Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка5/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

колективних договорів доповідей, довідок про

виконання колдоговорів

- пост.


410. Листування про складання угод 5 р. 5 р.

та колективних договорів, хід,

підсумки їх виконання

411. Журнали реєстрації угод та 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення

колективних договорів журналу

412. Документи (звіти, довідки, Пост. 10 р.

доповідні записки) про

переведення працівників різних

галузей народного господарства

на скорочений робочий день або

скорочений робочий тиждень

413. Документи (зведення, 3 р. 3 р.

відомості, листування) про

облік робочого часу

414. Журнали обліку втрат робочого 3 р. 3 р.

часу


415. Табелі (графіки) виходу 1 р. 1 р.

робітників і службовців на

роботу

416. Документи (повідомлення, 3 р. 3 р.доповідні записки, листування)

про трудову дисципліну

417. Журнали, відомості обліку 3 р. 3 р.

осіб, які порушили трудову

дисципліну

418. Документи (характеристики, 3 р. 3 р.

акти, доповідні записки,

довідки, листування) про

притягнення до

відповідальності осіб, які

порушили трудову дисципліну
5.4. Технічне нормування, тарифікація, заробітна плата
419. Листування про стан технічного 3 р. 3 р.

нормування

420. Типові нормативи з праці:

а) за місцем розробки і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

421. Норми виробітку та розцінки:

а) за місцем розробки і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

422. Тимчасові норми виробітку та 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після заміни

розцінки новими

423. Документи (довідки, доповідні 3 р. 3 р.

записки, пропозиції) про

розробку норм виробітку та

розцінок


424. Листування про розробку 1 р. 1 р.

технічних норм

425. Тарифно-кваліфікаційні

довідники, сітки, ставки:

а) за місцем розробки Пост. -

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

426. Документи (довідки, 3 р. 3 р.

пропозиції, доповідні записки)

про розробку

тарифно-кваліфікаційних

довідників, сіток, ставок

427. Листування про складання, 3 р. 3 р.

доповнення, зміни

тарифно-кваліфікаційних

довідників

428. Документи з аналізу праці та Пост. -

розробки

професійно-кваліфікаційних

характеристик на провідні

професії галузей промисловості

429. Тарифікаційні відомості 25 р.(1) - (1) Для творчих

(списки) професій - пост.

430. Документи (розрахунки, акти, 5 р. 3 р.

довідки, звіти, проекти,

відгуки, рекомендації) про

встановлення, перегляд і

застосування норм виробітку та

розцінок, тарифних сіток і

ставок

431. Документи (зведення, 5 р. 3 р.розрахункові таблиці,

діаграми) про виконання діючих

норм виробітку

432. Календарні плани зниження 1 р. 1 р.

трудомісткості робіт

433. Завдання на зниження 5 р. 5 р.

трудомісткості робіт та звіти

про їх виконання

434. Документи (довідки, доповідні 5 р. 5 р.

записки, акти) про контроль за

дотриманням правил нормування

праці, витрачання фонду

заробітної плати,

законодавства про працю

435. Документи про проведення 3 р. 3 р.

хронометражних робіт (плани,

фотографії робочого дня,

листування, довідки, звіти,

карти, розрахункові таблиці)

436. Документи (доповідні записки, 10 р. 3 р.

довідки, проекти, пропозиції,

інформації) про стан і

вдосконалення діючих систем

оплати праці, матеріального і

морального стимулювання та

контролю за їх застосуванням

437. Документи (таблиці, аналізи, 5 р. 5 р.

відомості) про темпи зростання

продуктивності праці та

середньої заробітної плати

438. Затверджені річні фонди Пост. 10 р.

заробітної плати

439. Листування про впорядкування 5 р. 5 р.

та встановлення розмірів

заробітної плати, нарахування

премій


440. Документи (розрахунки, 5 р. 5 р.

довідки, відомості,

листування) про віднесення

підприємств, установ,

організацій та їх виробничих

підрозділів до груп з оплати

праці

441. Списки підприємств за Пост. -категоріями і групами оплати

праці


442. Списки робітничих професій за 3 р. 3 р.

розрядами і системами оплати

праці

443. Розрахунки, відомості про 5 р. 5 р.створення системи акордної

оплати


444. Протоколи засідань комісій з 5 р. 5 р.

виплати винагород за вислугу

років

445. Розрахунки із встановлення і 3 р. 3 р.застосування систем

преміювання

446. Документи (довідки, списки, 3 р. 3 р.

листування) про преміювання

447. Положення про преміювання:

а) за місцем розробки і Пост. До

затвердження заміни

новими


б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

448. Листування про створення та 3 р. 3 р.

використання фондів

преміювання

449. Документи про затвердження 50 р.-"В" 50 р.-"В"

персональних ставок і окладів,

надбавок за віддаленість та

шкідливість виробництва

450. Дозволи профспілкових 1 р. 1 р.

організацій на понаднормові

роботи

451. Листування про застосування 3 р. 3 р.різних форм оплати праці,

встановлення посадових

окладів, застосування тарифних

сіток, регулювання та

витрачання фонду заробітної

плати
5.5. Охорона праці


452. Листування про оплату 1 р. 1 р.

святкових днів, днів

відпочинку та понаднормової

роботи


453. Акти, розпорядження з техніки 5 р. 5 р.

безпеки та промислової

санітарії

454. Документи (довідки, доповідні 5 р. 5 р.

записки, звіти) про виконання

розпоряджень з техніки безпеки

та промислової санітарії

455. Листування про розробку та хід 3 р. 3 р.

виконання комплексних планів

поліпшення умов і охорони

праці, санітарно-оздоровчих

заходів


456. Документи (доповідні записки, Пост. 5 р.

довідки, інформації) про

поліпшення умов праці, стан

техніки безпеки та промислової

санітарії

457. Листування про стан умов праці 3 р. 3 р.

458. Документи (доповідні записки, 5 р. 5 р.

довідки, доповіді, звіти,

акти) про стан умов праці

жінок та підлітків на

виробництві

459. Переліки виробництв, професій,

посад, робота в яких виключає

застосування праці жінок та

підлітків:

а) за місцем розробки Пост. -

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

460. Листування про застосування 3 р. 3 р.

праці жінок та підлітків на

виробництві

461. Документи (висновки, акти, Пост. 10 р.

протоколи, атестаційні картки)

з питань атестації робочих

місць за умовами праці

462. Листування про освоєння і стан 3 р. 3 р.

засобів техніки безпеки

463. Листування про попереджувальні 3 р. 3 р.

заходи на випадок стихійного

лиха

464. Норми запасів обладнання таматеріалів на випадок аварій:

а) за місцем розробки Пост. -

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

465. Документи (акти, звіти, 10 р.(1) 10 р. (1) Пов'язані із

аварійні картки, висновки значними матеріальними

експертів, протоколи комісій) збитками та людськими

про розслідування причин жертвами - пост.

аварій


466. Акти розслідування професійних 10 р.(1) 5 р. (1) З особливо тяжкими

отруєнь і захворювань наслідками - пост.

467. Аналітичні огляди аварійності Пост. -

на підприємствах

468. Листування про організацію 3 р. 3 р.

навчання з техніки безпеки

469. Програми навчання з техніки 3 р. 3 р.

безпеки


470. Протоколи атестації з техніки 5 р. 5 р.

безпеки


471. Книги реєстрації попереджень 10 р. 10 р.

про небезпечність робіт на

окремих ділянках підприємств

та організацій

472. Журнали обліку профілактичних 10 р. 10 р.

робіт з техніки безпеки

473. Журнали обліку інструктажу з 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Після закінчення

техніки безпеки журналу

474. Повідомлення медпунктів про 3 р. 3 р.

потерпілих внаслідок нещасних

випадків

475. Відомості про аварії та 3 р. 3 р.

нещасні випадки

476. Книги обліку аварій Пост. 10 р.

477. Листування про аварії та 3 р. 3 р.

нещасні випадки

478. Документи (акти, висновки,

протоколи) розслідувань

нещасних випадків:

а) за місцем розробки 75 р.-"В" 75 р.-"В"

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

479. Журнали реєстрації нещасних Пост. 75 р.

випадків

480. Норми спеціального одягу і

взуття, запобіжних пристроїв,

спеціального харчування:

а) за місцем розробки і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

481. Проекти змін і доповнень до 3 р. 3 р.

єдиних норм спеціального одягу

і взуття


482. Документи (акти, доповідні 3 р. 3 р.

записки, висновки, листування)

про розробку норм спеціального

одягу і взуття, запобіжних

засобів, спеціального

харчування

483. Документи (акти, доповідні 3 р. 3 р.

записки, висновки, листування)

про забезпечення робітників і

службовців спеціальним одягом

і взуттям, запобіжними

засобами, спеціальним

харчуванням

484. Доповідні записки, довідки про 10 р. -

стан професійної шкідливості

виробництва та професійних

захворювань

485. Листування про професійні 3 р. 3 р.

захворювання, виробничий

травматизм, заходи щодо їх

усунення

486. Документи (акти, списки, Пост. 10 р.

доповідні записки, висновки)

працівників, які працюють у

шкідливих умовах праці

487. Листування про скорочення 3 р. 3 р.

робочого дня і надання

додаткових відпусток у зв'язку

зі шкідливими умовами праці

488. Документи (акти, доповіді, 5 р. 5 р.

огляди, повідомлення) про

санітарний стан підприємств

489. Постанови санітарної інспекції 10 р.(1) 10 р. (1) В організаціях

про накладення штрафів і охорони здоров'я -

закриття підприємств за пост.

порушення

санітарно-гігієнічних норм і

правил


490. Журнали реєстрації 1 р. 1 р.

адміністративних стягнень за

порушення санітарних норм і

правил


491. Листування про проведення 3 р. 3 р.

профілактичних і

профгігієнічних заходів

492. Акти, анкети обстеження умов 5 р. 5 р.

праці робітників і службовців

493. Замовлення на додаткове 1 р. 1 р.

харчування і спеціальний одяг

494. Списки (відомості) на видачу 1 р. 1 р.

спеціального одягу, взуття,

додаткового харчування

495. Протоколи результатів 3 р. 3 р.

обстеження повітряного

середовища в цехах

496. Листування про стан 1 р. 1 р.

вентиляційного господарства на

виробництві

497. Щоденні аналізи проб 1 р. 1 р.

повітряного середовища в цехах

498. Листування про застосування й 1 р. 1 р.

експлуатацію ламп денного

світла та інфрачервоних ламп

499. Лабораторні журнали з контролю 3 р. 3 р.

за станом сировини, агрегатів,

посуду


500. Журнали щоденної перевірки 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

технічного стану апаратури журналу

501. Лабораторні журнали з контролю 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

за дотриманням журналу

санітарно-гігієнічних

нормативів у підрозділах

(цехах) підприємств
6. Робота з кадрами
6.1. Прийом, розподіл, переміщення та облік кадрів
502. Листування з органами 3 р. 3 р.

державної влади, місцевого

самоврядування та вищими

організаціями про прийом,

розподіл, переміщення, облік

кадрів


503. Документи (заявки, відомості, 3 р. 3 р.

листування) про потребу

підприємств, установ,

організацій у робітничих

кадрах, інженерно-технічних

працівниках, службовцях,

молодих спеціалістах

504. Документи (доповіді, огляди, Пост. 5 р.

зведення, довідки) про стан та

перевірку роботи з кадрами

505. Відомості про підсумки Пост. -

розподілу кваліфікованих

робітників

506. Довідки, доповіді про роботу з 3 р. 3 р.

молодими спеціалістами

507. Довідки про склад працівників 3 р. 3 р.

апарату управління

508. Документи до наказів з 3 р. 3 р.

особового складу (листки з

обліку кадрів, заяви, подання,

доповідні записки, довідки,

копії довідок, обхідні листи),

що не ввійшли до складу

особових справ

509. Картотеки, покажчики до 75 р. 75 р.

наказів з особового складу

510. Контракти, договори про прийом 75 р.-"В" 75 р.-"В"

на роботу, переведення,

звільнення робітників і

службовців

511. Листування про 3 р. 3 р.

працевлаштування осіб,

звільнених із лав армії,

інвалідів, пенсіонерів,

молоді, яка закінчила

загальноосвітні школи, та

молоді, яка не дістала

середньої освіти

512. Путівки, корінці путівок, 1 р. 1 р.

направлення на роботу та ін.

513. Особові справи (заяви, анкети, (1) Довідки з місця

автобіографії, копії і витяги проживання, медичні

з наказів про прийом, довідки та інші

переміщення, звільнення, документи другорядного

оголошення подяк, копії значення - 3 р. після

особистих документів, звільнення

характеристики, листки з

обліку кадрів)(1):

а) керівників вищих, Пост. -

центральних органів державної

влади; осіб, які мають найвищі

ступені відзнаки й почесні

звання; керівників організацій

загальнодержавного значення;

відомих політичних діячів;

осіб, які мають наукові

ступені й звання

б) членів творчих спілок Пост. -

в) службовців, 75 р.-"В" 75 р.-"В"

інженерно-технічних

працівників, наукових

працівників, які не мають

наукових ступенів і звань,

звільнених та виборних

працівників громадських

організацій

514. Особові справи аспірантів, (1) Студентів, які

студентів, учнів (заяви, були відраховані з 2-3

автобіографії, анкети, курсів - 15 р. Якщо

характеристики, копії наказів навчанню на денному

про зарахування, закінчення, відділенні передувала

переведення, відрахування, трудова діяльність або

оголошення подяк і стягнень, служба в армії, - 75

навчальні особові картки р.-"В". Відрахованих з

учнів, копії дипломів, 1-го курсу - 5 р.

атестатів, свідоцтв, довідки (2) Після закінчення

про надання академічної або вибуття

відпустки), які закінчили

навчальні заклади або були

відраховані зі старших курсів:

а) аспірантів, студентів, 75 р.-"В"(1) 75 р.-"В"(1)

учнів професійно-технічних

училищ

б) учнів загальноосвітніх шкіл 3 р.(2) 3 р.(2)515. Особові справи (картки обліку, 75 р.(1) 75 р.(1) (1) Документи (анкети,

прийому, переміщення та копії дипломів, заяви,

звільнення) осіб, які працюють дозволи), що є

за сумісництвом підставою для наказів

з особового складу, -

3 р.


516. Особові справи (заяви, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після вилучення

автобіографії, анкети, довідки особистих документів.

з місця проживання і місця Незатребувані

роботи, медичні довідки й інші документи - 50 р.

документи) осіб, які вступали,

але не були прийняті до

навчальних закладів

517. Виїзні справи (анкети, (1) Після повернення з

характеристики, автобіографії, відрядження

довідки, копії особових

документів, копії наказів про

відрядження) спеціалістів,

відряджених за кордон:

а) тих, що виїхали за кордон 10 р.(1) -

б) тих, що не виїхали за 5 р. -

кордон


518. Характеристики працівників, 75 р.-"В" 75 р.-"В"

які не мають особових справ

519. Особові картки робітників, 75 р.-"В" 75 р.-"В"

службовців,

інженерно-технічних

працівників (у тому числі

тимчасових співробітників та

працюючих за сумісництвом)

520. Документи (листки з обліку 1 р. 1 р.

кадрів, анкети, автобіографії,

заяви) осіб, не прийнятих на

роботу


521. Журнали обліку, алфавіти 75 р. 75 р.

особових справ

522. Журнали, картотеки обліку 75 р. 75 р.

прийому, переміщення,

звільнення працівників (у тому

числі тимчасових

співробітників)

523. Документи (подання, анкети, 10 р.(1) 10 р.(1) (1) За відсутності

акти) про встановлення наказів про

персональних ставок, окладів, встановлення та

надбавок змінення окладів - 50

р.

524. Листування про встановлення та 3 р. 3 р.виплату персональних ставок,

окладів, надбавок

525. Списки (штатний склад) 75 р. 75 р.

працівників організацій

526. Переліки посад керівних

працівників міністерств, інших

організацій:

а) за місцем затвердження Пост. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

527. Посадові картки обліку 75 р.-"В" 75 р.-"В"

керівних працівників

організацій

528. Списки, картотеки обліку Пост. -

керівних працівників

529. Списки:

а) інженерно-технічних 75 р. 75 р. (1) Після захисту

працівників організацій з дисертації

вищою і середньою спеціальною (2) За відсутності

освітою наказів про

зарахування,

б) ветеранів і учасників Пост. 75 р. відрахування, випуск,

Великої Вітчизняної війни, а також особових

партизанського та підпільного справ - 75 р.-В"

руху (3) На державне

зберігання не

в) молодих спеціалістів з 10 р. 10 р. передаються,

вищою і середньою спеціальною зберігаються в

освітою організації

(4) За відсутності

г) аспірантів 5 р.(1) - особових рахунків

- 75 р.-"В"

#) тимчасових співробітників 75 р. 75 р.

д) учнів навчальних закладів 10 р.(2) 10 р.(2)

е) тих, що вступають до 1 р. 1 р.

навчальних закладів

є) тих, що екзаменуються, та 3 р. 3 р.

учнів, які склали перевідні

іспити


ж) персонального розподілу 5 р. -

аспірантів

з) персонального розподілу 5 р. 5 р.

випускників вищих і середніх

спеціальних навчальних

закладів


и) тих, що захистили Пост.(3) -

дисертації й отримали вчені

ступені й звання

і) тих, що пройшли атестацію 5 р. 5 р.

ї) тих, що одержують 10 р.(4) 10 р.(4)

персональні ставки і оклади

530. Списки, відомості розподілу за

профілем навчання слухачів

курсів підвищення кваліфікації

і технічного навчання:

а) у системі служби зайнятості 10 р. -

б) в інших організаціях 5 р.(1) 5 р.(1)

531. Списки осіб, які закінчили 5 р. 5 р.

курси підвищення кваліфікації,

школи масового технічного

навчання і склали техмінімум

532. Картки обліку: (1) Після

звільнення. За

відсутністю особових

а) спеціалістів з вищою і 1 р.(1) 1 р.(1) справ - 75 р.-"В"

середньою спеціальною освітою,

наукових працівників

б) аспірантів Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

533. Протоколи засідань конкурсних Пост. -

комісій із заміщення вакантних

посад, обрання на посади

наукових співробітників

534. Документи (витяги з 75 р.-"В"(1) - (1) Зберігаються у

протоколів, списки праць, складі особових справ.

звіти, відгуки) конкурсних Не обраних на посади -

комісій із заміщення вакантних 3 р.

посад, обрання на посади

наукових співробітників

535. Довідки про наявність 1 р. 1 р.

вакантних посад

536. Списки кандидатів на висування 5 р. 5 р.

за посадою (резерв)

537. Листування про резерв кадрів 3 р. 3 р.

на висування за посадою і про

заміщення вакантних посад

538. Листування про оформлення 3 р. 3 р.

оголошень про конкурси на

заміщення вакантних посад

539. Оригінали особових документів До До

(дипломи, атестати, трудові запитання, запитання,

книжки) не не затребувані

затребувані - не менше

- не менше 50 р.

50 р.

540. Студентські та учнівські 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінченняквитки, залікові книжки тих, навчального закладу

хто закінчив навчальні заклади

541. Журнали обліку видачі:

а) трудових книжок і вкладишів 50 р. 50 р.

до них

б) студентських квитків, 5 р. 5 р.залікових книжок

542. Журнали реєстрації прийому 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

документів від осіб, які журналу

вступають до навчальних

закладів і на підготовчі курси

543. Книги (журнали) реєстрації

видачі дипломів, атестатів,

свідоцтв, посвідчень про

закінчення навчальних

закладів, інститутів,

факультетів і курсів

підвищення кваліфікації:

а) у навчальних закладах 75 р. 75 р.

б) в інститутах, на 10 р. 10 р.

факультетах і курсах

підвищення кваліфікації, в

організаціях, при яких діють

курси


544. Документи (звіти, акти, 3 р. 3 р.

відомості) про облік трудових

книжок і вкладишів до них

545. Звіти про бронювання 5 р. 5 р.

військовозобов'язаних

546. Списки військовозобов'язаних 1 р.(1) 1 р.(1) (1) У військкоматах -

3 р.

547. Картотеки, картки обліку 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після звільненнявійськовозобов'язаних

548. Листування про облік призову 1 р.(1) 1 р.(1) (1) У військкоматах -

військовозобов'язаних 3 р.

549. Журнали перевірок стану обліку 3 р. 3 р.

військовозобов'язаних

550. Листування про підбір фахівців 5 р. -

для відрядження за кордон

551. Журнали (книги), списки,

картотеки обліку осіб,

направлених у відрядження:

а) внутрідержавні 3 р. 3 р.

б) закордонні 5 р. -

552. Журнали обліку видачі 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

посвідчень про відрядження журналу

553. Листування про оформлення

відряджень:

а) внутрідержавних 3 р. 3 р. (1) Після

повернення із-за

б) закордонних 5 р.(1) 5 р.(1) кордону

554. Звіти про стажування молодих 5 р. 5 р.

спеціалістів

555. Листування про стажування 3 р. 3 р.

молодих спеціалістів

556. Посвідчення, повідомлення до 3 р. 3 р.

них про прибуття на роботу

молодих спеціалістів

557. Книги обліку направлення та 3 р. 3 р.

прибуття на роботу молодих

спеціалістів


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка