Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )



Сторінка14/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

порушень

1880. Журнали контролю Доки не Доки не

параметрів роботи мине мине

обладнання і потреба потреба

технологічного процесу

1881. Доповідні записки про 3 р. 3 р.

технологію виробництва

1882. Картотека обліку Доки не Доки не

технологічних процесів на мине мине

підприємствах потреба потреба

1883. Затверджені відомості змін Доки не Доки не

до технологічних мине мине

регламентів і проекти потреба потреба

відомостей

1884. Відомості операцій 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття

виробництва виробів виробу з виробництва

1885. Відомості технологічних 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття

процесів виробництва виробу з виробництва

1886. Відомості деталей Пост. 10 р.

(складальних одиниць) до

типових технологічних

процесів


1887. Відомості матеріалів для 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття

виробництва виробу з виробництва

1888. Відомості технологічного Пост. 10 р.(1) (1) Після зняття

оснащення виробу з виробництва

1889. Відомості розподілу 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття

продукції по цехах виробу з виробництва

1890. Документи (нормативи, 5 р. 5 р.

таблиці, завдання) про

зниження трудомісткості

виробів, норм витрат

сировини і матеріалів у

виробництві

1891. Норми допусків відхилень

від технічних нормативів:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях 3 р. 3 р.

1892. Проекти впровадження робіт 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення

і проекти організації робіт

будівництва

1893. Попередження ВТК про 3 р. 3 р.

незадовільну якість

виробів (продукції)

1894. Журнали реєстрації 10 р. 10 р.

дослідів і аналізів

технології виробництва

1895. Заповнені монтажні й 10 р. 10 р.

зварювальні формуляри

1896. Директивні, сіткові 5 р. 5 р.

графіки на пускові об'єкти

1897. Листи змін технологічного 1 р. 1 р.

процесу

1898. Графіки технічних заходів 3 р. 3 р.



з технології виробництва

1899. Місячні графіки, акти, 3 р. 3 р.

технічні завдання з

технології виробництва

1900. Графіки випуску продукції 5 р. 5 р.

1901. Документи (щоденні 1 р. 1 р.

рапорти, зведення,

відомості) про виконання

виробничих завдань і здачу

готової продукції

1902. Виробничо-технічні Пост.(1) 10 р. (1) На державне

паспорти на машини, зберігання не

обладнання, механізми, передаються

прилади й інструменти

1903. Листування про 3 р. 3 р.

вдосконалення технології й

економії матеріальних

ресурсів


1904. Листування про 3 р. 3 р.

технологічну підготовку

виробництва і дотримання

технологічних режимів

1905. Листування, повідомлення 3 р. 3 р.

про змінення норм

1906. Листування про розробку, 3 р. 3 р.

затвердження і змінення

регламентів і режимів

виробництва

1907. Листування про розробку і 3 р. 3 р.

застосування рецептур

1908. Листування про розробку 3 р. 3 р.

технологічних схем

виробництва продукції

1909. Плани

організаційно-технічних

заходів щодо поліпшення

технології виробництва:

а) річні 5 р. 5 р.

б) квартальні 3 р. 3 р.

в) місячні 1 р. 1 р.


4.5. Технічне оснащення виробництва та розподіл обладнання
1910. Техніко-економічні Пост. 5 р.

показники, довідки,

зведені таблиці аналізу

технічного рівня

обладнання підприємств і

перспектив його розвитку

1911. Зведені відомості Пост. 10 р.

наявності й потреби

встановленого обладнання

1912. Зведені таблиці потреби в Доки не Доки не

обладнанні мине мине

потреба потреба

1913. Схеми технологічного До До

планування та розміщення заміни заміни

обладнання і поточних новими новими

ліній


1914. Документи (розрахунки, 10 р. 5 р.

обгрунтування, висновки)

про визначення і вибір

типів та конструкцій

обладнання

1915. Переліки робочих креслень Доки не Доки не

(типажі) обладнання, мине мине

засобів вимірювання і потреба потреба

технологічного оснащення

(технологічні комплекти)

1916. Документи (акти, Пост. 10 р.(1) (1) На принципово

протоколи, експертні нові, оригінальні

висновки) про результати технологічні лінії і

виробничих випробувань обладнання; на інші -

технологічних ліній і 3 р.

обладнання

1917. Документи (протоколи, 10 р. 10 р.

акти, висновки) про

розробку нестандартного

обладнання, вимірювальних

приладів і міряльного

інструменту

1918. Довідки про використання 3 р. 3 р.

незмонтованого обладнання

1919. Проекти й кошториси на 10 р. 5 р.

встановлення обладнання і

переобладнання підприємств

1920. Висновки про проектування 10 р. 5 р.

вітчизняного обладнання

1921. Протоколи розгляду і

затвердження проектів

обладнання підприємств:

а) за місцем проектування Пост. -

б) за місцем затвердження 10 р. -

1922. Баланси обладнання 3 р. 3 р.

1923. Схеми і техніко-економічні 10 р. 5 р.

характеристики обладнання

1924. Техніко-економічні 10 р. 10 р.

показники роботи

обладнання

1925. Акти про монтаж обладнання 5 р. 5 р.

1926. Доповідні записки підприє- 3 р. 3 р.

мств про наявність

незмонтованого і

надмірного обладнання

1927. Оперативні зведення про 3 р. 3 р.

децентралізоване

виробництво запасних

частин та інструменту

1928. Документи (акти, зведення, 3 р. 3 р.

доповідні записки) про

надходження (приймання),

наявність, стан,

переміщення, експлуатацію

і ремонт обладнання та

механізмів, вимірювальних

приладів, міряльного

інструменту і запасних

частин

1929. Документи (протоколи, 1 р. 1 р.



програми, висновки, акти)

про дефектоскопію і

металографічний контроль

обладнання

1930. Комплектувальні відомості До списання До списання

на обладнання обладнання обладнання

1931. Документи (протоколи, Доки не Доки не

акти, атестати, свідоцтва) мине мине

про перевірку (технічний потреба потреба

огляд) засобів вимірювання

та обладнання

1932. Карти перевірки обладнання 1 р. 1 р.

на точність

1933. Відомості невикористаного 3 р. 3 р.

обладнання

1934. Наряди на переміщення 1 р. 1 р.

обладнання

1935. Ліміти витрат обладнання у 1 р. 1 р.

цехах

1936. Заявки, замовлення на 3 р. 3 р.



виготовлення

нестандартного обладнання

та інструменту

1937. Заявки на ремонт 1 р. 1 р.

обладнання, оснащення та

інструменту

1938. Плани середнього і 3 р. 3 р.

капітального ремонту

обладнання

1939. Акти монтажу, пускових 1 р. 1 р.

випробувань і прийому в

експлуатацію нового

обладнання

1940. Інвентарні відомості на 1 р. 1 р.

обладнання підрозділів

1941. Карти термінів служби і Доки не Доки не

спрацьованості обладнання мине мине

потреба потреба

1942. Журнали обліку відхилень 5 р. 3 р.

обладнання від

установлених стандартів

1943. Карти річної потреби 3 р. 3 р.

матеріалів для заміни

спрацьованих деталей та

обладнання

1944. Відомості на обладнання 3 р. 3 р.

підприємств

1945. Відомості розподілу фондів 1 р. 1 р.

запасних частин для

обладнання вітчизняного

виробництва

1946. Норми й розрахунки 3 р. 3 р.

завантаження обладнання

1947. Доповідні записки про 5 р. 5 р.

укомплектування

обладнанням об'єктів, що

будуються

1948. Графіки постачання 1 р. 1 р.

обладнання на пускові

об'єкти


1949. Графіки монтажу обладнання 1 р. 1 р.

1950. Журнали зведеного обліку Доки не Доки не

запасних деталей до мине мине

моделей обладнання потреба потреба

1951. Журнали, картки, машинні 5 р. 5 р.

табуляграми обліку

надходження й вибуття

обладнання

1952. Документи (змінні журнали, 3 р. 3 р.

відомості, акти) про

періодичний огляд стану

обладнання

1953. Листування про Пост. 10 р.

виготовлення і постачання

унікальних видів

обладнання

1954. Листування про заміну й 3 р. 3 р.

модернізацію застарілого

обладнання

1955. Листування про розробку, 3 р. 3 р.

виготовлення і

впровадження серійного

технологічного і

нестандартного обладнання

1956. Листування про 3 р. 3 р.

паспортизацію обладнання

1957. Листування про зберігання, 3 р. 3 р.

утримання і облік

обладнання

1958. Листування з 3 р. 3 р.

підприємствами про монтаж

і налагодження обладнання,

що випускається

1959. Плани монтажу обладнання:

а) вітчизняного 1 р. 1 р.

б) імпортного 3 р. 3 р.

1960. Звіти про результати 1 р. 1 р.

виробничих випробувань

автоматичних технологічних

ліній


1961. Плани перевірки засобів 1 р. 1 р.

контролю й автоматики

1962. Плани розподілу основного 5 р. 5 р.

і допоміжного обладнання

1963. Плани, програми зміни 5 р. 5 р.

конструкцій обладнання,

машин і механізмів

1964. Звіти про модернізацію 10 р. 5 р.

технологічного обладнання
4.6. Енергетичне й паливне забезпечення виробництва
1965. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.

акти, таблиці) про хід

випробувань

енергоустановок

1966. Схеми енергетичних 5 р. 5 р.

установок

1967. Паспорти енергоустановок 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття з

експлуатації

1968. Протоколи нарад із

затвердження схем

енергопостачання і

погодження

енергоспоживачів:

а) за місцем проведення Пост. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1969. Приймально-здавальні акти 3 р. 3 р.

енергетичних установок

1970. Журнали перебігу 3 р. 3 р.

випробувань енергетичного

обладнання і установок

1971. Листування про 3 р. 3 р.

випробування і прийом

енергоустановок

1972. Акти встановлення меж 5 р. 5 р.

обслуговування та

відповідальності за стан

енергетичного господарства

1973. Технічні умови на

електропостачання:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1974. Паливні й енергетичні Пост. 10 р.

баланси

1975. Норми витрат палива й



електроенергії:

а) за місцем затвердження Пост. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1976. Листування про норми 3 р. 3 р.

витрат палива й різних

видів електроенергії

1977. Розрахунки й обгрунтування 5 р. 5 р.

норм витрат енергетичних

ресурсів

1978. Ліміти витрат 5 р. 5 р.

електроенергії

1979. Листування про нарощування 3 р. 3 р.

потужностей

енергоустановок

1980. Схеми електропостачання та Доки не Доки не

розподілу електроенергії мине мине

потреба потреба

1981. Розрахунки, аналізи 5 р. 5 р.

потреби в паливі, теплі й

електроенергії

1982. Аналізи роботи Пост. 10 р.

енергоустановок

1983. Повідомлення про аварії і 3 р. 3 р.

пошкодження електромережі

1984. Відомості й журнали обліку 1 р. 1 р.

роботи електромонтерів

1985. Листування про 3 р. 3 р.

експлуатацію

енергогосподарства та

контроль за його роботою

1986. Тарифи на електроенергію і До До

теплоенергію заміни заміни

новими новими

1987. Акти обстеження 3 р. 3 р.

підприємств з витрачання

електроенергії

1988. Листування про витрати 3 р. 3 р.

електроенергії і палива

1989. Графіки навантаження 1 р. 1 р.

електрогосподарства

1990. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.

акти, довідки) про

переведення енергетичних

установок на нові види

палива

1991. Журнали записів, відомості 1 р. 1 р.



показників

контрольно-вимірювальних

приладів та

електролічильників

1992. Листування про економію 3 р. 3 р.

енергоресурсів

1993. Листування про обстеження 3 р. 3 р.

витрат електроенергії

підприємствами

1994. Документи (журнали, 3 р. 3 р.

відомості, картотеки) про

облік витрат теплоенергії,

електроенергії, палива на

підприємствах

1995. Листування про ліміти 3 р. 3 р.

витрат електроенергії

1996. Листування про переведення 3 р. 3 р.

на нові види палива

1997. Документи (плани, 3 р. 3 р.

зведення, акти) про

організаційно-технічні

заходи з економії

електроенергії

1998. Листування про газифікацію 3 р. 3 р.

та забезпечення

підприємств усіма видами

палива

1999. Документи (акти, висновки, 3 р. 3 р.



листування) про обстеження

котлів державною

інспекцією

2000. Графіки витрат палива 3 р. 3 р.

2001. Аналізи якості палива 3 р. 3 р.

2002. Листування про 3 р. 3 р.

використання та правила

технічної експлуатації

енергообладнання

2003. Документи (акти, зведення, 3 р. 3 р.

відомості) про аварії і

пошкодження електромережі

2004. Графіки 1 р. 1 р.

планово-попереджувального

ремонту електрообладнання

2005. Листування про 3 р. 3 р.

використання вторинних

теплових і енергоресурсів

2006. Приписи 3 р. 3 р.

фабрично-заводської

енергоінспекції і

котлонагляду

2007. Наряди-допуски для роботи 3 р. 3 р.

на високовольтному

обладнанні

2008. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.

акти, доповідні записки,

довідки) про

водопостачання підприємств

2009. Листування про 3 р. 3 р.

будівництво,

реконструкцію,

експлуатацію

каналізаційних систем

2010. Листування про витрачання 3 р. 3 р.

електроенергії та

експлуатацію

енергогосподарства

2011. Листування про 3 р. 3 р.

водовитрачання і

водовідведення

2012. Плани оргзаходів з 5 р. 3 р.

економії електроенергії і

палива


2013. Звіти про постачання 10 р. 5 р.

електрообладнання


4.7. Експлуатація і ремонт обладнання
2014. Протоколи випробувань 10 р. 10 р.

обладнання, механізмів та

здачі їх в експлуатацію

2015. Акти випробувань 10 р. 10 р.

обладнання, механізмів та

здачі їх в експлуатацію

2016. Карти термінів служби і 3 р. 3 р.

спрацьованості деталей

2017. Карти річної потреби 3 р. 3 р.

деталей


2018. Листування про аварії 3 р. 3 р.

обладнання

2019. Документи (зведення, 5 р. 5 р.

графіки, довідки)

розрахунку коефіцієнта

змінності роботи

обладнання

2020. Журнали технічного стану 3 р. 3 р.

обладнання

2021. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.

зведення, листування) про

впровадження передових

методів ремонту

2022. Відомості й акти про 3 р. 3 р.

простої і поломки

обладнання

2023. Відомості про наявність 10 р. 10 р.

ремонтно-механічних баз

2024. Акти перевірки якості 3 р. 3 р.

ремонту і підготовки

обладнання до технічної

експлуатації

2025. Листування про розширення, 3 р. 3 р.

реконструкцію і оснащення

ремонтно-механічних баз

2026. Листування про організацію 3 р. 3 р.

централізованого ремонту

обладнання

2027. Норми зношення і витрати До До

інструменту заміни заміни

новими новими

2028. Замовлення на виготовлення 3 р. 3 р.

оснащення й інструменту

2029. Листування про 3 р. 3 р.

виготовлення й обробку

інструменту

2030. Вимоги, наряди на 1 р. 1 р.

інструмент

2031. Відомості про ліміт витрат 3 р. 3 р.

інструменту

2032. Списки наявності 5 р. 5 р.

міряльного інструменту і

вимірювальних приладів

2033. Акти ревізій міряльного 5 р. 5 р.

інструменту і

вимірювальних приладів

2034. Листування про нагляд за 1 р. 1 р.

вимірювальними приладами

2035. Технічні акти й свідоцтва 5 р. 5 р.

про точність ваг і

вимірювальних приладів для

лабораторій

2036. Листування про 3 р. 3 р.

експлуатацію і ремонт

обладнання

2037. Документи (заявки, 3 р. 3 р.

відомості, розрахунки) на

запасні частини і ремонт

обладнання

2038. Плани підрядних робіт з 3 р. 3 р.

ремонту обладнання

2039. Звіти про технічну 10 р. 10 р.

експлуатацію обладнання

2040. Листування про постачання 3 р. 3 р.

запасних частин до

обладнання по кооперованих

поставках

2041. Листування про постачання 3 р. 3 р.

запасних частин до

обладнання

2042. Номенклатури запасних 5 р. 5 р.

частин до обладнання

2043. Специфікації на запасні 1 р. 1 р.

частини до обладнання

2044. Листування про 3 р. 3 р.

виготовлення запасних

частин

2045. Журнали обліку здачі та 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення



прийому обладнання після журналу

ремонту


2046. Журнали обліку пуску 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

обладнання після ремонту журналу

2047. Затверджені титульні 5 р. 5 р.

списки капітального

ремонту обладнання

2048. Змінні журнали технічного 3 р. 3 р.

стану обладнання
5. Якість продукції, технічний контроль, стандартизація
5.1. Якість продукції і технічний контроль
2049. Протоколи нарад з розробки 10 р. 5 р.

і затвердження технічних

умов

2050. Протоколи засідань комісій



з якості продукції:

а) за місцем складання і Пост. -

затвердження

б) надіслані для Доки не Доки не

керівництва і до відома мине мине

потреба потреба

2051. Документи (огляди, Пост. 10 р.

доповіді, висновки,

довідки) про технічний

рівень і якість продукції

2052. Протоколи про підвищення 10 р. -

надійності продукції, що

виготовляється

2053. Листування про 3 р. 3 р.

вдосконалення і

впровадження комплексної

системи управління якістю

2054. Документи (стенограми, Пост. -

протоколи, рішення, тези

доповідей) про роботу

відомчих і міжвідомчих

комісій з якості

2055. Листування про підготовку 3 р. -

і проведення засідань

міжвідомчих комісій з

якості


2056. Листування про якість і 3 р. -

комплектність продукції

2057. Норми технічних вимог з

якості продукції:

а) за місцем складання і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

2058. Повідомлення про пред'явлення 3 р. 3 р.

продукції на

пред'явницькі випробування

2059. Акти (звіти) про 1 р. 1 р.

результати типових

випробувань продукції

2060. Атестати якості виробів, 1 р. 1 р.

відгуки цеху-споживача про

якість продукції

цеху-виготовлювача

2061. Документи (доповідні 5 р. 5 р.

записки, акти, довідки і

листування) про

притягнення до

відповідальності осіб,

винних у випуску неякісної

продукції

2062. Приписи, розпорядження ВТК 3 р. 3 р.

про незадовільну якість

продукції

2063. Методичні рекомендації,

вказівки про поліпшення

технічного,

художньо-конструкторського

рівня виробів:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


2064. Протоколи засідань Пост. -

художніх рад

2065. Листування про технічну 3 р. -

естетику


2066. Карти технічного рівня Пост. 10 р.

якості машин і обладнання

2067. Плани 5 р. 5 р.

організаційно-технічних

заходів щодо підвищення

якості і надійності

продукції

2068. Документи (графіки, акти, 10 р. 10 р.

висновки, пропозиції і

рекомендації) про

підвищення якості

продукції та її надійності

2069. Обгрунтування, таблиці

підвищення технічного

рівня і якості продукції:

а) за місцем складання 10 р. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

2070. Листування про підвищення 1 р. 1 р.

надійності і довговічності

виробів


2071. Листування про міцність, 1 р. 1 р.

надійність машин і

обладнання

2072. Документи (розрахунки, 1 р. 1 р.

висновки, акти, звіти) про

лабораторні дослідження

якості сировини,

матеріалів і виробів

2073. Плани бездефектного 5 р. 5 р.

виготовлення продукції

2074. Звіти про виготовлення, Пост. 10 р.

здачу і приймання

бездефектної продукції

2075. Дозволи на пропуск 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття

деталей, вузлів і готових виробу з виробництва

виробів, що мають

відхилення від діючої

технічної документації

2076. Журнали обліку результатів 3 р. 3 р.

перевірки якості

матеріалів, деталей,

вузлів, комплектувальних

виробів, що надійшли від

заводів-постачальників

2077. Описання й посібники з Доки не Доки не

експлуатації продукції мине мине

потреба потреба

2078. Замовлення і заявки на 1 р. 1 р.

обробку проб і проведення

аналізів


2079. Журнали відбору проб, 3 р. 3 р.

обліку доставки, здачі й

приймання їх у лабораторію

2080. Журнали обліку обробки 10 р. 10 р.

проб і проведення аналізів

2081. Рентгенограми, 3 р. 3 р.

спектрограми виготовлених

деталей, вузлів, виробів

2082. Журнали обліку 5 р. 5 р.

лабораторних аналізів

2083. Журнали контролю 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

виробництва, що гарантійного строку на

заповнюються змінними продукцію

лаборантами і майстрами

2084. Журнали обліку результатів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття

технічного контролю виробу з виробництва

деталей і вузлів

2085. Протоколи, акти Пост. 10 р.

випробувань якості

продукції

2086. Акти якості продукції, що 3 р. 3 р.

приймається від

постачальників

2087. Сертифікати про якість 5 р. -

готової продукції і

сировини


2088. Документи (висновки, 5 р. 5 р.

звіти, зведення, дефектні

відомості, листування) про

якість і вибракування

продукції

2089. Акти й висновки споживачів 5 р. 5 р.

з випробувань продукції

2090. Замовлення від цехів на 3 р. 3 р.

заповнення браку виробів

2091. Документи (висновки, 5 р. 3 р.

довідки, розрахунки) про


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка