«проектна технологія як форма інтеграції знань»Сторінка1/9
Дата конвертації07.05.2017
Розмір1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9«ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ФОРМА ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ»

ЗмістВСТУП 1

РОЗДІЛ 1. Проектна технологія як форма інтеграції знань 6

1.1 Сутність поняття «інтеграція» 7

1.2 Міжпредметні зв’язки як перший крок до інтеграції знань учнів 8

1.3 Принципи інтегрованого навчання 8

1.4 Технологія проектної діяльності в навчанні 10

1.4.1 З історії методу проектів 10

1.4.2 Сутність методу проектів 11

За визначенням проект - це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум для створення реального об'єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це завжди творча діяльність [14]. 11

1.4.3 Основні вимоги до використання методу проектів 14

1.4.4 Види проектів 15

17


1.4.6 Роль учителя та учня при виконанні проекту 17

РОЗДІЛ 2. Аналіз досвіду роботи з використання методу проектів 18

2.1 Інтеграція уроків математики з природничими дисциплінами 18

22


2.2 Проектно-дослідницька діяльність з математики, інтегрована з природничими дисциплінами 22

2.3 Тематика міжпредметних проектів з математики та інших дисциплін 24

2.4 Результативність досвіду 26

ВИСНОВКИ 28

ЛІТЕРАТУРА 31
ВСТУП


«Усіма можливими способами треба запалювати в дітях палке прагнення до знань і до учіння. Прагнення до учіння збуджується... самими навчальними предметами, методом навчання» — так говорив видатний чеський педагог Я.А.Коменський
Актуальність теми даної курсової роботи зумовлена змінамии, які відбуваються в сучасному суспільстві та вимагають пошуку нових методів навчання, розвитку педагогічних технологій, націлених на індивідуальний розвиток особистості, творчу ініціацію, вироблення навичок самостійної навігації в інформаційних полях, формування в учнів універсального вміння ставити і вирішувати завдання для вирішення виникаючих в житті проблем - професійної діяльності, самовизначення, повсякденному житті. Мета державної політики щодо розвитку освіти, як зазначається в Доктрині освіти в Україні у XXI столітті, полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України. Найважливішим стає виховання справді вільної особистості, формування у дітей здатності самостійно мислити, здобувати і застосовувати знання, ретельно обдумувати прийняті рішення і чітко планувати дії, ефективно співпрацювати в різноманітних за складом та профілю групах, бути відкритими для нових контактів і культурних зв'язків.

Чому інтеграція необхідна в сучасній системі освіти? По-перше, традиційна "монологічна" система в освіті майже повністю втратила свою практичну ефективність. По-друге, в сучасній школі навчальні дисципліни носять "конкуруючий" характер. Кожна протистоїть всім іншим, як би претендуючи на велику значимість у порівнянні з іншими. По-третє, кожна з шкільних дисциплін сама по собі представляє набір відомостей з певної галузі знань, тому не може претендувати на системний опис дійсності. У таких умовах про цілісне сприйняття світу у школярів не може бути й мови.

Виникає ряд проблем:


  • школярі опановують уривчастими відомостями. У учнів виникає неповне уявлення про світ і його закони, в яких не все пов'язано і залежно та багато існує саме по собі;

  • учні не вміють пов'язувати раніше вивчене з новим матеріалом, використовувати на уроках знання з інших предметів;

  • вузька спеціалізація і внутришкольна диференціація призводить до розірваного знання. Виникає такого роду небезпека і при переході на профільне навчання з його диференціацією;

  • учні не вміють застосовувати засоби математичного апарату при вирішенні практичних завдань.

У той же час сучасна наука вимагає залучення комплексних, синтетичних знань з різних її областей. Крім того, для успішної інтеграції в соціум та адаптації в ньому випускнику сучасної школи необхідні практико-орієнтовані знання.[17] Внаслідок цього зростає роль міжпредметної інтеграції як засобу розвитку інтелектуальних творчих здібностей учнів. Саме тому постає питання про інтегративний підхід до викладання різних предметів у школі, який сприяє виробленню системи знань, чіткому баченню школярами загальних для різних предметів ідей і формування нового, інтегративного способу мислення, необхідного для життєдіяльності людини в суспільстві.[2]

Однією з найбільш перспективних форм інтеграції знань є проектна технологія. Інтеграція знань за допомогою методу проектів призводить до більш зацікавленого, особистісно значимого і осмисленого сприйняття знань, що посилює мотивацію і активність залучення школярів у навчальний процес. Кожне проектно-орієнтоване завдання являє собою тісно пов'язаний ланцюжок окремих актів у діяльності школярів. Це дозволяє їм розглядати проблему проекту в різних режимах мислення, що природним чином вимагає інтеграції знань, які при предметному навчанні учень отримував дискретно.

Проблема реалізації методу проектів в освітньому процесі не є принципово новою. Цей феномен перебував у центрі уваги дослідників різних періодів.

Технологію реалізації методу проектів у шкільній освіті як форми інноваційної діяльності відображено в наукових працях В. Беспалька, В. Бондаря, Л. Ващенко, Ю. Громика, Л. Даниленко, О. Коберника, Н. Масюкової, Б. Пальчевського, Г. Щедровицького, С. Ящука та інших.

Аналіз літературних джерел показав, що в них акцентовано увагу на категоріальному аспекті методу проектів. Водночас досліджень, у яких обґрунтовується інтеграційний потенціал методу проектів, виявлено недостатньо.

У педагогічній теорії також недостатньо з’ясовано змістові й процесуальні компоненти реалізації методу проектів, сприятливі для процесу інтеграції знань учнів. Звідси випливає актуальність проблеми. Очевидною є і практична потреба з’ясувати ефективність методу проектів як форми інтеграції учнів.

Отже, проблема педагогічного дослідження даної курсової роботи - застосування проектної технології для здійснення інтеграції знань учнів.

У сучасних умовах давня педагогічна проблема інтеграції знань набуває нового звучання. Її актуальність продиктована новими вимогами, що висуваються до школи, соціальним замовленням суспільства.

Формування конкурентноспроможного випускника стало основним завданням школи початку XXI століття. Це особливо актуально у зв'язку з тим, що сучасний світ характеризується стрімким соціальним, технологічним і політичним розвитком, який потребує від людини здатності робити духовно-моральний вибір, мобільності та відповідальності у прийнятті рішень, вміння ефективно спілкуватися та бути успішним. Сьогодні очевидним є те, що реалізувати принципи особистісно-орієнтованого навчання при традиційному підході до освіти, традиційних засобах навчання, орієнтованих на класно-урочну форму занять, неможливо. Для включення кожного учня в активний пізнавальний процес, який застосовується на практиці, повинно бути створено адекватне навчально-предметне середовище, яке забезпечувало б можливість вільного доступу до різних джерел інформації, спілкування з ровесниками, працювати разом під час вирішення різних проблем.

Тому особливої актуальності набуває використання в педагогічному процесі методів, що дозволяють сформувати в учнів навички самостійного активного пошуку, збору та аналізу необхідної інформації, вміння висувати гіпотези, робити висновки, інтегрувати знання.[12] До таких методів може бути віднесено використання проектних технологій. Актуальність методу проектів обумовлюється, передусім, інтеграцією знань з різних предметних областей, необхідністю розуміти сутність та призначення отриманих знань, своєї роботи, самостійно ставити професійні цілі та завдання, обмірковувати способи їх здійснення.

Уроки, побудовані на основі інтегративного підходу, розвивають потенціал учнів, стимулюють пізнання ними навколишньої дійсності, розвивають у них логіку мислення, комунікативні здібності. Саме така підготовка, що включає використання проектних технологій та міжпредметних зв'язків, забезпечує конкурентоспроможного фахівця в інтегрованому інформаційному просторі сучасного суспільства.[5]

Актуальність порушеної проблеми зумовлена такими суперечностями:

-між вимогами, що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів, і наявними засобами їхнього розвитку;

-між потребами учнів у набутті інтеграційних знань та умінь для успішної адаптації в суспільстві і формалізацією процесу навчання;

-між необхідністю застосовування у навчально-виховному процесі ефективних технологій, методів і форм роботи, які сприяли б інтеграції знань школярів, і недостатньою визначеністю змістового й процесуального наповнення цього процесу.

Необхідність подолання виявлених суперечностей і недостатній рівень опрацювання проблеми зумовили вибір теми дослідження: «Метод проектів як форма інтеграції знань».

Мета даної курсової роботи полягає в експериментальній перевірці ефективності застосування методу проектів для реалізації інтеграції в навчально-виховному процесі математичних знань учнів із знаннями з інших предметів, зокрема із природничими дисциплінами.

Об’єктом дослідження курсової роботи визначено процес інтеграції знань учнів, а предметом дослідження - проектну діяльність, яка забезпечує цей процес.

В основу дослідження курсової роботи покладено гіпотеза: процес інтеграції знань учнів набуватиме ефективності за умови впровадження у навчально-виховний процес проектної технології.

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання:

- Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в теорії та практиці.

- Проаналізувати передовий досвід роботи з теми дослідження в навчальній, науково-теоретичній та методичній літературі.

- Уточнити основні поняття дослідження та виявити їх взаємозумовленість.

- Визначити особливості використання методу проектів в навчально-виховному процесі, його переваги та недоліки.

- Визначити роль інтеграції в навчально-виховному процесі та умови інтеграції знань учнів за допомогою методу проектів.

- Розробити систему проектних завдань для учнів.

- Змоделювати уроки за проектною технологією.

- Експериментально перевірити технологію застосування методу проектів з метою інтеграції знань учнів.


Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка