Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт "свободи волі" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука і навчальний предмет


Проблеми реформування місцевого самоврядування в УкраїніСторінка9/9
Дата конвертації21.11.2018
Розмір1.12 Mb.
#65817
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні.

Проф. Гураль П.Ф.


 1. Проблеми уніфікації цивільної відповідальності в законодавстві України. Проф. Коссак В.М.

 2. Проблеми реформування кримінального законодавства України.

Проф. Бурдін В.М.

 1. Конституційний принцип правової визначеності у діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: деякі проблемні аспекти.

Проф. Рабінович С.П.

 1. Презумпція укладення трудового договору. Проф. Пилипенко П.Д.

 2. Всебічність, повнота і неупередженість (об’єктивність) як засада кримінального провадження. Проф. Нор В.Т.

 3. Про двоаспектність методики підтримання прокурором у суді державного обвинувачення. Проф. Когутич І.І.ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ НАУК
Аудиторія 312, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Луць Л.А.

Секретар секції – асист. Стецик Н.В.


З а с і д а н н я – 13 лютого, 14 год 00 хв


 1. Чинність та дія нормативно-правових актів України: теоретико-практичні аспекти. Доц. Косович В.М.

 2. Загальнодозвільний тип правового регулювання: окремі аспекти загальнотеоретичної характеристики. Доц. Раданович Н.М.

 3. Аргументування в праві: до питання про методологію дослідження.

Доц. Дудаш Т.І.

 1. Новели юридичного гарантування прав людини у Європейському Союзі. Доц. Добрянський С.П.

 2. Деякі евристичні можливості застосування антрополого-біологізаторського методологічного підходу для дослідження правових явищ. Доц. Гудима Д.А.

 3. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретична характеристика. Доц. Настасяк І.Ю.

 4. Судовий прецедент: особливості темпоральної чинності. Асист. Стецик Н.В.

 5. Соціально-трудові права у практиці Європейського суду з прав людини. Асист. Гайова О.В.

 6. Підзаконна правотворчість: порівняльно-правові та загальнотеоретичні аспекти. Асист. Ничка Ю.В.

 7. Взаємозв’язок основоположних прав людини та її обов’язків (теоретичний аспект). Асп. Стефанюк Ю.І.

 8. Деякі питання галузевої структури системи джерел права України.

Асп. Хомюк Н.С.

 1. Зміни та доповнення до законів України: деякі теоретичні питання.

Асп. Гунько Н.Ю.

 1. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України: особливості правотворчого процесу. Асп. Заплотинська Ю.І.

 2. Порівняльна характеристика матеріальної інкорпорації та автоматичної інтеграції як форм національної імплементації. Асп. Галецька Н.Б.

 3. Право особи на захисника у кримінальному провадженні (у світлі практики Страсбурзького суду). Асп. Герасимів О.Ю.

 4. Правовий механізм лобіювання у європейських міждержавних правових системах. Асп. Бризіцький М.І.

 5. Принципи права: деякі теоретичні аспекти. Асп. Юхимюк О.М.

 6. Проблеми правозастосовчої конкретизації у діяльності вітчизняних судів. Асп. Горбань М.Ю.

 7. Судова практика: деякі теоретичні аспекти. Асп. Головатий В.Я.

 8. Сутність непозитивістського праворозуміння. Асп. Ковалишин О.С.

 9. Сучасна системи джерел права Чеської Республіки та України: порівняльна характеристика. Асп. Клабан В.В.ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ НАУК
Аудиторія 409, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Тищик Б.Й.

Секретар секції – доц. Кольбенко А.В.


З а с і д а н н я – 13 лютого 14 год 00 хв


 1. Українські правничі товариства та їхня роль у розвитку правової думки.

Доц. Андрусяк Т.Г.

 1. Особливості конструкції правопорушення у правовій системі Давнього Риму. Доц. Федущак-Паславська Г.М.

 2. Державно-правовий розвиток Нідерландів у ХХ ст. Доц. Липитчук О.В.

 3. Еволюція античних політичних і правових ідей у європейську концепцію природного права у період Просвітництва. Доц. Коваль А.Ф.

 4. Генеза юридичного обов’язку в первісних формах державного суспільства. Доц. Кольбенко А.В.

 5. До питання про історію нотаріату в контексті історії держави та права України. Доц. Шевчук Л.Е.

 6. Державно-правовий розвиток Швейцарії у ХХ ст.

Доц. Моряк-Протопопова Х.М.

 1. Правове становище жінки в Кримському ханстві. Асп. Ванієв Е.С.

 2. Рецепція римського права в Цивільному кодексі Австрії (ABGB) 1811 р. та польському Кодексі зобов’язань 1933 р. (на прикладі договору майнового найму). Асп. Миньо М.М.

 3. Покарання в австрійському кримінальному праві та його застосування в Східній Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Асп. Шупяна М.Ю.

 4. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на формування цивільного законодавства країн Центрально-Східної Європи. Асп. Сирко М.В.

 5. Вплив римського права на становлення і розвиток інституту шлюбу в Україні. Асп. Балко О.О.

 6. Правові засади організації Вищого Крайового суду у Львові та його структура (1855-1918). Асп. Едер П.Т.

 7. Порівняльна характеристика законодавства про громадянство ЗУНР та УНР. Асп. Шандала О.О.

 8. Латеранські домовленості: передумови та наслідки. Асп. Марітчак С.Т.

 9. Поняття та система принципів цивільного процесуального права за Австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р.

Асп. Думич Х.М.

 1. Законопроекти Юліана Романчука як правова основа демократичного розвитку галицького суспільства та легітимності процесу відновлення української незалежності. Асп. Мельник А.І.ПІДСЕКЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НАУК
Аудиторія 503, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Гураль П.Ф.

Секретар секції – асист. Софінська І.Д.


З а с і д а н н я – 13 лютого, 14 год 00 хв

 1. Конституційно-правовий механізм реалізації взаємної відповідальності держави та людини в Україні. Доц. Бориславський Л.В.

 2. Методологічні підходи до розуміння сутності конституціоналізму.

Доц. Бориславська О.М.

 1. Правове регулювання муніципальної господарської діяльності в Україні. Доц. Бедрій Р.Б.

 2. Конституційно-правове регулювання статусу тимчасової окупованої території в Україні. Доц. Заяць І.Я.

 3. Особливості конституційно-правового статусу закордонних українців.

Асист. Мочульська М.Є.

 1. Питання удосконалення компетенції Конституційного Суду України.

Доц. Різник С.В.

 1. Інститут виборів і легітимність влади. Докторант Панкевич І.М.

 2. Конституційно-правовий аналіз основних способів набуття громадянства в Україні. Асист. Софінська І.Д.

 3. Аналіз основних принципів діяльності Європейської комісії “За демократію через право”. Асист. Особа В.В.
ПІДСЕКЦІЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ НАУК
Аудиторія 302, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Коссак В.М.

Секретар секції – доц. Юркевич Ю.М.


З а с і д а н н я – 13 лютого, 14 год 00 хв


 1. Правова природа засновницького договору. Доц. Юркевич Ю.М.

 2. Вторинна правова допомога при представництві інтересів фізичної особи: проблеми та перспективи. Доц. Угриновська О.І.

 3. Захист прав інтелектуальної власності на комерційні позначення.

Доц. Мартин В.М.

 1. Спеціальні цивільні процесуальні права сторін і третіх осіб.

Доц. Навроцька Ю.В.

 1. Ухвала як форма судового рішення в цивільному процесі. Доц. Сеник С.В.

 2. Заміна кредитора в зобов’язаннях, які виникають з договорів банківського вкладу. Асист. Гладьо Ю.О.

 3. Вплив Угоди про асоціацію на здійснення права участі акціонерів в Україні. Доц. Цікало В.І.

 4. Проблеми набуття майнових авторських прав. Доц. Якубівський І.Є.

 5. Окремі питання юрисдикції судів. Доц. Коссак С.М.

 6. Цивільно-правова відповідальність аудиторів та аудиторських компаній за законодавством України. Доц. Квіт Н.М.

 7. Колективне управління авторськими тасуміжними правами. Асист. Верес І.Я.

 8. Підстави для скасування рішень суду першої інстанції. Доц. Богдан Й.Г.

 9. Обов’язки акціонерів. Асист. Гнатів О.М.

 10. Особливості судового розгляду справ щодо захисту авторських прав.

Асист. Тарасенко Л.Л.

 1. Участь третіх осіб у цивільних процесуальних відносинах. Доц. Лемик Р.Я.

 2. Поняття та ознаки договору концесії. Доц. Михайлів М.О.

 3. Особливості правового статусу позичальника за договором споживчого кредиту. Доц. Лепех С.М.

 4. Охорона і захист спадкових прав членів сім’ї нотаріусом. Доц. Дякович М.М.

 5. Обмеження речових прав нормами законодавства. Пляцко У.М.

 6. Суб’єктний склад договору страхування. Доц. Бек Ю.Б.

 7. Благодійні організації як суб’єкти цивільних прав. Доц. Яворська О.С.

 8. Відповідальність туроператора за договором про надання туристичних послуг. Асист. Яворський Р.І.

 9. Повноваження суду апеляційної інстанції при перегляді рішення, ухваленого за наслідками провадження заново виявленими обставинами.

Доц. Оприско М.В.

 1. Особливості цивільно-правової відповідальності при наданні платних медичних послуг. Доц. Герц А.А.

 2. Правовий порядок проведення поліпшень орендованого нерухомого майна. Асп. Романів В.Я.

 3. Особливості захисту прав споживачів у мережі Інтернет. Асп. Буга І.Я.ПІДСЕКЦІЯ ТРУДОВОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Аудиторія 310, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Пилипенко П.Д.

Секретар секції – доц. Бурак В.Я.


З а с і д а н н я – 13 лютого, 14 год 00 хв


 1. Межі населеного пункту та порядок їхньої] зміни. Доц. Федорович В.І.

 2. Альтернативні способи вирішення трудових спорів. Доц. Бурак В.Я.

 3. Сполучні території як структурні елементи національної екомережі.

Доц. Ващишин М.Я.

 1. Правоможність вимоги як складова суб’єктивного права соціально-правоможної особи у правовідносинах соціального забезпечення.

Доц. Синчук С.М.

 1. Нетипові форми зайнятості: перспективи існування. Доц. Парпан Т.В.

 2. Підстави припинення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям.

Доц. Стрепко В.Л.

 1. Право регулювання трудових відносин засуджених. Доц. Лещух Д.Р.

 2. Особливості забезпечення екологічної безпеки в Україні. Доц. Жолнович О.І.

 3. Тенденції розвитку законодавства про охорону праці. Доц. Козак З.Я.

 4. Проблеми відшкодування моральної шкоди у випадку настання нещасного випадку на виробництві. Доц. Кульчицька О.І.

 5. Проблеми визначення суб’єктів земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Асист. Барабаш Н.П.

 6. Енергетична та екологічна безпека України: співвідношення понять.

Асист. Вісьтак М.Я.

 1. Особливості правового регулювання кадрової роботи. Асист. Стасів О.В.

 2. Рослинний світ як об’єкт правового регулювання. Асист. Чопко Х.І.

 3. Правове регулювання оплати праці працівників бюджетної сфери.

Асист. Радь О.І.

 1. Конвенції МОП як джерела права соціального забезпечення України.

Асист. Ласько І.М.

 1. Особливості правового регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення. Асист. Жиравецький Т.М.

 2. Обов’язковість умови про оплату праці. Асист. Фурик І.Я.

 3. Межа встановлення обмежень прав на землю у сфері охорони довкілля.

Асп. Якимець Л.Я.

 1. Щодо реалізації державних цільових програм сприяння зайнятості населення. Асп. Швець Д.Ю.

 2. Види земельно-правових інститутів. Асп. Мак Л.Б.

 3. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) як джерело екологічного права України. Асп. Шпарик Н.Я.

 4. Проблеми фінансування пенсій наукових і науково-педагогічних працівників. Асп. Бомбергер І.Л.

 5. Щодо проблеми реалізації права особи на соціальне забезпечення.

Асп. Чернявська Г.П.

 1. Щодо проблеми удосконалення законодавства України про соціальне обслуговування. Асп. Гірник О.О.

 2. Підстави відсторонення керівних працівників від роботи. Асист. Рим О.М.

 3. Принципи атестації працівників освіти. Асп. Гриб К.Є.ПІДСЕКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Аудиторія 210, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Кобилецький М.М.

Секретар секції – асист. Коцюруба О.О.


З а с і д а н н я – 13 лютого, 14 год 00 хв


 1. Визначення сфери дії законодавства про державні закупівлі.

Доц. Ільницький О.В.

 1. Перспективи прийняття нового законодавства про адміністративну процедуру. Доц. Школик А.М.

 2. Нормативно-правові основи визначення країни походження товарів.

Доц. Мостовий А.С.

 1. Шляхи реформування національного законодавства про публічну службу відповідно до міжнародних стандартів. Доц. Янюк Н.В.

 2. Особливий режим оподаткування інститутів спільного інвестування: європейський досвід та українські реалії. Доц. Полянський Т.Т.

 3. Особливе провадження в адміністративному судочинстві. Доц. Решота В.В.

 4. Про деякі аспекти розгляду адміністративними судами спорів, пов’язаних з позачерговими виборами народних депутатів України.

Асист. Коцюруба О.О.

 1. Удосконалення органів виконавчої влади, наділених повноваженнями у сфері адміністративно-правової охорони прав споживачів. Асист. Коцовська О.Л.

 2. Забезпечення позову як гарантія права на судовий захист в адміністративному процесі. Асист. Кіт Х.І.

 3. Вдосконалення правового забезпечення державної інформаційної політики України. Асист. Березовська І.Р.

 4. Способи усунення недоліків судового рішення, що набрало законної сили. Асист. Труш М.І.

 5. Письмовий запит s його реалізація в інспекційних провадженнях.

Асист. Самагальська Ю.Я.

ПІДСЕКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛГІЯ
Аудиторія 202, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Бурдін В.М.

Секретар секції – доц. Василаш В.М.


З а с і д а н н я – 13 лютого, 14 год 00 хв


 1. Роль ознак суб’єктивної сторони складу злочину у вирішенні питання про правову оцінку спільної участі у злочинному діянні. Асист. Гриниха І.М.

 2. Проблеми застосування Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про застосування амністії в Україні” щодо повної реабілітації політичних в’язнів. Доц. Василаш В.М.

 3. Окремі аспекти співвідношення офіційного тлумачення кримінально-правових норм і криміналізації діянь. Асист. Денькович О.І.

 4. Окремі проблеми законодавчого регулювання та застосування покарання у вигляді штрафів. Асист. Кричківський О.М.

 5. Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на визначений порядок досудового розслідування. Доц. Палюх Л.М.

 6. Застосування примусових заходів медичного характеру: окремі теоретичні та практичні проблеми. Асист. Панчак О.Г.

 7. Кримінально-правові аспекти реформування антикорупційного законодавства. Доц. Марін О.К.

 8. Доцільність виділення усічених складів злочину. Доц. Антонюк Н.О.

 9. Особливості суб’єкта злочинів, які полягають в ухиленні від відбування покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи. Асист. Старосольська С.П.

 10. Стан дослідження проблем кримінальної відповідальності за зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями. Асп. Яциніна М.-М.С.

 11. Види тлумачення кримінального закону. Асп. Яворська Х.М.

 12. Суспільно небезпечне діяння у складах злочинів, передбачених ст. 154 Примушування до вступу в статевий звязок КК України. Асп. Брух Х.І.

 13. Додатковий безпосередній об’єкт складу злочину та його значення для кримінально-правової кваліфікації. Доц. Маркін В.І.

 14. Особливості кваліфікації військових злочинів в умовах проведення Антитерористичної операції. Доц. Сенько М.М.

 15. Суспільно-небезпечне діяння в складі злочину, передбаченому

ст. 140 КК України. Асист. Ясеницький В.Є.

 1. Окремі проблемні аспекти структури, яка забороняє кримінально-правові норми. Асист. Ждиняк Н.П.

 2. Проблеми визначення мети як конститутивної ознаки суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 109 КК України.

Асп. Ільницька С.В.

 1. Кримінальна відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи внаслідок порушення спортивних правил. Асист. Сибаль О.Б.

 2. Проблема відповідності стандартам прав людини окремих рішень Конституційного Суду України. Доц. Хилюк С.В.ПІДСЕКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ
Аудиторія 511, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Нор В.Т.

Секретар секції – доц. Павлишин А.А.


З а с і д а н н я – 13 лютого, 14 год 00 хв


 1. Скасування рішення і призначення нового розгляду в суді першої інстанції: недоліки законодавчої регламентації та правозастосовні помилки.

Доц. Бобечко Н.Р.

 1. Сучасний стан техніко-криміналістичного забезпечення кримінального провадження в Україні. Доц. Береський Я.О.

 2. Захист прав і свобод особи в кримінальному провадженні та його забезпечення в практиці Європейського Суду з прав людини.

Доц. Гузела М.В.

 1. Співвідношення обшуку та тимчасового доступу до речей і документів.

Доц. Калужна О.М.

 1. Принципи використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні України. Доц. Багрій М. В.

 2. Набуття та реалізація процесуальних прав присяжними в кримінальному провадженні. Доц. Маланюк А.Г.

 3. Проблемні питання процесуального статусу засудженого в стадії виконання судових рішень. Доц. Бойко В.П.

 4. Врахування психологічних характеристик особи під час проведення слідчих дій у КПК України 2012 р. Доц. Жолнович І.В.

 5. Негласне отримання інформації у законодавстві зарубіжних країн.

Доц. Луцик В.В.

 1. Кваліфікаційний добір в органи прокуратури. Ст. викл. Баєва Н.П.

 2. Судові доручення у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні проблеми. Доц. Фігурський В.М.

 3. Поняття й ознаки відновного правосуддя. Доц. Ханас Х.Р.

 4. Техніко-криміналістичне забезпечення дослідження висновку.

Асист. Мурадов В.В.

 1. Судово-медична оцінка отруєнь етиленгліколем.

Доц. Найда А.І., доц.Малик О.Р.

 1. Тенденції розвитку доказового права та теорії доказів у кримінальному проваджені на сучасному етапі. Доц. Павлишин А.А.

 2. Захист адвокатом прав та інтересів особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Доц. Войнарович А.Б.

 3. Показання свідка в кримінальному провадженні: психологічний аспект.

Доц. Мазур М.Р.

 1. Окремі аспекти участі адвоката у судовому розгляді. Асп. Максимишин Н.М.

 2. Місце взаємодії слідчого в структурі методики розслідування окремих видів злочинів. Асп. Малюга В.М.

 3. Закриття кримінального провадження щодо юридичної особи.

Асп. Лепка Х.М.

 1. Рішення суду у провадженні за нововиявленими обставинами.

Асп. Курапова К.М.

 1. Бездіяльність слідчого прокурора як об’єкт судового контролю.

Асп. Крикливець Д.Є.

 1. Забезпечення судом здійснення сторонами кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання процесуальних обов’язків. Асп. Шевчук М.І.

 2. Вимоги до клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Асп. Куспісь Б.А.

 3. Проблемні питання при застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна. Асп. Фірман О.В.

 4. Окремі аспекти діяльності слідчого судді в кримінальному провадженні. Суддя Шевченківського районного суду м. Львова Єзерський Р.Б.

 5. Побудова слідчих версій на початковому етапі розслідування деяких злочинів проти правосуддя. Асп. Мазур А.П.


СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Аудиторія 205, вул. Січових Стрільців, 19
Керівник секції – доц. Бик І.С.

Секретар секції – проф. Микієвич М.М.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Про наукову роботу факультету міжнародних відносин у

2013/2014 роках. Доц. Бик І.С.

 1. Правові засади співробітництва держав-членів ЄС у сфері безпеки й оборони. Проф. Микієвич М.М.

 2. Нові параметри міжнародної безпеки: український вимір.

Проф. Мальський М.З.

 1. Історія досліджень еколого-економічних проблем міжнародної торгівлі у Львівському університеті. Проф. Грабинський І.М.

 2. Національна діаспора у зовнішній політиці держави. Проф. Антонюк Н.В.

 3. Межі дії міжнародного права. Проф. Репецький В.М.

 4. Теоретичні парадигми щодо формування оптимальної траєкторії економічного розвитку країн. Доц. Біленко Ю.І.ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

І ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
Аудиторія 207, вул. Січових Стрільців, 19
Керівник підсекції – проф. Мальський М.З.

Секретар підсекції – доц. Пик С.М.


П е р ш е з а с і д а н н я – 6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Глобалізаційний вимір зовнішньо-економічних зв’язків України.

Проф. Присяжнюк Ю.І.

 1. Зовнішньополітичні орієнтації регіональних політичних еліт в Україні у 1991-2009 р. Доц. Кузик П.С.

 2. Проблеми захисту персональних даних. Асист. Шипка Р.Й.

 3. Інформаційна політика України в умовах російської агресії: розвиток місцевих ініціатив. Асист. Фичко Ж.В.

 4. Перша світова війна у сучасній українській і російській історіографії

(1991-2014). Доц. Мороз Ю.М.

 1. Превентивно-консолідаційний континуум опрацювання сучасних міжнародних конфліктів. Доц. Поліщук К.В.

 2. “Політичне русинство” як фактор дестабілізації внутрішньо-політичної ситуації в Україні. Сучасний контекст. Доц. Федина С. Р.

Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


1. Сценарні варіанти розвитку конфлікту як результату падіння авторитарного/ тоталітарного режиму. Доц.Іжнін І.І.

2. Моделі сучасної євроатлантичної системи безпеки. Доц. Вовк Р.В.

3. Українсько-російські відносини у 2014 році: реакція міжнародної спільноти. Доц. Шаленна Н.М.

4. Трансформація форм участі неформальних акторів у міжнародних відносинах. Доц. Кучик О.С.

5. Особливості функціонування дипломатичної служби Японії.

Доц. Сагайдак О.П.

6. Підвищення ефективності миротворчої діяльності ООН: проблеми та перспективи. Асист. Гогоша О.І.

7. Дипломатія європейських держав напередодні Першої світової війни.

Доц. Пик С.М.


 1. Система колективної безпеки АСЕАН на початку XXI ст.

Асист. Комарницький М.М.

ПІДСЕКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА
Аудиторія 307, вул. Січових Стрільців, 19
Керівник підсекції – проф. Микієвич М.М.

Секретар підсекції – доц. Мотиль В.І.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


 1. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: механізми та форми імплементації. Проф. Микієвич М.М.

 2. Правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з Світовою Організацією Торгівлі. Доц. Головко-Гавришева О.І.

 3. Правове регулювання надання страхових послуг в Європейському Союзі. Доц. Яворська І.М.

 4. Правове регулювання медіації в Україні та в ЄС. Доц. Мотиль В.І.

 5. Правове регулювання візових відносин між ЄС та Україною в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ст. викл. Олексів О.Б.

 6. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності у Європейському Союзі. Доц. Дунас О.І.

 7. Співробітництво ЄС з міжнародними організаціями в сфері захисту культурних цінностей. Асп. Котис О.М.

 8. Міжнародно-правові стандарти обрання суддів. Асп. Іваночко І.Б.

 9. Міжнародно-правові механізми захисту прав журналістів.

Асп. Присяжний П.М.

 1. Правове регулювання співробітництва держав-членів ЄС в енергетичній сфері. Асп. Бойко Н.А.

 2. Правові аспекти співробітництва України з Європейським космічним агентством. Асп. Утко-Масляник Ю.М.ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Аудиторія 309, вул. Січових Стрільців, 19
Керівник секції – проф. Репецький В.М.

Секретар підсекції – доц. Лисик В.М.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


 1. Міжнародні стандарти у питаннях кримінального переслідування фізичних осіб. Доц. Гринчак В.А.

 2. Право на захист у кримінальних справах (теорія та практика міжнародних судів). Доц. Гутник В.В.

 3. Дотримання прав іноземців і нацменшин в Україні (міжнародно-правовий аспект). Асист. Земан І.В.

 4. Співробітництво Комітету ООН з прав людини з Україною.

Асист. Зубарева А.Є.

 1. Проблема міжнародної правосуб’єктності індивіда. Доц. Левицький Т.І.

 2. Застосування “кіберзброї” та проблема захисту прав людини.

Доц. Лисик В.М.

 1. Інституційний механізм протидії транснаціональній організованій злочинності. Доц. Столярський О.В.

 2. Основні засади адаптації правового регулювання робочого часу в Україні до стандартів ЄС. Асист. Шевчук Т.П.

 3. Тенденції розвитку міжнародного приватного права в Україні.

Доц. Фединяк Г.С.

ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНИ
Аудиторія 301, вул. Січових стрільців, 19
Керівник підсекції – проф. Грабинський І.М.

Секретар підсекції – доц. Москалик Р.Я.


П е р ш е з а с і д а н н я – 6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Євроінтеграційні засади транскордонного співробітництва України.

Проф. Писаренко С.М.

2. Діяльність ТНК у сучасних умовах. Доц. Пехник А.В.

3.Сучаний стан та особливості розвитку ринку франчайзингу в країнах-членах Євпропейського Союзу. Доц. Федунь Ю.Б.

4. Розвиток франчайзингу в Україні. Доц. Михайляк І.В.

5. Міжнародне поширення технологій: досвід для України в умовах інтеграції до ЄС. Доц. Москалик Р.Я.

6. Економічні детермінанти прямих іноземних інвестицій з Китаю в країни Африки. Доц. Українець Л.А.

7. Регіональні інноваційні стратегії у світовій економіці. Доц. Горін Н.В.

8. Добробут як соціально-психологічна категорія в економічній науці.

Доц. Шамборовський Г.О.
Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


 1. Географічна структура зовнішньої торгівлі країн Східної Азії.

Асп. Трофимчук А.П.

 1. Екологічний франчайзинг як особливість розвитку сучасного бізнесу.

Асп. Огінок С.В.

3. Вплив міжнародного трансферу технологій на еколого-економічний розвиток. Асп. Когут М.В.

4. An assessment of the economic performance of landlocked developing countries after the Almaty Programme of Action. Асп. Кирилич Х.В.

5. Вплив інноваційних біотехнологій на сталий еколого-економічний розвиток Європейського Союзу. Асп. Буковецька Ю.І.

6. Порівняльний аналіз розвитку сільського підприємництва в країнах-членах Європейського Союзу. Асп. Лесів М.М.

7. Юридичні аспекти логістичної діяльності підприємств в Україні.

Асп. Скорик О.В.

ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

ТА ФІНАНСІВ
Аудиторія 305, вул. Січових стрільців, 19
Керівник підсекції – доц. Біленко Ю.І.

Секретар підсекції – доц. Лапчук Б.Ю.


П е р ш е з а с і д а н н я – 6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Проблеми ефективності функціонування підприємств у країнах ЦСЄ.

Доц. Біленко Ю.І.

 1. Вплив політичних та економічних чинників на стан валютного ринку та доларизацію в Україні у 2014 р. Доц. Лапчук Б.Ю.

 2. Інститут права власності у системі господарських взаємовідносин в Україні. Доц. Гурняк І.Л.

 3. Регіональні відмінності у відношенні до ризиків в Україні: можливі причини та наслідки. Доц. Притула Я.Я.

 4. Стратегії оптимізації управління грошовими потоками в ТНК.

Доц. Москалик Л.Р.

 1. Сучасні виклики промисловим підприємствам в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Доц. Туниця Т.Ю.

 2. Джерела фінансування потреб у капіталі ІТ-підприємств в Україні та Російській Федерації. Асист. Лагола І.І.

 3. Чинники сталого розвитку сільського господарства України.

Доц. Максимук А.О.

 1. Роль прямих іноземних інвестицій в економічному зростанні в Україні.

Доц. Кузенко Н.В.

 1. Рівень конвергенції інституційного середовища акціонерних товариств в країнах ЦСЄ з розвинутими країнами ЄС. Асист. Ємельянова Л.О.

 2. Стратегічні аспекти регулювання діяльності іноземних банків в Україні. Асист. Козак О.С.

Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв
 1. Аналіз макроекономічних факторів впливу на ціну срібла.

Асп. Доскочинська Л.С.

 1. Український ринок нафти: напрями та перспективи розвитку.

Асп. Когут О.І.

 1. Експортно-орієнтована політика Японії. Асп. Струк О.І.

 2. Проблеми обліку неофіційних потоків грошових переказів.

Асп. Ластовецька Р.О.

 1. Роль єдиного наглядового механізму в подоланні боргової кризи в єврозоні. Асп. Вдовичин Я.Л.

 2. Ефекти взаємодії державних і приватних інвестицій у країнах ЄС.

Асп. Чапля І.Т.

 1. Особливості сучасного економічного зростання країн, які розвиваються.

Асп. Волошанська А.В.

 1. Вплив світової фінансової кризи на діяльність ТНБ в Україні.

Асп. Запотічна Р.А.

ПІДСЕКЦІЯ КРАЇНОЗНАВСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Аудиторія 203, вул. Січових Стрільців, 19
Керівник підсекції – проф. Антонюк Н.В.

Секретар підсекції – доц. Зінько І.З.


з а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


 1. Національні меншини як чинник мультикультурності сучасності Європи. Проф. Антонюк Н.В.

 2. Практична складова курсу “Основи міжнародного туризму”.

Доц. Занько Ю.С.

 1. Роль національної діаспори у зовнішній політиці країн Європи.

Доц. Зінько І.З.

 1. Безпекові аспекти теорії глобалізму. Доц. Романюк Н.А.

 2. Використання європейського досвіду захисту прав національних меншин в Україні. Доц. Федунь О.В.

 3. Співпраця України та ЄС в умовах сучасних геополітичних процесів.

Доц. Краєвська О.А.

 1. Вибори до Європарламенту 2014 р. та їхні політичні наслідки.

Доц. Байковський П.Б.

 1. Трансформація функцій державних кордонів країн Європи в контексті європейської інтеграції. Асист. Папіш Н.І.

 2. Туристичні ресурси як основа для розвитку міжнародної туристичної спеціалізації країн світу. Асист. Владімірова Н.А.

 3. Пріоритети та принципи кадрового забезпечення ЄСЗД. Асп. Утко Г.М.

 4. Динаміка та перспективи взаємодії України та Всесвітньої туристичної організації. Асп. Капрусь О.В.

 5. Інституційно-правові механізми формування та реалізація міграційної політики ЄС. Асп. Фогел Х.Є.ПІДСЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Аудиторія 205, вул. Січових Cтрільців, 19
Керівник підсекції – доц. Бик І.С.

Секретар підсекції – доц. Лучук О.М.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


 1. Історія та сучасний стан політичної лінгвістики. Доц. Бик І.С.

 2. Особливості функціонування парних словосполучень (на матеріалі текстів міжнародних договорів). Доц. Зарума О.Р.

 3. Перший український  “Отелло”: текст і коментар. Доц. Лучук О.М.

 4. Лінгвопрагматика twitter-дипломатії. Доц. Кащишин Н.Є.

 5. Теорії мотивації. Асист. Гораль Н.В.

 6. Поняття та роль професійного капіталу вищої школи. Асист. Долінська Н.В.

 7. Світові мови та процеси глобалізації. Асист. Рабош Г.М.

З М І С Т


Секція філософських наук

Секція історичних досліджень3

11

Секція філологічних наук

Секція журналістики19

28

Секція педагогічних наук

34

Секція культури і мистецтв

35

Секція бібліознавства, бібліографії та книгознавства

42

Секція безпеки життєдіяльності

43

Секція фізичного виховання та спорту

44

Секція іноземних мов і світової літератури

45

Секція біологічних наук

55

Секція географічних наук

Секція геологічних наук

Секція електроніки та прикладної фізики

Секція фізики

Секція астрономії

Секція хімічних наук

Секція математики та механіки

Секція прикладної математики та інформатики

Секція економічних наук

Секція юридичних наук64

73

78

84

88

89

95

103

108

122

Секція міжнародних відносин

133


Для нотаток

Довідкове видання

ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗА 2014 РІК

Технічний редактор С.З. Сеник

Формат 60x84/16. Папір друк. Умовн. друк. арк. 8,3. Тираж 200 прим.

Зам.
Львівський національний університет імені Івана Франка

79000, вул. Університетська, 1

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.Серія ДК №3059 від 13.12.2007Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка