Проект затвердженоСторінка1/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПРОЕКТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр


освіти і науки України

________________


«____» ________________ 2016 р.

ПОГОДЖЕНО

Голова Національного агентства

із забезпечення якості вищої освіти

________________


«____» ________________ 2016 р.


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) рівень

(назва рівня вищої освіти)СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр

(назва ступеня, що присвоюється)ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 20 Аграрні науки та продовольство

(шифр та назва галузі знань)СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 208 Агроінженерія

(код та найменування спеціальності)Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київ

2016

І Преамбула

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності – 208 Агроінженерія


Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від ________2016 р. № _______

Розробники стандарту

Пастухов Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сільськогосподарських машин Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Ковалишин Степан Йосифович, кандидат технічних наук, професор, декан факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету;

Сокол Сергій Петрович, кандидат технічних наук, доцент, декан інженерно-технологічного факультету Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету;

Михайлович Ярослав Миколайович, кандидат технічних наук, професор, декан механіко-технологічного факультету Національного університет біоресурсів і природокористування України;

Бандура Валентина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету;

Панцир Юрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, декан інженерно-технічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету;

Грабар Іван Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Процеси, машини і обладнання» Житомирського національного агроекологічного університету;

Кюрчев Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, декан механіко-технологічного факультету Таврійського державного аграрнологічного університету;

Гевко Роман Богданович, доктор технічних наук, професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування Тернопільського національного економічного університету;

Варваров Леонід Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Енергетичні засоби в АПК» Луганського національного аграрного університету;

Довжик Михайло Якович, кандидат технічних наук, доцент, декан інженерно-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету;

Шевченко Володимир Іванович, методист вищої категорії, завідувач кабінету навчально-методичного супроводу технічної освіти, будівництва та землевпорядкування Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»;

Борхаленко Юрій Олександрович, кандидат технічних наук, методист вищої категорії Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

Стандарт розглянуто і схвалено на засіданні Науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії.

Протокол № _____ від___________2016р.
Погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти яким погоджено цей стандарт

№_______ від _____________ 2016р.ІІ Загальна характеристика


Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти

Бакалавр (в разі необхідності доповнюється за спеціалізацією і зазначається назва спеціалізації)

Галузь знань

20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність

208 Агроінженерія

Обмеження щодо форм навчання

Відсутні

Освітня кваліфікація

Бакалавр із спеціальності «Агроінженерія»

Кваліфікація

в дипломі

Бакалавр з агроінженерії.

Опис

предметної області

Об’єкт вивчення та діяльності:

явища та процеси, пов’язані з функціонуванням сільськогосподарської техніки і механізованими технологіями в агропромисловому виробництві.

Цілі навчання:

підготовка фахівців, здатних розв'язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми, пов’язані зі застосування техніки і механізованих технологій виробництва, первинної переробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування і ремонту машин, управління структурними підрозділілами підприємства.

Теоретичний зміст предметної області:

складається на поняттях, законах, концепціях та принципах природничо-наукових, інженерних, комп’ютерних, та соціально-економічних дисциплін.

Методи, методики та технології:


 1. здобувач вищої освіти повинен володіти професійними знаннями, технологіями виробництва, первинної переробки, зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції, ремонту та технічного обслуговування машин,

 2. методиками комплектування агрегатів та оцінки їх роботи; інженерними методами вирішення технічних проблем; методами організаційного, інформаційного, правового забезпечення виробництва.

Інструменти та обладнання:

 • майбутній фахівець повинен уміти використовувати машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва; вимірювальний інструмент та діагностично-ремонтне обладнання; комп’ютерну техніку.

Академічні права випускників

Здобуття другого (магістерського) рівня. Післядипломна освіта здійснюється відповідно до чинних вимог залежно від сфери діяльності.III Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття ступеня вищої освіти – бакалавр
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років –

240 кредитів ЄКТС;

- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років –


  1. кредитів ЄКТС;

- на основі ступеня молодшого бакалавра ВНЗ має право скорочувати обсяг

освітньої програми.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначеною стандартом вищої освіти.

ІV Перелік компетентностей випускникаІнтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності

1. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності.

2. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово.

3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

7. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.

8. Здатність впроваджувати заходи з метою поліпшення безпеки праці.

9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.


Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність використовувати:

- у фаховій діяльності знання таких дисциплін, як математика, фізика, хімія тощо;

- здатність застосовувати моделі в агроінженерній практиці.

2. Здатність використовувати основи агрономії і тваринництва для обґрунтування механізованих технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.

3. Здатність використовувати основи:

- механіки твердого тіла і рідини;

- матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови, принципу роботи та теорії сільськогосподарської техніки.

4. Здатність:

- до конструктивно-геометричного мислення на основі графічних моделей просторових форм;

- до проектування деталей машин і механічних систем з використанням інструментів автоматизованого проектування;

- до використання методів і засобів забезпечення єдності вимірювань і оцінювання їх похибок;

- до використання методів управління якістю, а також задач і принципів стандартизації.

5. Здатність використовувати основи термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань з використанням типових методів.

6. Здатність обирати і використовувати механізовані технології виробництва, переробки, зберігання, транспортування та контролю якості продукції відповідно до конкретних умов сільськогосподарського виробництва.

7. Здатність:

- визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні параметри сільськогосподарської техніки, її механізмів, систем, агрегатів та вузлів;

- до визначення режимів роботи та комплектування сільськогосподарських агрегатів;

- виконувати розрахунки потреби виробництва в сільськогосподарській техніці та обладнанні.

8. Здатність:

- до аналізу та синтезу електричних ланцюгів, електромагнітних, електромеханічних і електронних перетворювачів енергії;

- до використання технічних засобів автоматики і систем автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві;

- аналізувати технологічний процес як об'єкт контролю і управління.

9. Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і здійснювати контроль якості цих робіт.

10. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог прикладної екології, принципів оптимального природокористування й охорони природи.

11. Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання.

12. Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для організації матеріально-технічного забезпечення агропромислового виробництва.

13. Здатність:

- організовувати роботу відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці;

- аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи.

14. Здатність проводити економічне обґрунтування доцільності застосування технологій в агропромисловому виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку в роботоздатному стані.V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання


 1. Володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі академічного або професійного спрямування.

 2. Оцінити значення гуманітарних, природничо-наукових знань; знаходити рішення у професійній діяльності, бути здатним інтерпретувати їх результати.

 3. Знаходити розв’язок інженерно-технічних задач, пов’язаних з будовою, та функцінуванням с.-г. техніки, технологічних процесів виробництва, зберігання, переробки та транспортування с.-г. продукції.

 4. Оцінити і аргументувати значимість отриманих результатів випробувань сільськогосподарської техніки.

 5. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-наукових знань та професійної інформації для вирішення питань майбутньої фахової діяльності.

 6. На основі персоніфікованих знань брати участь у професійних тренінгах, дискусіях, обговореннях.

 7. На основі гуманітарних та професійних знань формувати етико-деонтологічні засади під час співпраці

в колективі та спілкування із суб’єктами груп контактування.

 1. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, та формувати почуття відповідальності за виконувану роботу.

 2. На основі гуманітарних знань демонструвати соціальний оптимізм, повагу до етичних принципів.

Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей; в межах компетенції проявляти самостійність і відповідальність у роботі.

 1. Ідентифікувати, відтворити навички виконання певних дій згідно з вимогами ергономіки та фізіології праці.

 2. Виконувати дослідження відповідно до методик.

 3. Демонструвати виконання досліджень та брати участь у внутрішньому контролі якості.

 4. Знаходити розв’язок інженерно-технічних задач, пов’язаних з будовою, та функціонуванням с.-г. техніки, технологічних процесів виробництва, зберігання, переробки та транспортування с.-г. продукції.

 5. Вибір машин і обладнання та режимів роботи для механізації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві переробці і зберіганні с.-г. продукції. Проектування комплексів машин для механізації агропромислового виробництва.

 6. Описувати будову та пояснювати принцип дії с.-г. техніки. Вибирати робочі органи машин відповідно до ґрунто-кліматичних умов та особливостей с.-г. матеріалів.

 7. Відтворювати деталі машин у графічному вигляді згідно з вимогами системи конструкторської документації. Застосовувати вимірювальний інструмент для визначення параметрів деталей машин та оцінки їх похибки.

 8. Визначати показники якості технологічних процесів, машин та обладнання і вибирати методи їх визначення згідно з нормативною документацією.

 9. Описувати будову та пояснювати принцип дії машин та систем, теплові режими машин та обладнання с.-г. виробництва. Визначати параметри режимів роботи гідравлічних систем та теплоенергетичних установок с.-г. призначення.

 10. Розробляти та застосовувати механізовані технології відповідно до агрокліматичних умов та обґрунтовувати технології за економічними та якісними критеріями.

 11. Вибирати склад машинно-тракторних агрегатів, комплексів машин та машинно-тракторного парку відповідно до умов та обсягу виробництва продукції. Організовувати раціональне використання с.-г. машин у складі технологічних ліній.

 12. Застосовувати закони електротех-ніки для пояснення будови і принципу дії електричних машин.Визначати параметри електропривода машин і обладнання с.-г. призначення. Вибирати та використовувати системи автоматизації та контролю техноло-гічних процесів у с.-г. виробництві.

 13. Виконувати операції діагносту-вання, технічного обслуговування та ремонту с.-г. техніки. Застосовувати методи відновлення та роботоздатності с.-г. техніки.

 14. Оцінювати роботу і машин і засобів механізації с.-г. виробництва за критеріями екологічності та ефективності природокористування. Розробляти заходи із зниження негативного впливу с.-г. техніки на екосистему.

 15. Складати плани-графіки виконання ремонтно-обслуговчих робіт відповідно до системи технічного обслуговування і ремонту техніки. Розробляти процеси відновлення деталей, вузлів і агрегатів с.-г. техніки.

 16. Визначати склад с.-г. підприємства, потребу в пально-мастильних матеріалах, запасних частинах, насіннєвого матеріалу, кормах, добривах, препаратів хімічного захисту рослин.

 17. Визначати показники з охорони праці в галузях сільського господарства. Розробляти заходи з охорони праці і безпеки життєдіяльності відповідно до правових вимог.

 18. Аналізувати ринок продукції та с.-г. техніки. Складати бізнес-плани виробництва с.-г. продукції.Виконувати економічне обґрунтування технологічних процесів, технологій, матеріально- технічного забезпечення с. г. виробництва. Застосовувати методи ефективного управління виробництва.VI Форми атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр


Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту дипломного проекту.


Вимоги до дипломного проекту

На офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу оприлюднюються тема, ПІБ автора та реферат.

Вимоги до публічного захисту

Захист дипломного проекту здійснюється на відкритому засіданні кваліфікаційної комісії, створеної на підставі наказу керівника навчального закладу.

Каталог: content -> %D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
content -> Реферат виконується на форматі А4
content -> Архітектура комп’ютер
content -> Методична розробка Розділ І «Основні способи захисту І загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення нс»
content -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
content -> «Інформаційні технології в медицині»
content -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка