Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка11/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
#128
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

розгляду результатів

конструкторських розробок

та зразків виробів

1406. Звіти з конструкторського Пост.(1) - (1) В

відпрацювання проектів організації-розробнику

виробів - після затвердження

проекту

1407. Документи (схеми, графіки, 3 р. -довідки, листування) про

розробку ескізних та

технічних проектів, робочі

документи на вироби

1408. Довідки про відповідність Пост.(1) - (1) В

технічних вимог ТЗ організації-розробнику

державним і галузевим - після затвердження

стандартам проекту

1409. Варіанти технічних та Доки не -

ескізних проектів споруд, мине

виробів, складальних потреба

одиниць, приладів, не

прийнятих до виробництва

1410. Анульовані креслення

(кальки):

а) у зв'язку з внесенням 5 р.(1) - (1) Ті, що входять до

змін та заміною складу Переліку

проектів, - пост.

б) кальки-дублікати Доки не -

мине


потреба

1411. Розрахунково-текстові

документи, програми, акти,

протоколи:

а) з проектування, Пост. Доки не

розробки, серійного освоєння мине

та випуску виробів, потреба

обладнання, приладів,

тари, оснащення та

інструменту на оригінальні

вироби основного

виробництва

б) допоміжного виробництва Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

в) з проектування, 5 р. -

розробки та виготовлення

макетів і складальних

одиниць для

експериментального

відпрацювання виробів

1412. Протоколи комісій з 10 р. -

розгляду макетів дослідних

зразків виробів

1413. Відомості відповідності 5 р. -

розробленого проекту

виробу дослідному зразку

1414. Картки технічного рівня та Пост. -

якості виробів

1415. Картки робочих режимів на Доки не Доки не

апаратуру мине мине

потреба потреба

1416. Програми забезпечення 5 р.(1) - (1) Після завершення

надійності розроблюваних експлуатації

виробів

1417. Рекламації на проекти 5 р. -виробів та відповіді на

них


1418. Графіки, таблиці Доки не -

порівняльного аналізу мине

результатів НДР, ДКР потреба

1419. Журнали обліку реєстрації Доки не -

номенклатурних переліків мине

підприємств потреба

1420. Документи (журнали, 10 р.(1) - (1) Складені

щоденники, аналітичні визначними діячами

таблиці, ескізи) з науки і техніки -

розробки НДР, ДКР пост.

1421. Фотонегативи:

а) для складання еталонів 5 р. -

б) мікро- і макроструктур, Доки не -

документів і схем, мине

графіків і ін. потреба

1422. Альбоми, креслення 10 р.(1) - (1) Складені

дослідних і серійних визначними діячами

зразків виробів науки і техніки -

пост.

1423. Документи (звіти, таблиці, 5 р. -інструкції) про зберігання

й експлуатацію виробів,

приладів, машин

1424. Листування про розробку і

виготовлення

комплектувальних виробів

підвищеної складності:

а) за місцем затвердження 5 р. -

б) в інших організаціях 3 р. -

1425. Акти-процентовки на 5 р.(1) - (1) Див. примітку до

виконання НДР, ДКР ст. 288
1.3. Випробування дослідних зразків виробів
1426. Завдання на складання 5 р. -

програм випробувань

1427. Програми випробувань 5 р. -

дослідних зразків виробів,

машин, обладнання

1428. Акти і звіти випробувань (1) Після завершення

зразків виробів: випробувань

а) державні випробування Пост. Доки не

мине

потреба


б) контрольні на 5 р.(1) Доки не

підприємствах мине

потреба

в) стендові випробування 5 р.(1) Доки немине

потреба


1429. Технічні умови (1) Після завершення

випробування дослідних і випробувань

серійних зразків виробів:

а) державні випробування Пост. -

б) випробування на 5 р.(1) Доки не

підприємствах мине

потреба

в) в інших організаціях 5 р.(1) Доки немине

потреба


1430. Графіки проведення Доки не Доки не

лабораторних (стендових), мине мине

полігонних (польових), потреба потреба

експериментальних

випробувань макетних

зразків


1431. Програми спільних

заводських і залікових

випробувань вузлів,

приладів, виробів:

а) у центральному апараті 3 р. -

б) в 5 р. -

організації-розробнику

в) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1432. Переліки виробів, які Пост. -

підлягають випробуванням

1433. Переліки, альбоми ескізів Пост. -

і конструкторських змін,

креслення, схеми дослідних

зразків виробів, описання

змін і доробок зразків

виробів, виявлених під час

випробувань, та листування

з цих питань

1434. Документи (розрахунки, (1) При використанні в

таблиці, протоколи, інших роботах

висновки, доповідні

записки) про виготовлення

й випробування дослідних

зразків засобів автоматики

та обладнання:

а) виробів, прийнятих до Пост. -

серійного виробництва

б) незакінчених та 3 р.(1) -

призупинених робіт

в) відхилених виробів 3 р. -

1435. Документи (акти, таблиці, 5 р. -

довідки), що фіксують

результати обробки

телеметричної інформації з

натурних випробувань

1436. Кінофотоплівки 3 р.(1) - (1) Після завершення

вимірювальних систем робіт

випробування дослідних

виробів

1437. Рентгенограми випробувань 10 р. -головних, еталонних та

особливого призначення

виробів

1438. Фотонегативи виробів 10 р. -довготривалих випробувань,

пов'язаних із складанням

еталонів

1439. Осцилограми випробування (1) Після зняття з

дослідних зразків виробництва

обладнання та виробів:

а) прийнятих до 5 р.(1) -

виробництва

б) дослідних зразків 5 р. -

1440. Магнітні стрічки, негативи

й позитиви кіновідбитків,

що висвітлюють процес

відпрацювання виробів та

виробництва технологічного

обладнання:

а) комплекс матеріалів, 10 р. -

об'єднаних сценарієм

(фільм)


б) що мають допоміжне 5 р. -

значення


1441. Лабораторні свідоцтва

випробувань, дослідження

та обробки аналізів:

а) що фіксують основний 10 р. -

процес спостережень

б) що мають допоміжне 5 р. -

значення

1442. Листування про погодження 5 р. -

питань, що виникають при

проведенні лабораторних та

експериментальних робіт

1443. Журнали запису Пост. -

експериментів, дослідів та

результатів аналізів,

щоденники робіт, протоколи

лабораторних випробувань,

таблиці аналізів

1444. Карти, журнали реєстрації 3 р.(1) - (1) Після завершення

результатів випробувань робіт і складання

надійності та живучості звіту

вихідних матеріалів і

дослідних зразків виробів

1445. Журнали реєстрації і 10 р. -

видачі свідоцтв

лабораторних випробувань,

досліджень та обробки

аналізів

1446. Формуляри й паспорти на

дослідні зразки виробів:

а) за місцем розробки Пост. -

б) надіслані для Доки не -

керівництва та відома мине

потреба
1.4. Упровадження НДР та ДКР
1447. Плани впровадження 10 р. -

результатів НДР і ДКР та

зміни до них

1448. Документи (протоколи, Пост. -

довідки, доповідні

записки, акти) про

впровадження у виробництво

НДР та ДКР

1449. Розрахунки Доки не -

техніко-економічної мине

ефективності НДР, ДКР, ПКР потреба

та впровадження їх у

виробництво

1450. Акти приймання-здавання Пост. -

виконаних НДР, ДКР, ПКР з

рекомендаціями щодо їх

впровадження та

очікуваного економічного

ефекту

1451. Договори, угоди про 5 р.(1) - (1) Після закінченнявпровадження та контроль строку дії договору

за впровадженням у

виробництво результатів

НДР, ДКР, ПКР

1452. Листування про 5 р. -

впровадження у виробництво

закінчених НДР, ДКР, ПКР

1453. Акти технічного і 5 р. -

матеріального приймання

робіт
2. Винахідництво, раціоналізація та

патентно-ліцензійна робота
2.1. Винахідництво і раціоналізація
1454. Розглянуті заявки на

винаходи (корисні моделі),

промислові зразки, сорти

рослин та свідоцтва на

знаки для товарів і

послуг, з яких прийнято

рішення про видачу

патенту:


а) оригінали Пост. -

б) копії Доки не -

мине

потреба


1455. Розглянуті заявки на

винаходи, з яких прийнято

рішення про відмову у

видачі свідоцтва на знаки

для товарів і послуг та

патенту:
а) оригінали Пост. -


б) копії Доки не -

мине


потреба

1456. Патенти на винаходи Пост. -

(корисні моделі),

промислові зразки, сорти

рослин та свідоцтва на

знаки для товарів і послуг

1457. Переклади іноземних 10 р. ЕПК 5 р.

патентів


1458. Анульовані патенти, Пост. -

свідоцтва

1459. Висновки апеляційної ради 5 р.(1) - (1) Оригінал додається

щодо якості експертизи до справи про заявку -

заявок на винаходи (копії) пост.

1460. Рішення експертної ради 10 р.(1) - (1) Оригінал додається

про видачу патенту, до справи про заявку -

відхилення видачі патенту, пост.

про зміну формулярів та

інших питань щодо

винаходів (корисних

моделей), промислових

зразків, сортів рослин та

свідоцтв на знаки для

товарів і послуг (копії)

1461. Висновки про новизну та 5 р.(1) - (1) Оригінал додається

корисність винаходів до справи про заявку -

(корисних моделей), пост.

промислових зразків,

сортів рослин та свідоцтв

на знаки для товарів і

послуг (копії)

1462. Плани робіт з розробки та

впровадження винаходів

(корисних моделей)

промислових зразків і

сортів рослин та свідоцтв

для товарів і послуг:

а) за місцем затвердження 10 р. -

і погодження

б) за місцем розробки 5 р. -

1463. Плани впровадження 10 р. 5 р.

раціоналізаторських

пропозицій

1464. Плани експериментальних 10 р. 5 р.

робіт з впровадження

винаходів та

раціоналізаторських

пропозицій

1465. Звіти про надходження та Пост. 10 р.

впровадження винаходів

(корисних моделей),

промислових зразків,

сортів рослин,

раціоналізаторських

пропозицій та ступінь їх

ефективності (річні)

1466. Тематичні завдання і

переліки тем з

винахідництва та

раціоналізації:

а) за місцем розробки і 10 р. ЕПК 10 р.

затвердження

б) надіслані до відома та До До

керівництва заміни заміни

новими новими

1467. Переліки винаходів Пост. -

(корисних моделей),

промислових зразків,

сортів рослин,

упроваджених у виробництво

в організаціях та на

підприємствах

1468. Раціоналізаторські

пропозиції, технічні

вдосконалення та документи

до них (висновки, відгуки,

розрахунки прибутку):

а) прийняті до реалізації 10 р. 5 р.

б) відхилені (з огляду на 5 р. 5 р.

технічну непридатність)

1469. Журнали обліку винаходів Пост.(1) Пост.(1) (1) На держзберігання

та раціоналізаторських не передаються

пропозицій

1470. Державний реєстр винаходів Пост. -

(корисних моделей) України

1471. Державний реєстр сортів Пост. -

рослин України

1472. Державний реєстр Пост. -

промислових зразків

України

1473. Державний реєстр товарів, Пост. -товарних знаків і послуг

України


1474. Листування з експертизи, 3 р. 3 р.

оформлення та реєстрації

винаходів (корисних

моделей), промислових

зразків, сортів рослин

1475. Листування про 3 р. 3 р.

комплектування та

зберігання патентного

фонду

1476. Листування про координацію 3 р. 3 р.робіт між патентним

підрозділом та

підприємством

1477. Листування про 3 р. 3 р.

використання винаходів

(корисних моделей)

промислових зразків,

сортів рослин,

раціоналізаторських

пропозицій та ступінь їх

ефективності
2.2. Патентно-ліцензійна робота
1478. Документи про винаходи, що 5 р.(1) - (1) З дня припинення

патентуються за кордоном патентування або

(копії заявочних строку дії патенту

документів, описання

винаходів за формулами

іноземних держав, висновки

про доцільність

патентування, листування)

1479. Відомості про патентну Пост. 10 р.

чистоту розробок

(техніко-інформаційні

дані, патентні формуляри

та ін.)

1480. Патентні паспорти Пост. -винаходів, запатентованих

за кордоном

1481. Договори з організаціями 5 р. 5 р.

та підприємствами щодо

надання різних патентних

послуг


1482. Експертні висновки про 10 р. 10 р.

перевірку проектів на

патентну чистоту

1483. Пропозиції щодо продажу та 10 р. 10 р.

закупівлі ліцензій за

кордоном


1484. Плани патентування Пост. Доки не

винаходів та комерційної мине

реалізації наукових потреба

досягнень

1485. Документи (угоди, акти, 5 р. 5 р.

листування) про експорт

промислових виробів та

експертизу їх на чистоту

1486. Патентні формуляри на 10 р. -

експонати, що

демонструються на

виставках, ярмарках в

Україні та за кордоном

1487. Витяги з патентних 5 р. 5 р.

формулярів та листування

про перевірку патентної

чистоти виробів та

об'єктів техніки

1488. Замовлення підприємств на 3 р. 3 р.

патентні формуляри для

комплектуючих виробів та

відповіді на них

1489. Ліцензійні угоди на продаж Пост. -

українських винаходів

(корисних моделей),

промислових зразків,

сортів рослин, знаків для

товарів і послуг,

"ноу-хау" за кордон

1490. Документи на винаходи Пост. -

(корисні моделі),

промислові зразки, сорти

рослин, знаки для товарів

і послуг, на які продано

ліцензії (ліцензійний

паспорт, рекламно-технічне

описання, відомості про

ступінь технічної

готовності, фото,

техніко-економічні

розрахунки та ін.)

1491. Листування про видачу й 10 р. -

оформлення патентів на

винаходи (корисні моделі),

промислові зразки, сорти

рослин, знаки для товарів

і послуг, експертизу,

строки дії патентів,

сплату державного мита за

діючі патенти

1492. Листування про надання 3 р. 3 р.

різних патентних послуг

1493. Листування про відбір і Пост. 10 р.

підготовку українських

винаходів (корисних

моделей) і промислових

зразків, сортів рослин,

знаків для товарів і

послуг для патентування та

продаж ліцензій за

кордоном

1494. Листування про 5 р. 5 р.

патентоспроможність нових

розробок


1495. Листування про 5 р. 5 р.

патентно-ліцензійну роботу

1496. Листування про Пост. 10 р.

патентування винаходів

(корисних моделей),

промислових зразків,

сортів рослин, знаків

товарів і послуг за

кордоном

1497. Листування з питань 10 р. 10 р.

забезпечення патентної

чистоти українських

промислових поставок,

державних стандартів,

виробів, що експонуються

на виставках та ярмарках

1498. Листування про перевірку 10 р. 5 р.

об'єктів техніки на

патентну чистоту

1499. Листування щодо запитів та Пост. 10 р.

пропозицій іноземних фірм

про купівлю-продаж

ліцензій

1500. Листування про складання й Пост. 5 р.

оформлення ліцензійних

договорів, переуступання

прав з патентних та інших

питань, пов'язаних з

продажем ліцензій
3. Проектування, будівництво, реконструкція
3.1. Організація проектних і будівельних робіт
1501. Техніко-економічні Пост. Доки не

обгрунтування доцільності мине

будівництва та потреба

реконструкції

1502. Листування про 5 р. 5 р.

техніко-економічні

обгрунтування доцільності

будівництва та

реконструкції

1503. Пояснювальні записки, Пост. -

розрахунки з комплексного

будівництва

1504. Листування про комплексне 5 р. -

будівництво

1505. Документи (доповіді, 5 р. 5 р.

огляди, звіти, довідки)

про підготовку й хід

капітального будівництва

та реконструкції

1506. Документи (доповіді, Пост. -

звіти, довідки) про

перевірку технічного рівня

будівельного проектування

та підвищення економічної

ефективності роботи

проектних організацій

1507. Листування з органами Пост. -

виконавчої влади про

проектування, будівництво

та реконструкцію

1508. Переліки найважливіших Пост. -

об'єктів проектування та

листування про зміни й

уточнення переліків

1509. Листування з проектними 5 р. 5 р.

інститутами, будівельними

організаціями про

проектування, будівництво

та реконструкцію

1510. Листування про Пост. -

проектування й будівництво

об'єктів за кордоном

1511. Листування про Пост. -

проектування й будівництво

об'єктів в Україні

зарубіжними фірмами

1512. Списки новопроектованих Пост. -

будов, погоджені з

Міністерством економіки

України, та зміни до них

1513. Листування з Міністерством Пост. -

економіки України про

зміни основних показників

щодо будов нового й

перехідного проектування

1514. Листування про розробку й 5 р. 5 р.

використання проектів

організації будівництва

1515. Звіти про вивчення та Пост. 10 р.

узагальнення вітчизняного

й зарубіжного досвіду

проектування, будівництва,

експлуатації об'єктів

1516. Листування про 5 р. -

проектування й будівництво

промислових вузлів

1517. Плани заходів та 5 р. -

листування з поліпшення

роботи проектних

організацій

1518. Перспективні плани Пост. -

розміщення міського

будівництва

1519. Доповідні записки та 10 р. -

зауваження до

перспективних планів

розміщення міського

будівництва

1520. Документи (доповідні 5 р. -

записки, висновки,

довідки) про розробку

зразків оформлення

(еталонів) проектної

документації та їх

використання

1521. Зразки оформлення До До

(еталони) проектної заміни заміни

документації новими новими

1522. Документи (розрахунки, Пост. -

довідки, пропозиції) про

будівництво об'єктів на

основі компенсаційних угод

1523. Документи (зведення, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після введення

довідки та листування) про об'єкта в експлуатацію

будівництво об'єктів за

пільговим фінансуванням

1524. Документи (довідки, 5 р. 5 р.

відомості, листування)

про індивідуальне та

житлово-кооперативне

будівництво

1525. Довідки та листування про 5 р. 5 р.

будівництво об'єктів

виробничого призначення

1526. Протоколи технічних нарад Пост. 10 р.

з проектування,

будівництва та

реконструкції об'єктів

1527. Протоколи погодження з Пост. 5 р.

місцевими органами

виконавчої влади і

самоврядування технічних

умов та дозволи на

підключення об'єктів, що

проектуються, до

енергетичних і

транспортних мереж,

водопроводу та каналізації

1528. Протоколи й висновки про Пост. -

надання технічного

сприяння у проектуванні

об'єктів за кордоном

1529. Інформаційні повідомлення 3 р. 3 р.

з проектування та

капітального будівництва

1530. Листування про перегляд 3 р. 3 р.

проектів об'єктів

незакінченого будівництва

1531. Акти приймання-передавання 10 р.(1) 10 р. (1) Після введення

проектно-кошторисної об'єкта в експлуатацію

документації на заново

збудовані та здані в

експлуатацію об'єкти

1532. Документи (висновки, Пост. -

описи, листування) про

приймання і передачу

технічної документації

зарубіжним країнам

1533. Листування про розробку 3 р. -

нормативної і типової

документації

1534. Накладні на відправлену та 3 р. 3 р.

одержану документацію для

об'єктів капітального

будівництва та їх

кошторисної вартості

1535. Журнали обліку Пост. -

затверджених проектів

капітального будівництва

та їх кошторисної вартості


3.2. Проектно-розвідувальна робота
1536. Завдання на Пост. -

проектно-розвідувальні

роботи

1537. Документи (доповідні Пост. -записки, акти обстеження,

розрахунки, висновки) про

проведення

проектно-розвідувальних

робіт щодо вибору

земельних ділянок під

будівництво об'єктів

1538. Акти про надання земельних Пост. 10 р.

ділянок під будівництво та

розширення об'єктів

1539. Плани й профілі земельних Пост. 10 р.

ділянок, відведених для

будівництва

1540. Паспорти на ділянки Пост. -

будівництва та документи

до них


(архітектурно-планувальні

завдання, схеми

комунікацій та ін.)

1541. Первинна документація 3 р.(1) - (1) Після складання

технічних і геологічних технічного звіту про

розвідок (польові журнали, інженерно-геологічні

книжки нівелювання, робочі розвідки

записки)


1542. Технічні умови на

проектно-розвідувальні

роботи:

а) за місцем складання і Пост. -затвердження

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


1543. Титульні списки

проектно-розвідувальних

робіт:

а) за місцем складання і 10 р. -затвердження

б) в інших організаціях Доки не (І Доки не

мине мине

потреба потреба

1544. Листування про організацію 3 р. 3 р.

і проведення

проектно-розвідувальних

робіт


1545. Доповіді, листування про 5 р. -

вдосконалення і підвищення

якості

проектно-розвідувальнихробіт та технології

проектування

1546. Огляди, довідки про Пост. -

проектно-розвідувальні

роботи на окремих

найважливіших об'єктах

1547. Документи (зведення, 10 р.(1) - (1) У головних

огляди, довідки) про організаціях - пост.


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка