Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка4/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

затвердження

б) в інших організаціях До -

заміни


новими

271. Класифікація прибутків та Пост. -

видатків бюджетів

272. Журнали обліку підприємств з Пост. -

іноземними інвестиціями

273. Особові рахунки платників усіх 5 р.(1) - (1) Після припинення

видів податків діяльності

274. Відомості про протиправні дії Пост. -

щодо працівників органів

Державної податкової

адміністрації

275. Листування з Державною 10 р. ЕПК 10 р.

податковою адміністрацією та

її органами на місцях про

оподаткування всіх видів

господарської діяльності

276. Листування з підприємствами, 10 р. ЕПК 10 р.

господарськими товариствами

про оподаткування всіх видів

діяльності

277. Листування з органами 5 р. 5 р.

Державної податкової

адміністрації про стягнення

податків з усіх видів

господарської діяльності

278. Листування з судовими, 10 р. ЕПК 10 р.

правоохоронними органами про

справи, пов'язані із платежами

в державний бюджет

279. Листування про виявлення 10 р. 5 р.

розходжень у надходженні

прибутків і податків за даними

органів Державної податкової

адміністрації та банківських

установ

280. Листування з акціонерними і 5 р. 5 р.комерційними банками про

зарахування платежів у бюджет

281. Листування з органами 10 р. ЕПК 10 р.

Державної податкової

адміністрації про порушення

при стягненні податків і

зборів та оскарження дій

адміністрації

282. Листування з особами вільних 10 р. ЕПК 10 р.

професій, служителями

релігійних культів, іноземними

громадянами про сплату

податків

283. Документи (акти, довідки, 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Підприємств з

доповіді, протоколи) перевірки іноземними

підприємств, організацій, інвестиціями - 10 р.

господарських товариств

органами Державної податкової

адміністрації

284. Документи (акти, довідки,

доповіді) про перевірку

звітів, балансів, декларацій

прибутків підприємств,

організацій, господарських

товариств:

а) річних 5 р. 5 р.

б) квартальних 3 р. 3 р.

285. Документи про адміністративні 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після накладення

порушення податкового адміністративного

законодавства (протоколи, стягнення

постанови про адміністративні

правопорушення, квитанції про

сплату штрафів, листування)

286. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.

доповіді, листування) про

усунення недоліків і порушень,

виявлених під час перевірок

287. Документи (огляди, доповідні 10 р. 5 р.

записки, вказівки) про сплату

податку на додану вартість та

акцизного збору

288. Банківські документи (акти, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) За умови

довідки, платіжні реєстри, завершення перевірки

доручення) про надходження державними податковими

усіх видів податків у органами з питань

державний бюджет дотримання податкового

законодавства, а для

бюджетних установ та

організацій, а також

для госпрозрахункових

підприємств і

організацій, які

знаходяться у сфері

управління

міністерств, інших

центральних органів

виконавчої влади, -

ревізії. У разі

виникнення суперечок,

спорів, слідчих і

судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення


289. Документи (акти, довідки, 5 р. -

відомості, доповідні записки)

про надходження всіх видів

податків та платежів у

державний бюджет

290. Звіти про суми надходжень за

платежами та недоїмками у

бюджет:


а) річні Пост. -

б) місячні 3 р. -

291. Звіти про результати (1) За відсутності

контрольної діяльності органів річних - пост.

Державної податкової

адміністрації:

а) річні Пост. -

б) піврічні 5 р.(1) -

в) місячні 3 р. -

292. Звіти про нарахування та (1) За відсутності

надходження платежів у бюджет: річних - пост.

а) річні Пост. -

б) піврічні 5 р.(1) -

в) квартальні 3 р. -

293. Декларації про прибуток:

а) річні 5 р. -

б) квартальні 3 р. -

294. Декларації про прибуток на 3 р. -

додану вартість
4. Облік та звітність
4.1. Оперативний і статистичний облік та звітність
295. Документи одноразових (1) Після чергового

обстежень і переписів: перепису. У

статистичних органах -

а) первинні (анкети, бланки, 3 р.(1) 3 р. постійне

опитувальні картки) зберігання (на

машинних носіях)

б) підсумкові (звіти, таблиці, Пост.(2) 3 р. (2) За місцем

збірники) розробки, в інших

організаціях - не

менше одного року

після підбиття

підсумків

296. Статистичні щорічники,

збірники, бюлетені, таблиці

динамічних рядів про стан

галузей і підгалузей народного

господарства і культури:

а) за місцем розробки Пост. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

297. Звіти організацій про

виконання перспективних і

поточних планів; аналізи

звітів:

а) зведені річні й з більшою Пост. - (1) За відсутностіперіодичністю річних - пост.

(2) За відсутності

б) річні й з більшою Пост. 10 р. річних - 10 р.

періодичністю (3) За відсутності

річних, піврічних -

в) піврічні 3 р.(1) 3 р.(2) пост.

(4) За відсутності

г) квартальні 3 р.(3) 3 р.(4) піврічних - 10 р.

(5) За відсутності

#) місячні 1 р.(5) 1 р.(6) річних, піврічних,

квартальних - пост.

(6) За відсутності

річних, піврічних,

квартальних - 10 р.

298. Статистичні звіти й таблиці

організацій з усіх основних

видів діяльності:

а) зведені річні й з більшою Пост. - (1) За відсутності

періодичністю річних - пост.

(2) За відсутності

б) річні й з більшою Пост. 10 р. піврічних - пост.

періодичністю (3) За відсутності

річних, піврічних,

в) піврічні 3 р.(1) 3 р. квартальних - пост.

г) квартальні 3 р.(2) 3 р.

#) місячні 1 р.(3) 1 р.

299. Статистичні звіти й таблиці 5 р. 5 р.

організацій з допоміжних видів

діяльності; звіти структурних

підрозділів

300. Оперативні звіти й зведення (1) Для організацій

про виконання планів(1): Держкомстату

строки зберігання

а) 15-денні, декадні 3 міс. 3 міс. визначаються відомчим

переліком

б) 5-денні, щоденні 1 міс. 1 міс.

301. Документи (таблиці, 3 р. 3 р. (1) У статистичних

розрахунки, довідки) про органах строк

складання зведених звітів зберігання

організацій (крім визначається відомчим

статистичних)(1) переліком

302. Документи (доповіді, огляди, Пост. 5 р.

аналітичні довідки) про

підсумки діяльності

організацій

303. Висновки за звітами:

а) річними Пост. 10 р. (1) За відсутності

річних - пост.

б) квартальними 3 р.(1) 3 р.(2) (2) За відсутності

річних - 10 р.

304. Книги обліку форм звітності 3 р. 1 р.

305. Листування про організацію й 3 р. 3 р.

удосконалення обліку та

звітності

306. Листування з органами 3 р. 3 р.

державної статистики про

складання, подання і перевірку

статистичної звітності

307. Замовлення на бланки обліку та 1 р. 1 р.

звітності


4.2. Бухгалтерський облік та звітність
308. Бухгалтерські звіти й баланси (1) За відсутності

організацій та пояснювальні річних - пост.

записки до них: (2) За відсутності

річних - 10 р.

а) зведені річні Пост. -

б) річні Пост. 10 р.

в) квартальні 3 р.(1) 3 р.(2)

309. Звіти з фінансування: (1) За відсутності

річних - пост.

а) зведені річні Пост. - (2) За відсутності

річних - 10 р.

б) річні Пост. 10 р. (3) За відсутності

річних і квартальних -

в) квартальні 3 р.(1) 3 р.(2) пост.

(4) За відсутності

г) місячні 1 р.(3) 1 р.(4) річних і квартальних -

10 р.

310. Передаточні, розділювальні, Пост. 10 р.ліквідаційні баланси й

додатки, пояснювальні записки

до них

311. Протоколи засідань комісій з (1) За відсутностірозгляду й затвердження звітів річних - пост.

і балансів: (2) За відсутності

річних - 10 р.

а) річних Пост. 10 р.

б) квартальних 3 р.(1) 3 р.(2)

312. Аналітичні таблиці з розробки Пост. 5 р.

й аналізу річних звітів і

балансів


313. Листування про затвердження й 3 р. 3 р.

уточнення балансів і звітів

314. Листування про строки подання 1 р. 1 р.

бухгалтерської і фінансової

звітності

315. Первинні документи і додатки 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

до них, що фіксують факт ст. 288

виконання господарських

операцій і є підставою для

бухгалтерських та податкових

записів (касові, банківські

документи, повідомлення банків

і переказні вимоги, виписки

банків, наряди на роботу,

табелі, акти про приймання,

здавання і списання майна й

матеріалів, квитанції і

накладні з обліку

товарно-матеріальних

цінностей, авансові звіти та

ін.)

316. Особові рахунки:а) робітників та службовців, 75 р.-"В" 75 р.-"В" (1) Після завершення

студентів виплати

допомоги і пенсій; для

б) одержувачів пенсій і 5 р.(1) 5 р.(1) одноразової допомоги -

державної допомоги 1 р.

317. Розрахункові 5 р.(1) 5 р.(1) (1) За відсутності

(розрахунково-платіжні) особових рахунків - 75

відомості (в тому числі на р.

машинних носіях)

318. Інвентарні картки та журнали 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після ліквідації

обліку основних засобів основних засобів

319. Довіреності на одержання 3 р. 3 р.

грошових сум і

товарно-матеріальних цінностей

(у тому числі анульовані

довіреності)

320. Гарантійні листи 3 р. 3 р.

321. Облікові регістри (головна 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

книга, журнали-ордери, ст. 288

розроблювальні таблиці та ін.)

322. Допоміжні й контрольні книги, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

журнали, картотеки, касові ст. 288

книги, оборотні відомості

323. Книги обліку депонованої 3 р. 3 р.

заробітної плати, журнали

реєстрації виконавчих листів

324. Журнали, книги реєстрації 3 р. 3 р.

рахунків, касових ордерів,

довіреностей, платіжних

доручень та ін.

325. Корінці, копії ордерів, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

рахунків, фактур, накладних, ст. 288

квитанцій, чекових книжок

326. Реєстри рахунків до оплати 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

ст. 288

327. Звіти, відомості про 3 р. 3 р.надходження, витрачання й

залишки коштовних металів,

алмазів і виробів з них

328. Відомості про використання

кредитів:

а) річні 3 р. 3 р.

б) квартальні 1 р. 1 р.

329. Відомості про облік фондів, 3 р. 3 р.

лімітів заробітної плати та

контроль за їх розподілом, про

розрахунки за перевитрати й

заборгованості з заробітної

плати, про відрахування із

заробітної плати, із коштів

соціального страхування, про

оплату відпусток, вихідної

допомоги та інші

330. Документи (протоколи засідань 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

інвентаризаційних комісій, ст. 288

інвентарні описи, акти,

звіряльні відомості) про

інвентаризацію

331. Документи (копії звітів, Доки не Доки не

витяги з протоколів, висновки) мине мине

про виплату допомоги, пенсій, потреба потреба

оплату листків

непрацездатності з фонду

соціального страхування

332. Виконавчі листи Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

333. Договори-зобов'язання за Доки не Доки не

товари, одержані в кредит, мине мине

листування по оформленню потреба потреба

договорів-зобов'язань

334. Довідки, що подаються до Доки не Доки не

бухгалтерії на оплату мине мине

відпусток у зв'язку з потреба потреба

навчанням, одержання пільг з

податків та інші

335. Документи (довідки, акти, Доки не Доки не

зобов'язання, листування) щодо мине мине

дебіторської заборгованості, потреба потреба

розтрат, недостач, розкрадань

336. Документи (протоколи, акти, Пост. До нової (1) Не менше 3 років

звіти, відомості переоцінки й переоцінки

визначення зношеності основних (індексації)(1)

засобів) про переоцінку

основних фондів,

нематеріальних активів,

незавершеного будівництва

337. Документи (акти, відомості) Пост. 3 р.

про переоцінку

товарно-матеріальних запасів,

незавершеного виробництва

338. Паспорти будівель, споруд(1), 3 р.(2) 3 р.(2) (1) Паспорти будівель,

обладнання споруд - пам'ятників

архітектури, які

перебувають під

охороною держави, -

пост.

(2) Після ліквідаціїосновних засобів

339. Спостережні справи з нагляду Пост. -

за будівлями й спорудами, що

перебувають під охороною

держави

340. Листування про паспортизацію 3 р. 3 р.будівель і споруд

341. Документи (плани, звіти, 3 р. 3 р.

листування) про проведення

документальних ревізій і

контрольно-ревізійної роботи

342. Акти документальних ревізій 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Див.

фінансово-господарської примітку

діяльності організацій, до ст. 288

податкових та інших перевірок;

документи (довідки, доповідні

записки) до них

343. Листування про 3 р. 3 р.

фінансово-господарську

діяльність (про облік фондів,

накладення і стягнення

штрафів, прийом, здачу,

списання матеріальних

цінностей та інші)

344. Акти перевірок каси, 3 р. 3 р.

правильності стягнення

податків та інші

345. Договори, угоди (господарські, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

операційні, трудові та інші) строків дії договорів,

угод. Див. також

примітку до ст. 288

346. Реєстри договорів 3 р. 3 р.

347. Договори про матеріальну 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після звільнення

відповідальність матеріально

відповідальної особи

348. Зразки підписів (матеріально Доки не Доки не

відповідальних осіб) мине мине

потреба потреба

349. Відомості про реєстрацію 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після ліквідації

державних підприємств, підприємств, установ,

установ, організацій, організацій

кооперативів, малих

підприємств тощо

350. Розрахункові відомості сплати 3 р. 3 р.

внесків до різних фондів
5. Організація використання трудових ресурсів
5.1. Набір і використання трудових ресурсів
351. Розрахунки потреби в робочій 10 р. 5 р.

силі та виявлення джерел її

покриття

352. Документи (огляди, зведення, Пост. 10 р.

довідки) про стан трудових

ресурсів, плинність робочої

сили і потребу в ній,

розміщення продуктивних сил

353. Документи (довідки, зведення, 5 р. 5 р.

відомості) про облік

наявності, руху,

комплектування, використання

трудових ресурсів

354. Листування про комплектування 3 р. 3 р.

та використання трудових

ресурсів, плинність робочої

сили

355. Наряди на організований набір 1 р. 1 р.робочої сили

356. Заявки на організований набір 1 р. 1 р.

робочої сили

357. Відомості з обліку наявності й 3 р. 3 р.

руху робочої сили

358. Направлення на 1 р. 1 р.

працевлаштування робітників і

службовців

359. Документи (звіти, довідки, 5 р. 5 р.

листи) про проходження

громадянами альтернативної

(невійськової) служби

360. Листування про переведення 3 р. 3 р.

робітників і службовців до

інших підприємств, установ,

організацій

361. Списки робітників, набраних в 3 р. 3 р.

організованому порядку


5.2. Ринок праці, працевлаштування

та допомога безробітним, переселення


362. Програми (державні,

регіональні, галузеві)

зайнятості населення:

а) довгострокові Пост. 10 р.

б) річні 5 р. 3 р.

363. Документи (таблиці, аналітичні Пост. 10 р.

довідки, звіти) про реалізацію

програм зайнятості населення

364. Документи (інформації, Пост. 10 р.

статистичні звіти, довідки)

про стан ринку праці та

зайнятість населення,

працевлаштування

365. Документи (довідки, зведення) 10 р. 10 р.

про реєстрацію безробітних,

незайнятого населення та

виплату допомоги через

безробіття

366. Документи (звіти, відомості, 5 р. 5 р.

списки, довідки) про

вивільнення працівників

367. Відомості про наявність 3 р. 3 р.

вакантних робочих місць,

вакантних посад службовців та

хід реєстрації безробітних

368. Розрахунки витрат на надання Пост. 5 р.

соціальної допомоги

безробітним

369. Документи (довідки, огляди) 75 р.-"В" -

про надання грошової допомоги

через безробіття

370. Листування про 5 р. 5 р.

працевлаштування безробітних,

незайнятого населення

371. Документи (заяви, списки, 10 р. ЕПК 10 р.

договори, відомості,

листування) про перенавчання,

перепідготовку, профорієнтацію

безробітних та незайнятого

населення

372. Статистичні звіти про Пост.(1) 10 р. (1) На державне

професійну підготовку, зберігання приймаються

профорієнтацію незайнятого від органів

населення держстатистики

373. Документи (акти, попередження, 5 р. 5 р.

листування) з контролю за

дотриманням законодавства про

зайнятість населення

374. Звіти підприємств та 5 р. 5 р.

організацій про внески у Фонд

зайнятості населення

375. Документи (довідки, 10 р. -

інформації, акти) контролю за

діяльністю комерційних

організацій з питань

профорієнтації, навчання та

працевлаштування незайнятого

населення

376. Журнали обліку, реєстрації 75 р.-"В" -

безробітних

377. Особові справи безробітних 75 р.-"В" 75 р.-"В"

громадян


378. Картки персонального обліку 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після

безробітних та громадян, які працевлаштування

шукають роботу

379. Журнали обліку сімей Пост. Доки не

переселенців та списки мине

переселенців потреба

380. Документи (договори, Пост. 5 р.

інформації, зведення) про

переселення сімей, іноземних

громадян, біженців та їх

працевлаштування

381. Документи (звіти, таблиці, Пост. -

бюлетені, листування) з питань

зовнішньої міграції населення

382. Документи (рішення, висновки, Пост. 5 р.

довідки, зведення) про

переселення та

працевлаштування громадян із

зони радіаційного забруднення

383. Документи (списки, довідки) Пост. 5 р.

про створення і підтримку

фермерських господарств

384. Акти передачі будинків сім'ям Пост. Доки не

переселенців мине

потреба

385. Справи на переселенців 75 р.-"В" 75 р.-"В"386. Списки на видачу 10 р. 10 р.

переселенських квитків

387. Документи (програми, соціальні Пост. Доки не

нормативи, розрахунки) з мине

питань рівня життя та потреба

соціальних нормативів і

гарантій населенню
5.3. Організація праці, продуктивність праці,

трудова дисципліна


388. Протоколи засідань рад з Пост. 5 р.

наукової організації праці

389. Листування про впровадження та 5 р. 3 р.

вдосконалення наукової

організації праці

390. Завдання підприємствам з 3 р. 3 р.

впровадження наукової

організації праці

391. Плани розробки карт трудових 5 р. -

процесів


392. Документи (звіти, довідки, Пост. 10 р.

доповідні записки, розрахунки

економічної ефективності,

карти організації праці на

робочому місці, типові описи,

робочі схеми трудових

процесів, коефіцієнти

спеціалізації) про

вдосконалення процесів праці,

підвищення її продуктивності,

впровадження наукової

організації праці, усунення

втрат робочого часу

393. Документи (нормативи Пост. 10 р.

чисельності, типові структури

апарату, аналітичні таблиці,

розрахунки, доповіді, довідки)

про вдосконалення структури

апарату управління

394. Договори про впровадження 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

наукової організації праці в терміну дії договору

організаціях

395. Документи (форми підрахунку 10 р. 5 р.

рівня механізації, переліки

технічних засобів, технічні

вимоги, розрахунки, методики

розрахунків, комплексні

проекти механізації й

автоматизації праці) про

механізацію праці й управління

396. Галузеві переліки професій:

а) за місцем розробки і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

397. Проекти галузевих переліків 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження

професій


398. Документи (галузеві

рекомендації,

психо-фізіологічні норми,

професіограми) про діагностику

профпридатності:

а) за місцем розробки і Пост. До

затвердження заміни

новими


б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

399. Документи (огляди, довідки, Пост. 10 р.

доповідні записки) про

організацію праці на

підприємствах при суміщенні

професій


400. Журнали, листки обліку 3 р. 3 р.

робітників, які суміщають

професії

401. Графіки виробничих процесів і 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після заміни

робочого часу (змінність, новими

безперервне виробництво та

ін.)

402. Документи (розрахунки, 5 р. 5 р.рекомендації, обгрунтування,

висновки) про аналіз і

прогнозування продуктивності

праці


403. Документи (доповідні записки, Пост. 10 р.

пропозиції, зведення) про

причини відставання

продуктивності праці від рівня

механізації виробництва й

зміни кваліфікаційного складу

робітників

404. Листування про використання 3 р. 3 р.

резервів виробництва,

підвищення продуктивності

праці

405. Типові колективні договори:а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

406. Колективні договори Пост. 10 р.

407. Документи (протоколи, Пост. 10 р.

доповідні записки, довідки)

про хід і підсумки виконання

умов, угод та колективних

договорів

408. Колективні угоди (генеральна, Пост. -

галузеві та регіональні)

409. Акти перевірки виконання 5 р.(1) 5 р. (1) За відсутності


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка