Проект затверджено


Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностейСторінка3/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей


Програмні результати навчання

Компетентності
Загальні компетентності

Спеціальні (фахові) компетентності

Інтергальні компетенції

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в цій галузі1. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності

2. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово

3. Здатність спілкуватися іноземною мовою

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

7. Здатність вчитися і бути сучасно навченим

8. Здатність впроваджувати заходи з метою поліпшення безпеки праці

9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

1. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання природничих наук

2. Здатність використовувати основи агрономії і тваринництва для обґрунтування механізованих технологічних процесів с.-г. виробництва

3. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини

4. Здатність до конструктивно-геометричного мислення на основі графічних моделей просторових форм

5. Здатність використовувати основи термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань з використанням типових методів

6. Здатність використовувати основи термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань з використанням типових методів

7. Здатність визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні параметри сільськогосподарської техніки, її механізмів, систем, агрегатів та вузлів

8. Здатність до аналізу та синтезу електричних ланцюгів, електромагнітних, електромеханічних і електронних перетворювачів енергії

9. Здатність виконувати монтаж, налагодження,діагностування та випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і здійснювати контроль якості цих робіт

10. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог прикладної екології, принципів оптимального природокористування й охорони природи

11. Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання

12. Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для організації матеріально-технічного забезпечення агропромислового виробництва

13. Здатність організовувати роботу відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці

14. Здатність проводити економічне обґрунтування доцільності використання, технічного обслуговування і ремонту техніки та технологій в агропромисловому виробництві1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі академічного або професійного спрямування.

Знання

+

+


+

+


+

+

+

+


+

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.Оцінити значення гуманітарних, природничо-наукових знань; знаходити рішення у професійній діяльності, бути здатним інтерпретувати їх результати.

Розуміння

+

+


+

+


+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 1. Знаходити розв’язок інженерно-технічних задач, пов’язаних з будовою, та функцінуванням с.-г. техніки, технологічних процесів виробництва, зберігання, переробки та транспортування с.-г. продукції

Аналіз

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


 1. Оцінити і аргументувати значимість отриманих результатів випробувань сільськогосподарської техніки.

Оцінювання

+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

 1. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-наукових знань та професійної інформації для вирішення питань майбутньої фахової діяльності.

Сприйняття

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

 1. На основі персоніфікованих знань брати участь у професійних тренінгах, дискусіях, обговореннях.

Реагування

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+

+


+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

 1. На основі гуманітарних та професійних знань формувати етико-деонтологічні засади під час співпраці

в колективі та спілкування із суб’єктами груп контактування.

Ціннісна орієнтація

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

 1. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, та формувати почуття відповідальності за виконувану роботу.

Організація та концептуалізація

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+


+

+

+

+


+

 1. На основі гуманітарних знань демонструвати соціальний оптимізм, повагу до етичних принципів.

Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей; в межах компетенції проявляти самостійність і відповідальність у роботі.


Характеристика системи цінностей

+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 1. Ідентифікувати, відтворити навички виконання певних дій згідно з вимогами ергономіки та фізіології праці.

Імітація

+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 1. Виконувати дослідження відповідно до методик.

Маніпуляція

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 1. Демонструвати виконання досліджень та брати участь у внутрішньому контролі якості.

Досягнення рівня точності

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 1. Знаходити розв’язок інженерно-технічних задач, пов’язаних з будовою, та функціонуванням с.-г. техніки, технологічних процесів виробництва, зберігання, переробки та транспортування с.-г. продукції.+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+

+ 1. Вибір машин і обладнання та режимів роботи для механізації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві переробці і зберіганні с.-г. продукції.

Проектування комплексів машин для механізації агропромислового виробництва.
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+

+ 1. Описувати будову та пояснювати принцип дії с.-г. техніки.

Вибирати робочі органи машин відповідно до ґрунто-кліматичних умов та особливостей с.-г. матеріалів.
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+


+

+

++

+


+

+


+

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+

+ 1. Відтворювати деталі машин у графічному вигляді згідно з вимогами системи конструкторської документації.

Застосовувати вимірювальний інструмент для визначення параметрів деталей машин та оцінки їх похибки.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+

++

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


 1. Визначати показники якості технологічних процесів, машин та обладнання і вибирати методи їх визначення згідно з нормативною документацією.+


+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+

++

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


 1. Описувати будову та пояснювати принцип дії машин та систем, теплові режими машин та обладнання с.-г. виробництва.

Визначати параметри режимів роботи гідравлічних систем та теплоенергетичних установок с.-г. призначення.
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+


+

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


19. Розробляти та застосовувати механізовані технології відповідно до агрокліматичних умов та обґрунтовувати технології за економічними та якісними критеріями.
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


20. Вибирати склад машинно-тракторних агрегатів, комплексів машин та машинно-тракторного парку відповідно до умов та обсягу виробництва продукції.

Організовувати раціональне використання с.-г. машин у складі технологічних ліній.


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+

++

+

++

+

++

+

++

+


+

+


+

+

++

+

++

+

+21. Застосовувати закони електротех-ніки для пояснення будови і принципу дії електричних машин.

Визначати параметри електропривода машин і обладнання с.-г. призначення.

Вибирати та використовувати системи автоматизації та контролю техноло-гічних процесів у с.-г. виробництві.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+

++

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+

+22. Виконувати операції діагносту-вання, технічного обслуговування та ремонту с.-г. техніки.

Застосовувати методи відновлення та роботоздатності с.-г. техніки.


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+


+

+

++

+


+

+

++

+


+

+


+

+


23. Оцінювати роботу і машин і засобів механізації с.-г. виробництва за критеріями екологічності та ефективності природокористування.

Розробляти заходи із зниження негативного впливу с.-г. техніки на екосистему.


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+


+

+


+

+


+

+

+24. Складати плани-графіки виконання ремонтно-обслуговчих робіт відповідно до системи технічного обслуговування і ремонту техніки.

Розробляти процеси відновлення деталей, вузлів і агрегатів с.-г. техніки.


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+

++

+


+

+


25. Визначати склад с.-г. підприємства, потребу в пально-мастильних матеріалах, запасних частинах, насіннєвого матеріалу, кормах, добривах, препаратів хімічного захисту рослин.
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+


+

+

+26. Визначати показники з охорони праці в галузях сільського господарства.

Розробляти заходи з охорони праці і безпеки життєдіяльності відповідно до правових вимог.


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+


+

+


+

+

++

+


27. Аналізувати ринок продукції та с.-г. техніки.

Складати бізнес-плани виробництва с.-г. продукції.

Виконувати економічне обґрунтування технологічних процесів, технологій, матеріально- технічного

забезпечення с. г. виробництва.

Застосовувати методи ефективного управління виробництва.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+


+

+

+


«+++» - цей компонент домінує в програмі

«++» - цей компонент є достатнім у програмі

«+» - цей компонент не вносить істотного вкладу в програму«-» - цей компонент не засвоюється в процесі навчання

Каталог: content -> %D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
content -> Реферат виконується на форматі А4
content -> Архітектура комп’ютер
content -> Методична розробка Розділ І «Основні способи захисту І загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення нс»
content -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
content -> «Інформаційні технології в медицині»
content -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка