Про застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи з метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної роботинаказу юСторінка8/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

| |Розробка документів, що регламентують | | |

| |діяльність бібліотек, положень, | | |

| |інструкцій, проектів постанов, | | |

| |статутів, законодавчих актів(1) | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |_______________ | | |

| |(1) До норми часу при | | |

| |складанні документів, що регламентують | | |

| |діяльність республіканських, обласних | | |

| |бібліотек, застосовується | | |

| |підвищувальний коефіцієнт - 1,15. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Принципово нова тема. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|3. |Виявити, вивчити і проаналізувати чинні|один |340 год. |

| |документи за темою, написати текст |авт. | |

| |проекту документа, обговорити, |аркуш | |

| |апробувати в бібліотеках, на засіданні | | |

| |науково-методичної ради. Доопрацювати | | |

| |документ. Підготувати для затвердження.| | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Модифікація раніше розробленого | | |

| |документа | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|4. |Проаналізувати та оцінити документ. |один |150 год. |

| |Пошук і відбір нових чинних документів |авт. | |

| |за темою. Внести зміни в текст |аркуш | |

| |документа. Обговорити на засіданні | | |

| |науково-методичної ради. Доопрацювати | | |

| |за підсумками обговорення. Підготувати | | |

| |до затвердження. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Розробка облікових форм, таблиць, | | |

| |зразків | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|5. |Уточнити предмет, об'єкт, зміст |один |150 год. |

| |облікової форми, таблиці, зразку. |авт. | |

| |Відібрати необхідні показники, |аркуш | |

| |систематизувати їх. Розробити макет | | |

| |облікової форми, таблиці, зразку. | | |

| |Обговорити на засіданні | | |

| |науково-методичної ради. Підготувати до| | |

| |затвердження. Складання рекомендацій | | |

| |щодо впровадження регламентуючих | | |

| |документів у практику. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|6. |Розробити методичні рекомендації, |один |275 год. |

| |інструкції, плани з впровадження |авт. | |

| |нормативної документації. Підготувати |аркуш | |

| |рукопис до друку. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовка письмової консультації, | | |

| |методичного листа | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|7. |Виявити і проаналізувати документи за |один |170 год. |

| |темою. Вивчити та узагальнити досвід |авт. | |

| |роботи бібліотек. Написати текст |аркуш | |

| |консультації, методичного листа. | | |

| |Підготувати до обговорення на засіданні| | |

| |науково-методичної ради. Доопрацювати | | |

| |за підсумками обговорення. Здати до | | |

| |друку. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовка огляду діяльності бібліотек | | |

| |за певною тематикою | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|8. |Уточнити тему огляду. Визначити |один |180 год. |

| |хронологічні межі. Виявити документи, |авт. | |

| |відібрати їх, переглянути та |аркуш | |

| |проаналізувати. Написати текст. | | |

| |Підготувати рукопис до обговорення на | | |

| |засіданні науково-методичної ради. | | |

| |Доопрацювати рукопис після обговорення.| | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Рецензування наукових, методичних, | | |

| |інформаційних матеріалів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|9. |Читання матеріалу, що рецензується. |один |15 год. |

| |Оцінювання його в цілому та окремих |авт. | |

| |частин, встановлення відповідності |аркуш | |

| |читацькому і цільовому призначенню, | | |

| |науковим і методичним вимогам. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|10. |Написати рецензію. |те саме|15 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовка лекції, консультації | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Розробити план лекції, консультації, |одна | |

| |підібрати матеріал, вивчити його. |лекція,| |

| |Скласти список літератури до лекції, |консу- | |

| |консультації. Написати текст: |льтація| |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|11. |первинна лекція | |30 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|12. |повторна лекція, з урахуванням нового | |6 год. |

| |матеріалу | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|13. |первинна групова консультація | |25 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|14. |повторна групова консультація, з | |10 год. |

| |урахуванням нового матеріалу | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|15. |Провести усну індивідуальну |одна |1 год. |

| |консультацію. |консу- | |

| | |льтація| |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|16. |Відповідь на лист. |один |3 год. |

| | |лист | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Проведення практикумів, стажувань | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Практикум (7 - 10 днів). Визначити |один | |

| |теми, завдання, вправи. Скласти графік |практи-| |

| |і уточнити терміни проведення занять. |кум | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|17. |Груповий практикум. | |45 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|18. |Індивідуальний практикум. | |40 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Стажування (7 - 10 днів). Уточнити |одне | |

| |терміни проведення стажування. Виявити |стажу- | |

| |літературу з питання, що вивчається. |вання | |

| |Скласти програму і графік стажування, | | |

| |враховуючи склад слухачів. Висновок про| | |

| |проходження стажування. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|19. |Групове стажування. | |55 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|20. |Індивідуальне стажування. | |45 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Практика студентів вищих і середніх | | |

| |спеціальних навчальних закладів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|21. |Підготувати й організувати практику |одна |90 год. |

| |студентів (до 30 днів). Розробити план |прак- | |

| |практики, погодити його з керівником |тика | |

| |практики (представником навчального | | |

| |закладу). Скласти графік відвідування | | |

| |структурних підрозділів. Організувати | | |

| |практичні заняття. Підбити підсумки | | |

| |практики. Скласти характеристики | | |

| |практикантів. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Практичне заняття | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|22. |Підготувати практичні заняття. Скласти |одне |20 год. |

| |завдання з виконання бібліотечного |заняття| |

| |процесу, який вивчається, контрольні | | |

| |запитання, тематичний список літератури| | |

| |до завдання. Написати тези. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Складання навчальної програми | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|23. |Визначити склад слухачів. Скласти |одна |105 год. |

| |тематичний план, уточнити порядок |прог- | |

| |вивчення. Визначити послідовність |рама | |

| |викладу теми, виділити основні питання.| | |

| |Скласти список літератури за темами | | |

| |програми. Написати текст. Обговорити | | |

| |програму на засіданні | | |

| |науково-методичної ради. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Відвідування бібліотек, виїзди у | | |

| |відрядження з метою вивчення роботи і | | |

| |надання методичної допомоги | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|24. |Підготовка до відрядження. Уточнити |одне |11 год. |

| |терміни і мету відрядження, |відря- | |

| |ознайомитися з наявними документами та |дження | |

| |матеріалами попередніх виїздів і | | |

| |публікацій у пресі. Скласти програму | | |

| |(план) відрядження. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|25. |Скласти інформаційний звіт (довідку) |один |20 год. |

| |про проведену роботу. Звіт містить: |звіт | |

| |відомості про місце виїзду, мету і | | |

| |терміни відрядження, об'єкти | | |

| |відвідування, аналіз стану роботи за | | |

| |темами виїзду, висновки і пропозиції на| | |

| |адресу бібліотеки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|26. |Скласти авансовий звіт, заповнити |те саме|45 хв. |

| |звітний бланк з усіма додатками, здати | | |

| |до бухгалтерії. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|27. |Підготувати інформацію за результатами |одна |2 год. |

| |відрядження (усно) у секторі, |інфор- | |

| |завідувачу відділу, на |мація | |

| |науково-методичну раду, засідання | | |

| |дирекції. | | |

------------------------------------------------------------------


Примітка: Час проведення лекції, консультації, практикумів,

стажувань, практики, перебування у відрядженні та проведення

інформації за його результатами в норму часу не входить.
6.4. РОБОТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ
Таблиця 16

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовка і проведення | | |

| |науково-практичної конференції | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Визначити склад оргкомітету та |один | |

| |учасників конференції. Сформувати і |захід | |

| |затвердити програму та запрошення. | | |

| |Організаційні заходи (поточні зв'язок з| | |

| |учасниками, розсилка матеріалів та | | |

| |ін.). Підготувати тези до видання. | | |

| |Виробити проект рекомендацій. | | |

| |Фінансово-господарське забезпечення | | |

| |конференції (оформлення платіжних | | |

| |документів, зустріч учасників, | | |

| |реєстрація, розміщення в готелі та | | |

| |ін.). Аналіз та оцінка роботи | | |

| |конференції. Підбиття підсумків. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість учасників: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1. |1 - 100 | |105 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|2. |101 - 150 | |140 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|3. |151 - 450 | |176 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовка та проведення семінару, | | |

| |методичного дня, засідання "круглого | | |

| |столу" | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Визначити учасників, керівника, термін |один | |

| |і місце проведення семінару, |захід | |

| |методичного дня, засідання "круглого | | |

| |столу". Визначити контингент учасників.| | |

| |Розробити програму. Інформаційне | | |

| |забезпечення (поточний зв'язок з | | |

| |учасниками, розсилка матеріалів). | | |

| |Виробити проект рекомендацій. Видати і | | |

| |розіслати програму. Реєстрація | | |

| |учасників. Аналіз та оцінка семінару, | | |

| |методичного дня, засідання "круглого | | |

| |столу". | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість учасників: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|4. |1 - 50 | |30 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|5. |51 - 100 | |75 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|6. |101 - 150 | |120 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|7. |151 - 450 | |160 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовка засідань редколегії | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|8. |Уточнити дату і порядок денний |одне |11 год. |

| |засідання. Відібрати матеріали для |засіда-| |

| |обговорення та підготувати їх для |ння | |

| |копіювання. Визначити опонентів | | |

| |(рецензентів). Повідомити про засідання| | |

| |членів редколегії. Розіслати матеріали | | |

| |про порядок денний засідання. Оформити | | |

| |пропозиції, подані учасниками | | |

| |засідання. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| | | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Організація засідань проблемних | | |

| |комісій, рад, творчих колективів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|9. |Визначити порядок денний і дату |один |20 год. |

| |проведення засідання, уточнити склад |захід | |

| |учасників. Підготувати документи, | | |

| |організаційні заходи (повідомлення про | | |

| |засідання, підбір матеріалів). Оформити| | |

| |протокол і рішення. | | |

------------------------------------------------------------------
Примітки: При проведенні заходів міжнародного рівня до норми

часу застосовується підвищувальний коефіцієнт - 2,0. До норми часу

не входить час проведення конференції, семінару, методичного дня,

засідання "круглого столу" і час, пов'язаний з виданням матеріалів

конференції, семінару та ін.
7. РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ
7.1. РЕДАГУВАННЯ РУКОПИСІВ
Таблиця 17

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Редагування наукових і методичних | | |

| |матеріалів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Перевірка та виправлення рукопису у | | |

| |процесі підготовки його до друку: | | |

| |встановити відповідність тексту | | |

| |науковим і літературним вимогам, формі | | |

| |та цільовому призначенню видання та ін.| | |

| |Узгодити з автором внесені виправлення.| | |

| |Доопрацювати рукопис. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1. |Редагування монографій, збірників |один |60 год. |

| |наукових праць, наукових звітів, |авт. | |

| |практичних посібників. |аркуш | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|2. |Редагування методичних матеріалів: |те саме|50 год. |

| |інструктивно-методичних листів, | | |

| |рекомендацій, консультацій, оглядів | | |

| |діяльності бібліотек та ін. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|3. |Редагування документів, що |один |48 год. |

| |регламентують діяльність бібліотек: |авт. | |

| |статутів, положень, інструкцій та ін. |аркуш | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|4. |Редагування статистичних таблиць, форм |те саме|40 год. |

| |обліку, зразків та ін. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|5. |Редагування матеріалів конференцій: |те саме|20 год. |

| |доповідей, повідомлень та ін. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Редагування популярного | | |

| |бібліографічного посібника, | | |

| |ретроспективних науково-допоміжних | | |

| |покажчиків, оглядів, довідок, | | |

| |рефератів, анотацій | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|6. |Редагування популярних бібліографічних |один |50 год. |

| |посібників: тематичних бібліографічних |авт. | |

| |покажчиків, довідників(1). |аркуш | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |________________ | | |

| |(1) При редагуванні | | |

| |змішаного тексту до норм часу | | |

| |застосовується підвищувальний | | |

| |коефіцієнт 1,1 | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|7. |Редагування ретроспективних |те саме|38 год. |

| |науково-допоміжних покажчиків | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|8. |Редагування аналітичних оглядів, |те саме|20 год. |

| |довідок, анотацій, рефератів, зведених | | |

| |рефератних оглядів, експрес-інформацій.| | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|9. |Редагування бібліографічного запису. |один |4 хв. |

| | |запис | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|10. |Контрольне редагування. |те саме|7 хв. |

------------------------------------------------------------------
7.2. ПЕРЕКЛАД ТА ДООПРАЦЮВАННЯ ДРУКОВАНИХ ТЕКСТІВ З ІНОЗЕМНИХ

МОВ УКРАЇНСЬКОЮ ТА З УКРАЇНСЬКОЇ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


Таблиця 18

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Переклад тексту з іноземних мов | | |

| |українською | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Читання оригіналу, аналіз тексту, |один | |

| |розмітка його з виявленням складних |авт. | |

| |термінів, граматичних конструкцій, |аркуш | |

| |лексичних зворотів, цехових і жаргонних| | |

| |термінів. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1. |Повний письмовий переклад. | |30 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|2. |Скорочений письмовий переклад від 30 до| |32 год. |

| |50 %. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|3. |Вибірковий письмовий переклад. | |28 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Переклад тексту з української мови | | |

| |іноземними | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|4. |Повний письмовий переклад. |один |37 год. |

| | |авт. | |

| | |аркуш | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Термінологічна робота при виконанні | | |

| |письмового перекладу | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|5. |Відшукати зазначені в оригіналі |один |22 хв. |

| |незнайомі або незрозумілі терміни і |термін,| |

| |скорочення у словниково-довідковій |скоро- | |

| |літературі. Підібрати відповідний |чення | |

| |терміну еквівалент, розшифрувати | | |

| |скорочення. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Консультація перекладача зі | | |

| |спеціалістами | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|6. |З'ясування правильного викладу частин |одна |40 хв. |

| |тексту за малознайомою тематикою. |консу- | |

| |Уточнення відповідності перекладу до |льтація| |

| |оригіналу. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Складання бібліографічного запису | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|7. |Скласти бібліографічний запис перекладу|один |12 хв. |

| |за даними, взятими з титульного аркуша |опис | |

| |перекладу. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Вичитування і коректура перекладу після| | |

| |друку на друкарській машинці | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|8. |Перевірити правильність розташування |один |4 год. |

| |віддрукованого тексту. Звірити з |авт. | |

| |рукописом. Здійснити правку. |аркуш | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Технічне оформлення перекладів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|9. |Вписати в текст перекладу символи і |одне |2 хв. |

| |вставки іноземною мовою. |впису- | |

| | |вання | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|10. |Вклеїти малюнки, таблиці, формули. |одна |4 хв. |

| | |вклейка| |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Переклад заголовків статей і документів| | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|11. |Переклад і запис заголовку. |один |12 хв. |

| | |заголо-| |

| | |вок | |

------------------------------------------------------------------


Примітка. Норми часу передбачають виконання перекладів з

іноземної мови або іноземною, яка у перекладача є основною (за

освітою та застосуванням). При виконанні перекладу з інших мов

іншою, крім основної, до норм часу застосовується підвищувальний

коефіцієнт - 1,1.
7.3. ДОПОМІЖНО-ТЕХНІЧНА РОБОТА
Таблиця 19

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+----------------------------------------+-------+--------|


Каталог: old
old -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
old -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
old -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
old -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
old -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
old -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
old -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
old -> Робоча програма навчальної дисципліни основи агробізнесу
old -> Екологічних інвестицій україни
old -> Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка