Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка6/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
#128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

558. Листування підприємств з 3 р. 3 р.

навчальними закладами про

умови оплати за навчання у

вузах, технікумах і виплату

коштів молодим спеціалістам

559. Графіки надання відпусток, 1 р. 1 р.

заяви, зведення, листування

про використання відпусток

560. Заяви про надання навчальних 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

відпусток навчального закладу

561. Довідки, видані співробітникам 3 р. 3 р.

про стаж і місце роботи,

заробітну плату та інші

562. Книги обліку видачі довідок 3 р. 3 р.

про стаж, місце роботи,

заробітну плату
6.2. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації
563. Документи (доповіді, доповідні Пост. 10 р.

записки, довідки, зведення)

про підготовку кадрів нових

професій, підвищення

кваліфікації та

перекваліфікацію кадрів

564. Листування про підготовку,

перепідготовку і підвищення

кваліфікації кадрів:

а) з державними і 5 р. 3 р.

профспілковими органами

б) з організаціями 3 р. 3 р.

565. Акти, довідки про перевірку 5 р. 5 р.

стану роботи з підготовки

кадрів і підвищення їх

кваліфікації

566. Листування про організацію 3 р. 3 р.

короткострокових курсів і шкіл

професійного навчання та

проведення курсів техмінімуму

567. Документи (програми, навчальні 5 р. 5 р.

плани, доповіді, довідки) про

професійне навчання інвалідів

568. Журнали обліку перепідготовки 3 р. 3 р.

робітників до інших професій

569. Профілі навчальних закладів Пост. 1 р.(1) (1) Після заміни

новими

570. Документи (проекти, доповіді,висновки) про розробку

профілів навчальних закладів:

а) за місцем розробки 5 р. -

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

571. Листування про розробку 5 р. 5 р.

профілів навчальних закладів

572. Паспорти навчальних закладів Пост.(1) 1 р.(2) (1) При надходженні в

один держархів від

керівного органу і

навчального закладу

приймаються у фонді

керівного органу

(2) Після заміни

новими


573. Документи про атестацію, Пост. Доки не

ліцензування навчальних мине

закладів (університетів, потреба

гімназій, ліцеїв, шкіл,

дошкільних закладів)

574. Листування про прийом і 3 р. 3 р.

зарахування учнів до

навчальних закладів

575. Листування про проведення днів 3 р. 3 р.

відкритих дверей, лекцій,

виїздів до шкіл та інших

заходів щодо залучення учнів у

навчальні заклади

576. Листування про організацію 3 р. 3 р.

курсів і груп з підготовки

осіб, які вступають до

навчальних закладів

577. Протоколи, стенограми засідань (1) Після закінчення

комісій з набору учнів до навчального закладу

навчальних закладів: або

вибуття з нього

а) тих, що прийняті до 5 р.(1) 5 р.(1)

навчальних закладів

б) тих, що не прийняті до 1 р. 1 р.

навчальних закладів

578. Протоколи індивідуальної (1) Після закінчення

профорієнтаційної співбесіди з навчального закладу

абітурієнтами: або

вибуття з нього

а) тих, що прийняті до 5 р.(1) 5 р.(1)

навчальних закладів

б) тих, що не прийняті до 1 р. 1 р.

навчальних закладів

579. Звіти про проведення вступних

іспитів у навчальні заклади:

а) за місцем складання 10 р. 5 р.

б) в інших організаціях 5 р. -

580. Документи (доповідні записки, 3 р. 3 р.

довідки, зведення, відомості)

про перебіг прийому учнів до

навчальних закладів

581. Екзаменаційні листи:

а) абітурієнтів, що пройшли за 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

конкурсом навчального закладу

або вибуття з нього

б) абітурієнтів, що не пройшли 1 р. 1 р.

за конкурсом

582. Екзаменаційні білети 1 р. 1 р.

583. Копії повідомлень про допуск 1 р. 1 р.

осіб, які вступають до

навчальних закладів, до

вступних іспитів

584. Навчальні плани навчальних (1) За місцем

закладів, курсів: складання, в

інших організаціях -

а) річні Пост.(1) До доки не

заміни мине потреба

новими


б) семестрові, четвертні 3 р. 3 р.

585. Навчальні програми із (1) Після заміни

загальноосвітніх і спеціальних новими

дисциплін, програми вступних

іспитів у навчальні заклади:

а) за місцем затвердження Пост. -

б) в інших організаціях 1 р.(1) 1 р.(1)

586. Документи (проекти, відгуки, 5 р. 5 р.

висновки) про розробку

навчальних програм

587. Протоколи засідань рад Пост.(1) 10 р.(1) (1) Протоколи засідань

факультетів, кафедр, педагогічних рад про

педагогічних і методичних рад, переведення учнів на

методичних нарад; документи наступний курс - 3 р.

(доповіді, довідки, методичні Після закінчення

розробки) до них навчального закладу

або вибуття з нього

588. Плани роботи факультетів, (1) За відсутності

кафедр, відділень вищих, річних - 5 р.

середніх спеціальних та

професійно-технічних

навчальних закладів:

а) річні 5 р. 5 р.

б) семестрові 3 р.(1) 3 р.(1)

589. Плани роботи навчальної 3 р. 3 р.

частини, предметних і циклових

комісій, виробничих

майстерень, предметних

кабінетів

590. Індивідуальні плани роботи 3 р. 3 р.

викладачів

591. Звіти факультетів, кафедр,

відділень вищих, середніх

спеціальних та

професійно-технічних

навчальних закладів про

виконання навчальних планів:

а) річні Пост. 5 р. (1) За

відсутності річних -

б) семестрові 3 р.(1) 3 р.(1) пост.

592. Звіти навчальної частини:

а) річні Пост. 5 р. (1) За

відсутності річних -

б) семестрові 3 р.(1) 3 р.(1) пост.

593. Звіти про роботу викладачів 5 р. 5 р.

594. Протоколи засідань предметних 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Ті, що містять

і циклових комісій оригінальні ідеї,

методику, - пост.

595. Документи (доповіді, проекти, 10 р.(1) 5 р. (1) Ті, що містять

висновки, довідки) про оригінальні ідеї,

розробку методів викладання методику, - пост.

навчальних дисциплін

596. Стенограми, конспекти лекцій 10 р.(1) 5 р. (1) Ті, що містять

викладачів оригінальні ідеї,

методику, - пост.

597. Довідки, доповідні записки про 10 р. ЕПК 10 р.

стан навчально-виховної і

методичної роботи та заходи

щодо її вдосконалення

598. Списки рекомендованих 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

підручників, методичних і новими

навчальних посібників,

навчальних фільмів

599. Листування про розробку 5 р. 5 р.

навчальних планів і програм,

підготовку до видання

навчальних посібників і

підручників

600. Листування про організацію 3 р. 3 р.

навчально-виховної і

методичної роботи в

навчальних закладах

601. Листування про організацію 3 р. 3 р.

і стан заочного і

вечірнього навчання

602. Листування про 5 р. 5 р.

затвердження складу

державних екзаменаційних

комісій у навчальних

закладах


603. Екзаменаційні письмові 1 р. 1 р.

роботи учнів

604. Курсові роботи учнів 3 р.(1) 3 р. (1) Роботи, відзначені

преміями на

всеукраїнських і

вузівських конкурсах, -

пост. Роботи, виконані на

творчих факультетах

мистецьких вузів, - 15 р.

605. Контрольні роботи учнів:

а) річні 3 р. 3 р.

б) семестрові, четвертні 1 р. 1 р.

606. Письмові роботи студентів, 1 р. 1 р.

що навчаються заочно, та

рецензії на них

607. Дипломні проекти, дипломні 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Роботи, відзначені

роботи, відгуки на них преміями на

всеукраїнських і

вузівських конкурсах, та

роботи, перспективні з

точки зору впровадження у

народне господарство, -

пост. Роботи, виконані на

творчих факультетах

мистецьких вузів, - 15 р.

Відгуки відомих осіб -

пост.

608. Протоколи засідань 75 р.(1) 75 р.(1) (1) На творчихдержавних екзаменаційних факультетах - пост.

комісій


609. Протоколи комісій із Пост. 10 р.

захисту дипломних проектів

і дипломних робіт

610. Звіти державних Пост. 5 р.

екзаменаційних комісій і

комісій із захисту

дипломних проектів і

дипломних робіт

611. Протоколи засідань 5 р.(1) 5 р. (1) Після закінчення

семестрових екзаменаційних навчання

комісій

612. Дозволи на перескладання 5 р. 5 р.іспитів

613. Відомості навчальних 5 р. 5 р.

закладів про хід

екзаменаційних сесій

614. Залікові й екзаменаційні 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення

відомості навчального закладу

615. Зведені відомості 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Після закінчення

успішності навчального закладу

616. Щоденні зведення підсумків 1 р. 1 р.

іспитів


617. Листування про проведення 3 р. 3 р.

заліково-екзаменаційних

сесій і допуск учнів до

складання іспитів, заліків

618. Листування з учнями, що 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

навчаються заочно, про навчального закладу

строки і порядок складання

іспитів, заліків,

надсилання контрольних

робіт, організацію

консультацій, проходження

виробничої практики та

інших питань заочного

навчання


619. Річні графіки роботи 3 р. 3 р.

факультетів і курсів

підвищення кваліфікації

620. Розклади, плани, графіки 1 р. 1 р.

проведення занять,

заліків, іспитів,

консультацій, захисту

дипломних робіт

621. Документи (плани, звіти, 1 р. 1 р.

відомості, довідки,

листування) про

організацію і проведення

навчально-виробничих

екскурсій

622. Навчальні журнали курсів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

підвищення кваліфікації журналу

623. Класні журнали, журнали 5 р. 5 р.

відвідування занять учнями

624. Зведення, відомості обліку 1 р. 1 р.

відвідування занять учнями

625. Відомості й виправдальні 1 р. 1 р.

документи про причини

пропуску занять учнями

626. Положення про виробничу До До

практику заміни заміни

новими новими

627. Документи (заявки, плани, 1 р. 1 р.

програми, списки, графіки,

листування) про проведення

виробничої практики

628. Звіти керівників про 5 р. 5 р.

проходження виробничої

практики учнями

629. Звіти учнів про виробничу 3 р. 3 р.

практику

630. Списки баз виробничої До До

практики заміни заміни

новими новими

631. Документи (доповідні й 10 р. 10 р.

пояснювальні записки,

довідки, листування) про

виключення, поновлення,

переведення учнів із

навчальних закладів

632. Документи (акти, доповідні 3 р. 3 р.

записки, відомості,

листування) про обладнання

навчальних лабораторій,

кабінетів, майстерень

навчальних закладів,

забезпечення навчальними

програмами, навчальною і

методичною літературою,

навчальними фільмами

633. Протоколи, постанови 5 р.(1) 5 р. (1) Документи щодо

комісій про призначення затвердження іменних

стипендій учням; документи стипендій, списки

до них (подання, заяви, стипендіатів, які

довідки) одержують іменні

стипендії, - пост.

634. Журнали обліку 3 р. 3 р.

лабораторних і практичних

занять, контрольних робіт

635. Журнали реєстрації 1 р. 1 р.

консультацій

636. Журнали, картотеки, 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Відомості обліку - 1

відомості обліку годин р.

роботи викладачів

637. Плани персонального 5 р. 5 р.

розподілу випускників

навчальних закладів

638. Протоколи засідань комісій 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення

з персонального розподілу навчального закладу

випускників навчальних

закладів

639. Відомості про місця 3 р. 3 р.

призначення на роботу

випускників навчальних

закладів

640. Листування про розподіл 3 р. 3 р.

молодих спеціалістів

641. Копії довідок, виданих 3 р. 3 р.

випускникам вищих і

середніх спеціальних

навчальних закладів, про

право самостійного

розподілу

642. Документи (звіти, Пост. -

доповіді, огляди, довідки)

про роботу аспірантури

643. Протоколи засідань комісій 5 р.(1) - (1) Після закінчення

з прийому в аспірантуру та аспірантури або вибуття з

екзаменаційних комісій неї

644. Протоколи засідань комісій 50 р.

з прийому кандидатських

іспитів


645. Довідки про виконання 3 р. -

планів прийому в

аспірантуру

646. Листування про підготовку 3 р. -

наукових кадрів через

аспірантуру

647. Списки наукових напрямів і

проблем для вибору тем

дисертаційних робіт:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине


потреба

648. Реферати, що подаються в 3 р. -

аспірантуру при складанні

вступних іспитів

649. Листування про 3 р. -

затвердження наукових

керівників, продовження

строку перебування в

аспірантурі

650. Індивідуальні програми 1 р.(1) - (1) Після складання

складання кандидатських іспитів

іспитів зі спеціальних

дисциплін

651. Індивідуальні плани 75 р.-"В"(1) - (1) Зберігаються в

аспірантів особових справах

аспірантів


6.3. Проведення атестації і встановлення кваліфікації
652. Протоколи засідань, 5 р. 5 р.

постанови атестаційних і

кваліфікаційних комісій

653. Документи (відгуки, 75 р.-"В"(1) 75 р.-"В"(1) (1) Зберігаються у складі

характеристики, особових справ. Ті, що не

атестаційні анкети, листи увійшли до складу

тощо) про проведення особових справ, - 5 р.

атестацій і встановлення

кваліфікації

654. Підсумкові зведення, 5 р. 5 р.

відомості про проведення

атестації і встановлення

кваліфікації

655. Списки членів атестаційних 3 р. 3 р.

і кваліфікаційних комісій

656. Графіки проведення 1 р. 1 р.

атестації і встановлення

кваліфікації

657. Заяви про незгоду з 3 р. 3 р.

постановами атестаційних і

кваліфікаційних комісій,

документи (довідки,

висновки) про їх розгляд

658. Листування про атестацію і 3 р. 3 р.

встановлення кваліфікації
6.4. Присвоєння вчених звань, надання наукових ступенів
659. Протоколи, стенограми Пост. -

засідань спеціалізованих

рад із захисту дисертацій

і надання наукових

ступенів

660. Атестаційні справи (1) За місцем захисту -

(довідки, особові листки з Доки не мине потреба

обліку кадрів,

характеристики, відгуки,

стенограми засідань

спеціалізованих рад,

анотації дисертацій):

а) осіб, затверджених у Пост.(1)

науковому ступені доктора

наук, ученому званні

професора (у тому числі

тих, хто позбавлений

наукового ступеня і

вченого звання)

б) громадян України з Пост.(1)

переатестації наукових

ступенів і нострифікації

дипломів; іноземних

громадян, затверджених у

науковому ступені

кандидата наук, ученому

званні доцента і старшого

наукового співробітника (у

тому числі, тих, хто

позбавлений наукових

ступенів і вчених звань)

в) затверджених у 10 р.(1)

науковому ступені

кандидата наук, ученому

званні доцента і старшого

наукового співробітника (у

тому числі тих, хто

позбавлений наукових

ступенів і вчених звань)

г) за відхиленими 10 р.

поданнями щодо надання

наукових ступенів і

присвоєння вчених звань

661. Дисертації, автореферати Пост.(1) - (1) На державне

дисертацій зберігання не надходять.

Зберігаються за місцем

захисту або написання

662. Бюлетені, журнали обліку 3 р. -

бюлетенів таємного

голосування, протоколи

лічильних комісій

спеціалізованих рад із

захисту дисертацій і

надання наукових ступенів

663. Плани роботи 5 р. -

спеціалізованих рад із

захисту дисертацій і

надання наукових ступенів

664. Плани захисту дисертацій 5 р. -

665. Звіти про роботу Пост. -

спеціалізованих рад із

захисту дисертацій і

надання наукових ступенів

666. Журнали видачі дипломів Пост.(1) - (1) На державне

про надання наукових зберігання не надходять.

ступенів і атестатів про Зберігаються у Вищій

присвоєння вчених звань атестаційній комісії

667. Зведення про кількість 5 р. -

осіб, які захистили

дисертації

668. Листування спеціалізованих 5 р. -

рад із захисту дисертацій

і надання наукових

ступенів


669. Листування про створення 5 р. -

спеціалізованих рад із

захисту дисертацій і

надання наукових ступенів


6.5. Нагородження, присвоєння почесних звань
670. Документи (подання, Пост.(1) - (1) Про нагородження,

клопотання, нагородні проведені раніше (до 1991

листи, анкети, року)

характеристики,

автобіографії, довідки,

особові листки з обліку

кадрів, витяги з рішень

партійних, профспілкових

органів) про подання щодо

присвоєння вищого ступеня

відзнаки СРСР - звання

Героя Радянського Союзу і

Героя Соціалістичної Праці

(в тому числі про

відхилені подання)

671. Документи (подання, Пост.(1) - (1) Про нагородження,

клопотання, анкети) про проведені раніше (до 1991

подання про присвоєння року)

звання "Мати-героїня"

672. Документи (подання, Пост.(1) - (1) Про нагородження,

клопотання, нагородні проведені раніше (до 1991

листи, анкети, року)

характеристики,

автобіографії, довідки,

особові листки з обліку

кадрів, витяги з рішень

профспілкових органів) про

подання про нагородження

орденами та медалями

673. Документи (подання, Пост. -

клопотання, анкети,

характеристики, довідки,

особові листки з обліку

кадрів, витяги з рішень

профспілкових органів) про

подання про присвоєння

почесних звань (у тому

числі про відхилені

подання)

674. Документи (подання,

клопотання,

характеристики, нагородні

листи, довідки, витяги з

рішень профспілкових

органів про подання про

нагородження державними

нагородами України:

а) в організаціях, які Пост. -

нагороджують

б) в організаціях, які 75 р. 75 р.

подають

675. Документи (подання,клопотання, протоколи

засідань організацій, які

висувають, характеристики,

особові листки з обліку

кадрів, довідки про

здобуття почесних звань,

анотації поданих робіт,

довідки про публікації)

про подання про

присудження державних та

іменних премій у галузі

науки, техніки,

літератури, мистецтва,

архітектури (в тому числі

тих, що не прийняті до

розгляду, і тих, що не

пройшли за конкурсом):

а) в організаціях, які Пост. -

присвоюють

б) в організаціях, які 75 р. 75 р.

подають

676. Документи (клопотання, Пост.(1) - (1) В органах соціальногодовідки про наявність захисту - 15 р.

дітей, характеристики,

анкети) про подання про

нагородження багатодітних

матерів орденами та

медалями (орден

"Материнська слава",

"Медаль материнства")

677. Документи (подання,

характеристики, витяги з

рішень профспілкових

комітетів, нагородні

листи) про подання про

нагородження грамотами

міністерств, профспілкових

органів:


а) в організаціях, які 5 р. -

нагороджують

б) в організаціях, які 75 р. 75 р.

подають


678. Документи про подання про (1) Про нагородження,

нагородження медаллю проведені раніше (до 1991

"Ветеран праці"(1): р.)

а) відомості про Пост. -

нагородження

б) витяги з рішень 30 р. 30 р.

спільних засідань

адміністрації та

профспілкових комітетів,

протоколи вручення медалей

в) клопотання, рішення 5 р. 5 р.

виконкомів рад, копії

указів про нагородження

679. Списки, журнали (книги), Пост.(1) 75 р.(1) (1) Нагороджених орденом

картотеки обліку осіб, "Материнська слава",

нагороджених державними медаллю "Медаль

нагородами СРСР та материнства" - 40 р.,

України, відомчими медаллю "Ветеран праці" -

нагородами, 5 р.

республіканськими і

відомчими почесними

званнями; лауреатів

Державних та інших премій

у галузі науки, техніки,

літератури, мистецтва,

архітектури

680. Листування з органами 10 р. 3 р.

державної влади, місцевого

самоврядування, вищими

організаціями,

профспілковими органами

про представлення

працівників до урядових

нагород, присвоєння

почесних звань, висунення

і затвердження кандидатур

на здобуття Державних

премій
7. Соціально-культурний розвиток населення


7.1. Соціальне страхування та соціальний захист населення
681. Протоколи засідань комісій 75 р. -

із призначення пенсій

682. Протоколи рішення комісій 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Після виплати

із призначення державної допомоги

допомоги на дітей

683. Листування про соціальне 3 р. 3 р.

страхування

684. Документи (заяви, довідки, 5 р. 5 р.

висновки лікарів) про

призначення пенсій

685. Пенсійні справи (заяви, 5 р.(1) (1) Після припинення

висновки лікарів, витяги з виплати пенсій

протоколів, довідки про

заробітну плату, трудовий

стаж) пенсіонерів, які

одержують

загальновстановлені пенсії

686. Пенсійні доручення 3 р. 3 р.

687. Алфавітна книга Пост.(1) Пост.(1) (1) На держзберігання не

пенсіонерів передається

688. Списки робітників і 50 р. 50 р.

службовців, які виходять

на пільгову пенсію

689. Зведення про укладення 3 р. 3 р.

трудових договорів з

пенсіонерами

690. Листування про призначення 3 р. 3 р.

і виплату пенсій і

допомоги робітникам,

службовцям, працівникам

колективних

сільськогосподарських

підприємств

691. Листування про надсилання 3 р. 3 р.

довідок про трудовий стаж

для оформлення пенсій і

державної допомоги

692. Картотеки, журнали 3 р. 3 р.

реєстрації подань і заяв

щодо призначення пенсій і

видачі пенсійних книжок

693. Документи (плани, Пост. 10 р.

розрахунки, аналізи

звітних даних) про

призначення і виплату

допомоги на дітей та

малозабезпеченим сім'ям

694. Листування про надання 3 р. 3 р.


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка