Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"Сторінка4/4
Дата конвертації20.11.2018
Розмір337 Kb.
#65462
1   2   3   4

1000 В.

Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ; 6-10кВ; 35 кВ; 110-1150 кВ. Особливості будови та сфера застосування.

Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі

(безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання,

що перебувають під напругою.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження

працівників електричним струмом.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в

електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку.

Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що

використовуються в електроустановках.

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія;

найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом,

зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними

світильниками тощо.

Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих

електроустановках. Особливості виробництв з наявністю

електротехнологій.

Порядок виконання робіт у діючих електроустановках:

організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи,

інструктаж, групи електробезпеки.

Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих

електроустановках.

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус,

кваліфікація, група електробезпеки, обов'язки та відповідальність.
Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія.

Медичні огляди


Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні

акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні

нормативи, стандарти тощо.

Принципи, закладені в показники оцінки умов праці на

виробництві.

Критерії оцінки умов праці (класи умов і характеру праці) на

виробництві.

Аналіз та оцінка захворюваності з тимчасовою втратою

працездатності (в Україні, у галузі, регіоні, на підприємстві).

Організація та здійснення контролю за факторами виробничого

середовища і трудового процесу.

Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища.

Взаємодія різних служб підприємства з гігієни праці.

Планування та організація робіт з охорони здоров'я

працівників.

Засоби індивідуального та колективного захисту працівників.

Порядок забезпечення ними працівників. Класифікація засобів

захисту.


Вибір засобів колективного та індивідуального захисту.

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, інфразвук,

ультразвук, іонізуючі та неіонізуючі випромінювання тощо),

характерні для даного виробництва, джерела їх утворення,

класифікації, гранично допустимі рівні, можливий вплив на

працівників.

Шкідливі речовини, джерела їх утворення, класифікація,

приблизний перелік (з 2 тисяч найменувань навести декілька

найбільш поширених у виробництві).

Організація гігієнічної оцінки нових технологічних

виробництв, обладнання, хімічних речовин, що впроваджуються у

виробництво.

Вибір технологічних процесів: безперервність, замкнутість

циклу в герметичній апаратурі з максимальним використанням

самопливу, використання технологічних параметрів (тиск, вакуум,

низька температура).

Застосування дистанційних автоматичних засобів контролю,

управління і протиаварійного захисту тощо.

Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих приміщень.

Види вентиляції. Проектування, монтаж, приймання та експлуатація

вентиляційного устаткування, обслуговування газопиловловлювального

обладнання.

Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та

праці неповнолітніх.

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей

жінками-робітницями та неповнолітніми.

Організація вивільнення жінок і неповнолітніх із шкідливих та

важких робіт відповідно до чинних переліків важких робіт і робіт з

шкідливими або небезпечними умовами праці, на яких забороняється

використання праці жінок та праці неповнолітніх. Рекомендації щодо

використання праці вагітних.

Забезпечення нагляду за виробничим середовищем. Гігієнічний

лабораторний контроль виробничого середовища і основні методи

(фотометричний, газохроматографічний, полярографічний). Вимоги до

методів вимірювань і досліджень. Організація лабораторного

контролю на підприємствах.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Основні

нормативні документи. Конкретні приклади недоліків у

санітарно-побутовому обслуговуванні.

Медичні огляди - попередні та періодичні, поняття медоглядів.

Нормативні акти щодо їх організації та проведення.

Види профзахворювань. Застосування Положення про

розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій

на підприємстві, в установах та організаціях при розслідуванні

профзахворювань. Реєстрація та облік профзахворювань.

Визначення придатності працівника до даної роботи, потреба

переведення на іншу роботу, відновлювання працездатності. Оцінка

стану здоров'я працівників.

Основні вимоги до складання санітарно-гігієнічної

характеристики умов праці.


Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим

в разі нещасного випадку


Стислі основи анатомії та фізіології людини.

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої

допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість,

спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі.

Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній

кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі.

Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням

пошкодженої судини до підлеглої кістки, максимальним згинанням

кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи

джгута-закрутки.

Способи реанімації підготовлення потерпілого до реанімації.

Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий

(закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні.

Види електротравм.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного

струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму

на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від

ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в

області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і

розтягненні зв'язок.

Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація

ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила

накладання пов'язок.

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила

накладання шин.

Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та

термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та

сонячному ударах.


Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики,

попередження, локалізації та ліквідації наслідків

техногенних аварій і катастроф
Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив

техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і

здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та

їх наслідки. Законодавчі та інші нормативні акти світової

спільноти та України щодо забезпечення контролю та захисту від

основних видів виробничих небезпечних чинників. Класифікація

виробничих небезпечних чинників (різновиди вибухів, пожеж; вибухи

киплячих рідин, що викидають пар, викиди токсичних речовин;

порушення цілісності інженерних споруд, будівель тощо).

Ідентифікація небезпечних промислових установок. Роль

адміністрації підприємства в системах попередження аварій великих

виробничих установок. Мета і методика виявлення небезпечних

чинників виробничих аварій. Промислові установки - джерело великих

аварій відповідно до директиви ЄС "Севізо". Визначення

пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методики оцінки

можливостей виникнення аварій при виконанні окремих технологічних

процесів. Роль адміністрації та керівників підрозділів

підприємства у виявленні небезпечного промислового устаткування,

проведенні оцінки небезпечних промислових факторів, розробці

планів ліквідації аварій та аварійно-рятувальних заходів, розробці

заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва, організації

навчання та протиаварійних тренувань персоналу. Формування звітів

про стан безпеки праці, проведену протиаварійну роботу та про

аварії, що сталися.

Роль місцевих органів виконавчої влади при вирішенні питань

розміщення небезпечних промислових установок, у наданні допомоги

підприємствам, проведенні інспекцій, ліквідації наслідків аварій,

забезпеченні безпеки населення. Функціональна структура управління

роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Взаємодія

органів місцевої влади та керівників аварійно небезпечних

виробництв щодо попередження аварій та ліквідації їх наслідків.

Складання переліку промислових установок - джерел загрози великих

виробничих аварій. Узгодження місць розташування виробництв.

Проведення інспекцій.

Комплекс інженерно-технічних заходів, спрямованих на

забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних

об'єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення,

зменшення збитків, втрат і руйнувань у разі аварій, великих пожеж.

Розміщення нових виробництв на відстанях, які унеможливлюють

ініціювання аварій на сусідніх ПНО. Проектування оптимальних

розмірів і виробничих потужностей підприємств, технологічних ліній

і окремих установок, які забезпечують їх стійке і безпечне

функціонування. Порядок проведення інспекцій.

Планування заходів у разі надзвичайних ситуацій на

виробництві. Мета планування, оцінка небезпечних чинників та їх

розподіл на категорії. Організація аварійних служб та формування

планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення

надзвичайних ситуацій. Пункти управління. Порядок дії систем

аварійної сигналізації та зв'язку, призначення персоналу та

визначення його обов'язків. Центри управління та контролю

надзвичайних ситуацій. Планування послідовності аварійного

відключення обладнання. Проведення "штабних" навчань щодо

реалізації планів ліквідації аварій. Оцінка планів та їх

модернізація.

Система попередження великих аварій та техногенних катастроф.

Запобігання надзвичайним ситуаціям. Чинники підвищення техногенної

безпеки. Основні напрямки профілактичної діяльності в сфері

попередження виникнення надзвичайних ситуацій та зниження збитків

від них. Особливості системи попередження виникнення надзвичайних

ситуацій. Режими функціонування цієї системи (оперативний режим,

режим прогнозування і режим попередження). Комплекс заходів

організаційно-виробничого спрямування, інженерно-технічного

спрямування та інформаційного характеру. Правова і законодавча

база, яка гарантує право об'єктів народного господарства на

безпечне існування. Комплекс заходів територіально-організаційного

спрямування. Особливості планування попереджувальних заходів.

Організація контролю роботи небезпечних виробництв та використання

отруйних, вибухо-, пожежонебезпечних та інших матеріалів і

речовин. Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного

захисту (ПАЗ). Обгрунтування вибору енергозабезпечення

(енергостійкості) системи контролю, управління і ПАЗ з урахуванням

характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу

об'єкта. Створення та організація роботи групи експертів на

підприємстві. Складання та затвердження контрольних списків

виробничих небезпечних чинників. Надання інформації громадськості.
Додаток 4

до пунктів 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5,

2.2.6 Типового положення про

навчання з питань охорони праці


Перелік категорій посадових осіб і спеціалістів,

навчання яких з питань охорони праці проводиться

у навчальних закладах
1. Підприємства, установи і організації, виробничі та

науково-виробничі об'єднання

Керівники підприємств, установ і організацій, виробничих та

науково-виробничих об'єднань незалежно від форм власності та

характеру виробничої діяльності, їх заступники, виконання

службових обов'язків яких пов'язано з організацією безпечного

ведення робіт, керівники основних виробничо-технічних служб.
2. Науково-дослідні, науково-конструкторські,

проектно-конструкторські установи

Керівники науково-дослідних, дослідно-конструкторських,

проектно-конструкторських установ, їх заступники, виконання

службових обов'язків яких пов'язано з організацією безпечного

проведення робіт, керівники основних технічних структурних

підрозділів та проектів.
3. Заклади освіти

Керівники закладів освіти, заступники керівників, яким

підпорядкована служба охорони праці, або які виконують її функції,

керівники та викладачі кафедр охорони праці.


4. Міністерства, державні комітети, концерни, корпорації та

інші об'єднання підприємств, які здійснюють функції управління

майном, що перебуває у державній власності

Заступники керівників міністерств, державних комітетів,

концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств, які

здійснюють функції управління майном, що перебуває у

загальнодержавній власності, керівники структурних підрозділів

виробничого і технічного призначення цих органів.


5. Місцеві державні адміністрації та ради народних депутатів

Заступники керівників Ради міністрів Автономної Республіки

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних

державних адміністрацій і виконкомів рад народних депутатів, на

яких покладена відповідальність за організацію роботи з охорони

праці, керівники виробничих і технічних структурних підрозділів,

виконання службових обов'язків яких пов'язано з організацією

безпечного ведення робіт.


6. Спеціалісти служб охорони праці та члени комісій з

перевірки знань з питань охорони праці на підприємствах, в

установах і організаціях, зазначених у пунктах 1-5 цього додатка.
Додаток 5

до пункту 3.2.1 Типового

положення про навчання з

питань охорони праці


Орієнтовна тематика навчання дітей

з питань особистої безпеки і безпеки оточуючих у

дошкільних закладах освіти
1. Безпека в побуті: можливі небезпечні ситуації в побуті,

термічні опіки, обмороження, ураження електричним струмом,

отруєння грибами, рослинами та ягодами, падіння з меблів,

підвіконь, вікон балконів, небезпека при користуванні побутовими,

в т.ч. і столовими приладами, безпечна поведінка дітей, залишених

без дорослих, правила поводження з вогнем, незнайомими і

вибухонебезпечними предметами та вогнепальною зброєю.

2. Безпека на ігрових і спортивних майданчиках: безпечне

користування обладнанням ігрових і спортивних майданчиків (гірки,

драбини, стінки, колоди, гойдалки, каруселі та інше), безпека при

рухливих іграх.

3. Безпека при перебуванні в групі: безконфліктність

спілкування, попередження пустощів, дотримання розпорядку і правил

поводження.

4. Безпека при перебуванні біля водоймищ: безпечна

організація і проведення ігор біля водойм, купання під наглядом

дорослих, стрибання у воду, небезпека сонячного опромінення,

небезпека перебування на льоду.

5. Безпека при перебуванні на вулицях: правила поводження на

вулицях, безпечні маршрути, рух уздовж доріг, перехід залізничних

переїздів, вулиць і доріг з одностороннім і двостороннім рухом,

при русі по вулицях транспорту з причепами; поводження на зупинках

громадського транспорту та в транспорті; заборона ігор у місцях

руху транспорту, на тротуарі, проїжджій частині вулиць і дворів,

уникнення загрозливих для життя та здоров'я ситуацій, самозахист.

6. Пожежна безпека: небезпека ігор з вогнем в приміщенні, на

полі, в лісі; безпечне поводження біля газової плити,

електроплитки, плити на твердому та рідкому паливі, біля каміну;

небезпека гри з сірниками, запальничками, бенгальськими вогнями,

свічками; легкозаймисті рідини та їх небезпека; безпечне

поводження з нагрівальними приладами - прасками, кип'ятильниками,

настільними електричними світильниками, переносними електричними

світильниками тощо.

7. Електротравматизм та його попередження: безпека

користування електроприладами та заборона використання

електроприладів за відсутності дорослих; електромережа та розподіл

електроенергії в приміщенні, вимикачі, розетки, перехідники,

лічильники та небезпека електротравм, з цим пов'язана; повітряні

електромережі і небезпека електротравматизму; падіння

електропроводів на землю і пов'язана з цим небезпека; дії при

ураженні оточуючих електричним струмом.

8. Безпека під час грози, повені, інших стихійних лих.

9. Безпека праці: правила поведінки під час ручної праці в

групі, при користуванні ножицями та іншими небезпечними

предметами; безпека під час роботи на земельній ділянці, догляду

за тваринами у живих кутках; при користуванні

сільськогосподарським знаряддям; небезпека пустощів.

10. Особиста гігієна та здоровий спосіб життя: небезпека

бруду та попередження пов'язаних із цим захворювань; ознаки

здоров'я, способи його зміцнення, вплив природних умов на

здоров'я, загартування організму, ранкова гімнастика.
Додаток 6

до пункту 4.2.2 Типового

положення про навчання з

питань охорони праці


Орієнтовний перелік питань

вступного інструктажу для працівників


1. Загальні відомості про підприємство, характерні

особливості виробництва, об'єкти підвищеної небезпеки.

2. Загальні правила поведінки працівників на території

підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування

основних цехів, служб допоміжних приміщень, безпечний рух на

території підприємства.


3. Основні положення Закону України "Про охорону праці"

( 2694-12 ), Кодексу законів про працю ( 322-08 ) та нормативних

актів про охорону праці, вирішення спірних питань між роботодавцем

і працівником.

3.1. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Охорона

праці жінок та осіб, молодших за 18 років. Колективний договір

(угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці,

порядок їх надання.

3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства,

відповідальність за порушення цих правил.

3.3. Система управління охороною праці, державний нагляд та

громадський контроль за охороною праці на підприємстві:

обов'язки власника з охорони праці;

обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів

про охорону праці;

права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди

та під час роботи на підприємстві;

відповідальність працівника за порушення вимог з охорони

праці;

попередні та періодичні медичні огляди;соціальне страхування від нещасних випадків та

профзахворювань;

навчання з питань охорони праці.
4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори,

характерні для цього виробництва, особливості їх дії на

працівників. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та

професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного

захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі

засобів індивідуального захисту. Питання електробезпеки.

5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків

та аварій, які сталися на підприємстві та інших аналогічних

виробництвах через порушення вимог безпеки.

7. Порядок розслідування та оформлення документації щодо

нещасних випадків та професійних захворювань.

8. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам,

вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. Чинні документи

з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці, найбільш небезпечні

в пожежному плані. Протипожежний режим. Загальнооб'єктні та цехові

інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування

первинних засобів пожежогасіння.

9. Перша допомога потерпілим. Дії працівників у разі

нещасного випадку та аварії на дільниці, у цеху, на підприємстві.


Додаток 7

до пунктів 4.2.2, 4.3.1 Типового

положення про навчання з питань

охорони праці


Рекомендована форма журналу

реєстрації вступного інструктажу

з питань охорони праці
Титульний аркуш журналу
__________________________________________________________________

(підприємство, організація, заклад освіти)

Журнал

реєстрації вступного інструктажуз питань охорони праці
Розпочато "___" _______________ 199_ р.
Закінчено "___" _______________ 199_ р.
Формат А4 (210 х 297)
--------------------------------------------------------------------------------------

| N |Дата |Прізвище, |Професія*, |Назва |Прізвище, | Підписи |

|з/п|проведення |ім'я та по |посада |виробничого |ініціали, |---------------|

| |інструктажу|батькові |особи*, яку |підрозділу |посада |особи, |особи,|

| | |особи, яку |інструктують,|(група, клас, |особи, яка|яку |яка |

| | |інструктують|її вік |гурток), до |інструктує|інструк-|інст- |

| | | | |якого | |тують* |руктує|

| | | | |приймається | | | |

| | | | |особа, що | | | |

| | | | |інструктується| | | |

|---+-----------+------------+-------------+--------------+----------+--------+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------------------------------------------------------------

_______________

* Не заповнюється при проведенні вступного інструктажу в

закладах освіти з особами, яким не виповнилось 14 років.


Формат А4 (210 х 297)
Додаток 8

до пункту 4.2.3 Типового

положення про навчання з

питань охорони праці


Орієнтовний перелік питань

первинного інструктажу

для працівників
1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання

на робочому місці, виробничій дільниці, в цеху. Основні небезпечні

виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі,

особливості їх дії на працівників. Питання виробничої санітарії та

особистої гігієни, пов'язані з виконанням роботи і перебуванням у

приміщенні.

2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби

безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа,

системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги

запобігання електротравматизму.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності

обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань,

блокування, заземлення та інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні

небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та

правила їх використання.

7. Схема безпечного руху працівників по території цеху,

дільниці.

8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідйомні засоби і

механізми. Вимоги при вантажно-розвантажувальних роботах та

транспортуванні вантажу.

9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків

виробничого травматизму.

10. План ліквідації аварій, запасні виходи.

11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки і дії

працівників при аваріях. Способи застосування існуючих на дільниці

засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації,

місця їх розташування.

12. Подання долікарської допомоги потерпілим.

13. Вимоги безпеки при закінченні роботи.

14. Зазначені в пунктах 1-13 питання розглядаються в

поєднанні з інструкцією з охорони праці для конкретного виду робіт

чи професії, вимогами технічної документації та технологічних

регламентів.


Додаток 9

до пунктів 4.2.10 та 5.9

Типового положення про

навчання з питань охорони

праці
Рекомендована форма журналу

реєстрації інструктажів з

питань охорони праці для

працівників


Титульний аркуш журналу
__________________________________________________________________

(підприємство, установа, організація)

Журнал

реєстрації інструктажів з питаньохорони праці

__________________________________________________________________

(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)
Розпочато "___" _______________ 199_ р.
Закінчено "___" _______________ 199_ р.
Формат А4 (210 х 297)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Дата |Прізвище, |Професія, |Вид |Причина |Прізвище, | Підписи |Стажування на робочому місці|

|з/п|прове- |ініціали |посада |інструктажу|проведення |ініціали |-------------+----------------------------|

| |дення |особи, яку|особи, яку |(первинний,|позаплано- |особи, яка|особи,|особи,|Кіль- |Стажува- |Знання |

| |інст- |інструк- |інструктують|повторний, |вого або |інструктує|яку |яка |кість |ння |перевірив,|

| |руктажу|тують | |позаплано- |цільового | |інст- |інст- |змін, |пройшов |допуск до |

| | | | |вий, цільо-|інструктажу| |рукту-|руктує|з _____|(підпис |роботи |

| | | | |вий), назва| | |ють | |до ____|праців- |здійснив |

| | | | |та номер | | | | |(дати) |ника) |(підпис, |

| | | | |інструкції | | | | | | |дата) |

|---+-------+----------+------------+-----------+-----------+----------+------+------+-------+---------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Формат А4 (210 х 297)
Додаток 10

до пункту 4.3.6 Типового

положення про навчання з

питань охорони праці


Рекомендована форма журналу

реєстрації інструктажів з

питань охорони праці для

учнів, вихованців,

студентів
Титульний аркуш журналу
__________________________________________________________________

(заклад освіти)

Журнал

реєстрації інструктажів з питань охорони працідля учнів, вихованців, студентів

__________________________________________________________________

(клас, група, лабораторія, кабінет тощо)
Розпочато "___" _______________ 199_ р.
Закінчено "___" _______________ 199_ р.
Формат А4 (210 х 297)

-------------------------------------------------------------------------------------

|NN |Дата |Прізвище, ім'я|Клас, група,|Вид |Прізвище, |Підпис|Підпис |

|з/п|проведення |та по батькові|лабораторія,|інструктажу,|ім'я та по|особи,|особи, |

| |інструктажу|особи, яка |кабінет |його зміст, |батькові, |яка |яку |

| | |інструктується|тощо |номер, |посада |прово-|інструк-|

| | | | |найменування|особи, яка|дила |тували* |

| | | | |інструкції |проводила |інст- | |

| | | | | |інструктаж|руктаж| |

|---+-----------+--------------+------------+------------+----------+------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---+-----------+--------------+------------+------------+----------+------+--------|

-------------------------------------------------------------------------------------

_______________

* Учні і вихованці розписуються в журналі реєстрації

інструктажів під час трудової і професійної підготовки, починаючи

з 9-го класу.
Формат А4 (210 х 297)
Додаток 11

до пункту 4.3.1 Типового

положення про навчання з

питань охорони праці


Орієнтовний перелік питань

вступного інструктажу для вихованців, учнів, студентів


1. Загальні відомості про ЗО, його лабораторії, гуртки,

майстерні. Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях та

на спортивних майданчиках.

2. Загальні правила поведінки на території ЗО. Розташування

кабінетів, лабораторій, їдальні, залів, медпункту тощо.

3. Особливі вимоги безпеки при проведенні позакласних та

позашкільних заходів. Обставини та причини окремих характерних

нещасних випадків, що сталися в закладах освіти.

4. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі.

5. Перша допомога потерпілим. Дії учнів, вихованців,студентів у разі нещасного випадку, пожежі, виявленні отруйних або

шкідливих речовин в закладі освіти.
Каталог: images -> files -> doshkilna-cerednya -> doshkilna -> norm-prav
norm-prav -> Постанова Головного державного санітарного лікаря України 14. 08. 2001 n 63 погоджено: Лист Міністерства освіти І науки
doshkilna-cerednya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики курс за вибором
doshkilna-cerednya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання
doshkilna-cerednya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою
doshkilna-cerednya -> Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) іноземна мова (англійська) 5 – 9 клас Київ 2009 пояснювальна записка
doshkilna-cerednya -> Загальноосвітні
norm-prav -> Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року n 102 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка