Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка16/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

технічне переозброєння

об'єктів АС

(обчислювальних центрів,

системи збору й передачі

інформації)

2269. Технічні проекти:

а) на АС Пост. 5 р.

б) підсистеми АС Пост. 3 р.

в) комплекси завдань Пост. Доки не

(завдання) мине

потреба


г) види забезпечення Пост. Доки не

мине


потреба

2270. Програмні засоби і 5 р. Доки не

програмна документація, мине

що не входить до складу потреба

проектної документації на

АС

2271. Реєстраційні карти на 10 р. Доки непідсистеми АС мине

потреба


2272. Технічні завдання на Пост. До

створення (реконструкцію) списання з

обчислювальних центрів балансу

2273. Технічні проекти на Пост. До

створення (реконструкцію) списання з

обчислювальних центрів балансу

2274. Повідомлення про змінення 5 р. 5 р.

програмної і технічної

документації

2275. Аналітичні таблиці оцінки 5 р. 5 р.

технічного рівня

комплексу технічних

засобів

2276. Технічна й експлуатаційна 5 р. Додокументація на засоби списання

обчислювальної техніки обладнання

(паспорти, описання,

інструкції, технічні

умови, переліки та ін.)

2277. Технічні характеристики До освоєння До освоєння

ЕОМ ЕОМ ЕОМ

2278. Специфікації і робоча 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після

документація на списання

розміщення, встановлення, обладнання

експлуатацію комплексу

технічних засобів

2279. Акти про впровадження 10 р. 10 р.

технічних засобів і

математичного

забезпечення АС

2280. Маршрутні листи 5 р. 5 р.

2281. Завдання на програмування 5 р. 5 р.

2282. Картки відлагодження 5 р. 5 р.

програм


2283. Супровідні формуляри 3 р. 3 р.

(накладні)

2284. Вихідні документи 3 р. 3 р.

2285. Карти завдань 1 р. 1 р.

2286. Макети перфорації До До

заміни заміни

новими новими

2287. Супровідні ярлики (на До До

зберігання) заміни заміни

новими новими


7.3. Функціонування автоматизованих систем
2288. Класифікатори і

нормативи:

а) державні Пост. До

заміни


новими

б) міжгалузеві Пост. До

заміни

новими


в) галузеві Пост. До

заміни


новими

2289. Нормативні документи про

створення інформаційного,

математичного і

нормативно-довідкового

забезпечення АС:

а) за місцем затвердження Пост. Доки не

мине


потреба

б) в інших організаціях Пост. Доки не

мине

потреба


2290. Номенклатури, переліки,

каталоги, інші

нормативно-довідкові

документи:

а) за місцем складання і Пост. Доки не

затвердження мине

потреба

б) в інших організаціях Пост. Доки немине

потреба


2291. Документи (первинні -

бюджетна, фінансова,

облікова, планова та інші

звітності), що надходять

до ОЦ від організацій (їх

структурних частин):

а) що створюються на Доки не -

паперовому носії мине

потреба

б) що створюються на Пост. Доки немагнітному носії мине

потреба


2292. Документи (протоколи, Пост. Доки не (1) Під

довідки, акти, програми, мине машинними

креслення, таблиці) на потреба носіями

машинних носіях(1) маються на

увазі магнітні

стрічки,


дискети,

диски,


плівкові

мікрофільми,

мікрофіші і

перфораційні

(перфострічки,

перфокарти)

носії

інформації2293. Машинограми(1) - - (1) Здійснює-

ться зберіган-

ня протягом

термінів, що

відповідають

видам


документів,

одержуваних

традиційним

способом
Покажчик видів документів


Автобіографії 513, 514, 516, 517,

520, 670, 672

Автореферати дисертацій 661

Адреси вітальні 63

Акти:

аварій, пожеж, нещасних випадків,професійних отруювань і захворювань 465, 466, 478,

1182, 1273, 1276,

2003

авторського нагляду об'єктів 1648атестації робочих місць 461

будівництва і реконструкції 1654, 1662, 1704

введення в дію виробничих потужностей 1227, 1738

використання копіювально-розмножувальної

техніки 996

випробувань зразків 1428, 1858, 1916,

1925, 1939, 2015,

2059, 2072, 2085,

2086, 2089, 2196

водопостачання підприємств 2008

впровадження автоматизованих систем 2183, 2188, 2279

впровадження нової техніки і технології 1808, 1855

встановлення норм виробітку та розцінок 430, 434

готовності проектних робіт 2203

експертизи 939, 950, 1037,

1377, 1849

з техніки безпеки і охорони праці 453, 482, 483, 486,

488, 492


закупівлі імпортної продукції і

матеріалів 1030

затвердження еталонів 1857, 2139

знищення печаток, штампів і квитків 1134, 1328

інвентаризацій 330, 884, 1115, 1124

кваліфікаційних комісій 1021

комерційні 1093

контролю стандартів 2137, 2141

контролю технологічної дисципліни 1854

межі обслуговування енергетичного

господарства 1972

надання відводу земельних ділянок 1538

надання документів 117

обліку трудових книжок 544

обладнання навчальних закладів 632

обстежень, перевірок діяльності,

ревізій 24, 249, 342, 344,

707, 764, 797, 798,

800, 802, 862,

оцінки 1676

періодичного огляду стану обладнання 1952

перевірок виконання колективних договорів 409

перевірок діловодства та архівної справи 110

перевірок заповнення лікарняних листків 721

перевірок засобів вимірювання і

обладнання 1931

перевірок підприємств, установ органами

державної податкової інспекції 283, 284, 286

перевірок стану навколишнього

середовища 2160, 2161, 2162,

2171

передавання-приймання літератури,документів, експонатів 880, 939

переоцінки основних фондів 336

прибутку-витрат продукції 1117

придбання літератури 879

приймання-здавання 55, 1028, 1069, 1077,

1089, 1090, 1110,

1233, 1288, 1391,

1450, 1453, 1531,

1627, 1969, 2195,

2200, 2201, 2215

приймання-передавання будинків,

приміщень, ділянок 384, 1150, 1151

про видачу, знищення, втрату

перепусток, посвідчень 1138, 1139

про використання виробничих потужностей 1739

про встановлення персональних ставок,

окладів, надбавок 523

про діяльність комісій громадських

організацій 1338

про експорт промислових виробів та

експертизу 1485

про забраковану продукцію (вироби) 1856

про заміну спідометрів 1210

про зняття наявності й залишків

матеріалів 1092

про невиконані науково-дослідні роботи 1371

про оренду державних підприємств 1303

про перевірку роботи з підготовки

кадрів 565

про порушення правил внутрішнього

розпорядку 418, 1130, 1284

про приватизацію 1302

про приймання, здачу, списання майна

та матеріалів 315, 881, 882,

1188

про припинення проектно-розвідувальнихробіт 1558

про роботу транспорту та його технічний

стан 1168, 1186

про розробку виробів із зазначенням

складових одиниць 1767

про розробку нестандартного обладнання 1917

про розтрати, недостачи, заборгованість 335

про стан будівель та споруд 1159, 1678, 1712

проектних робіт 1610

протипожежної безпеки і охорони

організацій 1253, 1254, 1270,

1273, 1276, 1277, 1283

процентовки 1425, 1557

ревізійних комісій 1317

результатів обробки телеметричної

інформації 1435

ремонту 1720, 1724, 2021, 2024,

2098


списання анульованих проектів 1628

технічні про стан вимірювальних

приладів 2035, 2109, 2110, 1231,

1346, 1987


Алфавіти 521

Альбоми 65, 939, 1422, 1433,

1862

Аналізи:


атмосферного повітря, грунтів 2163, 2164

видів продукції і сировини 1852

виконання балансів 198

виробничо-економічної діяльності 169

витрат сировини і матеріалів 1796

відхилень від технічних нормативів 1853

ділянок забудови 1549

медичні 727

потреби в паливі, електроенергії 1981

проб повітряного середовища 497

продуктивності праці й зарплати 437

пропозицій, заяв, скарг 29

роботи енергоустановок 1982

якості палива 2001


Анкети:

атестаційні, кваліфікаційні 653

обстежень і переписів 295

осіб, не прийнятих на роботу 520

осіб, що виїздять за рубіж 1026

осіб, які нагороджуються 670, 671, 672,

673, 676

осіб, яким встановлено персональні ставки,

оклади, надбавки 523

робітників та службовців, студентів, учнів 513, 514, 516,

517

учасників спортивних змагань 905


Анотації науково-дослідних робіт 660, 675, 1378

Атестати 539, 940, 1931,

2060

Баланси:


бухгалтерські 189, 190, 308

виробничих потужностей 164, 165

водоспоживання і водовідведення 2152

обладнання 1922

паливні й енергетичні 1974

передаточні, розділювальні, ліквідаційні 310

про оренду 1303

про перереєстрацію суб'єктів господарської

діяльності 1304

розподілу і відвантаження продукції 1047


Білети 582

Бланки 295, 892, 2210

Бюлетені:

з питань міграції населення 381

інформаційні 921

статистичні 296

таємного голосування 662, 1314
Верстки 962, 964

Видання інформаційні 921

Виписки:

банків 215, 225, 315

з наказів з особового складу 513, 514

з патентних формулярів 1487

з протоколів 331, 534, 685

з планів 151

з рішень про подання про нагородження 670, 672, 673,

674, 677, 678

про розробку навчальних програм 586
Висновки:

з житлових питань 72

з питань трудового законодавства 70

з проектно-розвідувальних робіт 1556

з трудових конфліктів 83

за звітами 303

кошторисів 1377, 1399, 1482, 1641,

1642, 1643, 1644, 1645,

1849, 1916

лікарів щодо пенсій 684, 685

на проекти державних, галузевих

стандартів 2116

на проекти законодавчих актів та

розпорядчих документів 8

на проектування вітчизняного обладнання 1920

на раціоналізаторські пропозиції 1468

обладнання 1434

про адміністративні стягнення 81

про виготовлення дослідних зразків засобів

автоматики та про визначення і вибір типів

та конструкцій обладнання 1914

про виплату грошової допомоги 331

про впровадження нових видів сировини 1846

про гарантійний нагляд і експлуатацію нової

техніки 1811

про доцільність закупівлі імпортної

продукції 1030

про доцільність патентування 1478

про експертизу техніко-економічних

обгрунтувань, проектів, про застосування

будівельних матеріалів та механізмів 1694

про зміни та доповнення переліків документів 113

про зміну і розширення асортименту продукції 1743

про зниження вартості будівництва 1679

про методи викладання 595

про механізацію виробництва 1818

про новизну та корисність винаходів 1461

про організацію і освоєння нових виробництв 1804

про перевірку виконання рішень колегій,

наказів, вказівок 22

про переселення із зони радіаційного

забруднення 382

про причини аварій, нещасні випадки 465, 478, 1182

про продуктивність праці 402

про проекти планування і забудови міст 1589

про розвиток і розміщення підприємств 1734

про розробку зразків проектної документації 1520

про розробку навчальних програм 586

про створення фондів та їх використання 219

про тарифи 184

про типові та індивідуальні проекти 1609

про якість товарів, вибракування продукції 1037, 1089, 2088

технічні про будівельні конструкції, споруди 1618
Відомості:

акордної оплати 443

відповідності проекту 1413

дефектні 1724, 2088, 2190

деталей до типових технологічних процесів 1886

залікові, екзаменаційні 614

змін до технологічних регламентів 1883, 1884, 1885

з будівництва 1524, 1586, 1626,

1667, 1722, 1725

інвентарні 1940

комплектувальні 1064, 1930

матеріалів для виробництва 1887

на видачу спецодягу, взуття, харчування 494

на запасні частини і ремонт обладнання 2037

на обладнання підприємств 1944

накопичувальні 1752

наявності обладнання 1911

невикористаного обладнання 1933

обліку грошових надходжень дитячих закладів 839

обліку збуту продукції 1068

обліку відвідування занять учнями 624, 625

обліку роботи електромонтерів 1984

оборотні 322

операцій виробництва виробів 1884

періодичні 1758

переоцінки основних фондів 337

прибутково-видаткові 269

про аварії та нещасні випадки 475

про вантажі 1193, 1194

про видачу, обмін членських квитків 1328

на видачу спортивного інвентарю 914

про використання виробничих потужностей 166

про використання кредитів 328

про витрати пально-мастильних матеріалів,

запасних частин 1205

про діяльність комісій громадських

організацій 1338

про заробітну і квартирну плату 783

про захворюваність 714, 724

про зібраний у садах урожай 819

про діяльність лікувально-профілактичних і

санаторно-курортних закладів 707

про документообіг 91

про кредити 266, 267

про ліміти витрат інструменту 2031

про нагородження 678

про науково-технічну інформацію і пропаганду 918, 931

про надходження, витрачання коштовних металів 327

про надходження, витрачання, залишки

сировини, матеріалів 1062

про надходження і витрачання внесків 1333

про наявність імпортного обладнання 1114

про наявність їдалень 799

про обладнання навчальних закладів 632

про облік наявності й руху робочої сили 357, 367

про облік робочого часу 413

про облік, розподіл, реалізацію фондів 329

про облік трудових книжок 544

про організації для довідників 43

про парникове господарство 817

про патентну чистоту розробок 1479

про періодичний огляд стану обладнання 1952

про прийом до навчальних закладів 580

про потреби в матеріалах і обладнанні 1044

про потреби в кадрах і їх розподіл 503, 505, 639

про проведення атестації і встановлення

кваліфікації 654

про продуктивність праці та заробітну плату 437

про простої і поломки обладнання, наявність

ремонтно-механічних баз 2022, 2023

про реєстрацію підприємств, установ,

організацій, кооперативів, малих підприємств 349

про результати перевірок дотримання державної

дисципліни цін 175

про вантажно-розвантажувальні роботи 1191

про роботу підприємств 1782

про рух поголів'я худоби і птахів 823

про ставки всіх видів податків 229

про стан стічних вод і очисних споруд 2169, 2170

про ступінь технічної готовності 1490

про транспорт 1172, 1195, 1201,

1211


про хід дорожньо-ремонтних робіт 796

про хід екзаменаційних сесій 613

про хід сільськогосподарських робіт 822

про умови поставок продукції 1067

розподілу фондів і лімітів 1053, 1055

розподілу фондів запасних частин 1945

розрахункові 317, 337, 350

розподілу продукції по цехах 1889

тарифікаційні (творчих професій) 429

технологічних процесів виробництва 1885, 1888

успішності 615
Договори-зобов'язання 333

Відгуки 60, 113, 430, 534,

586, 653, 1468,

1556, 2116

Вісники (видання) науково-технічної

інформації 921

Вимоги 119, 315, 395, 759,

894, 1113, 1118,

1352, 1702, 1744,

1752, 2030

Вказівки 125, 287, 1003,

2063, 2111


Грамоти:

про нагородження установ, організацій,

підприємств 940

охоронні на винаходи (корисні моделі),

промислові знаки, сорти рослин 1456
Графіки:

введення об'єктів в експлуатацію 1687

видачі робочої документації 1403

виконання будівельно-монтажних робіт 1688, 1689, 1690

використання виробничих потужностей 166, 1739

випуску продукції 1900

виробничих процесів і робочого часу 401

витрати палива 2000

виходу автомобілів на лінію 1196

відвантаження продукції 1080

завезення товарів 1109

занять з бойової підготовки 1262

контролю виконання документів 94

капітального і поточного ремонту 1716

монтажу обладнання 1949

навантаження електрогосподарства 1989

надання відпусток 559

надходження і обробки інформації 2231

науково-дослідних і дослідно-конструкторських

робіт 1360, 1392, 1407,

1418

освоєння і впровадження нової техніки 1812, 1813підготовки до виробництва й випуску

продукції 1755

планово-попереджувального ремонту

електрообладнання 2004

постачання обладнання 1948

прибуття і вибуття відпочивальників у

санаторно-курортні заклади 749

проведення теоретичних і практичних занять

на обчислювальних машинах 2234

проведення атестації 656

проведення виробничої практики 627

проведення лабораторних, полігонних,

експериментальних випробувань 1430

проектно-розвідувальних робіт 1555

пуску об'єктів 1896

ремонту засобів зв'язку 1229

ремонту засобів обчислювальної техніки 2229

роботи факультетів і курсів підвищення

кваліфікації, занять, іспитів, практики 619, 620, 627

розрахунку коефіцієнта змінності роботи обладнання 2019

руху транспорту 1212

технічного обслуговування та ремонту транспорту 1202

технології виробництва 1898, 1899

чергування членів добровільних товариств 1279, 1351


Дані 1050, 1479, 1834

Декларації 293, 294, 1033,

1034, 1035, 1036

Дипломи 539, 940

Дипломні проекти 607

Дисертації 661

Директиви 1003

Діаграми 431, 927, 967,

1734, 1872
Довідки:

диспетчерські (добові) 1212

до наказів з особового складу 515

до проектів розпорядчих і нормативно-мотодичних

документів 7, 19, 34, 47

до протоколів 4

з виконання доручень 9

з дебіторської заборгованості, розтрат 335

з місця проживання і роботи, медичні 516

з права користування додатковою площею 774

з фінансування і кредитування 196, 219, 220, 227,

234, 235, 247, 255,

259

з ціноутворення 173, 174, 178, 180історичні 44, 107, 1603

комісій з трудових спорів 1349

контролю виконання документів 94

медичні 713, 716, 727,

837

на спеціалістів, які відряджені закордон 517

перевірки організацій органами державної

податкової адміністрації 283, 284, 286

про аналіз роботи транспорту 1168

про аналіз браку продукції 2091

про будівництво об'єктів 1522

про вдосконалення процесів праці 392, 399, 403

про виділення земельних ділянок 815

про визначення економічної ефективності,

рентабельності підприємств 1733

про виключення, поновлення, переведення учнів 631

про виконання обчислювальних робіт 2214

про виконання планів досягнень науки і техніки 1803

про виконання планів капітального та поточного

ремонту 1727

про виконання планів постачання 1063

про виконання пропозицій за результатами перевірок 27

про виконання умов, угод, колективних договорів 410

про використання незмонтованого обладнання 1918

про виробничо-економічну діяльність 170

про витрати на створення обчислювальних

центрів 2216

про відповідність нормам і державним

стандартам 1408

про відпочинок дітей 826

про відрахування до бюджету 235

про відрядження 58

про внесення змін у показники планів 167

про водопостачання підприємств 2008

про впровадження і використання сировини 1846, 1847

про впровадження наукової організації праці 392

про впровадження нової техніки 1809, 1815

про впровадження передових методів ремонту 2021

про впровадження у виробництво науково-дослідних

та дослідно-конструкторських робіт 1448

про громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи 701

про присвоєння почесних звань 675

про діяльність комісій громадських організацій 1338

про ескізні, технічні проекти 1407

про інвалютні розрахунки 204

про будівництво об'єктів виробничого

призначення 1524, 1525

про методи викладання 595

про механізацію і автоматизацію

будівельно-монтажних робіт 1666

про міжнародне співробітництво 1004, 1008, 1016

про надання, розподіл і обмін житлової площі 766

про науково-технічну інформацію і пропаганду 918, 931

про наявність вакантних посад 535

про наявність і стан автомобільних парків,

гаражів, майстерень 1200

про невиконані науково-дослідні роботи 1371

про незакінчене будівництво об'єктів 1669

про нормування й економію матеріальних ресурсів 2142

про нормування і оплату праці 426, 428, 430,

434, 436, 440

про облік наявності, руху, використання

трудових ресурсів 353, 375

про оплату відпусток, пільг 334

про оплату імпортного обладнання 253

про організацію, розвиток і експлуатацію різних

видів транспорту 1164

про організацію протипожежної охорони 1251, 1270

про організацію фестивалів, конкурсів, оглядів 60, 849

про освоєння нових видів продукції і сировини 1819

про охорону навколишнього середовища 2153, 2169, 2170

про перевірку виконання законів, постанов,

указів, рішень 21, 22

про перевірку роботи з кадрами 504

про перевірку технічного рівня будівельного

проектування 1506

про перереєстрацію суб'єктів господарської

діяльності 1304

про переселення із зони радіаційного

забруднення 382

про підготовку і проведення виставок 939

про підготовку кадрів 563, 565

про подання до нагородження 670, 672, 673,

674


про порушення трудової дисципліни 418

про преміювання 446

про приватизацію, оренду 1302, 1303

про призначення пенсій 684

про прийом на роботу, в учбові заклади,

громадські організації 508, 580

про проведення економічних експериментів 160, 161

про проведення хронометражних робіт 435

про прогнозування, вдосконалення, розробку цін 173, 174, 180

про проходження альтернативної служби 359

про публікацію робіт 675

про реалізацію рішень з'їздів, конгресів,

нарад 13

про ревізії, обстеження 24

про ремонт технічних засобів АС 2190

про роботу аспірантури 642, 645

про роботу бібліотек 863

про роботу з молодими спеціалістами 506

про роботу діловодних та архівних служб 111


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка