Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка12/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

координацію

проектно-розвідувальних

робіт

1548. Документи (плани,розрахунки, схеми,

довідки, картограми) на

розвідувальні роботи:

а) на збудовані об'єкти Доки не - (1) Для об'єктів із

мине складними геологічними

потреба(1) умовами - пост.

б) на незбудовані об'єкти 10 р. -

1549. Документи (викопіювання із 5 р.(1) - (1) Після складання

генпланів, результати звіту про

лабораторних аналізів інженерно-геологічні

грунту, карти) про розвідки

геологічні та гідрологічні

умови ділянки забудови

1550. Технічні звіти про

інженерно-геологічні

розвідки:

а) на збудовані об'єкти Пост. -

б) на незбудовані об'єкти 5 р. -

1551. Замовлення на виконання 3 р.(1) - (1) Після нової зйомки

проектно-розвідувальних цього ж місця

робіт

1552. Протоколи міжвідомчих 3 р. -нарад з погодження

замовлень на

проектно-розвідувальні

роботи


1553. Листування про попереднє 3 р. 3 р.

відведення земельних

ділянок для будівництва

1554. Дозволи проектним 3 р.(1) - (1) Після завершення

організаціям на проведення робіт

інженерно-розвідувальних

робіт

1555. Завдання, графіки 3 р. -виконання

проектно-розвідувальних

робіт

1556. Висновки, відгуки 5 р. -організацій-замовників про

виконані


проектно-розвідувальні

роботи


1557. Акти-процентовки виконаних 5 р.(1) - (1) У разі виникнення

проектно-розвідувальних спорів, розбіжностей,

робіт слідчих і судових

справ зберігаються до

винесення остаточного

рішення


1558. Акти про припинення 5 р. -

проектно-розвідувальних

робіт

1559. Журнали реєстрації 10 р. -дозволів на розвідувальні

роботи


1560. Журнали реєстрації актів 5 р. -

розвідувальних робіт

1561. Журнали обліку виконання 5 р. -

проектно-розвідувальних

робіт за замовниками та

джерелами фінансування

1562. Журнали обліку оплати 5 р. -

проектно-розвідувальних

робіт

1563. Документи (протоколи, 5 р. -акти, висновки, довідки,

листування) з оснащення

проектних організацій

сучасним технічним

обладнанням для

проектно-розвідувальних

робіт
3.3. Проектно-планувальна робота
1564. Техніко-економічні Пост. -

обгрунтування генеральних

планів міст з економічними

розрахунками та

пояснювальними записками

до них


1565. Генеральні плани міст та Пост. -

інших населених пунктів

1566. Відхилені генеральні плани 10 р. ЕПК -

міст та інших населених

пунктів

1567. Листування з органами 5 р. -державної виконавчої влади

та проектними

організаціями про

створення охоронних зон

історичних міст,

комплексів та будинків -

пам'яток архітектури

1568. Поєднані плани наземних і Пост. -

підземних комунікацій та

інженерних мереж

1569. Схеми й проекти планування Пост. -

та забудови міст і селищ

(усі стадії)

1570. Документи (висновки, Пост. -

протоколи, акти) про

розгляд та затвердження

проектів районного

планування і забудови міст

та інших населених пунктів

1571. Заявки міністерств, 5 р. -

місцевих органів

виконавчої влади на

складання проектів

планування і забудови міст

та інших населених пунктів

1572. Листування про розробку 5 р. 5 р.

генеральних планів міст,

схем і проектів районного

планування та інших

містобудівних проектів

1573. Проекти розміщення Пост. -

будівництва на черговий

період (схеми)

1574. Схеми магістралей та Пост. -

організації руху

вантажного і пасажирського

транспорту

1575. Проекти детального Пост. -

планування (ПДП) міських

районів


1576. Проекти планування та Пост. -

забудови міст з пам'ятками

історії і культури, ПДП

історичних частин міст та

районів

1577. Проекти планування Пост. -приміської та зеленої зон

1578. Проекти благоустрою та Пост. -

озеленення міст

1579. Проекти забудови житлових Пост. -

мікрорайонів, кварталів та

комплексів громадських

споруд (усі стадії)

1580. Схеми інженерних мереж та Пост. -

благоустрою

(водопостачання,

каналізації, газо-, тепло-,

енергопостачання,

слабкострумових пристроїв,

водостічної мережі)

1581. Плани шляхових покриттів Пост. -

1582. Плани земляних мас 3 р.(1) - (1) Після закінчення

будівництва

1583 Топографічні плани До До

володінь заміни заміни

новими новими

1584. Виконавчі схеми До До

комунікацій, водопроводу, заміни заміни

каналізації, опалення, новими новими

силової та світлової

електромережі

1585. Проекти інженерних мереж з 5 р.(1) - (1) Після введення

благоустроєм, потрібним об'єкта в експлуатацію

для здійснення будівництва

споруд на конкретній

ділянці (усі стадії)

1586. Відомості обсягів основних 5 р.(1) - (1) Після завершення

робіт будівництва

1587. Генеральні зведені Пост. -

кошториси до проектів

планування й забудови міст

та інших населених пунктів

1588. Кошториси до проектів (1) Після завершення

планування міст та інших будівництва

населених пунктів:

а) об'єктні 10 р.(1) -

б) локальні 5 р. -

1589. Висновки про контрольні 10 р. -

перегляди проектів

планування і забудови міст

та інших населених пунктів
3.4. Проектування об'єктів капітального будівництва
1590. Технічні завдання на (1) У замовника - до

проектування, будівництво закінчення

та реконструкцію будівель експлуатації об'єкта;

і споруд: у

будівників - до здачі

а) за місцем розробки і Пост. 1 - в експлуатацію

затвердження

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1591. Протоколи з розгляду та

затвердження проектних

завдань і кошторисів на

будівництво та

реконструкцію об'єктів:

а) за місцем проектування Пост. -

і затвердження

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1592. Технічні завдання на Пост. -

проектування об'єктів за

кордоном

1593. Технічні завдання на Пост. -

проектування об'єктів в

Україні іноземними

організаціями

1594. Генеральні плани Пост. -

промислових підприємств

1595. Пояснювальні записки з Пост. -

додатками до проектів

генеральних планів

промислових підприємств

1596. Генеральні плани та

зведені кошториси

капітального будівництва,

реконструкції та висновки

про них:


а) за місцем проектування Пост. -

б) за місцем експлуатації До До

закінчення закінчення

експлуатації експлуатації

в) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1597. Індивідуальні проекти на (1) Після введення в

будівництво (здійснені): експлуатацію. Робочі

креслення

надходять на

1. За місцем проектування: держзберігання,

якщо в них

а) завдання на Пост. - відображено

проектування оригінальні

архітектурно-планувальні

або архітектурно-художні

б) технічний проект Пост. - особливості

в) робоча документація 5 р.(1) -

г) робочий проект Пост. -

2. В інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1598. Індивідуальні проекти на (1) Для проектів,

будівництво (нездійснені): включених до

складу Переліку

1. За місцем проектування: проектів, проблем,

науково-технічна

а) завдання на 10 р. - документація з

проектування яких підлягає

передачі на

б) технічний проект Пост.(1) - держзберігання

в) робоча документація 15 р. -

г) робочий проект 5 р. -

2. В інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1599. Кошториси до

індивідуальних проектів:

а) зведені 10 р. -

б) локальні 5 р. -

1600. Художні малюнки, ескізи,

фотографії:

а) які входять до складу Пост. -

затверджених проектів

б) які входять до складу 3 р. -

незатверджених проектів

1601. Проектні пропозиції й Пост. -

наукові звіти з

реконструкції та

реставрації будівель, що є

пам'ятками історії і

культури

1602. Проекти реставрації та Пост. -

відновлення архітектурних

пам'яток, приміських

палаців і садово-паркового

мистецтва

1603. Історичні довідки про Пост. -

будівлі та споруди

1604. Експериментальні проекти (1) Після введення

на зведення будівель та об'єкта в

споруд: експлуатацію

1. За місцем проектування:

а) завдання на Пост. -

проектування

б) технічний Пост. -

в) робоча документація 5 р.(1) -

г) робочий проект Пост. -

2. В інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1605. Типові проекти будівель та

споруд, прийняті до

виробництва:

1. За місцем проектування:

а) завдання на Пост. - (1) Після відміни

проектування

б) технічний проект 5 р.(1) -

в) робоча документація Пост. -

г) робочий проект Пост. -

2. В інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1606. Типові проекти будівель та

споруд, що не прийняті до

виробництва (усі стадії):

а) за місцем проектування 10 р. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1607. Кошториси до типових та 5 р.(1) - (1) Після заміни

експериментальних проектів новими

1608. Паспорти й каталожні листи Пост. Доки не

типових проектів мине

потреба


1609. Висновки про типові та

індивідуальні проекти:

а) за місцем проектування Пост. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1610. Акти готовності проектних 5 р. -

робіт з типового та

експериментального

проектування

1611. Типові проекти конструкцій Пост. Доки не

мине


потреба

1612. Альбоми креслень типових Пост. Доки не

конструкцій мине

потреба


1613. Типові проекти малих Пост. Доки не

архітектурних форм мине

потреба

1614. Проекти будівництважитлових і громадських

будівель та споруд із

застосуванням типових та

індивідуальних проектів

для експериментального

будівництва

(проекти-прив'язки):

1. За місцем проектування:

а) завдання на 5 р. -

проектування

б) технічний проект 10 р. -

в) робоча документація 10 р. -

г) робочий проект 10 р. -

2. В інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1615. Звіти, довідки про 10 р. 10 р.

застосування типових та

експериментальних проектів

у будівництві

1616. Проекти, кошториси на Доки не Доки не

будівництво та мине мине

реконструкцію об'єктів, не потреба потреба

включених до титульних

списків

1617. Проекти будівель, споруд, (1) Після закінченнящо виконані контрагентами: експлуатації

а) за місцем розробки Пост. -

основних частин проекту

б) за місцем експлуатації 1 р.(1) 1 р.(1)

будівель, споруд

1618. Технічні висновки про (1) Після закінчення

будівельні конструкції експлуатації

будівель та споруд:

а) у проектних Пост.(1) -

організаціях

б) за місцем експлуатації 1 р.(1) Доки не

мине


потреба

в) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1619. Технічні плани та 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

характеристики будівель експлуатації

1620. Документи (висновки, 10 р. -

протоколи, листування) про

виключення типової

проектної документації з

числа діючої

1621. Переліки й каталоги діючих Пост. -

проектів конструкцій

1622. Документи (доповідні 5 р. -

записки, висновки,

листування) про розробку й

затвердження переліків і

каталогів типових

проектів, конструкцій

1623. Класифікатори та Пост. -

кодифікатори типових

проектів


1624. Номенклатури типових Пост. -

конструкцій

1625. Дозволи на внесення змін у Доки не Доки не

робочу документацію та мине мине

повідомлення про зміни в потреба потреба

робочій документації

1626. Технічні документи Доки не Доки не

проектування (розрахунки мине мине

будівельних конструкцій, потреба потреба

технологічні та інші

розрахунки, відомості

підрахунку обсягів робіт

та ін.)

1627. Акти на здавання виконаних 3 р. 3 р.проектних робіт

1628. Акти на списання 3 р. 3 р.

анульованих проектів

1629. Справа проекту (висновки

експертизи, копії наказів,

протоколів, довідки та ін.):

а) в Пост. -

організації-розробнику

б) в інших організаціях Доки не -

мине


потреба

1630. Листування з органами 5 р. -

державної влади, місцевого

самоврядування про

знесення будівель при

проектуванні та забудові

житлових кварталів міст

1631. Листування про 3 р. 3 р.

проектування житлових

будинків та громадських

будівель

1632. Листування про охорону 10 р. 10 р.

архітектурних пам'яток

1633. Листування про 5 р. 3 р.

застосування типових

проектів у будівництві

1634. Картотеки й журнали Пост.(1) 10 р. (1) На держзберігання

реєстрації проектно- не надходять

кошторисної документації

1635. Журнали реєстрації 5 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

надходження та видачі будівництва

робочої документації на

будівництво

1636. Листування про строки 3 р. 3 р.

проектування
3.5. Експертиза проектів та кошторисів
1637. Плани проведення 5 р. -

експертизи проектів

будівництва та

реконструкції підприємств,

будівель, споруд

1638. Річні звіти з експертизи Пост. -

проектів та кошторисів

1639. Протоколи засідань Пост. -

експертних органів

1640. Доповіді, огляди з Пост. -

узагальнення результатів

експертизи проектів та

кошторисів на будівництво

і реконструкцію об'єктів

1641. Висновки, обгрунтування з Пост. -

експертизи проектів та

кошторисів на будівництво

нових і реконструкцію

діючих об'єктів

1642. Висновки, листування про Пост. -

експертизу ТЕО та

будівництво в Україні

підприємств і об'єктів

іноземними фірмами

1643. Висновки, листування про Пост. -

експертизу ТЕО, проектів і

кошторисів підприємств,

будівель та споруд, що

будуються за кордоном за

технічного сприяння

України

1644. Висновки, листування з Пост. -експертизи типових й

експериментальних проектів

1645. Висновки, листування про 10 р. -

погодження ТЕО

1646. Документи (протоколи, 5 р.(1) - (1) Після введення

акти, довідки) про об'єктів в експлуатацію

здійснення всіх видів

державного нагляду

(санітарного, пожежного,

енергетичного та ін.) за

розробкою проектів на всіх

стадіях проектування

1647. Документи (акти, звіти, 5 р. -

довідки) про експертизу

проектів будівництва та

реконструкції об'єктів

1648. Акти обстеження До введення До введення

авторського нагляду об'єкта в об'єкта в

об'єктів, що будуються експлуатацію експлуатацію

1649. Листування про розрахунки 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

з експертами терміну дії договору

1650. Журнали обліку надходження Пост.(1) - (1) На держзберігання

проектно-кошторисної не надходять

документації на експертизу


3.6. Будівництво та реконструкція
1651. Технічні умови на

будівництво:

а) за місцем складання Пост. -

б) надіслані для відома й До До

керівництва заміни заміни

новими новими

1652. Документи (пропозиції, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після введення

розрахунки, листування) об'єкта в експлуатацію

про прискорення

будівництва та

забезпечення введення в

дію об'єктів, що будуються

1653. Документи (протоколи, Пост. 10 р.

доповіді, довідки) про

ліквідацію та консервацію

будівництва

1654. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.

акти, довідки) про

погодження з іншими

організаціями питань

будівництва об'єктів

1655. Доповідні записки та 3 р. 3 р.

листування про технічний

нагляд і контроль за

будівельними роботами

1656. Титульні списки по

капітальному будівництву:

а) затверджені Пост. -

центральними органами

виконавчої влади

б) затверджені Доки не Доки не

керівництвом організацій мине мине

та підприємств потреба потреба

1657. Проекти титульних списків 3 р. 3 р.

капітального будівництва

та реконструкції,

листування з їх розгляду

1658. Титульні списки на

реконструкцію об'єктів:

а) за місцем складання і 10 р. 10 р.

затвердження

б) в інших організаціях 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після завершення

роботи

1659. Внутрібудівельні титульні 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після завершеннясписки на об'єкти, що роботи

будуються

1660. Листування про складання 5 р. 5 р.

титульних списків

капітального будівництва

та реконструкції

1661. Фотоальбоми унікальних Пост. -

будівель та споруд

1662. Документи (акти, огляди,

доповідні записки,

зведення) про хід

будівництва й

реконструкції:

а) для об'єктів Пост. -

загальнодержавного

значення


б) для об'єктів місцевого 5 р. 5 р.

значення


1663. Документи (акти, рішення,

доповідні записки,

довідки) про прийом в

експлуатацію закінчених

об'єктів будівництва:

а) для об'єктів Пост. -

загальнодержавного

значення


б) для об'єктів місцевого 5 р. 5 р.

значення


1664. Документи (доповідні 5 р. 5 р.

записки, протоколи, акти)

про результати аналізу

показників собівартості

будівництва та пропозиції

про поліпшення якості та

зниження собівартості

будівництва

1665. Листування про поліпшення 5 р. 5 р.

якості будівництва,

зниження собівартості та

ефективності використання

капітальних вкладень, про

заміну дефіцитних

матеріалів у будівництві

1666. Документи (доповіді, 3 р. 3 р.

довідки, листування) про

механізацію й

автоматизацію

будівельно-монтажних робіт

1667. Зведені відомості про Доки не Доки не

будівництво виробничих мине мине

комплексів потреба потреба

1668. Оперативні зведення, 3 р. 3 р.

таблиці обстеження

об'єктів будівництва

1669. Довідки про незавершене 3 р. 3 р.

будівництво об'єктів на

початок року

1670. Протоколи погодження з 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення

субпідрядними будівництва

організаціями планів

будівельно-монтажних робіт

1671. Протоколи розбіжностей між 5 р. 5 р.

замовниками й підрядчиками

з будівництва об'єктів

1672. Протоколи оперативних 3 р. 3 р.

нарад з будівництва

1673. Переліки об'єктів Пост. Доки не

експериментального і мине

показового будівництва потреба

1674. Технічні паспорти будівель 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Після знесення

індивідуальних будівлі

забудовників та держфонду

1675. Технічні 3 р. 3 р.

паспорти-сертифікати на

відправлені будівельні

матеріали та

напівфабрикати

1676. Оціночні акти вартості Доки не Доки не

завершених будівництвом мине мине

об'єктів потреба потреба

1677. Реєстри актів на виконані 3 р. 3 р.

будівельні роботи

1678. Документи (акти, доповідні 5 р. 5 р.

записки, довідки) про стан

будівель та споруд

1679. Акти, висновки, протоколи 5 р. 5 р.

та листування про зниження

вартості будівництва

1680. Листування про планування, 3 р. 3 р.

облік наявності та

експлуатацію будівельних

машин, механізмів і

обладнання

1681. Листування про погодження, 3 р. 3 р.

застосування та постачання

будівництва новими

будівельними конструкціями

і матеріалами

1682. Листування про організацію 3 р. 3 р.

виробництва нових місцевих

видів будівельних

матеріалів

1683. Листування про перенесення 5 р. 3 р.

з будівельних майданчиків

будівель та споруд

1684. Листування про погодження 3 р. 3 р.

об'ємів та організації

будівельно-монтажних робіт

1685. Листування про планування 3 р. 3 р.

підрядних

будівельно-монтажних робіт

1686. Документи (графіки, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

довідки та листування) про будівництва

виготовлення і постачання

технічної документації для

будівництва

1687. Графіки введення об'єктів

в експлуатацію:

а) за місцем складання і 10 р. 5 р.

затвердження

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1688. Графіки проведення 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після завершення

будівельно-монтажних робіт робіт

1689. Календарні графіки 1 р. 1 р.

будівельно-монтажних робіт

1690. Завдання і графіки, що 1 р. 1 р.

надходять від головних

інженерів проекту

1691. Плани заходів та звіти про 3 р. 3 р.

економію будівельних

матеріалів

1692. Замовлення на будівельні 3 р. 3 р.

матеріали та

металоконструкції

1693. Листування про розподіл і 1 р. 1 р.

переміщення будівельних

машин і механізмів та

витрати будівельних

матеріалів

1694. Документи (висновки, 10 р. 5 р.

доповіді, протоколи) про

застосування нових

будівельних матеріалів та

механізмів

1695. Документи (протоколи, 3 р. 3 р.

проекти, норми, розрахунки

та листування) про

перегляд норм витрачання

будівельних матеріалів

1696. Розрахунки з розробки 3 р. 3 р.

нормативів перехідних

запасів будівельних

матеріалів

1697. Розрахунки норм витрати 1 р. 1 р.

будівельних матеріалів та

металоконструкцій

1698. Переліки будівельних Доки не Доки не

матеріалів мине мине

потреба потреба

1699. Листування про розгляд та 3 р. 3 р.


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка