Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка15/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
#128
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

аналіз браку продукції

2092. Журнали обліку браку і 3 р. 3 р.

розбракування продукції

2093. Листування про розробку 5 р. 3 р.

нормативів технологічних

втрат продукції

2094. Рекламації на продукцію, 5 р. 5 р.

акти на якість матеріалів,

сировини


2095. Журнали реєстрації 3 р. 3 р.

рекламацій на продукцію

2096. Звіти і внутрізаводські 5 р. 5 р.

рекламації з системи

бездефектного виготовлення

продукції

2097. Журнали обліку показників 5 р. 5 р.

системи бездефектного

виготовлення продукції

2098. Акти і квитанції на 5 р. 5 р.

гарантійний ремонт

продукції

2099. Листування про гарантійний 3 р. 3 р.

ремонт і продовження

гарантійних строків

продукції, що

виготовляється

2100. Журнали обліку і 3 р. 3 р.

реєстрації ремонту готової

продукції

2101. Характеристики і довідки 1 р. 1 р.

про якість готової

продукції

2102. Листування про змінення 3 р. 3 р.

технічних умов на

продукцію

2103. Сертифікати якості 10 р. 10 р.

експортної продукції

2104. Журнали обліку приймання 3 р. 3 р.

деталей контролерами

2105. Журнали обліку видачі 10 р. 10 р.

тавра


2106. Схеми замірювань 3 р. 3 р.

контрольного оснащення

2107. Листування про нагляд за 3 р. 3 р.

вимірювальними приладами

2108. Листування про створення і

впровадження приладів

контролю якості:

а) в 10 р. -

організаціях-розробниках

б) в інших організаціях 3 р. 3 р.

2109. Технічні акти про стан 3 р. 3 р.

вимірювальних приладів

2110. Документи (акти, 5 р. 5 р.

свідоцтва, звіти) про

точність ваг і

вимірювальних приладів

2111. Методичні вказівки, До До

рекомендації з метрології заміни заміни

новими новими

2112. Протоколи про розгляд і Пост. 10 р.

затвердження метрологічних

величин


2113. Листування про метрологію 3 р. 3 р.
5.2. Стандартизація
2114. Технічні завдання на 5 р. -

розробку проектів

стандартів

2115. Проекти державних,

галузевих стандартів (ДС,

ГС), технічних умов (ТУ),

висновки, пропозиції до

них:


а) за місцем складання 5 р. -

б) надіслані для відома Доки не До

мине заміни

потреба новими

2116. Документи (відгуки, Доки не Доки не

пропозиції, висновки) про мине мине

проекти ДС або ГС потреба потреба

2117. Затверджені державні

стандарти:

а) за місцем затвердження Пост. -

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

2118. Затверджені галузеві

стандарти, технічні умови:

а) за місцем затвердження Пост. -

(оригінали й перші

примірники копій)

б) надіслані для відома До До

заміни заміни

новими новими

2119. Комплекс стандартів До До

підприємства (КСП) з заміни заміни

комплексної системи новими новими

управління якістю

продукції (КСУЯП) і

стандарти підприємства

2120. Затверджені технічні умови

на продукцію і матеріали:

а) за місцем складання Пост. -

б) надіслані для До До

керівництва або відома заміни заміни

новими новими

2121. Затверджені товарні знаки:

а) за місцем розробки Пост. 10 р.

б) надіслані для відома Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

2122. Реєстри товарних знаків:

а) за місцем затвердження Пост. -

б) надіслані для відома Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

2123. Листування про розробку, 3 р. 3 р.

реєстрацію, облік і

затвердження товарних

знаків

2124. Нумераційні картотеки Пост. -зареєстрованих товарних

знаків і знаків

обслуговування

2125. Каталоги на міжнародні Доки не Доки не

стандарти і відгуки про мине мине

них потреба потреба

2126. Плани заходів з Пост. 5 р.

упровадження стандартів

2127. Листування про формування 3 р. 3 р.

планів стандартизації

2128. Звіти про впровадження

стандартів у виробництво:

а) за місцем складання Пост. 5 р.

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

2129. Листування про випуск 3 р. 3 р.

стандартів, ТУ,

впровадження їх у

виробництво

2130. Листування про подання 3 р. -

проектів державних

стандартів у Держстандарт

України


2131. Листування про перевірку 3 р. 3 р.

дотримання державних

стандартів та технічних

умов


2132. Договори на виконання 5 р.(1) - (1) Після закінчення

робіт зі стандартизації і терміну договору

метрології

2133. Журнали реєстрації Пост. -

галузевих стандартів,

технічних умов

2134. Листування про уніфікацію, 3 р. 3 р.

стандартизацію систем

управління

2135. Листування про уніфікацію 5 р. 3 р.

й типізацію приладів,

обладнання, інструментів

2136. Каталоги на вироби Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

2137. Акти перевірки стандартів 5 р. -

та листування про ухилення

від стандартів

2138. Листування про розробку, 3 р. -

впровадження

класифікаторів продукції

2139. Акти затвердження

еталонних зразків деталей

і готових виробів:

а) за місцем затвердження Пост. -

б) надіслані для Доки не Доки не

керівництва мине мине

потреба потреба

2140. Листування про 3 р. 3 р.

еталонування

2141. Документи (протоколи, 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після заміни

акти, звіти, довідки) про новими або внесення

організацію нагляду за змін у ДС, ГС, ТУ

впровадженням і

дотриманням державних і

галузевих стандартів

2142. Довідки, доповіді про 5 р. 5 р.

нормування й економію

матеріальних ресурсів

2143. Журнали реєстрації Пост. -

дозволених відступів від

галузевих стандартів,

технічних умов

2144. Листування про перегляд 3 р. 3 р.

діючих галузевих

стандартів, СТП, ТУ


6. Охорона навколишнього середовища
6.1. Організація діяльності
2145. Листування про розробку 5 р. 5 р.

нормативних документів з

охорони навколишнього

середовища

2146. Листування про виведення 5 р. -

з міст підприємств у

ненаселені (приміські)

зони
2147. Протоколи технічних нарад Пост. 10 р.

з питань відведення

стічних вод, моніторингу

сільськогосподарської і

лісової радіології,

медико-біологічних

проблем та ін.

2148. Описання, рекомендації з 5 р. 5 р.

біологічного очищення

стоків та очищення

навколишнього середовища

від пилу і газів

2149. Переліки (нормативи)

гранично допустимих

концентрацій шкідливих

речовин у навколишньому

середовищі:

а) за місцем складання і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

2150. Норми технічних вимог з До До

якості повітряного заміни заміни

середовища і стічних вод новими новими

2151. Норми водоспоживання для До До

підприємств і витрати заміни заміни

води питної якості новими новими

2152. Баланс водоспоживання і Пост. 5 р.

водовідведення
6.2. Охорона навколишнього середовища
2153. Документи (доповіді, Пост. 10 р.

довідки, пропозиції) про

охорону навколишнього

середовища від викидів

шкідливих речовин і

виробничих відходів

2154. Листування про 3 р. 3 р.

попередження і ліквідацію

забруднення водоймищ,

грунту і атмосферного

повітря викидами підприємств

2155. Договори на виготовлення 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після

і встановлення очисних закінчення

споруд терміну дії

договору

2156. Листування про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після

будівництво очисних закінчення

споруд будівництва

2157. Договори на очищення і 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після

обробку промислових закінчення

стоків терміну дії

договору


2158. Листування про 3 р. 3 р.

експлуатацію очисних

споруд і поліпшення

якості очищення

2159. Схеми, плани, паспорти Пост. 1 р.(1) (1) Після

очисних споруд і закінчення

обстеження стічних вод експлуатації

2160. Акти перевірки стану 10 р. 5 р.

очисних споруд і

обстеження стічних вод

2161. Акти, паспорти про Пост. Доки не

джерела викидання мине

шкідливих речовин у водні потреба

об'єкти і в атмосферу

2162. Документи (постанови, 5 р. 5 р.

акти, доповідні записки)

природоохоронного

законодавства

2163. Аналізи атмосферного Пост. Доки не

повітря на вміст мине

забруднень потреба

2164. Аналізи грунтів на вміст Пост. Доки не

забруднень мине

потреба


2165. Документи (доповідні Пост. 10 р.

записки, довідки,

відомості) про

екологічний стан

навколишнього середовища

2166. Журнали результатів 5 р. 5 р.

аналізів повітряного

середовища, грунтів тощо

2167. Зведення загазованості 5 р. 3 р.

повітря


2168. Річні огляди виконання

планів охорони

навколишнього середовища:

а) за місцем складання і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

2169. Документи (періодичні Пост. 10 р.

відомості, довідки,

пояснювальні записки) про

стан стічних вод

2170. Документи (довідки, Пост. 10 р.

доповідні записки,

відомості, таблиці,

лабораторні записи) про

роботу очисних споруд і

контроль за їх станом

2171. Документи (акти, Пост. 10 р.

протоколи, довідки) про

зупинення, закриття

виробництва і об'єктів,

накладання штрафних

санкцій, передачу справ

до прокуратури

2172. Документи (акти, довідки, Пост. 5 р.

листування) про

здійснення контролю за

охороною надр,

відновлення

(рекультивацію) земель

2173. Документи (акти, Пост. 5 р.

відомості, довідки) про

здійснення контролю за

охороною, використанням і

відтворенням земельного

фонду, здійсненням

заходів щодо боротьби з

ерозією, заболочуванням і

забрудненням грунтів,

безпечного застосування

отрутохімікатів у

народному господарстві

2174. Документи (акти, довідки, Пост. 5 р.

листування) про охорону,

використання і

відтворення тваринного

світу


2175. Документи (акти, довідки, Пост. 5 р.

відомості) про здійснення

контролю за охороною

природного заповідного

фонду державного і

місцевого значення

2176. Дозиметричні паспорти Пост. -

населених пунктів, що

зазнали радіоактивного

забруднення

2177. Документи (протоколи, Пост. -

обгрунтування, доповідні

записки, розрахунки) про

розробку та виконання

Національної програми

ліквідації наслідків

катастрофи на

Чорнобильській АЕС

2178. Документи (плани, 10 р. 5 р.

відомості, листування) ЕПК

про радіологічне

обстеження земель та

присадибних ділянок

громадян


2179. Листування з органами 10 р. 5 р.

державної влади, ЕПК

місцевого самоврядування,

науковими закладами,

громадськими об'єднаннями

про ліквідацію наслідків

катастрофи на

Чорнобильській АЕС

2180. Листування з органами 10 р. 5 р.

державної влади, ЕПК

місцевого самоврядування,

підприємствами про

дезактивацію та

поводження з

радіоактивними відходами
7. Автоматизовані системи (АС)
7.1. Організація робіт із створення автоматизованих систем
2181. Листування про Пост. -

вдосконалення структури

управління АС

2182. Листування про 5 р. 5 р.

проектування, розробку,

створення, впровадження й

експлуатацію АС

2183. Акти про заходи щодо 5 р. 3 р.

підготовки об'єктів до

впровадження АС

2184. Листування про розробку 10 р. 5 р.

класифікаторів ТЕІ для АС

2185. Листування про розробку 5 р. 5 р.

завдань, проведення

виробничих випробувань і

дослідної експлуатації АС

2186. Протоколи випробувань і

погодження:

а) на АС 10 р. 5 р.

б) підсистеми АС 10 р. 3 р.

в) комплекси завдань 5 р.(1) Доки не (1) Після

(завдання) мине прийому в

потреба експлуатацію

г) види забезпечення 10 р. Доки не

мине

потреба


2187. Інформаційні карти й 5 р. 3 р.

виписки з актів

виробничих випробувань

програм


2188. Акти приймання в дослідну

експлуатацію:

а) АС 5 р. 5 р.

б) підсистеми АС 5 р. 3 р.

в) комплексів завдань 5 р. Доки не

(завдання) мине

потреба

г) видів забезпечення 3 р. Доки немине

потреба


2189. Заявки і розрахунки на 3 р. 3 р.

матеріали й засоби

комплексу технічних

засобів


2190. Документи (довідки, 10 р. 5 р.(1) (1) Після

заявки, дефектні заміни

відомості) про проведення обладнання

капітального і поточного

ремонту комплексу

технічних засобів АС

2191. Листування про придбання, 3 р. 3 р.

розподіл, монтаж,

використання та ремонт

обчислювальної техніки

2192. Листування про 3 р. 3 р.

забезпечення технічною й

експлуатаційною

документацією

2193. Листування про 10 р. -

підключення АС до

загальнодержавної системи

зв'язку


2194. Тимчасові положення про До До

порядок проведення освоєння освоєння

монтажно-налагоджувальних ЕОМ ЕОМ

робіт для введення в

експлуатацію ЕОМ

2195. Акти, протоколи 3 р. 3 р.

приймально-здавальних

випробувань ЕОМ

2196. Акти проведення 3 р. 3 р.

контрольних випробувань

засобів ОТ

2197. Протоколи й документи до 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Є додатком

них технічних нарад щодо до акта

налагодження засобів ОТ проведення

контрольних

випробувань

засобів ОТ

2198. Повідомлення про (1) Після

готовність до промислової здачі в

експлуатації: експлуатацію

а) АС 5 р.(1) 3 р.(1)

б) її частин і видів 5 р.(1) 3 р.(1)

забезпечення

2199. Протоколи засідань

комісій з приймання в

промислову експлуатацію:

а) АС 10 р. 5 р. (1) Після

здачі в


б) підсистем АС 10 р. 3 р. експлуатацію

в) комплексів завдань 5 р.(1) 3 р.

(завдання)

г) видів забезпечення 10 р. 3 р.

-) обчислювального центру 10 р. 3 р.

2200. Акт здавання у промислову Пост. -

експлуатацію комплексу

технічних засобів АС

2201. Акти приймання в

промислову експлуатацію:

а) АС) 10 р. 3 р.

б) підсистем АС 10 р. 3 р.

в) комплексів завдань 5 р. Доки не

(завдання) мине

потреба

г) видів забезпечення 10 р. Доки немине

потреба


-) обчислювального центру 10 р. Доки не

мине


потреба

д) обчислювальної техніки 3 р. Доки не

й іншого обладнання мине

потреба


е) приміщень під монтаж і 3 р. Доки не

налагодження обладнання мине

потреба

2202. Акти виконання 5 р. -організаційно-технічних

заходів щодо підготовки

підприємств на стадії

впровадження АС

2203. Акти завершення робіт з Пост. -

АС

2204. Положення про фонди Пост. Доалгоритмів і програм заміни

(ДержФАП, ГФАП) новими

2205. Листування про надійність 5 р. 3 р.

ЕОМ, обладнання і блоків

та якість технічної

документації

2206. Листування про обмін 10 р. 3 р.

досвідом і методичні

розробки з використання

ЕОМ


2207. Листування про 5 р. -

автоматизацію обробки

інформації з зарубіжними

організаціями

2208. Договори із замовниками 3 р. 3 р.

на виконання

обчислювальних робіт (на

оренду машинного часу)

2209. Документи (програми, 3 р. 3 р.

довідки, таблиці,

листування) про

заповнення документів, що

надходять на обробку в ОЦ

2210. Інформаційні бланки 3 р. 3 р.

2211. Тематичні картки 5 р. 5 р.

2212. Заявки на машинний час 1 р. 1 р.

2213. Листування про виконання 3 р. 3 р.

обчислювальних робіт

2214. Довідки про виконання 3 р. 3 р.

виробничих програм

відповідно до завдань з

обслуговування замовників

обчислювальними роботами

2215. Акти здачі виконаних 1 р. 1 р.

обчислювальних робіт і

машинограм

2216. Довідки про витрати на 10 р. 5 р.

створення й утримання ОЦ

2217. Плани-графіки проведення 3 р. 3 р.

робіт з обстеження систем

управління, розробки

техніко-економічних

обгрунтувань, технічних

завдань, вибору типових

проектних рішень і

пакетів прикладних

програм

2218. Плани й плани-графіки 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Післяробіт із створення закінчення

(розвитку) АС робіт

2219. Плани-графіки виконання 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після

робіт із створення закінчення

робочої документації робіт

2220. Програми дослідної 3 р. 3 р.

експлуатації

2221. Плани-графіки робіт зі 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після

здачі АС, її частин і здачі в

видів забезпечення в експлуатацію

дослідну й промислову

експлуатацію

2222. Програми робіт з

приймання в промислову

експлуатацію:

а) АС 10 р. 5 р.

б) підсистем АС 10 р. 3 р.

в) комплексів завдань 5 р. Доки не

(завдання) мине

потреба


г) видів забезпечення 10 р. Доки не

мине


потреба

-) обчислювального центру 10 р. Доки не

мине

потреба


2223. Плани заходів з Пост. 3 р.

підготовки

організації-користувача

до введення в дію АС

2224. Плани-графіки введення в 5 р. 5 р.

експлуатацію АС, її

частин і видів

забезпечення

2225. Річні плани Пост. 5 р.

техніко-економічних

показників АС

2226. Плани розподілу 5 р. 3 р.

(розміщення) засобів

обчислювальної техніки

2227. Плани, заявки на засоби 1 р. 1 р.

обчислювальної техніки

2228. Плани заходів із 3 р. 3 р.

забезпечення

обчислювальної техніки

централізованим

обслуговуванням

2229. Графіки проведення 1 р. 1 р.

ремонту засобів

обчислювальної техніки

2230. Графіки вирішення випуску 3 р. 3 р.

завдань


2231. Графіки надходження й 3 р. 3 р.

обробки інформації

2232. Плани-графіки розподілу 1 р. 1 р.

машинного часу

2233. Плани й графіки введення

в експлуатацію ЕОМ та

інших технічних засобів і

обладнання:

а) річні 3 р. 1 р.

б) квартальні 1 р. 1 р.

2234. Графіки проведення 1 р. 1 р.

теоретичних і практичних

занять на ЕОМ

2235. Звіти про створення

(розвиток) і

функціонування АС:

а) річні Пост. 5 р. (1) За

відсутності

річних - пост.

б) квартальні 3 р.(1) 3 р.

2236. Звіти про дослідну Пост. 5 р.

експлуатацію

автоматизованих підсистем

2237. Звіти про виконання плану Пост. 5 р.

введення АС в промислову

експлуатацію

2238. Звіти про впровадження Пост. 10 р.

АС, обчислювальної

техніки та ефективність

їх використання

2239. Звіти про роботу ОЦ:

а) річні Пост. 10 р.

б) піврічні 5 р. 3 р.

в) місячні 3 р. 3 р.

2240. Річні звіти про Пост. 10 р.

надходження і введення в

експлуатацію

обчислювальної техніки

2241. Паспорт комплексу Пост.(1) 10 р. (1) До

технічних засобів ОЦ списання

технічних

засобів з

балансу

2242. Паспорт виробничого Пост. 5 р.об'єднання (підприємства) ГОЦ

2243. Машинні протоколи 1 р. 1 р.

2244. Журнали й інструкції з 3 р. До

техніки обслуговування заміни

ЕОМ новими

2245. Журнали (відомості, акти) 3 р. 3 р.

обліку, ремонту,

налагодження і заміни

вузлів і елементів

засобів обчислювальної

техніки

2246. Журнали обліку (прийому й 1 р. 1 р.видачі) інформації

каналами зв'язку

2247. Журнали обліку замовлень 1 р. 1 р.

на проведення

обчислювальних робіт

2248. Журнали реєстрації 1 р. 1 р.

корекцій

2249. Журнали обліку масивів 1 р. 1 р.

інформації

2250. Журнали обліку роботи 1 р. 1 р.

оператора і телетайпіста

2251. Журнали обліку

оперативних зведень:

а) місячні - 5 р.

б) добові - 1 р.

2252. Журнали реєстрації 1 р. 1 р.

вихідної інформації, що

передається абонентам

2253. Журнали реєстрації 1 р. 1 р.

надходжень статистичної

звітності

2254. Журнали обліку обладнання 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після

списання

обладнання з

балансу

2255. Журнали обліку 1 р. 1 р.документації з

математичного

забезпечення

2256. Журнали обліку 1 р. 1 р.

експлуатації засобів

обчислювальної техніки

2257. Журнали обліку машинних До До

носіїв заміни заміни

новими новими
7.2. Проектування автоматизованих систем
2258. Звіти про обстеження Пост. 10 р.

існуючої АС на початок її

розробки (розвитку) та

додатки до них

2259. Техніко-економічне Пост. 10 р.

обгрунтування створення

(розвитку) АС

2260. Тактико-технічне завдання Пост. 10 р.

на створення АС

2261. Заявки на створення АС 5 р. 5 р.

2262. Технічні завдання на

створення:

а) АС Пост. -

б) підсистем АС Пост. До

заміни

новими


в) комплексів завдань Пост. До

(завдання) заміни

новими

г) видів забезпечення Пост. Дозаміни

новими


2263. Робочі завдання на 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після

проведення обстеження завершення

системи управління обстеження

2264. Технічні завдання на 5 р. Доки не

розробку апаратури, мине

прийому й передачі даних, потреба

каналів зв'язку

2265. Техніко-економічні Пост. 10 р.

показники АС

2266. Робоча документація:

а) на АС Пост. 5 р.

б) підсистем АС Пост. 3 р.

в) комплекси завдань Пост. Доки не

(завдання) мине

потреба

г) види забезпечення Пост. Доки немине

потреба


2267. Основні специфікації на Пост. 10 р.

розробку АС

2268. Робочі проекти зі Пост. -

зведеним кошторисним

розрахунком вартості на


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка