуг; розробка індивідуального плану корекційно-розвиткової роботи.

 7. Участь у розробці необхідної адаптації навчальних матеріалів, підходів, а саме, надання рекомендацій педагогам щодо врахування особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини при визначенні форм і методів роботи з нею.

 8. Сприяння створенню позитивного мікроклімату в колективі, проведення заходів, спрямованих на профілактику стигматизації і дискримінації у шкільному оточенні, формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з особливими освітніми потребами.

 9. Надання у межах своєї компетенції консультативно-методичної допомоги педагогам у роботі з дитиною.

 10. Налагодження співпраці з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та приймають участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

Завдання соціального педагога щодо організації інклюзивного навчання загальноосвітньому навчальному закладі

 1. Захист і забезпечення прав і свобод дитини з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу та під час перебування дитини в сім’ї.

 2. Виявлення дітей, у яких виникають труднощі спілкуванні та взаємодії з оточуючими або які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 3. Визначення соціальних питань, які потребують негайного вирішення причин та труднощів; при потребі, скерування до відповідних фахівців з метою надання відповідної допомоги.

 4. Визначення статуту дітей з особливими освітніми потребами в колективі, надання рекомендацій класоводу, класному керівникові щодо шляхів ефективної інтеграції такої дитини в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі.

 5. Поширення інформації про засади інклюзивного навчання серед педагогів, батьків, дітей з метою формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з особливими освітніми потребами.

 6. Участь у складанні розгорнутої психолого-педагогічної характеристики на дитину та її індивідуального плану розвитку; участь в роботі психолого-педагогічного консиліуму.

 7. Забезпечення дитини з особливими освітніми потребами та її батьків інформацією про інфраструктуру позашкільних навчальних закладів у мікрорайоні, місті, селі, сприяння щодо участі дитини в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей.

 8. Представлення інтересів дитини з особливими освітніми потребами у відповідних органах і службах.

Важливим елементом інклюзивного навчання є залучення батьків до навчально-виховного процесу, участі у розробці індивідуальної програми розвитку своїх дітей. Це дає їм змогу відчути, що вони не одинокі, що вони є членами команди, яка підтримає і допоможе у подоланні труднощів. Налагодження партнерських стосунків з батьками, врахування культурних традицій, інтересів родин дає можливість подолати стереотипи у роботі з сім’ями, які мають дітей з обмеженими можливостями. Лише за такої умови, коли батьки, вчителі, асистенти інші фахівці працюють разом, можна сподіватися на успіх у складній справі – адаптації до звичайного життя дітей з особливими освітніми проблемами.
Методист відділу дошкільної, початкової

та спеціальної освіти ПОІППО І.О. КалініченкоДодаток 1.

Зразок наказу відділу (управління) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району (міста)


Н А К А З

від ________ №_____


Про організацію

інклюзивного навчання

в загальноосвітніх навчальних закладах

району
На підставі Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07. 2010 р. № 244-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 15. 08. 2011року № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладів», витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство,


НАКАЗУЮ:


 1. Організувати класи з інклюзивною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району (міста):

– назва навчального закладу на базі 3-А, 3-Б….
2. Затвердити години для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учнів в кількості (від 3 до 8 год. на тиждень):

– Назва навчального закладу, клас – 4години;

– Назва навчального закладу, клас – 3години.
3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів ПІП:

3.1. Призначити вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога для проведення корекційно-розвивальних занять.

3.2. Розробити та затвердити індивідуальні навчальні плани на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

3.3. Розробити індивідуальну програму розвитку з обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3.4. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним навчальним планом.

3.5 Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану їх здоров’я.


4. Відповідальним за організацію, стан та якість впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах призначити ____________________
5. Централізованій бухгалтерії відділу (управлінні) освіти з _______року провести необхідні нарахування та здійснити оплату вчителям, що здійснюють корекційно-розвиткове навчання дітей з особливими освітніми потребами.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу (управління) освіти ___________________Додаток 2.

Зразок наказу загальноосвітнього навчального закладу щодо організації інклюзивного навчання
Н А К А З

від ________ №_____


Про створення класів з

інклюзивною формою навчання

та організацію в них навчально-виховного

процесу у 20__-20__ н.р.

На підставі Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06. 07. 2010 р. № 244-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 15. 08. 2011 р. № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладів», витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство,


НАКАЗУЮ:

 1. Створити у 20__–20__ навчальному році класи з інклюзивною формою навчання (списки дітей з особливими освітніми потребами подаються у додатку до цього наказу) 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б…..

 2. Призначити асистентами вчителів:

1-А – ПІП

1-Б – ПП


3. Асистентам учителів ПІП забезпечити:

3.1. виконання посадових обов’язків асистента вчителя (додаток 3);

3.2. соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами;

3.3. до 16.09.20__ р. спільно з учителями початкових класів (відповідного інклюзивного класу), батьками дітей з особливими освітніми потребами, практичним психологом, корекційним педагогом, соціальним педагогом та заступником директора з навчально-виховної роботи здійснювати розробку індивідуальної програми розвитку (за потреби індивідуального навчального плану) та його виконання протягом навчального року;

3.4. у випадку, коли дитина навчається за індивідуальним навчальним планом здійснювати відповідне календарне та по урочне планування.

4. Покласти відповідальність за збереження здоров’я учнів з ООП інклюзивних класів на асистентів учителів ПІП та вчителів початкових класів ПІП.

5. Вчителям початкових класів ПІП забезпечити особистісно зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу, враховуючи особливі освітні потреби учнів.

6. Для проведення корекційно-розвиткових занять надати ___ години вчителю ___________________________.

7. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

8. Залучати дитину з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я.

9. Практичному психологу ___________________________:

9.1. надавати систематичну консультативну допомогу вчителям початкових класів, учителям-предметникам, які викладають у класах з інклюзивною формою навчання, у створенні сприятливих умов адаптації учнів з ООП, психологічно комфортного перебування в учнівських колективах;

9.2. вивчити стан адаптації учнів з ООП класів з інклюзивною формою навчання;

9.3. здійснювати психолого-педагогічний супровід:

дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, проводити індивідуальну роботу, сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівських колективах;

родин, у яких виховуються діти з ООП, проводити індивідуальні консультації для батьків, тренінги.

10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи __________:

10.1. взяти під контроль:

організацію навчання учнів з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивною формою навчання;


 • проведення корекційно-розвиткових занять відповідними вчителями;

 • здійснення аналізу результативності навчально-виховного процесу в класах з інклюзивною формою навчання та рівня навчальних досягнень учнів з ООП.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи _________


Додаток 3.

Індивідуальна програма розвитку (ІПР)

(Назва школи)
Дитина ____________________________ Дата народження __________________________

Батьки або опікуни ___________________ Телефон ____________________

Адреса _______________________________________________________________________

Особливості розвитку ______________ ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чи отримувала дитина допомогу, яку ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата вступу до школи ___________________ Клас ________________________________

Вчитель_________________________________Асистент вчителя______________________Строки дії програми з _________________ до ______________________________________
Присутні на засіданні з приводу розробки ІПР:


Присутні

Дата

Присутні

Дата


Перелік спеціальних і додаткових видів послуг:


Вид послуг

Кількість год. на тиждень

Місце проведення

Розклад

Додаткові заняття з учителем

2 год. на тиждень

Каб. 213

Вівторок, четвер

Корекційні заняття з логопедом

2 год. на тиждень

Каб. 406

Середа, п’ятниця


Я ЗГОДЕН зі змістом ІПР.

Я мав можливість брати участь у розробці цього плану.

Підпис батька (матері) або опікуна ___________________________

Дата_______________________________________________________Пристосування/модифікація класного середовища
Стиль навчання:  Переважно слуховий  Переважно візуальний

 Багатосенсорний  Переважно кінестетичний  Переважно тактильний
Місце, умови

 Визначене місце

 У малій групіНавчальні підходи

 Часта / невідкладна реакція з боку вчителя

 Об’єднання стилів навчання

 Спільне навчання

 Кооперативне навчання в групах / парах

 Інше _______________________________


Вказівки

 Різні види вказівок: ________ усні __________ письмові

_______ демонстрація / моделювання ___ привертання уваги учня

 Інше ____________________________________________________


Корекція поведінки

 Часті перерви

 Чітке визначення очікувань

 Робота в тиші

 Позитивні підкріплення

 Надання можливостей для вибору й альтернатив

 Надання можливості порухатися

 Близький безпосередній контроль

 Розміщення дитини у зручному місціМатеріал та обладнання

 Книжки для сліпих, надруковані шрифтом Брайля

 Адаптовані версії книжок

 Затискачі, похилі дошки

 Інше _____________інд.картки_____________________

___________________________________________________


Організаційні питання

 Індивідуалізований розклад занять учня

 Інше ________________________________________________
Сенсорні потреби

 Стежити, чи правильно учень користується: _____ окулярами

______ слуховим апаратом ______ аудіо / ЧМ приладдям

______ допоміжним технологічним обладнанням

 Інше ________________________________________
Інше

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________Індивідуальна навчальна програма

Довгострокова мета:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогресЗразки робіт
Спостереження
Контрольні листки
Тестові завдання

Стандартні тести


Умовні позначення:

О – учень оволодів умінням, досяг поставленої мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає;

Поточний рівень знань і вмінь.

На цій сторінці фіксуються відомості про рівень розвитку дитини, зафіксовані під час спостережень і досліджень: її вміння, сильні якості, стиль навчання (особливо якщо один зі стилів домінує), що дитина не вміє робити, у чому їй потрібна допомога тощо.Додаток 4.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________№____від
Посадова інструкція асистента вчителя __________________________
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


 1. Асистент вчителя повинен мати вищу педагогічну освіту та пройти курсову підготовку щодо роботи в умовах інклюзії.

 2. Асистент вчителя безпосередньо підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи, працює у співпраці з учителем інклюзивного класу.

 3. У своїй діяльності асистент вчителя керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, запровадження інклюзивної освіти, правилами та нормами охорони праці, санітарно-технічним, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями директора, цією посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).

 4. Асистент учителя дотримується конвенції ООН про права дитини.

2. ФУНКЦІЇ.

Здійснює функції:

2.1. Організаційну:

– допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням; • надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця;

 • проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

 • допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня;

 • співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та приймають участь у розробленні індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

 • забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці;

 • веде встановлену педагогічну документацію.

2.2. Навчально-розвиткову:

– співпрацюючи з вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів;

 • сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;

 • стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі у науковій, технічній, художній творчості;

 • створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

2.3. Діагностичну:

– разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учня; • оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.

2.4. Прогностичну:

– на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини приймає участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

2.5. Консультативну:

– постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;

– інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.3. ПОВИНЕН ЗНАТИ:

– основи законодавства України про освіту, соціальний захист дітей;

– міжнародні документи про права людини й дитини;

– державні стандарти освіти;

– нормативні документи з питань навчання та виховання;

– сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки;

– психолого-педагогічні дисципліни;

– особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку;

– ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, застосовуючи індивідуальний та диференційований підхід;


 • рівні адаптації навчального та фізичного навантаження;

 • методи використання сучасних технічних засобів та обладнання; основи роботи з громадськістю та сім'єю;

– етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей; норми та правила ведення педагогічної документації.

4. ПОВИНЕН ВМІТИ

– застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

– разом із іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;

– вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня; налагоджувати міжособистісні стосунки між всіма суб'єктами навчально-виховної діяльності;

– займатись посередницькою діяльністю в сфері виховання та соціальної допомоги.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1. У визначеному законодавством України порядку несе відповідальність за:

– реалізацію не в повному обсязі навчальних програм відповідно до затвердженого календарно-тематичного планування та розкладу корекційно-розвиткових занять; • збереження життя та здоров'я учня з ООП під час його перебування у школі;

 • дотримання прав і свобод учня.

 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього розпорядку школи, розпоряджень директора та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, асистент учителя несе відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

 2. За застосування, в тому числі одноразово, методів виховання, пов'язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку, асистент учителя може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

 3. За нанесені школі чи учасникам навчально-виховного процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитків асистент учителя несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим законодавством.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ.

Асистент учителя: 1. Працює у режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних та корекційно-розвиткових занять, бере участь в обов'язкових планових загально шкільних заходах; під керівництвом учителя, у класі якого працює, планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

 2. Під час відсутності учня з ООП, за яким закріплений асистент учителя, може залучатися адміністрацією школи до психолого-педагогічного супроводу інших учнів класу, де працює асистент, або учнів з ООП інших класів. За необхідності щороку учні, якими опікується асистент учителя, можуть змінюватися.

 3. Під час канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної діяльності в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул.

 4. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

 5. Систематично обмінюється інформацією з питань інклюзивного навчання, які належать до його компетентності, з адміністрацією, вчителем, з яким співпрацює, з практичним психологом, батьками дитини з ООП, іншими учасниками навчально-виховного процесу.

Керівник структурного підрозділу

(підпис, розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав

(підпис, розшифровка підпису)
Додаток 5.

Таблиця обов'язків учителя, асистента вчителя, діяльності, яку вони виконують спільно


Обов'язки вчителя

Спільна робота вчителя та асистента вчителя

Обов'язки асистента вчителя

Оцінювання

Оцінити навчальні потреби на основі даних про клас та про учнів, в тому числі з ООП
• Обговорити можливості учня з ООП, його сильні та слабкі сторони. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.

• Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку учня з ООП. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.

Розробка програми Розробити програму навчання на основі робочого плану та індивідуальних освітніх потреб учня, розглянути альтернативи.

• Обговорити бажані результати для учня.

Обговорити освітні, поведінкові та емоційні цілі.

Участь у розробці ІНП, ІПР учня з ООП


• Підготувати індивідуальний навчальний план (ІНП), індивідуальну програму розвитку (ІПР).

Оновлювати інформацію про учнів та ІНП, ІПР.
Планування

• Спланувати роботу на уроці та відібрати ресурси.

• Вибрати належний вид роботи згідно з ІНП.

• Визначити пріоритети• Обговорити підготовку

матеріалу та зміну навчального плану з огляду на потреби учня• Допомогти у доборі та складанні матеріалів, у розробці візуальних засобів, надати іншу подібну допомогу вчителю

Спостереження

• Розробити чітку систему

організації навчально- виховного процесу в інклюзивному класі та

очікувань щодо навчальних

можливостей учня з ООП.

• Працювати відповідно до розробленої системи• Регулярно зустрічатись, щоб обговорити досягнення учня з ООП.

• Обговорити реальний етап навчальних досягнень учня з ООП, його відповідність очікуванням, виконання ІНП, ІПР• Працювати відповідно до системи організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, правил поведінки та очікувань можливостей учнів з ООП, його ІНП.

• Документувати та звітувати вчителю (за потреби)Навчання

• Виконувати плай уроку,


проводити навчання згідно
з цим планом.

• Спостерігати за процесом


навчання, за потреби
допомагати учням з ООП.

• Залучати учнів з ООП


до виконання окремих
видів діяльності спільно
з класом.

• Моделювати навчальні


методи та належну мову.

• Надати асистентам ресурси• Чітко висловити результати
та обмінятись досвідом.

• Обговорити конкретні


стратегії, діяльність

та результати, виконання завдань ІНП.

• Обговорити розташування
робочого місця.

• Обговорити необхідність гнучкого розкладу відвідування уроків учнями з ООП
• Проводити додаткове
пояснення учням з ООП ,
адаптувати завдання,
враховуючи можливості
учня з ООП, корегувати
їх навчальну діяльність.

• Спостерігати за їх


діяльністю.

• Формувати та сприяти


закріпленню конкретних
умінь, навичок.

• Сприяти розвитку зв’язного


мовлення учнів з ООП
(під керуванням учителя)

• Вести спостереження, надавати вчителю об'єктивну інформацію щодо навчальної діяльності


учнів з ООП

Оцінка

• Слідкувати за прогресом учнів з ООП та оцінювати його.

• Слідкувати за виконанням ІНП


• Обговорити спостереження.

• Обмінятись інформацією.

• Обговорити пропозиції щодо доповнення ІНП, ІПР (чи внесення змін)


• Спостерігати за поведінкою
учнів та надавати інформацію вчителю.

• Збирати та записувати дані


для подальшої оцінки учня,
внесення доповнень до ІНП.

• Вносити пропозиції


вчителю щодо завдань,
розроблених для учня
з ООІІ

Звітування

• Звітувати перед батьками та шкільною командоюОбговорити інформацію
про учня.

• Дотримуватися


конфіденційності

Звітувати перед вчителем
щодо сильних сторін учня
з ООП, його досягнень

та потреб.

• Звітувати перед вчителем
стосовно поведінки учня
та наслідків


Мати інформацію про поточний стан справ

• Обговорювати інформацію про поточний стан справ

Брати участь у підготовці інформації про поточний стан справ

Примітка:

діти з ООП – особливі освітні потреби;

ІНП – індивідуальний навчальний план;

ІПР – індивідуальна програма розвитку.


Додаток 6.

ПОГОДЖЕНО: Затверджено педрадою школи

Завідувач міської ПМПК Протокол № _ від __________

_______ ПІП Голова педагогічної ради______________ ПІП

Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

ПІП, учня _____ класу

назва навчального закладу

на 2013-2014 навчальний рік

(складено на основі робочого навчального плану школи та Типового навчального плану спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей з порушенням опорно-рухового апарату з українською мовою навчання, наказ МОН України № 778 від 26.08.2008, додаток 17)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість година на тиждень

Інваріантна складова

Українська мова навчання з вивченням рос. мови

Мови і

літературиУкраїнська мова

3

Англійська мова

3

Російська мова

2

Українська література

3

Світова література

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Етика

1

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

Математика

4+0,5

Природознавство

Природознавство

1

Географія

2

Технології

Трудове навчання

звільнений

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

звільнений

Разом (без фізичної культури)

26+0,5

Варіативна складова

3

з них:

на корекційно-розвиткові заняття


2

Корекція розвитку

0,5

Лікувальна фізкультура (на_____________________________)

1,5

на збільшення годин предметів інваріантної складової (________)

0,5

курс за вибором (____________)

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування корекційно-розвиткових занять та фізичної культури)

27

Всього годин

29


Каталог: 2013-2014
2013-2014 -> План навчального проекту
2013-2014 -> «Культура України кінця ХІХ- початку ХХ ст.»
2013-2014 -> 5 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
2013-2014 -> Назва веб-сайта url-адреса сайта
2013-2014 -> План навчального проекту
2013-2014 -> Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №23 вінницької міської ради
2013-2014 -> Довідка про стан викладання та якість знань, умінь та навичок з біології та хімії у Кременчуцькому ліцеї №4
2013-2014 -> Найкращі інтернет-ресурси для вчителів географії
2013-2014 -> Навчальне портфоліо учня творча група вчителів української мови І літератури Керівник Кривенко Ольга Олександрівна розділ І. Сутність І потреба портфоліо
2013-2014 -> Рішення про що приймає загальноосвітній навчальний заклад. Освітня галузь

Скачати 335.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка