Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка2/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
#128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

8. Висновки про проекти

законодавчих актів та

розпорядчих документів:

а) за місцем розробки Пост. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

9. Доручення органів державної Пост. 5 р.

влади, місцевого

самоврядування, документи

(довідки, огляди, доповіді,

розрахунки) з виконання

доручень

10. Постанови, рішення, протоколи (1) При

засідань центральних та надходженні

місцевих органів виконавчої до різних державних

влади: архівних установ на

зберігання

приймаються документи

а) за місцем проведення Пост. - щодо діяльності даної

організації

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба(1) потреба

11. Протоколи, стенограми нарад у Пост. 5 р.

міністрів, керівників

підприємств, установ,

організацій

12. Документи (резолюції,

постанови, рішення,

рекомендації, протоколи,

стенограми) міжнародних,

національних, міжвідомчих та

галузевих з'їздів, конгресів,

конференцій, нарад:

а) в організації, що проводить Пост. 10 р.

захід

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.13. Документи (довідки, звіти, Пост. 5 р.

доповіді, огляди) про

реалізацію рішень з'їздів,

конгресів, конференцій, нарад

14. Протоколи загальних зборів:

а) співробітників організацій Пост. 3 р.

б) структурних підрозділів 1 р. 1 р.

організацій

15. Постанови, рішення, (1) При

рекомендації, протоколи, надходженні

стенограми постійно діючих до різних державних

наукових, експертних, архівних установ на

методичних, консультативних зберігання приймаються

комітетів, рад, комісій: документи щодо

діяльності

а) за місцем проведення Пост. 3 р. даної організації

б) в інших організаціях Доки не 3 р.

мине


потреба(1)

16. Накази, розпорядження

міністерств, підприємств,

установ, організацій:

а) з основної діяльності Пост.(1) Доки не (1) Надіслані для

мине відома - 5 р.

потреба

б) про прийняття, переведення, 75 р.(1) 75 р.(1) (2) Стосовно участі взаохочення, звільнення, ліквідації наслідків

сумісництво працівників аварії

на

в) про надання відпусток 5 р. 5 р. Чорнобильській АЕС -пост. в організаціях

г) про стягнення, відрядження 3 р.(2) 3 р.(2)

працівників; з

адміністративно-господарських

питань

17. Проекти наказів, розпоряджень 1 р. 1 р.міністерств, підприємств,

установ, організацій

18. Правила, положення, (1) При надходженні до

інструкції; методичні вказівки однієї

та рекомендації: державної архівної

установи на зберігання

а) за місцем розробки і Пост.(1) - приймаються документи

затвердження від керівного органу

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

19. Проекти правил, положень, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження

інструкцій, методичних

вказівок та рекомендацій;

документи (довідки, висновки,

доповідні записки та ін.) з їх

розробки

20. Листування про розробку, 3 р. 3 р.

застосування та роз'яснення

правил, положень, інструкцій;

методичних вказівок та

рекомендацій


1.2. Контроль
21. Документи (акти, доповіді, (1) При надходженні до

довідки, огляди) про перевірку однієї державної

виконання Конституції і архівної установи на

законів України, актів зберігання приймаються

Президента України, постанов документи від

Верховних Рад України та організації, що

Автономної Республіки Крим, проводить перевірку

актів Кабінету Міністрів

України та Ради міністрів

Автономної Республіки Крим,

рішень місцевих органів

виконавчої влади та

самоврядування:

а) за місцем перевірки та в Пост.(1) Доки не

організації, що проводить мине

перевірку потреба

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

22. Документи (програми, доповідні (1) При надходженні до

записки, довідки, акти, однієї державної

висновки, звіти) про перевірку архівної установи на

виконання рішень колегій, зберігання приймаються

наказів центральних та документи від

місцевих органів виконавчої організації, що

влади, підприємств, установ і проводить перевірку

організацій:

а) за місцем перевірки та в Пост.(1) Доки не

організації, що проводить мине

перевірку потреба

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

23. Листування про перевірку 5 р. 5 р.

виконання розпорядчих

документів органів державної

влади та місцевого

самоврядування

24. Документи (доповіді, доповідні (1) При надходженні до

записки, довідки, акти) однієї державної

комплексних ревізій та архівної установи на

перевірок установ, зберігання приймаються

організацій, підприємств документи від

органами виконавчої влади (за організації, що

винятком документів здійснює перевірку

періодичних бухгалтерських

ревізій, передбачених ст. 341,

342):


а) за місцем ревізії та в Пост.(1) 10 р.

організації, що здійснює

перевірку

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

25. Листування з органами 3 р. 3 р.

виконавчої влади, місцевого

самоврядування про проведення

та результати ревізій,

перевірок; про організацію та

поліпшення контролю і

перевірки виконання

26. Журнали обліку ревізій, 3 р. 3 р.

перевірок та контролю за

виконанням їх рекомендацій

27. Документи (доповідні записки, 10 р. ЕПК 10 р.

звіти, довідки, листування)

про виконання пропозицій за

результатами обстежень,

перевірок та критичних

виступів у засобах масової

інформації

28. Звернення (пропозиції, заяви, (1) У разі

скарги) громадян: неодноразового

звернення - 5 р. після

а) що містять пропозиції про Пост. 10 р. останнього розгляду

суттєві зміни в роботі

установ, організацій,

підприємств або про усунення

серйозних недоліків та

зловживань

б) особистого та другорядного 5 р.(1) 5 р.(1)

характеру

29. Документи (аналітичні довідки,

огляди, доповідні записки,

аналізи) про стан роботи з

розгляду пропозицій, заяв,

скарг громадян:

а) за місцем складання Пост. 5 р.

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

30. Листування про перевірку 5 р. 5 р.

пропозицій, заяв, скарг

громадян
1.3. Організаційні основи управління


31. Типові статути та положення (1) Після заміни

підприємств, установ, новими

організацій (у тому числі

громадських):

а) за місцем складання і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях 3 р.(1) 3 р.(1)

32. Статути та положення

підприємств, установ,

організацій (у тому числі

громадських):

а) за місцем складання і Пост. 3 р.(1) (1) Після заміни

затвердження новими

б) в інших організаціях 3 р.(1) 3 р.(1)

33. Положення про структурні Пост. 3 р.(1) (1) Після заміни

підрозділи підприємств, новими

установ, організацій

34. Проекти статутів, положень; 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження

документи (довідки, доповідні

записки, пропозиції, відгуки)

з їх розробки

35. Структури й (1) Див. також ст. 393

організаційно-адміністративні

схеми побудови центральних і

місцевих органів галузі, схеми

організації управління та

пояснювальні записки до них(1):

а) за місцем складання і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

36. Проекти структур і 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження

організаційно-адміністративних

схем побудови центральних і

місцевих органів галузі

37. Листування про розробку 3 р. 3 р.

структур і

організаційно-адміністративних

схем побудови центральних і

місцевих органів галузі та про

вдосконалення структури

управління

38. Списки (мережа) організацій (1) Після заміни

системи: новими

а) за місцем затвердження Пост. -

б) в інших організаціях 3 р.(1) 3 р.(1)

39. Списки підприємств,

організацій, звільнених від

податків та неподаткових

платежів у бюджет:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине


потреба

40. Листування про мережу 3 р. 3 р.

організацій системи

41. Переліки питань, розглянутих 5 р. -

на засіданнях колегій

міністерств

42. Плани роботи та порядок денний 1 р. 1 р.

засідань колегіальних органів

43. Відомості про організації, їх Пост. 3 р.

функції та структуру, які

складаються для міжнародних і

українських довідників,

покажчиків

44. Документи (історичні й Пост. Доки не

тематичні огляди діяльності мине

галузі, історичні довідки) з потреба

історії організацій

45. Доповіді, доповідні записки з 5 р. 3 р.

основної діяльності, які

подаються структурними

підрозділами керівництву

організації

46. Штатні розписи та переліки

змін до них:

а) за місцем складання Пост. 3 р.

б) в інших організаціях 3 р. 3 р.

47. Проекти штатних розписів, 3 р. 3 р.

документи (довідки, висновки,

відгуки) з їх розробки

48. Листування про затвердження та 1 р. 1 р.

зміну штатів

49. Типові положення про права та (1) Після заміни

обов'язки посадових осіб, новими

посадові інструкції:

а) за місцем затвердження Пост. 3 р.(1)

б) в інших організаціях 3 р.(1) 3 р.(1)

50. Положення, інструкції про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після заміни

права та обов'язки посадових новими

осіб

51. Листування з вищими органами 10 р. ЕПК 10 р.галузі про структуру, штати,

створення та ліквідацію

організацій

52. Документи (звіти, довідки, Пост. Доки не

доповідні записки, висновки) мине

про створення організацій, їх потреба

реорганізацію, ліквідацію,

перейменування, передачу з

однієї галузі до іншої,

переведення до іншої

місцевості

53. Інструкції, правила державної

реєстрації господарських

товариств, окремих підприємців

та ліцензування всіх видів

господарської діяльності:

а) за місцем розробки і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях До -

заміни


новими

54. Установчі документи 10 р.(1) - (1) Після припинення

підприємств з іноземними діяльності

інвестиціями

55. Приймально-здавальні акти з (1) Після зміни

усіма додатками, складені в керівника

разі зміни:

а) керівників організацій Пост. 5 р.(1)

б) відповідальних працівників 3 р. 1 р.

та секретарів в організаціях

56. Документи (договори, угоди, Пост. 5 р.

плани, звіти, акти, довідки,

рекомендації) про встановлення

виробничих, наукових,

культурних зв'язків між

організаціями, в тому числі

зарубіжними

57. Листування про встановлення 3 р. 3 р.

виробничих, наукових,

культурних зв'язків між

організаціями, в тому числі

зарубіжними

58. Документи (програми, плани, (1) Щодо участі в

технічні завдання, доповіді, ліквідації наслідків

довідки, посвідчення, звіти) аварії на ЧАЕС - пост.

про відрядження: в організаціях

а) у межах України 3 р.(1) 3 р.(1)

б) закордонні Пост. 3 р.

59. Листування про відрядження 3 р. 3 р.

60. Документи (умови, положення,

програми, довідки, доповідні

записки, звіти, відгуки) про

проведення творчих, наукових,

інших конкурсів та оглядів:

а) за місцем проведення Пост. 5 р.

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

61. Листування про скликання 3 р. 3 р.

з'їздів, конгресів,

конференцій, нарад, семінарів

62. Документи (доповіді,

стенограми, протоколи, тези

доповідей) про організацію та

проведення професійних свят,

вручення нагород:

а) за місцем проведення Пост. 5 р.

б) в інших організаціях 3 р. 3 р.

63. Вітальні адреси, листи, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Урядові, що

телеграми з приводу ювілейних належать видатним

дат колективів та окремих осіб митцям, діячам науки і

техніки, - пост.

64. Листування про організацію та 3 р.(1) 3 р. (1) Якщо є відомості з

проведення свят, пов'язаних із історії діяльності

ювілейними датами організацій організації та окремої

та окремих осіб особи, - пост.

65. Тематичні альбоми фотографій Пост. Доки не

мине


потреба

66. Документи (договори, доповідні Пост. 5 р.

записки, довідки, плани,

звіти) про надання

організаціями допомоги, в тому

числі благодійної, навчальним

закладам, інтернатам, іншим

закладам соціально-культурної

сфери
1.4. Правове забезпечення управління
67. Висновки з питань дотримання Пост. 5 р.

трудового законодавства

68. Листування з правових питань 10 р. 10 р.

69. Листування про складання 3 р. 3 р.

договорів та угод, форми

договорів

70. Кодифікаційні картотеки і До ліквідації До ліквідації

покажчики законодавчих актів організації організації

та інших нормативних

документів (наказів,

інструкцій, правил та ін.)

71. Листування про застосування 10 р. 10 р.

трудового законодавства

72. Заяви, висновки з питань 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після приватизації

житлового законодавства та житла

розв'язання конфліктів з

житлових питань

73. Листування про розбір 3 р. 3 р.

конфліктів з житлових питань

74. Судово-арбітражні справи 3 р.(1) ЕПК 3 р.(1) (1) Після прийняття

рішення

75. Листування про арбітражну 3 р. 3 р.практику та ведення

арбітражних справ

76. Картотеки, книги реєстрації 3 р. 3 р.

арбітражних справ

77. Листування претензійне про 3 р.(1) 3 р. (1) З експорту та

постачання, підряди та послуги імпорту - 10 р.

78. Журнали обліку претензій та 3 р. 3 р.

позовів


79. Копії документів (позовні 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після прийняття

заяви, акти, довідки, рішення

доповідні записки,

характеристики), що подаються

до судових органів з карних та

цивільних справ; копії рішень,

вироків, окремих ухвал,

постанов


80. Листування про виконання 3 р.(1) 3 р. (1) У частині

вироків, рішень, ухвал судових виконання фінансовими

органів, арбітражу органами відшкодування

збитків або виплати

компенсації за

конфісковане майно -

пост.

81. Постанови, висновки в справах 3 р. 3 р.про адміністративні стягнення

82. Листування про адміністративні 1 р. 1 р.

стягнення

83. Висновки комісій з трудових 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Після прийняття

конфліктів рішення

84. Листування про трудові 10 р. 10 р.

конфлікти

85. Конфліктні справи з 10 р. ЕПК 10 р.

винахідництва

86. Договори про надання юридичної 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

допомоги організаціям строку дії договору

87. Книги записів юридичних 3 р. 3 р.

консультацій
1.5. Організація документаційного забезпечення управління

та відомчого зберігання документів


88. Типові й примірні номенклатури

справ:


а) за місцем затвердження Пост. Доки не

мине


потреба

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

89. Індивідуальні номенклатури (1) На держзберігання

справ: не передаються.

Зберігаються в

а) установ, організацій, Пост.(1) Доки не наглядовій справі

підприємств мине державної архівної

потреба установи

б) структурних підрозділів 3 р. 3 р.

90. Документи перевірок стану 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після наступної

діловодства та архівної справи перевірки

91. Відомості про документообіг 3 р. 3 р.

організацій

92. Листування про вдосконалення 3 р. 3 р.

діловодства та архівної справи

93. Класифікатори справ і

документів:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

94. Картотеки, журнали, переліки, 3 р. 3 р.

графіки, довідки, контрольні

листи, зведення контролю

виконання документів

95. Картотеки, журнали реєстрації 5 р. 5 р.

пропозицій, заяв, скарг

громадян


96. Журнали, картки реєстрації 3 р. 3 р.

прийому відвідувачів

керівництвом організацій

97. Листування про застосування 3 р. 3 р.

технічних засобів у

діловодстві та архівній справі

організацій

98. Розрахунки розсилки наказів, 3 р. 3 р.

розпоряджень, вказівок,

рішень, указів, постанов

99. Покажчики, картотеки до Пост. Доки не

законів, указів, наказів, мине

розпоряджень, вказівок, потреба

правил, інструкцій, положень

100. Реєстраційні картки і журнали:

а) організаційно-розпорядчої Пост. Доки не

документації мине

потреба


б) вхідних, вихідних та 3 р. 3 р.

внутрішніх документів

101. Реєстри на відправлену 1 р. 1 р.

кореспонденцію

102. Картки і журнали реєстрації 1 р. 1 р.

телеграм і телефонограм,

телексів, телефаксів

103. Журнали обліку:

а) бланків суворої звітності 1 р. 1 р.

б) креслень, Доки не Доки не

кінофотодокументів, магнітних мине мине

стрічок потреба потреба

в) віддрукованих документів 1 р. 1 р.

г) врученої кореспонденції 1 р. 1 р.

104. Замовлення на виконання 1 р. 1 р.

машинописних та

розмножувальних робіт

105. Листування про порушення 1 р. 1 р.

правил пересилання документів

106. Листування про 3 р. 3 р.

організаційно-методичні

питання діловодства та

архівної справи

107. Справи фондів (історичні Пост.(1) До ліквідації (1) У разі ліквідації

довідки до фондів, акти організації організації

перевірки наявності й стану передаються на

документів, акти держзберігання

приймання-передавання

документів від структурних

підрозділів та на

держзберігання, акти про

виділення документів до

знищення, про нестачу й

непоправні пошкодження

документів, огляди фондів)

108. Списки, листи, картки фондів Пост.(1) - (1) При ліквідації

організації

передаються на

держзберігання

109. Описи справ: (1) Після

знищення

а) постійного зберігання Пост. - справ

б) тимчасового зберігання 3 р.(1) 3 р.(1)

110. Акти, довідки про підсумки 5 р. 5 р.

перевірок архівними установами

стану діловодства та архівної

справи

111. Доповідні записки, довідки про 5 р. 5 р.роботу діловодних та архівних

служб


112. Переліки документів із

зазначенням термінів їх

зберігання, що підлягають

державному зберіганню:

а) за місцем затвердження Пост. -

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

113. Висновки, відгуки, рецензії, 3 р. 3 р.

листування про зміни та

доповнення переліків

документів

114. Топографічні покажчики 1 р.(1) - (1) Після заміни

новими


115. Тематичні й фондові огляди, Пост.(1) - (1) При ліквідації

довідки, інформаційні листи організацій

про склад та зміст документів передаються на

держзберігання

116. Журнали, картки обліку До ліквідації -

надходження й вибуття організації

документів з архіву

117. Акти надання документів у 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після повернення

тимчасове користування документів

118. Документи (заяви, дозволи, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Майстрів мистецтв,

листування) про допуск до учених - пост.

ознайомлення з архівними

документами

119. Вимоги, замовлення на видачу 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після повернення

документів з архіву документів

120. Журнали обліку видачі 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

документів з архіву журналу та повернення

документів до архіву

121. Заяви, запити про видачу 3 р. 3 р.

архівних довідок, копій,

витягів з документів,

листування про їх видачу

122. Журнали, картки реєстрації 3 р. 3 р.

архівних довідок, копій,

витягів з документів

123. Журнали реєстрації 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

спостережень за станом журналу

температурно-вологісного

режиму зберігання архівних

документів


2. Прогнозування, планування, ціноутворення
2.1. Організація і методика планування
124. Переліки показників і форм до

розробки проектів державних

планів економічного і

соціального розвитку України

та Автономної Республіки Крим:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях До -

заміни


новими

125. Вказівки, інструкції органів

державної влади, місцевого

самоврядування про порядок

розробки й погодження норм,

нормативів, титульних списків

та інших документів з

планування:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях До -

заміни

новими


126. Листування про організацію та

методику планування:

а) з Міністерством економіки Пост. 5 р.

України


б) з місцевими економічними 5 р. 5 р.

органами, об'єднаннями,

підприємствами, організаціями
2.2. Прогнозування і перспективне планування
127. Прогнози

соціально-економічного і

науково-технічного розвитку

України, регіонів та галузей

народного господарства:

а) за місцем розробки та Пост. -

узагальнення

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


128. Доповіді Міністерства

економіки України про темпи,

пропорції, тенденції розвитку

економіки України, окремих

регіонів та галузей:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине


потреба

129. Проекти цільових комплексних

програм розвитку економіки

України, окремих регіонів та

галузей народного

господарства:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


130. Цільові комплексні програми

розвитку економіки України,

окремих регіонів та галузей

народного господарства:

а) за місцем складання і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях Доки не -

мине


потреба

131. Проекти основних напрямів

економічного і соціального

розвитку України, Автономної


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка