Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"Сторінка1/4
Дата конвертації20.11.2018
Розмір337 Kb.
#65462
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ


Н А К А З
N 27 від 17.02.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

21 квітня 1999 р.

vd990217 vn27 за N 248/3541

Про затвердження Типового положення

про навчання з питань охорони праці

Відповідно до Законів України "Про охорону праці"

( 2694-12 ) та "Про освіту" ( 1060-12 ), Положення про Комітет по

нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента

України від 09.03.98 N 182/98 , з метою виконання Державної

програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення

України з питань охорони праці на 1996-2000 роки, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.96 N 443

( 443-96-п ), Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Типове положення про навчання з питань охорони

праці, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям, виробничим,

науково-виробничим та іншим об'єднанням підприємств, які

здійснюють управління майном, що перебуває у державній власності,

підприємствам, установам і організаціям всіх форм власності,

роботодавцям ужити необхідних заходів для дотримання вимог

Типового положення про навчання з питань охорони праці після

набуття ним чинності в установленому порядку.

3. Начальникам управлінь та відділів, територіальних

управлінь, експертно-технічних і навчальних центрів, державним

інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний

контроль за дотриманням вимог Типового положення про навчання з

питань охорони праці.

4. Національному науково-дослідному інституту охорони праці

(Ткачук К.Н.) забезпечити проведення навчання з питань охорони

праці в навчальному підрозділі Національного науково-дослідного

інституту охорони праці відповідно до вимог Типового положення про

навчання з питань охорони праці.

5. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г.

опублікувати наказ "Про затвердження Типового положення про

навчання з питань охорони праці" протягом місяця після набрання

ним чинності.

6. З введенням у дію цього Типового положення вважати таким,

що втратив чинність, ДНАОП 0.00-4.12.94 "Типове положення про

навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань

охорони праці", затверджений наказом Держнаглядохоронпраці

04.04.94 N 30 ( z0095-94 ), зареєстрований Міністерством юстиції

України 12.05.94 за N 95/304.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне

управління охорони праці (Лесенко Г.Г.).
Голова Комітету С.П.Ткачук
Затверджено

Наказ Комітету по нагляду за

охороною праці України

17.02.99 N 27


Типове положення

про навчання з питань охорони праці


1. Загальні положення
1.1. Типове положення про навчання з питань охорони праці

(далі - Типове положення) спрямоване на реалізацію в Україні

системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке

проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також

з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти (далі - ЗО).

1.2. Типове положення встановлює порядок і види навчання, а

також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та

осіб, які проходять навчання в ЗО.

1.3. Вимоги даного нормативного акта є обов'язковими для

виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої

влади, асоціаціями, концернами, корпораціями, іншими об'єднаннями

підприємств, підприємствами, установами, організаціями (далі -

підприємства), незалежно від форм власності та видів діяльності.

1.4. На підприємствах на основі цього Типового положення, з

урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих

і галузевих нормативних актів про охорону праці, розроблюються і

затверджуються наказами керівників відповідні положення

підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються

плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань

охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

1.5. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та

інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з

професій за сумісництвом.

1.6. Працівники підприємств при прийнятті на роботу і

періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час

навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку

знань згідно з вимогами цього Типового положення. Допуск до роботи

(виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки

знань з питань охорони праці забороняється.

1.7. Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка

знань можуть проводитись як традиційними методами, так і з

використанням сучасних технічних засобів навчання: аудіовізуальних

засобів, комп'ютерних навчально-контролювальних систем (далі -

автоекзаменатори), комп'ютерних тренажерів тощо.

1.8. Перевірка знань працівників з питань охорони праці

проводиться за тими нормативними актами про охорону праці,

додержання яких входить до їх службових обов'язків.

1.9. Формою перевірки знань з питань охорони праці

працівників є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами

у вигляді усного опитування або шляхом тестування на

автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням. Результати

перевірки знань працівників з питань охорони праці оформлюються

протоколом (додаток 1).

Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці

виявили задовільні результати, видаються посвідчення (додаток 2).

Працівникам, які згідно з цим Типовим положенням проходять

навчання та перевірку знань з питань охорони праці безпосередньо

на своєму підприємстві, видача посвідчень про перевірку знань є

обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

1.10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань

охорони праці працівник на протязі одного місяця повинен пройти

повторне навчання та повторну перевірку знань.

При незадовільних результатах і повторної перевірки знань

питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з

чинним законодавством.

1.11. Особам, які займаються індивідуальною трудовою

діяльністю, організаційно-консультативна допомога щодо навчання і

перевірки знань з питань охорони праці надається місцевими

органами Держнаглядохоронпраці та службою охорони праці місцевих

органів виконавчої влади.

1.12. Іноземці та особи без громадянства, які є власниками

підприємств або офіційно працюють на підприємствах України у

відповідності з чинним в Україні законодавством, проходять

навчання і перевірку знань з питань охорони праці як громадяни

України.

1.13. Відповідальність за організацію і здійснення навчання

та перевірки знань працівників з питань охорони праці згідно з

вимогами цього Типового положення покладається на керівника

підприємства, в структурних підрозділах (цеху, дільниці,

лабораторії, майстерні тощо) - на керівників цих підрозділів, а

контроль - на службу охорони праці.

1.14. Відповідальність за дотримання навчальних планів і

програм навчання з питань охорони праці, використання в повному

обсязі відведеного для цього навчального часу, якість навчання в

ЗО працівників, студентів, учнів та вихованців несуть керівники

відповідних ЗО.

1.15. Контроль за дотриманням вимог цього Типового положення

здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби

охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.
2. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на

роботу і в процесі роботи


2.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

працівників


2.1.1. Організацію навчання та перевірки знань з питань

охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці,

підвищенні кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники

служби кадрів або інші спеціалісти, яким керівником підприємства

доручена організація цієї роботи.

2.1.2. Підготовка працівників для виконання робіт з

підвищеною небезпекою здійснюється тільки в ЗО

(професійно-технічні училища, навчально-курсові комбінати, центр

підготовки і перепідготовки робітничих кадрів тощо, в т.ч.

відповідні підрозділи в організаціях і на підприємствах), які

одержали в установленому порядку ліцензію Міносвіти та дозвіл

Держнаглядохоронпраці на провадження такого навчання.

При підготовці працівників для робіт з підвищеною небезпекою

дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не

менше 30 годин, а специфічні питання охорони праці, пов'язані з

виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсах

спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням

технології виробництва.

2.1.3. Для решти робіт підготовка, перепідготовка працівників

за професіями можуть здійснюватися як в ЗО (професійно-технічні

училища, центри підготовки, навчально-курсові комбінати і т.ін.),

так і на підприємстві. При цьому дисципліна загального курсу

"Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 20 годин.

2.1.4. Робочі навчальні плани і програми підготовки,

перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників розробляються

на підприємстві на основі типових навчальних планів і програм,

затверджених Міністерством освіти за узгодженням з

Держнаглядохоронпраці.

Навчальні плани та програми підготовки та перепідготовки

працівників повинні передбачати теоретичне і практичне (виробниче)

навчання з курсу "Охорона праці".

2.1.5. Працівники, що приймаються на роботи, визначені в

ДНАОП 0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою",

затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці 30.11.93 N 123

( z0196-93 ) і зареєстрованому Міністерством юстиції 23.12.93 за

N 196, та ДНАОП 0.03-8.06-94 "Перелік робіт, де є потреба у

професійному доборі", затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці

та МОЗ 23.09.94 N 263/121 ( z0018-95 ) і зареєстрованому

Міністерством юстиції 25.01.95 за N 18/554, проходять на

підприємстві (в ЗО, якщо останнє передбачено відповідними

нормативними актами) попереднє спеціальне навчання і перевірку

знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони

виконуватимуть. Попереднє спеціальне навчання і перевірка знань

працівників за його результатами проводяться одноразово до початку

самостійної роботи, а також у разі перерви в роботі понад один

рік.


Періодичні перевірки знань працівників цієї категорії

проводяться згідно з пунктами 1.8 ... 1.10, 2.1.6, 2.1.7 цього

Типового положення і в строки, встановлені відповідними

міжгалузевими і галузевими нормативними актами, але не рідше

одного разу на рік.

2.1.6. На підприємствах для перевірки знань працівників з

питань охорони праці наказом (розпорядженням) керівника

створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються

заступники керівників підприємств, в службові обов'язки яких

входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби

створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють

керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.

До складу комісій входять спеціалісти служби охорони праці,

юридичної, виробничих і технічних служб, представники органів

державного нагляду за охороною праці та профспілок. У разі

відсутності на підприємстві будь-якої із зазначених служб чи

профспілки комісія вважається правочинною, якщо до її складу

входять не менше трьох осіб.

Усі члени комісії в установленому цим Типовим положенням

порядку повинні пройти навчання та перевірку знань з питань

охорони праці.

При перевірці знань працівників, які безпосередньо

організовують чи виконують роботи підвищеної небезпеки або роботи,

що потребують професійного добору, потреба участі в роботі комісії

представника органу Держнаглядохоронпраці визначається державними

міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці.

2.1.7. Перед перевіркою знань працівників з питань охорони

праці на підприємстві організовуються заняття: лекції, семінари та

консультації. Для навчання рекомендується застосування

комп'ютерних тренажерів, інших технічних засобів, у разі їх

наявності.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з

урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з

перевірки знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони

праці і затверджує керівник підприємства.

2.1.8. Вивчення питань охорони праці при підготовці,

перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників

безпосередньо на підприємстві здійснюється відповідно до пунктів

3.5, 3.7, 3.7.1 цього Типового положення.
2.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

посадових осіб і спеціалістів


2.2.1. Посадові особи і спеціалісти відповідно до ДНАОП

0.00-8.01-93 "Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці"

( z0154-93 ), до початку виконання своїх обов'язків, а також

періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку

знань з питань охорони праці.

Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони

праці цієї категорії працівників наведені в додатку 3 цього

Типового положення. Зміст тематичного плану і програми уточнюються

з урахуванням вимог охорони праці для конкретних галузей і

виробництв.

До проведення навчання за темами 7 і 8 типових тематичного

плану і програми мають залучатися фахівці-медики.

2.2.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

посадових осіб і спеціалістів, передбачених у додатку 4,

проводиться в навчальних закладах, які після перевірки

експертно-технічним або Навчально-методичним центром

Держнаглядохоронпраці їх матеріально-технічної бази,

програмно-методичного забезпечення та документів, що засвідчують

перевірку знань викладачів з питань охорони праці, отримали дозвіл

Держнаглядохоронпраці на проведення цієї роботи.

2.2.3. Заступники керівників (на яких покладені обов'язки з

управління охороною праці) міністерств та інших центральних

органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій, концернів, корпорацій та інших об'єднань

підприємств, які здійснюють функції управління майном, що

перебуває в державній власності, керівники структурних підрозділів

виробничої сфери, спеціалісти служби охорони праці, члени комісії

з перевірки знань з охорони праці цих органів, керівники та

викладачі кафедр охорони праці вищих закладів освіти (далі - ВЗО),

галузевих і регіональних навчальних центрів з охорони праці,

керівники підприємств, виробничих, науково-виробничих об'єднань

чисельністю понад 500 працівників проходять навчання та перевірку

знань у Національному науково-дослідному інституті охорони праці.

Комісію з перевірки знань цієї категорії посадових осіб

очолює Голова (заступник Голови) Комітету по нагляду за охороною

праці України. До складу комісії входять керівники управлінь та

відділів Держнаглядохоронпраці, інших відповідних центральних

органів виконавчої влади, виробничих, науково-виробничих та інших

об'єднань підприємств, які здійснюють функції управління майном,

що перебуває в державній власності, а також представники

відповідних профспілок. Склад комісії затверджується наказом

Голови Держнаглядохоронпраці.

2.2.4. Інші посадові особи і спеціалісти, зазначені в додатку

4 цього Типового положення, проходять навчання з питань охорони

праці в галузевих (відомчих) навчальних закладах, а в разі їх

відсутності - у навчальних закладах, які в установленому порядку

одержали дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на проведення

відповідного навчання.

Перевірка знань цієї категорії посадових осіб і спеціалістів

проводиться комісією відповідного вищестоящого органу, склад якої

затверджується наказом керівника. Очолює комісію заступник

керівника цього органу, в службові обов'язки якого входить

управління охороною праці, або керівник служби охорони праці цього

органу. До складу комісії входять представники органів державного

нагляду за охороною праці та відповідних профспілок. До складу

комісії можуть залучатися викладачі охорони праці того навчального

закладу, де проводилося навчання.

2.2.5. В окремих випадках, за погодженням з

Держнаглядохоронпраці, навчання посадових осіб і спеціалістів,

зазначених у додатку 4 цього Типового положення, може

здійснюватись у порядку самостійного навчання за тематичним планом

і програмою, розробленими згідно з типовими тематичним планом і

програмою, наведеними в додатку 3, і затвердженими керівниками, в

безпосередньому підпорядкуванні яких перебувають ці посадові особи

і спеціалісти.

Перевірка знань за результатами такого навчання здійснюється

відповідними комісіями згідно з пунктами 2.2.3 та 2.2.4 цього

Типового положення.

2.2.6. Інші посадові особи і спеціалісти, включені до ДНАОП

0.00-8.01-93 "Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці",

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 11.10.93 N 94

( z0154-93 ) і зареєстрованого Міністерством юстиції 20.10.93 за

N 154, але не зазначені в Переліку посадових осіб, навчання яких з

питань охорони праці проводиться в навчальних закладах (додаток

4), проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов'язків, до

початку роботи і періодично раз на три роки безпосередньо на

підприємстві.

Посадові особи і спеціалісти невеликих підприємств, де немає

можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві та

створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, а також

приватні підприємці, що використовують найману працю, проходять

навчання і перевірку знань у навчальних закладах, які отримали

відповідний дозвіл органів Держнаглядохоронпраці. Допускається

навчання цієї категорії посадових осіб і спеціалістів у порядку

самостійної освіти, тоді перевірка їх знань проводиться в комісіях

місцевих органів виконавчої влади або органів

Держнаглядохоронпраці.

Працівники дошкільних і середніх ЗО, при відсутності комісії

в ЗО, перевірку знань з питань охорони праці проходять у комісіях

місцевих органів виконавчої влади.

2.2.7. Посадові особи і спеціалісти, які при перевірці знань

виявили незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти

повторне навчання та повторну перевірку знань з питань охорони

праці.


2.2.8. Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб

і спеціалістів з питань охорони праці проводиться:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів

про охорону праці;

при введенні в експлуатацію нового устаткування або

впровадженні нових технологічних процесів;

при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні

його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони

праці;

на вимогу працівника органу державного нагляду за охороноюпраці, вищої господарської організації або місцевого органу

виконавчої влади, якщо виявлено незнання посадовою особою,

спеціалістом нормативних актів про охорону праці.

Керівники підприємств, виробничих та науково-виробничих

об'єднань, а також посадові особи цехів, дільниць, виробництв, де

сталася техногенна аварія чи катастрофа, повинні протягом місяця

пройти позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони

праці.


2.2.9. Посадові особи, службові обов'язки яких пов'язані з

керівництвом, інспектуванням чи контролем за виконанням робіт з

підвищеною небезпекою (ДНАОП 0.00-8.02-93 ( z0196-93 ) або

виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, реконструкцією і

експлуатацією відповідного обладнання, розробкою проектів,

технологічних регламентів та іншої технічної документації для цих

робіт, підготовкою персоналу для обслуговування відповідного

обладнання і ведення відповідних технологічних процесів, а також

керівні працівники і спеціалісти міністерств, інших центральних

органів виконавчої влади, об'єднань підприємств, відповідальні за

розробку галузевих нормативних актів з питань виготовлення,

монтажу та експлуатації обладнання, об'єктів і виробництв

підвищеної небезпеки, при наявності в них відповідної підготовки і

посвідчення (атестаційного посвідчення) на право виконання таких

робіт, крім навчання і перевірки знань згідно п.2.2.1 цього

Типового положення, зобов'язані в строки, встановлені державними

міжгалузевими і галузевими нормативними актами, але не рідше

одного разу на три роки, проходити перевірку знань щодо безпечного

ведення відповідних робіт з підвищеною небезпекою.

2.2.10. Посадові особи і спеціалісти, в службові обов'язки

яких входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки

(ДНАОП 0.00-8.02-93) та робіт, що потребують професійного добору

(ДНАОП 0.03-8.06-94 ( z0018-95 ), при прийнятті на роботу

проходять на підприємстві попереднє спеціальне навчання і

перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних

виробничих умов, а надалі - періодичні перевірки знань у строки,

встановлені відповідними нормативними актами про охорону праці,

але не рідше одного разу на рік.

Програми попереднього спеціального навчання розроблюються

відповідними службами підприємства з урахуванням конкретних

виробничих умов і відповідних їм чинних нормативних актів про

охорону праці та затверджуються його керівником.


3. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти
3.1. Навчальні плани (інші документи, що регламентують

перелік навчальних дисциплін, їх обсяги в годинах, види занять та

форми контролю знань) ЗО усіх рівнів, незалежно від їх галузевого

підпорядкування і форм власності, повинні передбачати вивчення

питань охорони праці.

3.1.1. Зміст і обсяги навчання з питань охорони праці та

безпеки життєдіяльності в ЗО регламентуються типовими навчальними

планами і типовими навчальними програмами або навчальними

програмами нормативних дисциплін з питань охорони праці та безпеки

життєдіяльності, які затверджуються Міністерством освіти за

узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

3.1.2. У підручниках, навчальних посібниках, методичних

матеріалах, дидактичних засобах і т.ін. із спеціальних дисциплін

повинні передбачатися розділи з охорони праці за відповідною


Каталог: images -> files -> doshkilna-cerednya -> doshkilna -> norm-prav
norm-prav -> Постанова Головного державного санітарного лікаря України 14. 08. 2001 n 63 погоджено: Лист Міністерства освіти І науки
doshkilna-cerednya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики курс за вибором
doshkilna-cerednya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання
doshkilna-cerednya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою
doshkilna-cerednya -> Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) іноземна мова (англійська) 5 – 9 клас Київ 2009 пояснювальна записка
doshkilna-cerednya -> Загальноосвітні
norm-prav -> Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року n 102 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка