Проект затверджено


VII Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освітиСторінка2/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9VII Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.


Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

VIII Перелік документів, на яких базується стандарт вищої освіти
Нормативні:


  1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

  2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIIІ.

  3. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

  4. Постанова Кабінету Міністрів від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

  5. Наказ МОН України від 19.02.2015 № 166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів».

  6. Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266».

  7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»
   ДК 003:2010. – Київ : Вид-во «Соцінформ», 2010.


  8. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
   18 листопада 2014 р. № 1361 «Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003:2010» (зміна № 2).

  9. Наказ Міністерства освіти України № 600 від 01.06.2016 р. “Про затвердження та введення в дію методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти”.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності – 208 Агроінженерія

Таблиця 1

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей, зазначених у Стандарті, з класифікацією компетентностей НРК рекомендується використання у процесі розроблення Стандарту такої матриці відповідності.Класифікація компетентності

за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов

Загальні компетентності

1. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності

- загальні особливості та періодизацію історії України;

- особливості розвитку політичного та культурного життя;

- специфіку територіального та політичного устрою України.


- оцінювати події з позицій загальнолюдських цінностей з метою забезпечення розвитку загальної культури та моральних якостей;

- аналізувати явища духовного життя, орієнтуватися в багатому світі духовної культури.
Формування власної точки зору на особливості державотворчих процесів і культури.

Мати власні судження відповідно до отриманої інформації. Збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти.

2. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово

- законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення;

- тенденції розвитку

української мови;

- засоби забезпечення статусу престижності української мови;

- становлення та розвиток наукового стилю.


- володіти офіційно-діловим, науковим, розмовним стилями української мови для забезпечення професійного спілкування.

Використання різних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів під час професійної та соціально-побутової взаємодії.

Висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності.

Вдосконалювати мовленнєву компетентність.3. Здатність спілкуватися іноземною мовою

- професійно орієнтований лексико-граматичний матеріал, що використовується в різних мовних ситуаціях;

- розмовні штампи ділового етикету й мовної поведінки - професійні терміни й поняття.- володіти лексичним мінімумом з англійської мови;

- вести бесіду-діалог загального характеру;

- користуватися правилами мовного етикету;

- проводити аналітичне опрацювання іншомовних медичних джерел з метою отримання професійної інформації;

- працювати з довідниковою літературою та словниками.


Використання різних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів. Висловлювання думки для успішного розв’язування проблем і завдань у професійній діяльності.

Міжнародне термінологічне порозуміння між фахівцями.Використовувати лексографічні джерела (словники) та іншу допоміжну довідникову літературу, необхідну для самостійного вдосконалення володіння англійською мовою.

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

- історію філософії та її сучасні проблеми;

- онтологічні проблеми суспільства;

- філософські проблеми цивілізації та культури.


- використовувати знання для аналізу, узагальнення та пояснення явищ сучасного буття;

- володіти методологією пізнання.Застосування філософських принципів та понять під час розв’язання конкретних науково-практичних завдань.

Обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію відповідно до отриманої інформації.

Формувати та висловлювати власну думку.5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

- основні закони природничих дисциплін та методології їх застосування у професійній діяльності;

- принципові засади інженерних дисциплін, що лежать в основі фахової спеціалізації;

- методологію міждисциплінарного контексту спеціальності.


- застосовувати свої знання і розуміння для визначення, формулювання і вирішення інженерних завдань з використанням загальновживаних методів;

- застосовувати отримані знання для аналізу інженерних об’єктів, процесів і методів;

- обирати і застосовувати придатні аналітичні методи і методи моделювання;

- здійснювати пошук літератури, а також використовувати бази даних та інші джерела інформації;

- планувати і виконувати інженерні дослідження, інтерпретувати дані і робити висновки.


Порозуміння з представниками сервісної та маркетингових служб.
6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

- основні тенденції вдосконалення технологій і технічних засобів механізації сучасного сільсько-господарського виробництва;

- показники якості механізованих технологічних процесів сільсько-господарського виробництва;

- методи оптимізації параметрів технологічних процесів сільсько-господарського виробництва.


- аналізувати сучасні технології та технічні засоби механізації землеробства з погляду їх застосування до конкретних умов сільсько-господарського підприємства;

- виявляти, формулювати і вирішувати інженерні

завдання відповідно до спеціалізації.


Уміння здійснювати комунікативні зв’язки з фахівцями інших галузей.

Вимогливість до управлінського та виробничого персоналу відповідати функціональним обов’язкам.

7. Здатність вчитися і бути сучасно навченим

- концепції інженерних дисциплін, які є основою фахової спеціалізації;

- досягнення провідних вітчизняних та світових наукових і агропромислових підприємств.- коректно ставити завдання інженерних досліджень технологічних процесів сільськогосподарського виробництва;

- користуватися довідковою та спеціальною літературою, що відповідає конкретній проблемі;

- критично оцінювати особистий рівень фахових компетенцій і підвищувати його.


Уміння спілкуватися в професійній діяльності з науковцями відповідних галузей.

Вимогливість до управлінського та виробничого персоналу підвищувати особистий фаховий рівень.

8. Здатність впроваджувати заходи з метою поліпшення безпеки праці.

- передумови, необхідні для створення нормативного стану

середовища проживання в зонах трудової діяльності та відпочинку людини;

- методологію забезпечення стійкості функціонування об'єктів і технічних систем у штатних та надзвичайних ситуаціях.


- приймати рішення щодо захисту виробничого персоналу і населення

від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих;

- застосовувати сучасні засоби щодо ліквідації наслідків небезпечних подій;

- прогнозувати розвиток негативних впливів і оцінювати наслідки їх дії.Дорадча взаємодія з працівниками підприємств сільсько-господарського машинобудування

і виробничих аграрних господарств.Вимогливість до управлінського та виробничого персоналу дотримуватися правил

техніки безпеки та охорони праці на робочому місці.9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

- сучасні інформаційні технології;

- способи одержання наукової та професійної інформації;

- джерела одержання потрібної інформації.


- упорядковувати, оцінювати, класифікувати одержану інформацію;

- узагальнювати одержану інформацію, готувати рекомендації щодо наступного її використання.Уміння здійснювати комунікативні зв’язки з тримачами джерел інформації.

Удосконалювати інформаційну грамотність та оптимальне застосування її в професійній діяльності.

Відповідати за поширення недостовірної інформації.Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність використовувати:

- у фаховій діяльності знання таких дисциплін, як

математика, фізика, хімія тощо;

- здатність застосовувати моделі в агроінженерній практиці.Застосовувати:

- основні поняття і методи математичного аналізу, лінійної алгебри та аналітичної

геометрії, дискретної математики, теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірності та теорії математичної статистики, статистичних методів обробки експериментальних даних, елементів теорії функцій комплексної змінної;

- фундаментальні закони природи і основні фізичні закони механіки, термодинаміки, електрики та магнетизму, оптики і атомної фізики;

- фундаментальні розділи загальної хімії, зокрема хімічні системи, хімічну термодинаміку і кінетику тощо.


Виконувати:

- розрахунки, використовувати математичний апарат для обробки технічної

і економічної інформації та аналізу даних, пов'язаних з машиновикористанням і надійністю технічних систем у аграрному виробництві;

- застосовування фізичних законів для вирішення завдань теоретичного, експериментального і прикладного характеру;

- завдання з хімії для освоєння теоретичних основ і практики під час вирішення інженерних задач у сфері АПК.


Комунікативна взаємодія з науково-технічними працівниками, працівниками

дослідницьких лабораторій.Відповідати за адекватність проведення аналізу та обробки експери-ментальних даних.

2. Здатність використовувати основи агрономії і тваринництва для обґрунтування механізованих технологічних процесів с.-г. виробництва.

Вирішувати питання отримання високих виробничих показників у рослинництві і тваринництві за максимальної механізації технологічних процесів і найменших витрат ручної праці, зниження собівартості продукції, що виробляється.

Застосовувати:

- прогресивні способи і прийоми механізації виробничих процесів у рослинництві і тваринництві;

- методи визначення основних техніко-експлуатаційних показників комплексного механізованого сільсько-господарського виробництва.


Дорадчий взаємозв’язок з представниками аграрного виробництва щодо актуальності і доцільності інноваційних методів і методик навчання студентів.

Дотримуватись конфіденційності, етичних принципів та деонтологічних норм у спілкуванні.

Відповідати за точність виконання розрахунків та достовірність їх результатів.3. Здатність використовувати основи:

- механіки твердого тіла і рідини;

- матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови, принципу роботи та теорії сільськогосподарської техніки.


Визначати способи отримання та обробки матеріалів і виробів з них із заданим рівнем технологічних властивостей.

Застосовувати закони механічного руху і механічної взаємодії матеріальних тіл, методи побудови, дослідження та рішення механіко-математичних

моделей, що описують рух і рівновагу механічних систем.

Знати:


- види напруженого стану;

- класифікацію виробів машинобудування, їх службове призначення і показники якості.Оцінювати доцільність вибору конструкційних матеріалів для виготовлення елементів машин і механізмів.

Складати рівняння рівноваги тіла, що знаходиться під дією довільної системи сил, знаходити положення центрів ваги тіл.

Обчислювати швидкості і прискорення тіл і точок тіл, що здійснюють поступальний, обертальний і плоскопараллельного руху.

Складати диференціальні рівняння руху точки.

Обчислювати кінетичну енергію системи тіл, роботу сил.

Формулювати службове призначення виробів машинобудування, вибирати матеріали для їх виготовлення і визначати вимоги до їх якості; застосовувати засоби контролю якості виробничого процесу та його результатів.Професійна взаємодія з працівниками конструкторських бюро, машинобудівних заводів, дослідницьких лабораторій, машинно-випробувальних центрів щодо принципів роботи в команді для досягнення мети.

Дотримуватися в умовах сільсько-господарських підприємств, спеціалізованих майстерень, машинобудівних заводів правил техніки безпеки під час роботи з рухомими агрегатами, обладнанням реактивами, апаратурою тощо.

Відповідати за якість виконання робіт у майстернях, полі, тваринницьких приміщеннях під час підготовки та виконання виробничих технологічних процесів.4. Здатність:

- до конструктивно-геометричного мислення на основі графічних моделей просторових форм;

- до проектування деталей машин і механічних систем з використанням інструментів автоматизованого проектування;

- до використання методів і засобів забезпечення єдності вимірювань і оцінювання їх похибок;

- до використання методів управління якістю, а також задач і принципів стандартизації.


Застосовувати:

- основи геометричних побудов;

- методи проектування;

- результати вимірювань, використовувати технічні засоби для визначення технологічних процесів і якості продукції, готовність до обробки результатів експериментальних досліджень;

- етапи і послідовність проектування нових машин.


Виконувати кресленики простих і складних виробів із застосуванням елементів конструювання, стандартів та довідкових матеріалів і урахуванням технології виготовлення.

Застосовувати засоби вимірювання для контролю якості продукції і технологічних процесів.

Володіти: методами розрахунку і проектування деталей, вузлів і передавачів загальномашинобудівного сільськогосподарського призначення.


Професійна взаємовигідна співпраця з науковцями, виробниками сільськогосподарської продукції.

Дотримуватися конфіденційності, етичних принципів та деонтологічних норм у спілкуванні.

Обґрунтовувати і приймати інженерні рішення.5. Здатність використовувати основи термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань з використанням типових методів.

Застосовувати:

- основні закони і закономірності (взаємозв'язки) технічної термодинаміки;

- основи теорії тепломасообміну;

- цикли теплоенерге-тичних установок;

- шляхи раціонального застосування теплоти в сільсько-господарському виробництві, використання альтернативних джерел енергії;

- закони механіки рідких і газоподібних середовищ;

- методи розрахунку трубопровідних систем різних видів і складності;

- вимоги, що став-ляться під час проек-тування і експлуатації гідроприводів.Вибирати і використовувати теплотехнічне обладнання для конкретних технологічних процесів у сільському господарстві.

Володіти:

- методикою розрахунку термодинамічних процесів і циклів;

- методикою розрахунку процесів теплообміну і теплообмінних апаратів;

- методами проектування і випробування теплотехнічних пристроїв і установок із застосуванням обчислювальної техніки;

Виконувати:

- розрахунки на міцність місткостей

будь-яких видів для зберігання рідин або які розміщені в рідині;

- розрахунок трубопровідної системи;

- проектування гідроприводу із ґрунтовним вибором його елементів.Професійна компетентісна взаємодія, що ґрунтується на основі творчих взаємовигідних договірних контрактів чи угод з науковцями та виробничниками агропромислового комплексу.

Дотримуватися конфіденційності, етичних принципів та деонтологічних норм у спілкуванні.Дотримуватися правил техніки безпеки і слідкувати за тим, щоб ці норми були витримані на підприємстві загалом, оскільки робота з термо- і газодинамічними установками потребує низки додаткових організаційних і технічних заходів.

Під час проведення первинних досліджень та випробувань нових чи модернізованих установок використовувати перевірені загальноприйняті методики. Відповідати за правильність проведення досліджень.6. Здатність обирати і використовувати механізовані технології виробництва, переробки, зберігання, транспортування та контролю якості продукції відповідно до конкретних умов сільськогосподарського виробництва.

Упорядковувати технологічні системи формування та оцінювання сільсько-господарської продукції, ефективного здійснення селекційного процесу в бажаному напрямі та організації біологічно обґрунтованої і економічно доцільної технології виробництва, переробки, зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції.

Знати:


- технології і методи виробництва сільськогосподарської продукції; способи і технології зберігання, переробки та її транспортування;

- стандарти на продукцію та процедуру контролю її якості.Застосовувати:

- машини,обладнання та транспортні засоби для виробництва, переробки, зберігання, транспортування;

- методи та обладнання для контролю якості сільськогосподарської продукції


Взаємодія з працівниками переробної сфери щодо доцільності використання обладнання на підприємствах переробної галузі за принципом необхідності та достатності

Дотримуватися правил санітарно-гігієнічної та екологічної безпеки.

Контролювати дотримання умов техніки безпеки.

Відповідати за якість продукції.


7. Здатність:

- визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні параметри сільськогосподарської техніки, її механізмів, систем, агрегатів та вузлів;

- до визначення режимів роботи та комплектування сільськогосподарських агрегатів;

- виконувати розрахунки потреби виробництва всільськогосподарській техніці та обладнанні.

Використовувати:

- методики розрахунку і складання машинно-тракторних агрегатів, методи організації їх роботи;

- принципи розрахунку і комплектування машинно-тракторного парку;

- систему, технологію і організацію обслуговування машин у сільському господарстві;

- засоби і методи діагностування вузлів і агрегатів машин;

- відповідну техніку під час впровадження інтенсивних технологій вирощування і збирання сільсько-господарських культур;

- оптимізацію виробничих процесів із застосуванням обчислювальної техніки.

Аргументувати актуальність запровадження інформаційних та комунікаційних технологіїй, що дозволяють обґрунтовано управляти культурами на рівні поля (система позиціонування на основі супутникових систем типу GPS).Вміти:

- користуватися методами контролю якості продукції і технологічних процесів;

- розробляти і здійснювати плани високопродуктивного використання машинно-тракторного парку;

- розробляти і здійснювати спільні плани механізації та автоматизації виробничих процесів;

- складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур і виробництва продукції тваринництва із застосуванням оптимального засобів механізації;

- складати графіки технічної експлуатації машин, організовувати їх виконання;

- підбирати оптимальну систему машин для господарства;

- проводити аналіз використання машинно-тракторного парку, здійснювати оперативний контроль його роботи.

Аналізувати напрями розвитку і вдосконалення системи машин і

розвитку технологій вирощування і збирання сільськогосподарських культур.
Взаємодія з механізаторами та інженерно-технічними працівниками, агрономами щодо доцільності використання сільськогосподарських агрегатів, проведення польових робіт та проведення досліджень за принципом необхідності та достатності.

Дотримуватися технологій виробництва продукції рослинництва.

Відповідати за надійність роботи техніки, якісний ремонт, умови праці механізаторів та забезпечення якості продукції.8. Здатність:

- до аналізу та синтезу електричних ланцюгів, електромагнітних, електромеханічних і електронних перетворювачів енергії;

- до використання технічних засобів автоматики і систем автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві;

- аналізувати технологічний процес як об'єкт контролю і управління.Використовувати:

- електротехнічну термінологію і символіку;

- основні закони електротехніки;

- принципи роботи і пристрій перетворю-вачів енергії;

- властивості та області застосування основних електротехнічних і електронних пристроїв.

Знати:


- стан і перспективи розвитку автоматизації с.-г. виробничих процесів;

- основні поняття, визначення та термінологію систем управління;

- основні принципи побудови систем управління;

- аналітичні методи опису властивостей систем управління і їх елементів;

- елементи аналізу і синтезу систем керування, оцінювання їх надійності;

- основні технічні засоби систем управління та їх характеристики.Застосовувати:

- методи теоретичного та експериментального отримання характеристик систем управління та їх основних елементів;

- методи і прилади вимірювання електричних і неелектричних величин.

Здійснювати:

- оцінювання якості, надійності і ефективності функціонування систем управління;

- вибір електромагнітних і електронних перетворювачів енергії.Дотримання правил професійного спілкування та особливостей правових відносин.

Спілкування українською професійною мовою та знання основних термінів та понять англійською.

Використовуючи принципи професійного спілкування на рівні сучасної української мови, спілкуватися з учасниками трудового процесу

.

На основі виробничих завдань, використо-вуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо, дотримуватися норм української професійної мови складати професійні тести та документи.

За виробничих умов, працюючи з джере-лами фахової інформа-ції, аналізувати і коригувати стосунки. Відповідати за достовірність результатів. Діагностування та оцінювання стану сільськогосподарської техніки.


9. Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування сільсько-господарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і здійснювати контроль якості цих робіт.

Проектувати потоково-технологічні лінії у переробній галузі.

Знати технології і методи керування і контролювання якості монтажних робіт та пусконалагодження сільсько-господарського обладнання і техніки.

Знати:

- фізичні основи надійності машин;- виробничий процес ремонту машин та устаткування.

Виконувати:

- монтаж та пуско-налагодження, виробничої та технічної експлуатації сільсько-господарської техніки;

- дослідження та контроль стану обладнання та технологічних процесів.

Уміти розробляти технологічні процеси відновлення типових деталей і ремонту складанних одиниць і проектувати ремонтно-обслуговчі підприємства, прогнозувати ресурс після ремонту машин.

Володіти методиками проектування ремонтних підприємств.


Комунікативний зв'язок під час виконання монтажних робіт з працівниками різних спеціальностей: будівельниками, енергетиками та ін. з інженерно-технічних питань доцільності використання тієї чи іншої сільсько-господарської техніки, технологічного

обладнання, систем контролю та керування

за принципом необхідності та достатності.


Дотримуватися рекомендацій, стандартів і правил техніки безпеки під час проведення монтажних робіт різноманітної сільськогосподарської техніки.

Забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки у разі

виникнення типових небезпечних ситуацій.


10. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог прикладної екології, принципів оптимального природокористування й охорони природи.

Застосовувати:

- основні поняття і закони біології та екології щодо живих систем і агропромислового середовища;

- принципи екологічно безпечного та економічно ефективного функціонування системи «машина–поле» за умов роботи транспортних засобів

в умовах взаємодії з біологічними об’єктами.
Використовувати біологічні закони для оволодіння основами теорії і практики інженерного забезпечення АПК, використовувати знання в галузі біології для освоєння теоретичних основ і практики під час вирішення інженерних задач в АПК.

Планувати заходи щодо захисту виробничого персоналу і населення в надзвичайних ситуаціях.

Володіти: методами проведення біологіч-них вимірювань, навичками виконання основних біологічних лабораторних операцій.

Сприяти підвищенню якості виконання технологічних і транспортних операцій за умов дотримання екологічних аспектів використання мобільних сільськогосподарських машин і транспортних засобів.Під час спілкування з людьми визначати заходи, що можуть забезпечити досягнення визначених цілей або поліпшити результати діяльності із заходів охорони природи.

Дотримуватися правил охорони навколишнього середовища, розробляти і вживати на збереження і відновлення ґрунту та інших складових екосистеми.

11. Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування і ремонт сільсько-господарської техніки та технологічного

обладнання.Знати:

фізичні основи надійності машин;

- методи визначення показників надійності і відновлення посадок з'єднань;

- виробничий процес ремонту машин та устаткування;

технологічні процеси відновлення деталей.


Вміти розробляти технологічні процеси відновлення типових деталей і ремонту складанних одиниць і проектувати ремонтно-обслуговчі підприємства, прогнозувати ресурс після ремонту машин.

Володіти: методами відновлення посадок з'єднань, тощо;

методикою проектування ремонтних підприємств.


Застосовувати елементи соціокультурної компетенції за виробничих умов під час усного та письмового

спілкування за допомогою відповідних методів застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного порозуміння з інженерно-технічними працівниками та працівниками ремонтних майстерень (слюсарі, токарі, зварювальники і т. ін.).Відповідати за дотримання графіка виконання видів технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської

техніки, якість виконання ремонтно-обслуговчих операцій, надійність виконання технологічних операцій.12. Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для організації матеріально-технічного забезпечення агропромислового виробництва.

Застосовувати:

- якісні характе-ристики продукції, що виготовляється різними постачальни-ками, до складу яких належать надійність постачання, можливість вибору способу доставки, час на здійснення замов-лення, можливість надання кредиту, рівень сервісу тощо;

- своєчасне постачання на склади підприємства або відразу на робочі місця потрібних відповідно до бізнес-плану матеріально-технічних ресурсів.


Виконувати:

- розрахунки потреб підприємства в різних матеріалах, а також визначати джерела їх покриття;

- планування матеріально-технічного забезпечення виробництва, зокрема комплекс робіт з аналізу питомих витрат матеріальних ресурсів за звітний період, використанню технологічного устаткування і оснащення;

- прогнозування і нормування окремих видів ресурсів на плановий період, розробку матеріальних балансів за видами ресурсів, джерелами надходження.Комунікативне спілкування із застосовуванням інформаційних технологій, інтернет-ресурсів.

Використовуючи отриману інформацію, на підставі функціонально-вартісного аналізу, приймати рішення із забезпечення стабільної роботи виробництва.

13. Здатність

- організовувати роботу відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці;

- аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи.


Знати:

- основні техносферні небезпеки, їх властивості та характеристики;

- характер впливу шкідливих і небезпечних факторів на людину і природне середовище,

- методи захисту від них стосовно сфери своєї професійної діяльності;

- правові, нормативно-технічні та організаційні основи безпеки життєдіяльності.


Ідентифікувати основні небезпеки середовища прожи-вання та виробничої діяльності людини.

Оцінювати ризик реалізації небезпек та вибирати методи захисту від небезпек стосовно сфери своєї професійної діяльності і способи забезпечення комфортних умов життєдіяльності.

Застосовувати:

- засоби захисту від негативних впливів; проводити контроль параметрів і рівня негативних впливів на їх відповідність нормативним вимогам;

- заходи з підвищення безпеки виробничої діяльності;

- заходи з підвищення стійкості виробничих систем та об'єктів;

- заходи щодо захисту виробничого персоналу і населення в надзвичайних ситуаціях.

Володіти:

- законодавчими і правовими актами в галузі безпеки;

- способами і технологіями захисту в надзвичайних ситуаціях.Консультативний і діяльнісний комунікаційний взаємозв’язок з працівниками інших служб щодо робіт з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Дотримуватися правил техніки безпеки і нести відповідальність за їх виконання підлеглими.

Відповідати за дотримання санітарно-гігієнічного та екологічного режиму попередження непередбачуваних негативних випадків та надзвичайних ситуацій під час проведення сервісних

і ремонтних робіт в агропромисловому виробництві.


14. Здатність проводити економічне обґрунтування доцільності застосування технологій в агропромисловому виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку в роботоздатному стані.

Запроваджувати:

- спеціальні знання і практичні навички у галузі аграрної економіки;

- планування показників виробничо-господарської діяльності;

- використання економічних методів управління аграрною організацією з урахуванням чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.

Знати основи організації та управління агропромислового виробництва.


Вміння:

- кваліфіковано вирішувати питання, пов'язані зі скороченням трудомісткості і поліпшенням якості продукції, підвищенням ефективності роботи підприємства;

- проводити вартісну оцінку основних виробничих ресурсів і застосовувати елементи економічного аналізу у виробничій діяльності;

- володіти навичками управління трудовим колективом.Взаємозв’язок з агро-ветеринарними службами, дилерами з продажу машин і обладнання, працівниками обслуговчих і ремонтних структур підприємств і установ агропромислового виробництва. Вислуховування думки фахівців, обговорювання виробничих ситуацій у колективі.

Економічний розрахунок та порівняльний аналіз варіантів на підставі всебічного вивчення стану питання і можливих виробничих ситуацій.

Таблиця 2


Каталог: content -> %D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
content -> Реферат виконується на форматі А4
content -> Архітектура комп’ютер
content -> Методична розробка Розділ І «Основні способи захисту І загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення нс»
content -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
content -> «Інформаційні технології в медицині»
content -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка