Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"Сторінка3/4
Дата конвертації20.11.2018
Розмір337 Kb.
#65462
1   2   3   4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------------
Голова комісії _______________________

(підпис)


Члени комісії _______________________

(підпис)


_______________________

(підпис)


_______________________

(підпис)
Додаток 2

до пункту 1.9 Типового положення

про навчання з питань охорони

праці
Рекомендована форма посвідчення

про перевірку знань з питань

охорони праці
Обкладинка посвідчення
(Герб України)
УКРАЇНА

Посвідчення

про перевірку знань з

питань охорони праці

Перша сторінка посвідчення
__________________________________________________________________

(підприємство, установа, організація)


Посвідчення
Видано __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

посада (фах) ____________________________________________________,

місце роботи ____________________________________________________,

про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні

знання


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування нормативних актів про охорону праці,

за якими проводилась перевірка знань)

__________________________________________________________________
Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від "___" _______________ 19__ р. N _____________________
М.П.
Голова комісії ________________________________________ (прізвище)

(підпис)
_______________

У даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки про

обов'язкові медичні огляди працівника, право виконання ним

спеціальних робіт та інше. Посвідчення можуть бути ламінованими,

виготовленими на основі фотокомп'ютерних технологій.


Відомості про періодичну перевірку знань
Посада (фах) _____________________________________________________

виявив(ла) потрібні знання _______________________________________

(найменування нормативних актів про охорону праці,

__________________________________________________________________

за якими проводилася перевірка знань)

__________________________________________________________________

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від "___" _____________ 199_ р. N _______________________
М.П.
Голова комісії ________________________________________ (прізвище)

(підпис)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Відомості про періодичну перевірку знань
Посада (фах) _____________________________________________________

виявив(ла) потрібні знання _______________________________________

(найменування нормативних актів про охорону праці,

__________________________________________________________________

за якими проводилася перевірка знань)

__________________________________________________________________

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від "___" _______________ 199_ р. N _______________________
М.П.
Голова комісії ________________________________________ (прізвище)

(підпис)


Начало формы
Конец формы
Додаток 3

до пунктів 2.2.1 та 2.2.5

Типового положення про

навчання з питань охорони

праці
Типові тематичний план і програма навчання

посадових осіб і спеціалістів

з питань охорони праці
Тематичний план
Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні

положення Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

Тема 2. Законодавство України про працю.

Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з

охорони праці.

Тема 4. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 5. Пожежна безпека.

Тема 6. Електробезпека.

Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди.

Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного

випадку.

Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики,

попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних

аварій та катастроф.


Програма
Тема 1. Законодавство України про охорону праці.

Основні положення Закону України "Про охорону праці"


Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони

праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України

"Про охорону праці" ( 2694-12 ), Кодекс законів про працю

( 322-08 ), Закон України "Про забезпечення санітарного та

епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), Закон України

"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), Закон України "Про використання

ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-вр ).

Основні положення Закону України "Про охорону праці". Основні

принципи державної політики в галузі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового

договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на

підприємстві.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних

захворювань.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та

шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у

разі ушкодження їх здоров'я, відшкодування моральної шкоди.

Обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих

умов праці. Обов'язки працівника виконувати вимоги нормативних

актів про охорону праці.

Положення про навчання з питань охорони праці. Перелік

посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і

періодично один раз на три роки проходять навчання з питань

охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці: види,

періодичність, зміст.

Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці: на

підприємстві, регіональний, галузевий, державний; їх призначення,

порядок формування і витрачання коштів.

Служба охорони праці. Положення про службу, основні завдання,

функціональні обов'язки та права.

Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні,

будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів

і засобів виробництва. Попередня експертиза (перевірка) проектної

документації. Авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з

боку проектних організацій. Сертифікація машин, механізмів,

устаткування, транспортних засобів і технологічних процесів.

Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих

виробничих об'єктів. Дозвіл на початок роботи підприємства.

Основні вимоги положення про розслідування та облік нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Типове положення про комісію з питань охорони праці

підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.

Інформація та звітність про стан охорони праці.

Добровільні об'єднання громадян з охорони праці.

Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну

участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків,

завданих порушенням вимог охорони праці.

Штрафні санкції до підприємств, установ і організацій за

порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання

розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною

праці.


Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону

праці. Опрацювання, прийняття та скасування державних нормативних

актів. Припинення чинності державних нормативних актів.

Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці.

Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці, що

діють у межах підприємства, основні вимоги до них і порядок їх

розроблення.

Державне управління охороною праці. Органи державного

управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі

охорони праці. Повноваження Комітету по нагляду за охороною праці

України. Повноваження міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади. Повноваження місцевих державних адміністрацій та

рад народних депутатів у галузі охорони праці.

Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних

актів про охорону праці.

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища: національна, галузеві, регіональні.

Комплексні заходи підприємств для досягнення встановлених

нормативів з охорони праці.

Організація наукових досліджень з проблем охорони праці.

Національний науково-дослідний інститут охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду

за охороною праці, їх основні обов'язки і права.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону

праці. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за

додержанням законодавства про охорону праці.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна

відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних

актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності

посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і

представників професійних спілок.


Тема 2. Законодавство України про працю
Закон України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ).

Розробка, укладення та виконання договору (угоди) відповідно до

"Спільних рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту

розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому

договорі)".

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість

робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження

понаднормових робіт. Заборона залучення до понаднормових робіт.

Забезпечення здорових і безпечних умов праці відповідно до

Закону "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці

жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при

прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок,

які мають дітей.

Праця інвалідів. Порядок працевлаштування інвалідів (у тому

числі по зору та слуху), надання пільг та компенсацій, обмеження

використання їх праці у нічний час та на понаднормових роботах.

Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах.

Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких

забороняється застосування праці осіб молодших за вісімнадцять

років. Методичні огляди.

Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові

спори. Строки звернення до комісії з трудових спорів та порядок

прийняття заяв. Порядок і строки розгляду трудових спорів.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.
Тема 3. Психологія безпеки праці.

Організація роботи з охорони праці


Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу

(безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці

(почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на

безпеку праці.

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці

(взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами

виробництва та особистими інтересами працівника, необережність, її

причини та боротьба з нею).

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і

темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного

розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Зв'язок людина - машина, ергономічні вимоги (відповідність

устаткування та упорядження робочого місця до

анатомо-фізіологічних можливостей людини).

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні

психічні процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного

випадку).

Методи пропаганди та агітації з охорони праці (куточки,

стінгазети, радіомовлення, плакати, кінофільми, виставки тощо).

Охорона праці як об'єкт управління. Система управління

охороною праці. Мета і завдання управління.

Структурно-функціональна схема управління охороною праці.

Аналіз та прогнозування стану охорони праці, травматизму,

професійних та загальних захворювань на виробництві.

Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та

оперативне.

Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції,

встановлення обов'язків, прав і відповідальності

виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за

виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а

також вимог з охорони праці.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці.

Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.

Контроль за ефективністю функціонування системи управління

охороною праці, виконанням працівниками своїх обов'язків, правил,

норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на

робочих місцях.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення

охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є

потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких

роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки

безпеки.


Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації

аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.


Тема 4. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз

характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами,

вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності

залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від

кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних

речовин, що використовуються в технологічній системі.

Основні положення Конвенції 174 від 2 червня 1993 р.

Міжнародної організації праці "Про запобігання значним промисловим

аваріям".

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ламінарне,

дефлаграційне горіння і детонація в різних агрегатних станах:

парогазових, дисперсних середовищ, сконденсованих вибухових

речовин.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому

приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому

просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку

середовища; фактори, що характеризують небезпеку вибуху, ГОСТ

12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования".

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби

руйнування, тяжкість наслідків. Тротиловий еквівалент; частка

участі вибухопожежонебезпечних продуктів у вибуху, приведена маса;

енергетичний потенціал вибухонебезпеки, баланс розподілу енергії

вибуху.


Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних

процесів; показники рівня руйнування промислових аварій.

Установлені визначення: хіміко-технологічна система, технологічний

блок, середовище, об'єкт. Значення параметрів: регламентовані,

критичні, гранично допустимі; потенційно вибухонебезпечний

технологічний об'єкт. Кількісні характеристики гідродинамічних,

тепломасообмінних процесів та їх вплив на рівень вибухонебезпеки.

Кількісні показники, що складають енергетичний потенціал

вибухонебезпеки. Можливі показники вибухів.

Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем.

Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються в

технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка

рівня небезпечності процесу; обгрунтованість та надійність

способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних

речовин; засоби запобігання критичним значенням параметрів.

Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки обладнання,

трубопроводів, обгрунтування їх вибору. Поняття про строки служби

(ресурсу) і безвідмовної роботи обладнання; обгрунтування вибору

ущільнень, методів і засобів запобігання перевищенням тиску,

ефективних систем аварійного скидання вибухонебезпечних продуктів

закритого типу.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту

(ПАЗ). Обгрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості)

систем контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру

технологічного процесу і енергетичного потенціалу об'єкта.

Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і

споруд від руйнування.

Поблочні моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби

і послідовність аварійного відключення технологічних блоків.

Методи і послідовність локалізації аварій при різних схемах їх

розвитку.

Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти

при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями

небезпеки та їх класифікація.

Обгрунтованість розміщення вибухонебезпечних технологічних

об'єктів на території підприємства. Стійкість будинків і споруд до

дії ударної хвилі. Технічні та організаційні заходи щодо захисту

персоналу від дії ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.

Основні напрямки в удосконаленні технологічних процесів,

розробці сучасного обладнання, засобів контролю, управління і

протиаварійного захисту, швидкодійної та регулювальної апаратури.

Підвищення якості сировини, матеріалів та обладнання.

Раціональне планування території підприємства.

Вибір та використання ефективних і надійних, переважно на

базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки, засобів контролю, регулювання

та протиаварійного захисту.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем,

займанню аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для

виробництв підвищеної вибухонебезпеки.


Тема 5. Пожежна безпека
Основні нормативні документи, що регламентують роботу із

забезпечення пожежної безпеки об'єктів: Закон України "Про пожежну

безпеку" ( 3745-12 ), стандарти, будівельні норми та правила,

Правила пожежної безпеки ( z0219-95 ) та інше. Обов'язки керівника

підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної

безпеки об'єкта та окремих дільниць виробництва.

Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини.

Положення про добровільні пожежні дружини ( z0248-94 ). Обов'язки

членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх

гасіння. Пільги та заохочення, встановлені для них.

Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії. Типове

положення про пожежно-технічні комісії ( z0249-94 ).

Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна

відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за

порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.

Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека

технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів,

установок тощо.

Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і

несправність виробничого обладнання, іскри електрогазозварювальних

робіт і необережне поводження з вогнем, іскри котельних та інших

установок, порушення правил користування інструментами і

електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки, яких

необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та

по її закінченні з метою запобігання пожежам.

Утримання території підприємства, протипожежні розриви,

джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим на

об'єкті.


Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при

експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем

вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та

інших вогневих робіт, при фарбуванні, знежирюванні та митті

виробів і обладнання.

Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських

приміщеннях, гаражах, на складах зберігання хімічних речовин,

паливно-мастильних матеріалів, при роботі з

пожежовибухонебезпечними матеріалами, в приміщеннях з масовим

перебуванням людей (клубах, поліклініках, їдальнях тощо).

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних

систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів

пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю

(вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з

піском, стаціонарні установки пожежогасіння). Загальні уявлення

про спринклерне і дренчерне обладнання, автоматичну пожежну

сигналізацію, вуглекислотні, порошкові, газові та інші установки

пожежогасіння.

Порядок утримання на об'єкті засобів пожежогасіння влітку та

взимку.

Правила використовування вогнегасних засобів, протипожежногоінвентарю і обладнання для пожежогасіння.

Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що наявні на об'єкті,

в цеху, місця розташування телефонів, пристроїв для подачі

звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих

засобів у разі виникнення пожежі.

Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об'єкта

задимлення, загорання або пожежі.

Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону,

газорятувальну та інші аварійні служби, організація зустрічі

пожежних частин, команд чи добровільних пожежних дружин.

Виключення при необхідності технологічного обладнання,

комунікацій, електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі

наявними на об'єкті засобами пожежогасіння, порядок включення

стаціонарних установок, евакуації людей і матеріальних цінностей.

Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів (надання

допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації

матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями

керівника гасіння пожежі).

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо

запобігання пожежам та загибелі людей на них.


Тема 6. Електробезпека
Статистичні відомості про стан виробничого

електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги,

потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх

шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини

електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від

тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів,

фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична

і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від

них.


Будова промислових електроустановок та їх елементи:

електричні станції, підстанції, розподільчі пристрої,

перетворювачі електроенергії; повітряні та кабельні лінії

електропередач вище 1000 В; розподільчі електромережі напругою до


Каталог: images -> files -> doshkilna-cerednya -> doshkilna -> norm-prav
norm-prav -> Постанова Головного державного санітарного лікаря України 14. 08. 2001 n 63 погоджено: Лист Міністерства освіти І науки
doshkilna-cerednya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики курс за вибором
doshkilna-cerednya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання
doshkilna-cerednya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою
doshkilna-cerednya -> Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) іноземна мова (англійська) 5 – 9 клас Київ 2009 пояснювальна записка
doshkilna-cerednya -> Загальноосвітні
norm-prav -> Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року n 102 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка