«Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»Дата конвертації08.03.2019
Розмір0.51 Mb.
#83806
Відділ освіти

Криворізької районої державної адміністрації

КУ «Криворізький районний науково – методичний кабінет»

Криворізької районної ради

Номінація: «Продуктивні технології навчальної діяльності»

Опис інноваційної технології:
«Сучасний урок як засіб підвищення

якості освітнього процесу»

Автор роботи: Глотенко Олеся Романівна,

вчитель вищої категорії, методист

Недайводського навчально-виховного

комплексу, Криворізького району,

Дніпропетровської області

2014 рік
Зміст

Вступ …………………………………………………………………………..3

1. Актуальність технології ……………………………………………............4

2. Мета інноваційної технології .......................................................................4

3.Обґрунтування вибору технології…………………………………………..44.Науково–теоретичні основи технології…………………………………….5

5. Шляхи впровадження технології

5.1Сучасний урок... Який він?....................................................................... 5

5.2.Як підготувати ефек­тивний урок?............................................................6

5.3Алгоритм діяльності по застосуванню техніки «Конструктор уроку»...................................................................................................................8Висновки …………………………………………………………………….....9

Використана література....................................................................................10

Додатки...............................................................................................................11

«Безумство - діяти по-старому

і чекати на нові результати»

А. Енштейн

Вступ

Гарний урок неможливий без натхнення і педагогічної інтуїції. Саме тоді він – результат творчості, а не ремесла. Разом з тим гарний урок –це втілення точно спланованого задуму вчителя. Сума знань, яку одержують учні в сучасній школі, повинна сприяти розвитку особистості.Основна мета вивчення математики – формувати науковий світогляд учнів, розвивати їх інтелектуально, виховувати моральні й гуманістичні якості. Необхідно створити таку систему навчання, яка б задовольняла потреби кожного, відповідно до його інтересів і здібностей. Учень повинен вчитися сам, а головна роль учителя – керувати його діяльністю, мотивувати, організовувати, консультувати та контролювати. І цьому повинна сприяти вдало підібрана (розроблена) та вміло застосована система уроків. Отже, сучасний урок – це технологія. На мою думку слова В.Сухомлинського «Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, вимірювач його інтелектуального багатства, показник кругозору» повинні стати педагогічним кредом кожного вчителя, незалежно від стажу його педагогічної діяльності.1. Актуальність технології

В сучасних умовах перед загальноосвітнім навчальним закладом постає важливе завдання, яке полягає у «…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти».

Потрібно не просто дати учню базовий рівень освіти, а сформувати компетентності, яких потребує сьогодні суспільство: креативність, здібність навчатися усе життя, комунікативність, самовдосконалення.

Сучасний етап у суспільному розвиткові характеризується рядом особливостей, які пред‘являють нові вимоги до шкільної освіти. Змінюються пріоритети і акценти освіти, вона стає спрямованою на розвиток особистості, формування в учнів таких якостей і умінь, які надалі повинні дозволити йому самостійно вивчати щось, освоювати нові види роботи і, як наслідок, бути успішним у житті. І сучасний урок в розв̒ язанні цього питання стоїть на першому місці. Отже, актуальність питання: «Що таке якісний сучасний урок?» очевидна!  Тому, обрана технологія: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу» є актуальною та життєво необхідною для кожного вчителя.2.Мета інноваційної технології
Теоретично обґрунтувати, розробити та практично довести, що реалізуючи шляхи підвищення ефективності уроку можна:

 • посилити  індивідуальний підхід до кожного учня, забезпечуючи навчання на рівні його можливостей;

 • контролювати навчальну діяльність кожної дитини;

 • успішно домагатись запланованого результату навчання;

 • обирати найбільш раціональний шлях пошуку необхідних для цього засобів розумової або організаційної роботи під час уроку.

Практична значимість:

Технологію можна рекомендувати для використання вчителями всіх предметів загальноосвітніх шкіл.3.Обґрунтування вибору технології

Внаслідок різних причин зі зростанням ролі природничо-математичних наук у всьому світі престиж їх вивчення у нашій країні неухильно падає. Наші учні, юнаки і дівчата, прагматичні: вони знають, в яких умовах виживають їхні батьки, тому не мріють стати вченими, винахідниками, інженерами. Саме тому й падає престиж природничо-математичних наук.

Як же зробити так, щоб учні зрозуміли, що математика – наука молодих і вони можуть сказати своє слово для її розвитку? Як зробити так, щоб учні зрозуміли необхідність вивчення математики і, врешті-решт, зацікавилися нею?

Я вважаю, що значною мірою цього можна досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології, зокрема, технології інтерактивного навчання. Кожного дня тисячі вчителів входять у класи і приступають до проведення уроків, і від того, якими будуть ці уроки, як відбудеться спілкування з дітьми,

залежить процес перебудови шкільного життя: він буде прогресувати або гальмуватися. Освіта, школа зараз як стривожений вулик, зайняті енергійними пошуками нових шляхів навчання.

Урок у будь-якому класі має одну і ту ж суть: він Урок. І як одна людина не схожа на іншу, так і один урок не схожий на інший. До 90% навчального часу в загальноосвітній школі витрачається на уроки; весь матеріал основ наук викладається в ході уроків. Тому теорія уроку є важливою складовою частиною дидактики — у ній розглядаються такі аспекти: вимоги да уроку, структура уроків, типи уроків, міжпредметні зв'язки в ході уроків.4.Науково – теоретичні основи технології

Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить про те, що урок був і залишається основною формою організації навчальної діяльності, за допомогою якої здійснюється виховання і розвиток особистості.

Науковці, педагоги, практики постійно працюють над удосконаленням структури уроку, форм і методів навчальної діяльності.

Ці пошуки знаходять своє відображення у великій кількості друкованих матеріалів.

На сьогоднішній день залишається відкритим питання про нові принципи, системи, програми та методики формування знань учнів. В наш час використання інтерактивних технологій в навчальному процесі відкриває перспективи його якісного вдосконалення. Пошуки нових форм навчально-виховного процесу сьогодні не тільки виправдані, але як ніколи актуальні.
5.Шляхи впровадження технології

5.1.Сучасний урок... Який він?

Існує один аспект у системі освіти, якого сучасні зміни торкнулись несуттєво. Це провідна організаційна форма навчальної діяльності - урок. Урок є основоположним елементом освітньої системи. З яких би позицій не розглядалась загальна освіта, будь-який її аспект так чи інакше націлений на організацію і проведення ефективного уроку.


На жаль, в сучасних умовах у переважній більшості учні, продовжують одержувати готові знання, урок ведеться у формі монологу викладача. Якщо такий підхід здійснювати регулярно і протягом довгот часу, то ми отримуємо низку негативних наслідків: нездатність, учнів до аналізу, до самостійного осмислення інформації, до прийняття незалежних рішень та ін.
На таких уроках наростає стомлюваність учнів. Вони стомлюються не стільки від великих об'ємів матеріалу, яким оволодівають ( так звані перевантаження, про які говорять), скільки від недосконалості технології уроку, від методичної одноманітності й власної пасивності.
Одноманітність і пасивність у навчальній діяльності формують в учнів безсилля при розв'язуванні проблем, які виникають у житті, безініціативність, утриманство. Дійсно, з часом вони звикають до того, що їм усе дається в готовому вигляді, думати не треба. Вони і не вчаться думати самі. З цим вони й виходять у життя.
Нові методи навчання, нестандартні форми уроку допомагають розбудити інтерес учня до досліджуваної проблеми, сприяють більш глибокому вивченню теми уроку. Взагалі, подальшого вивчення потребують питання застосування методів навчання, які забезпечують формування в учнів творчих умінь, розвитку їх пізнавальної діяльності, самостійності, індивідуальних творчих здібностей. Важливим аспектом застосування інтерактивних технологій є оновлення структури уроків. Як упевнено почуває себе на уроці добре підготов­лений учитель!

Він не чекає жодних несподіванок, спокійно і безпомилково діє навіть у найнапру­женіших ситуаціях. У чому ж секрети професіо­налізму такого педагога? Я думаю,що на 90% у підготовці до уроку. То якою ж вона повинна бути?5.2.Як підготувати ефек­тивний урок? Загострення інтересу до цих питань не випадкове. Інноваційна перебудова школи спрямова­на на максимальне використання її внутрішніх ре­зервів. А вони є. Якісна підготовка уроку — серед найбільш очевидних і невідкладних. Без досконалого, науково обґрунтованого проектування навчальних за­нять марно сподіватися на піднесення учнівської й учительської праці на якісно новий рівень.

Шкільні будні переконують, що перевагу на уроці завжди має той учитель, який ретельно розрахував урок, передбачив запобіжні варіанти, намітив гнуч­ку стратегію керування. А той, хто не зміг або не зумів цього зробити, опиняється у складних ситу­аціях, розплачується низькою якістю заняття. Навіть майстерність не врятує погано підготовлено­го уроку. Які б чудеса винахідливості не демонстру­вав на ньому вчитель, він не в змозі спрямувати в бажане річище розвиток ситуації, що вийшла з-під його контролю внаслідок непродуманих дій.

На запитання «Який урок ви вважаєте кращим?» учитель відповідає: це коли діти добре відповідали, на уроці було опрацьовано багато матеріалу. Але учні на це питання мають іншу відповідь. Для учнів урок цікавий, якщо він не нудний і не помітно як він закінчився. Тож завдання вчителя при підготовці до уроку врахувати все це і використати педагогічні технології, що допомагають ефективно його провести.

Поняття «урок» має характерні риси (основні характеристики); мета (навчальна); зміст, засоби і методи навчання, організація навчальної діяльності. Безумовно, саме учень є головною дійовою особою у навчанні, але тільки на рівні реалізації своєї мети, а не у виборі технології навчання. Для дитини не існує традиційної чи інноваційної технології. Є звичні або нові способи діяльності на уроці, запропоновані вчителем.


Не дивлячись на різноманіття технологій навчання, центральною ланкою реалізації освітньої технології, найвищим ступенем її розвитку і втілення, системним виявом ефективності і результативності, має бути урок як основна форма організації шкільного навчання. Тільки на уроці набувають цілеспрямованого вияву всі способи і форми взаємодії вчителя й учнів, що прогнозуються процесуальною частиною технології.
Найбільш повне зібрання окремих інноваційних процедур не забезпечують необхідної результативності, доки вони не будуть вписані у чітку системну дидактичну структуру – урок – уже на рівні створення технології.

Підготовка до уроку включає три органічно нерозривні стадії: • а) діагностику об‘єктивних умов навчально-виховного процесу;

 • б) прогнозування ефективності уроку та досягнень учнів;

 • в) складання програми керування навчально-виховною діяльністю учнів на уроці.

Я хочу більш детально зупинитись на останньому пункті – де вчитель виступає керівником навчально-виховного процесу. Якщо розглядати функцію вчителя — то цей вид діяльності відповідає організаторській функції, яка передбачає організацію різних форм і прийомів навчальної роботи і виражається у педагогічній техниці вчителя.

Педагогічна техніка — це складова педагогічної майстерності ,яка передбачає володіння комплексом прийомів, які дають вчителю можливість глибше, яскравіше,талановитіше виявити свою позицію і досягти успіхів. Поняття педагогічна техніка містить дві групи складників. Перша група-пов‘язана з вмінням педагога керувати своєю поведінкою: техніка володіння своїм організмом(мімікою,пантомімікою); керування емоціями,настроєм для зняття психічного напруження,збудження творчого самопочуття, опанування умінням соціальної перцепції (техніка керування увагою,уявою),техніка мовлення(керування диханням, дикцією,темпом мовлення). Друга група пов‘язана з умінням вплинути на особистість і колектив: техніка організації контакту,управління педагогічним спілкуванням,техніка навіювання. Прийоми організації діяльності(педагогічної техніки) визначається як опис системи дій учнів та учителя, який виконується в певному порядку та спрямований на розв‘язок навчальних задач. Істотні ознаки прийомів організації діяльності такі ж самі як і прийомів діяльності: прийом найбільш раціональний спосіб роботи, який складається з окремих дій; склад прийому може бути виражено у вигляді правила, інструкції, припису і та ін. прийом володіє властивістю перенесення на іншу задачу (інший клас задач); прийом можна перебудувати і створити на його основі новий прийом. У склад прийому може входити не тільки певна система дій, але і словесно сформульоване судження про те, які дії і як варіювати. Відмінність прийому від алгоритму полягає в тому, що алгоритм передбачає жорстке виконування кроків, а прийом дає загальний напрям діяльності на розв‘язок навчальних задач, без зайвого регламенту. Будь-який урок має свій склад і етапи. У склад уроку входять структурні елементи: компоненти, етапи уроку .

Знання особливостей кожного з етапів, володіння методиками їх організації, дозволяють вчителеві цілеспрямовано конструювати різноманітні за своєю структурою та призначенням уроки, які відрізняються поєднанням їх компонентів, значущістю кожного із них, тривалістю та взаємодією,структурою.Сучасний якісний урок — це урок добре підготовлений, ретельно розрахований відповідно до постав­леної мети й наявних можливостей. Кожен вчитель знає, що такі уроки краще запам’ятовуються учнями, викликають зацікавленість і бажання взяти участь в уроці. Але з чого потрібно почати кожному вчителю?

Мені здається треба розпочинати з діяльності по систематизації педагогічних думок, прийомів і матеріалів, щоб створити зручність і комфорт в роботі. Дуже добре, коли усе потрібне завжди під рукою. Хороша картотека в цій справі - річ незамінна.


Учбові методичні матеріали педагоги вже вміють добре систематизувати. А як бути з дидактичними прийомами, ідеями і думками? Наприклад, винайшов або десь знайшов цікавий педагогічний прийом, вигадав завдання, гру або, раптом, серед уроку прийшла гарна думка – як можна застосувати це ще ефективніше! Щоб не втратити знахідки добре було б десь їх зберігати, а потім, в потрібний момент, їх звідти дістати. Так хочеться, щоб кожного разу до тебе на урок учні приходили із задоволенням, за уміннями, а йшли з уроку з цікавістю до подальшого вивчення і застосування їх у своєму житті. Для цього уроки потрібні цікаві, різноманітні, діяльнісні. Як такі уроки конструювати? Причому ефективно: швидко, зручно, відповідно до поставлених цілей. Як досягти усього цього? Відповідь на це запитання я знайшла у книзі Анатолія Олександровича Гіна «Прийоми педагогічної техніки». Створення власного конструктора уроку – те що потрібно кожному вчителю сьогодні! Також необхідний опис тих прийомів, які можна використати під час уроку.

5.3Алгоритм діяльності по застосуванню техніки «Конструктор уроку»
1. Обов'язкове позначення основних розділів уроку і позначення їх буквами.
2. Вивчення різних прийомів і їх комбінацій.
3. Структуризація усіх прийомів у "Конструкторі".
4. Тематичне планування з введенням розділу "Конструктор".
5. Створення власного "Конструктора" уроку.

Робота по алгоритму будується таким чином:


Позначення основних розділів уроку може бути наступним:

А-Організаційний момент.

Б-Перевірка домашнього завдання.

В-Актуалізація опорних знань.

Г-Мотивація навчальної діяльності.

Д - Повідомлення теми, мети та завдань уроку .

Е-Вивчення нового матеріалу.

Є-Сприйняття та осмислення набутих знань.

К-Застосування знань і способів діяльності шляхом розв'язання пізнавальних завдань .

Й-Контроль знань і вмінь учнів

Л-Диференційоване домашнє завдання.

М-Підсумки уроку.
Будь-який з розділів уроку може бути реалізований різними прийомами або їх комбінаціями, тобто прийоми, по суті, і є елементи конструктора уроку. Конструктор уроку представлений таблицею (додаток 3 або 2). Користуючись цією таблицею, як універсальною підказкою, учитель відповідно до своїх цілей визначає формулу конкретного уроку. Прийоми педагогічної техніки, описані в конструкторі уроку, - ця сукупна творчість учителя, оскільки систематизовані прийоми, взаємозв'язані між собою. Усі прийоми легко застосовні в умовах сучасної школи.
При використанні "Конструктора" значно зростає різноманіття уроків, уроки можна готувати значно швидше, творчість учителя переходить на новий, більш високий рівень.
Конструктор уроку можна постійно змінювати . Якісь прийоми виявляться не потрібні - і ви виключите їх з таблиці.А можливо, впишете свої фірмові. У кожного учителя може бути свій конструктор. На основі конструктора, розробленого А.Гіном і був розроблений мною власний конструктор уроків(додаток 2,додаток 3), в який додані методичні прийоми, які я використовую в практиці проведення уроків математики.
Нижче наведені описи методичних прийомів, які використовуються у конструкторі (додаток 1).

Висновки і рекомендації по застосуванню педагогічної техніки«Конструктор уроку»

 • Висновки: Застосування сучасної педагогічної техніки "Конструктор" дає наступні переваги:
  - Значно зростає різноманіття уроків.
  - Відбувається систематизація відомих і використовуваних в роботі методичних прийомів, які без конструктора важко утримати в голові.
  - При використанні конструктора значно знижується час на підготовку уроків. - Забезпечується достатня по об‘єму і різноманітна по якості робота учнів.
  - При підготовці до уроків приділяється більша увага на організацію початку і кінця уроку, на подачу домашнього завдання.
  - Різноманітні уроки підвищують інтерес учнів до предмета, що, поза сумнівом, позначається на якості навчання.
  - Зростає творчий потенціал учителя.


 • Рекомендації :
  - Скласти власну таблицю - конструктор уроку, відобразивши в ній етапи уроку або узяти за основу таблицю, запропоновану А. Гіном.
  - Скласти опис методичних прийомів, використовуваних в педагогічній діяльності.


 • - При складанні календарно-тематичного планування виділити окрему графу, в яку записати формули уроків.
  - При підготовці до конкретного уроку керуватися цими матеріалами.
  - Будь-який етап уроку може бути реалізований різними прийомами або їх комбінацією, тобто прийоми і є елементи конструктора уроку.
  - Користуючись таблицею "Конструктор уроку" як універсальною шпаргалкою, учитель відповідно до своїх
  цілей складає схему свого конкретного уроку.
  Звичайно, тільки за допомогою технології «Конструктор уроку» не можна до кінця розв’язати всі поставлені перед школою проблеми. Але дана технологія є підґрунтям для раціонального моделювання та прогнозування діяльності вчителя і учнів на уроці. Її використання є засобом для досягнення мотиваційної спрямованості уроку на підвищення творчих здібностей учнів та зростання професійного рівня вчителя.Використана література:
1.Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособиедля учителя. М.: Вита-Пресс, 1999. 88 с.

2. Михайловський А.В. Традиційні і нові технології у навчальному

процесі.// http://www.management.com.ua/be/be022.html
3.Онищук В.А. Урок в современной школе:Пособие для учителя. 2-е изд., перераб. М.:Просвещение, 1986. 160с.
4.Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок: Кн. для вчителя. К.: Рад. шк.,1989. 204 с.

5.Педагогiчна майстернiсть: Пiдручник/I.А.Зязун, Л.В.Крамущенко, I.Ф.Кривонос та iн.;За ред. I.А.Зязуна. . 2-ге вид., допов. i переробл.К.:Вища школа, 2004.-422с.

6.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб./ О.І.Помету, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Помету. К.:Видавництво А.С.К., 2004. 192с.

7. Інтернет ресурс.

Додаток 1.

Методичні прийоми на різних етапах уроку
Перевірка домашнього завдання

1. "Інтелектуальна розминка"

Завжди потрібний настрій на певний вид діяльності. Для цього існує своя процедура "входу в урок" - можна розпочати з інтелектуальної розминки - два, три не занадто складних питання на роздум.

Розминку можна проводити по різному:

- Що зайве (Паралелограм, ромб, квадрат, трикутник) і тому подібне

- Узагальнити - що це (коло, круг, трикутник, ромб)

- Продовжи логічний ланцюжок(1;3;7;15;…)

- Яке слово ховається (дратква-квадрат) і так далі.

Таблички з поняттями і термінами вивішуються на дошці і дітям задаються питання.

Інтелектуальна розминка не лише налаштовує учнів на учбову діяльність, але і розвиває мислення, увагу, уміння аналізувати, узагальнювати, виділяти головне.

2. "Самооцінка" своєї готовності до уроку

Вчитель задає питання:

- Хто сьогодні готовий отримати найвищу оцінку?

- Хто добре готовий до уроку?

- Хто не готовий?

3."Незакінчене речення"

Вчитель або учень-асистент починає формулювати визначення поняття, а учні закінчують.4. "Так чи ні"

Це універсальна гра для всіх.

Ця гра здатна захопити і маленьких, і дорослих, що ставить учнів в активну позицію.

"Так чи ні" учить:

- зв'язувати розрізнені факти в єдину картину;

- систематизувати вже наявну інформацію;

- слухати і чути співучасників.

Учитель може використати гру для створення інтригуючої ситуації, організації відпочинку на уроці, та і не тільки.

Буває, питання задається некоректно або учитель не хоче давати відповідь з дидактичних міркувань, і тоді він відмовляється від відповіді заздалегідь встановленим жестом.
5. Злови помилку!

Формула: учні шукають помилку групою, сперечаються, радяться. Прийшовши до певної думки, група вибирає спікера. Спікер передає результати учителеві або оголошує завдання і результат його рішення перед усім класом.

Щоб обговорення не затягнулося, заздалегідь визначите для нього час.

Звичайно, ці приклади не вичерпують усіх варіантів застосування прийому. Групи можуть отримувати розбірки завдань або прикладів із смисловими помилками, тексти з помилками, креслення або малюнки з помилками.


6."Коментатор"

Учням демонструється кіно чи відео фільм, анімацію з відключеним звуком. Учням пропонується озвучити його. Цей прийом доцільно використовувати для перевірки знання теоретичного матеріалу з теми.


7. "Опитування по ланцюжку"

Відповідь одного учня переривається у будь-якому місці та пропонується продовжити іншому. І так декілька разів до повної відповіді.8. "Взаємоперевірка"

Учні перевіряють відповіді один одного, а потім звіряють з відповіддю вчителя.Актуалізація опорних знань учнів

1."Епіграф"

Кожному учню (чи групі учнів) пропонується пронумероване тестове завдання з варіантами відповідей. Після виконання завдання кожен учень говорить номер завдання (він відповідає номеру літери в епіграфі) та букву. Правильні відповіді усіх учасників опитування дають змогу побачити епіграф на дошці до уроку.2."Опитування-естафета"

Проводиться між рядами. Учитель роздає учням перших парт дидактичні картки із запитаннями, вони відповідають та передають далі.3."Чомучка"

Група учнів обмінюються заготовленими вдома запитаннями, які починаються словами "чому"?

Приклад.

Приклади запитань до теми "Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники, 8 клас"Чому не завжди можна застосувати теорему Вієта до квадратного рівняння?

Чому квадратний тричлен може не мати коренів?

Чому дорівнює квадратний тричлен, якщо розкласти його на множники?

Чому дорівнюють корени квадратного тричлена, дискримінант якого дорівнює

0? і т.ін.

4."Математична мозаїка"

Група учнів отримує картки, на яких запропоновано набір слів, з яких потрібно скласти задані поняття.Приклад.

Поняття: синус гострого кута прямокутного трикутника.

Слова: називають, дріб, відношення, добуток, протилежного, прилеглого, катета, гіпотенузи, до, на.

Правильна відповідь: синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи.

5."Пароль"

Привітавшись, учитель не пропонує учням сісти (ряду, або конкретним учням), а просить назвати (не повторюючись) ланцюжком суттєве для матеріалу попереднього уроку слово- пароль.

Приклад.

"Трикутники, 7 клас".

Вершини трикутника, сторони трикутника, кути трикутника, трикутник, фігури, рівні фігури, площа фігури, елементи трикутника, види трикутника, рівнобедрений трикутник, рівносторонні трикутники, прямокутні трикутники, правильні трикутники, бісектриса трикутника, медіана трикутника, висота трикутника ...

6."Дивуй! Відстрочена відгадка"

Добре відомо, що ніщо так не привертає уваги і не стимулює роботу розуму, як дивовижне. Необхідно знайти таку точку зору, при якому навіть буденне, стає дивовижним.

Іноді дивовижне не просто привертає увагу "тут і зараз", але і утримує інтерес впродовж тривалого відрізку часу, добитися цього допомагає наступний прийом. Відстрочена відгадка. На початку уроку учитель дає загадку (дивовижний факт), відгадка до якої(ключик для розуміння) буде відкрита на уроці при роботі над новим матеріалом.
7. Ідеальне опитування

Учні самі оцінюють міру своєї підготовки і повідомляють про це учителя.

Ідеальне опитування - коли опитування не має, а функції його виконуються. Опитування не має - значить, заощадиться час і сили. Питання: хто сьогодні почуває себе готовим на "10"(учні піднімають руки) на "8", на "6"? Спасибі.

8. "Вірю - не вірю"

Вчитель ставить запитання:

- Чи вірите ви, що…

Вивчення нового матеріалу

1."Шпаргалка"

На цьому етапі учні (чи група учнів), створюють власну шпаргалку на великому аркуші, яка є опорною схемою матеріалу, що вивчається.


2."Мозковий штурм"

Напрацювання учнями (групою учнів) будь-яких ідей для розв'язування проблеми, відбір та аналіз результатів.4."Лови помилку чи не лови гав"

Пояснюючи матеріал, вчитель навмисно пропускає частину речення чи робить помилку у математичних викладках, потім за допомогою учнів чи без, повертається до неї. Може бути і така варіація цього прийому: учень отримує розбірку розв'язку задачі, де припущена помилка, яку йому потрібно знайти і виправити. Учень виступає у ролі вчителя.

Приклад.

Будь-які первісні ( пропускається для однієї й тієї самої функції)

відрізняються одна від одної на постійний доданок. Потім вчитель повертається до пропущеної частини, і тим самим акцентує увагу учнів на її важливості.

5."Хто більше"

Учням пропонується по черзі швидко проговорювати всі найважливіші поняття та означення даної теми, доповнюючи один одного. При цьому вчитель питання не ставить.6. "Інтелектуальна розминка"

Відповіді учнів на якісні запитання (чи існує чотирикутник з трьома тупими кутами?)

Закріплення вивченого матеріалу.

1."Вірю-не вірю"

Учням пропонується відповісти на запитання, що починаються

словами "чи вірити ви?"

Приклад.

"Вектори на площині, 9 клас".

-Чи вірити ви, що існує вектор, довжина якого дорівнює 0?

-Чи вірите ви, що для будь-якого вектора існує тільки один колінеарний?

-Чи вірите ви, що скалярний добуток векторів приймає тільки невід?ємні

значення?

2."Так і ні"

Учитель загадує дещо (поняття, формулу, можливий варіант, коли пропонується речення, а учням потрібно відповісти, про що йдеться). Учні ставлять запитання, на які відповісти можна тільки так, чи ні, або і так і ні. Після гри обговорюються питання, які були сильними, а які - ні.

Приклад.

Вчитель говорить "Чим більше в ліс, тим більше дров". Про що йдеться.

Це прислів'я? Так.

Воно якось пов‘язане з нашою темою? Так.

Це епіграф до уроку? Ні.

Це прислів‘я пов‘язане з функцією? Так.

Це приклад якоїсь функції? І так і ні.

Це властивість функції? Так.

Йдеться про монотонність функції (зростання)? Так.


3."Знайди помилку"

На дошці записане розв'язування якого-небудь приклада чи задачі з традиційними, що часто зустрічаються, помилками. Пропонується здійснити перевірку кожного логічного ходу розв'язування.


4. "Мозкова атака"

За короткий час учням треба дати якнайбільше цікавих ідей для розв'язування запропонованої вчителем задачі.


5. "Логічний ланцюжок"

Перший учень починає розв'язувати задачу, далі на будь-якому місці його відповідь припиняється вчителем і слово передається другому учневі, потім третьому і т.д.


6. "Розвідники"

Робота в групах. Аркуші з завданнями для груп прикріплені у різних кінцях класу. Учень - розвідник з кожної команди підходить до аркуша, запам'ятовує завдання і диктує його учням своєї групи. Можна підходити декілька раз.7. "Інтелектуальний тир"

Учні перед виходом до дошки кидають дротик в мішень, щоб вибрати завдання. Далі від центра розміщені легші завдання. Вони оцінюються меншою кількістю балів. В центрі - найскладніші, що оцінюються більшою кількістю балів.Узагальнення та систематизація нових знань

1.«Я вже знаю» Вчителем пишеться поняття на дошці, учень повинен написати як можна більше слів, пов‘язаних з цим поняттям. Приклад. Синусоїда - функція, періодична, гармонічне коливання, непарна, обмежена, найбільше значення 1, найменше 1, необмежена, і т.д.

2. "Чорна скринька"

У чорній скринці знаходяться моделі фігур, чи тіл. Учитель може описати деякі його властивості, а може і не описувати. Учням по правилу прийому "так і ні" відповідати. Потрібно відгадати, що знаходиться в ящику.Приклад.

У мене в руці многогранник, який має 8 вершин.

- Усі його грані є прямокутниками?

Ні.

- Серед його граней є паралелограми?

Так.

- Бічні ребра його перпендикулярні до основи?

Так.

- Цей многогранник - пряма чотирикутна призма, в основі якої - паралелограм.

3. "Світлофор"

У кожного учня картка, яка з одного боку червона, а з іншого - зелена. Вчитель задає запитання А всі учні підіймають картки: хто знає відповідь - сигналізує зеленим, а хто не знає - червоним.4. "Тихе опитування"

Взаємоопитування. Опитування в парах.


5.Тестування

Перевірка знань учнів за допомогою дидактичних матеріалів.6. "Завдання на відповідність, послідовність, на виключення зайвого, на виявлення загальних закономірностей"

Учню потрібно встановити відповідність між поняттям та його визначенням, чи з'ясувати правильність послідовності при наведенні переліку понять, чи виключити зайве поняття, яке не належить до певного классу понять.Контроль знань та вмінь учнів.

1."Шерлок Холмс"

Скласти якнайбільше запитань до теми, що вивчається. Інші учні дають відповіді на запитання.2. "Впізнай мене"

Вчитель називає ознаку фігури, поняття. Учні повинні відгадати. Якщо не відгадують з першого разу, вчитель пропонує більш точну інформацію. Якщо і цього разу не вгадали, вчитель проговорює таке твердження, що не впізнати загадане неможливо, але оцінка за такі відповіді з кожним разом зменшується.3. "Доміно"

Частини формул написані на двох картках кожна. Необхідно знайти до кожної картки її половинку.4. "Аукціон"

Кожному з учнів треба назвати якусь ознаку, формулу, властивість даної фігури. Хто назве останній - переможе.5. "Незакінчене речення"

Вчитель або учень-асистент починає формулювати визначення поняття, а учні закінчують.6. "Логічний ланцюжок"

Перший учень починає відповідати на запитання, далі на будь-якому місці його відповідь припиняється вчителем і слово передається другому учневі, потім третьому і т.д.7. Термінологічний диктант

Вчитель називає поняття, а учні пишуть його визначення.8. "Випадкове опитування"

Номери питань, на які будуть відповідати учні, визначаються підкиданням грального кубика, або за допомогою рулетки.9. "Це пригодиться"

На дошці записані запитання, відповіді на які допоможуть зрозуміти ключові моменти нового матеріалу.Повідомлення домашнього завдання

1. Обов'язковий мінімум:

а) Воно має бути зрозуміло і посильно кожному учневі;

в) Тренувальні завдання:

Його виконують учні, що добре знають предмет і бажають закріпити свої знання;

c) Творчі завдання:

1) Казка, оповідання з вивченої теми;

2) Кросворди;

3) Цікаві факти, задачі з даної теми;

4) Практичні задачі;

5) Картки для усного рахунку;

6) Плакати - опорні сигнали;

7) Реферати;

8) Завдання для проектної діяльності, презентації.

2. "Три рівні"

Вчитель задає домашнє завдання диференційовано за рівнем складності.

Перший рівень - обов'язковий мінімум. Головна властивість цього завдання: воно має бути абсолютно зрозуміло і посильно будь-якому учневі. Другий рівень - завдання тренувальні. Його виконують учні, які бажають добре знати предмет і без особливих труднощів освоюють програму. На розсуд учителя ці учні можуть звільнятися від завдання першого виду. Третій рівень використовується( або ні) учителем залежно від теми уроку, підготовленості класу. Це - творче завдання. Зазвичай воно виконується на добровільних засадах і стимулюється учителем високою оцінкою і похвалою. Діапазон творчих завдань широкий.
3. "Незвичайна звичайність"

Навіть подання домашнього завдання може бути справою ненудною. Привнесіть до нього деяку таємницю, загадку. Звичайно, не кожного разу. Звичайно, загадку посильну. Учитель задає домашнє завдання незвичайним способом.4. "Ідеальне завдання"

Учитель пропонує школярам виконати домашню роботу по їх власному вибору і розумінню. Це може бути будь яке з відомих нам видом завдань. Нехай хтось вирішить декілька завдань, а хтось підбере приклад або намалює ілюстрацію до теми, що вивчається, і тому подібне. Зазвичай таке завдання дається після проведення уроку контролю, коли і завдання задавати не обов'язково. Учням подобається цей прийом.5. " Творчість працює на майбутнє"

Учні виконують творче домашнє завдання по розробці дидактичних матеріалів. Запропонувати учням скласти тест з 5запитань, на кожне питання 4 варіанти відповідей, або придумати ребус по даній темі.Підведення підсумків уроку

1. "Самооцінка"

Оцініть свою роботу на уроці, закінчивши наступні речення:

- Моя розумова активність на уроці була ....

- Найбільше мені сподобалося ..........

- В мене доки не зовсім виходить.........

- Сьогодні я зрозумів (а), що думати ..........

- Сьогоднішній урок показав мені .........

Завдання спрямоване на розвиток умінь рефлексій учнів і сприяє формуванню адекватної самооцінки.2. "Лист до самого себе чи телеграмма"

Учню пропонується написати лист самому собі або телеграму батькам, про те, що було вивчено на уроці, які питання викликали інтерес, а які були важкі для розуміння.3. "Дерево вивченого"

На базі вивченого матеріалу, колективно або в групах учні пригадують ті факти, що вивчили на уроці, тим самим заповнюючи гілки дерева, яке намальоване на дошці.4."Сніжна грудка"

Слово - речення - питання - відповідь. Перший учень проговорює слово, що стосується даної теми, другий складає речення з цим словом, третій складає питання до цього слова, а четвертий відповідає на нього.5." Есе"

П'ятихвилинний твір з метою підбиття підсумків уроку і висновків, що були сформульовані на уроці.

Що нового дізнався на уроці?

Що сподобалося найбільше?

Що було найскладнішим при виконанні завдань?

Що треба ще вивчити вдома?6."Неуважний учень"

Виконуючи завдання на тему уроку, неуважний учень зробив деякі помилки. Виправте помилки і скажіть, які означення, властивості, правила не знає цей учень.


Цей перелік не претендує на повноту, він може доповнюватися та змінюватися. Але використання наведених прийомів не повинно ставати самоціллю, а повинно підпорядковуватися освітнім цілям, змісту, навчальним задачам на кожному конкретному етапі урока.

Додаток 2 Конструктор урокуСтруктурні елементи уроку

Прийоми

Початок урока- перевірка домашнього завдання

Грамотна організація початку уроку дозволить не лише привернути увагу учнів до вчителя, зацікавити тим, що вчиться, але і включити дітей в активну миследіяльність з перших хвилин заняття.

Не стандартний вхід в урок.

Відстрочена відгадка.

Злови помилку; Так - ні.

Коментатор; Дивуй!

Фантастична добавка.

Незакінчені речення

Актуалізація опрних знань

Вчитель організовує: актуалізацію вивчених способів дій, достатніх для побудови нового знання, їх узагальнення і знакову фіксацію; актуалізацию відповідних розумових операцій і пізнавальних процесів; мотівацию до пробної учбової дії (“треба” - “можу” - “хочу”) і його самостійне здійснення.

Злови помилку;

Незакінчені речення;

Вірю-не вірю;

Тестування; Епіграф; Світлофор;

Математична мозаїка;

Логічний ланцюжок;

Тихе опитування


Мотивація навчальної діяльності

Правильно проведена мотивація навчальної діяльності дозволить вчителю на довго заволодіти увагою дітей, включити їх в активну роботу на уроці.

Самооцінка;

Свої приклади;

Постав запитання;

Знайди помилку;

Чистий аркуш.

Вивчення нового матеріалу

На даному етапі вчитель організовує вивчення нового матеріалу через учбову діяльність школярів.

Шпаргалка; Мозкоий штурм; Цікава мета;

Встановіть відповідність, Тестування; Дивуй; Фантастична добавка; Практичність теорії;

Прес-конференція

Спрйняття та осмислення набутих знань На даному етапі вчаться в комунікативній формі обдумують проект майбутніх учбових дій: ставлять мету (метою завжди є усунення забруднень,що виникли), погоджують тему уроку, вибирають спосіб, будують план досягнення мети і визначають засоби- алгоритми, моделі і так далі. Цим процесом керує вчитель: спочатку за допомогою діалогу, а потім за допомогою дослідницьких методів.

Практична (самостійна)робота; Робота в групах;

Встановіть відповідність;

Інструктивні картки;

Знайди помилку;

Мозкова атака;

Логічний ланцюжок;

Гра у випадковість

Застосування знань і способів діяльності

При проведенні даного етапу використовується індивідуальна форма роботи: учні самостійно виконують завдання нового типу і здійснюють їх самоперевірку, покроково порівнюючи з еталоном. На завершення організовується виконавська рефлексія ходу реалізації побудованого проекту учбових дій і контрольних процедур. Емоційна спрямованість етапу полягає в організації, по можливості, для кожного учня ситуації успіху, що мотивує його до включення в подальшу навчальну діяльність.Шерлок Холмс;

Впізнай мене;

Доміно;

Аукціон;

Прес-конференція;

Фронтальне опитування;

Чорна скринька;

Електронні презентації


Контроль знань і вмінь учнів

На даному етапі виявляються границі застосовності нового знання і виконуються завдання, в яких новий спосіб дій передбачається як проміжний крок. Організовуючи цей етап, вчитель підбирає завдання, в яких тренується використання вивченого раніше матеріалу, що має методичну цінність для введення в подальшому нових способів дій. Таким чином, відбувається, з одного боку, автоматизація розумових дій з вивчених норм, а з іншої – підготовка в майбутньому нових норм.


Світлофор;

Опитування по ланцюжку;

Тихе опитування;

Програмоване опитування; Ідеальне опитування; Фактологічний диктант; Контрольний тест;

Бліц-контроль;

Аукціон

Диференційоване домашнє завдання

На даному етапі уроку вчителю необхідно вдало, диференційовано задати домашнє завдання. Будь-яка категорія учнів повинна отримати посильне і цікаве для себе завдання

Три рівня; Обовязковий мінімум; Тренувальні вправи;

Незвичайна звичайність; Особливе завдання;

Ідеальне завдання;

Творчість майбутнього;

Дитячі пректи

Підсумки уроку

На даному етапі фіксується новий вміст, вивчений на уроці, організовується рефлексія і самооцінка учнями власної учбової діяльності. На завершення співвідносяться її мета і результати, фіксується міра їх відповідності, і намічаються подальші цілі діяльності.

Рефлексія;

Незакінчений вислів;

Дерево вивченого; Самооцінка; Лист до себе;

Журнал знань;

Сніжна грудка; Есе;

На уроці я:Коструктор уроку додаток 3
Етапи уроку

Методичні прийоми


1

2

3

4

5

6

7

8

911

12

А

Організаційний момент

Створення сприятливої, позитивної психологічної атмосфери в класі
Б

Перевірка домашнього завдання

«Злови помилку»

«Незакінчені речення»

«Комента-тор»

Взаємопере-вірка

Дитячі проекти

Интелек-

туальна розминка

Дивуй!


Так чи ні

Відстрочена відгадка
светофор

Щадящий опрос

Тест «Несколько мышей»

В

Актуалізація опорних знань

«Злови помилку»

«Незакінчені речення»

Вірю-не вірю

Тестування

Епіграф

Світлофор

Математи-чна мозаїка

Логічний ланцюжок

Тихе

опитування


Г

Мотивація навчальної діяльності

«Мозковий штурм»

Відстрочена відгадка

Інтер-

активні

вправи

Кросворди,

ребуси

Само-оцінка

Постав запитання

Свої приклади

Знайди помилку

Чистий аркуш


Д

Повідомлення теми, мети та завдань уроку


Створення сприятливої, позитивної психологічної атмосфери в класіЕлектронні презентації

Інтеграція (міжпредметні зв'язки)

Наочність

Фізкульт-

хвилинка


Е

Вивчення нового матеріалу

Шпаргалка

Мозковий штурм

Цікава мета

Встановіть відповідність

Тесту-вання

Дивуй

Фантас-тична добавка

Практич-ність теорії

Прес-конфе-ренція

Вопрос к тестуЄ

Сприйняття та осмислення набутих знань

Практична робота (самостій-на)

Практична робота (робота в групах)

Дитячі проекти

Встанови відповідність

Інструк-

тивні картки

Знайди помилку

Мозкова атака

Логічний ланцюжок

Гра у випад-ковість


К

Застосування знань і способів діяльності

Дитячі проекти

«Шерлок Холмс»

Електронні презентації

Впізнай мене

Доміно

Аукціон

Прес-конфе-ренція

Фронтальне опитування

Чорна скринька

Фронтальный опрос

Игра – тренинг
Й

Контроль знань і вмінь учнів

Світлофор

Опитування по ланцюжку

Тихе опиту- вання

Програмова-не опитування

Ідеальне опитуван-ня

Фактоло-гічний диктант

Контро-льний тест

Бліц - контроль

Аукціон


Л

Диференційова-не домашнє завдання

Три рівня

Обов‘язковий мінімум

Тренувальні завдання

Незвичайна звичайність

Особливезавдання

Ідеальне завданння

Творчість майбут-нього

Дитячі проекти
Особое задание

Идеальное задание

Творчество будущего

Контрольный тест

М

Підсумки уроку

Рефлексія

Незакінчений вислів

Дерево вивченого

Самооцінка

Лист до себе

Журнал знань

Сніжна грудка

Есе

На уроці Я:


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 169 -> files
files -> Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» формування мотивації в учнів на уроках української мови та літератури з використанням інтерактивних технологій в умовах сучасної освіти
files -> Криворізької районної ради дніпропетровської області формування природничої компетентності дошкільників через проведення екологічних акцій
files -> Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку
files -> Виховний проект класного керівника «Мій клас-моя родина»
files -> Криворізької районної ради дніпропетровської області розвиток з’вязного мовлення старших дошкільників через театралізовану діяльність
files -> Аа Аа Ан ел ге дь Ангел
files -> Розв’язування задач з параметрами графічним методом
files -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
files -> Державної адміністрації Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації Комунальний навчальний заклад «Валівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка