Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка12/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   65

системи оплати праці викладачів та інструкторів виробничого

навчання; умови матеріального забезпечення кадрів, які

направляються на навчання з відривом від роботи; порядок ведення

обліку і складання звітності з підготовки і підвищення

кваліфікації кадрів; основи економіки, організації виробництва та

управління; основи соціології; основи психології; основні

принципи, форми і методи трудового навчання і виховання учнів,

залучення їх до продуктивної праці, професійної орієнтації молоді;

основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій і зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з підготовки кадрів

- не менше 2 років.
53. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДСОБНОГО

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво всіма видами

виробничо-господарської діяльності підсобного сільського

господарства. Забезпечує виконання планових завдань із заготівлі

та переробки продуктів тваринництва і сільського господарства за

всіма кількісними та якісними показниками, домагаючись ефективного

використання закріплених земель, високої врожайності

сільськогосподарських культур і продуктивності тварин (птиці),

раціонального використання сільськогосподарських машин,

машинно-тракторного парку, технологічного устаткування та інших

основних засобів, закріплених за господарством. Організовує

проведення сільськогосподарських робіт в оптимальні строки і на

високому рівні агротехніки з використанням науково обґрунтованої

системи сівозміни, оброблення ґрунту, порядку застосування добрив,

методів і засобів захисту рослин. Забезпечує правильне утримання

тварин (птиці) і збереження поголів'я, своєчасну заготівлю кормів,

їх зберігання та використання згідно з установленими вимогами і

нормами. Вживає заходів щодо своєчасної переробки продукції, що

виробляється, та відправлення її споживачам. Стежить за утриманням

будівель і споруд підсобного сільського господарства, їх

своєчасним ремонтом. Проводить роботу із забезпечення високої

культури сільськогосподарського виробництва. Сприяє впровадженню

механізації праці, прогресивних форм її організації. Організовує

своєчасне і правильне ведення обліку, складання та подання в

установлені строки звітності, забезпечує додержання фінансової

дисципліни і збереження власності. Забезпечує економію трудових,

матеріальних і фінансових ресурсів. Забезпечує застосування

прогресивних систем заробітної плати і матеріального стимулювання,

науково обґрунтованих норм виробітку, розвиток раціоналізації і

винахідництва. Контролює додержання працівниками правил охорони

праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, організовує

підвищення їх кваліфікації. Вносить пропозиції щодо заохочення

працівників і накладання у разі необхідних випадків стягнень на

порушників виробничої і трудової дисципліни. Керує працівниками

відділу.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з організації підсобного

сільського господарства, заготівель та переробки

сільськогосподарських продуктів; технологію сільськогосподарського

виробництва; технологію переробки сільськогосподарської продукції;

агротехніку вирощуваних культур; правила утримання тварин (птиці),

порядок заготівлі та зберігання кормів; стандарти, технічні умови

і вимоги до якості продукції, що виробляється; правила

експлуатації машинно-тракторного та автомобільного парку,

організацію його ремонту; передовий вітчизняний і світовий досвід

розвитку тваринництва та виробництва сільськогосподарської

продукції; основи трудового законодавства; основи економіки,

організації праці, сільськогосподарського виробництва та

управління; земельне законодавство; методи господарського

розрахунку; чинні положення з оплати праці і форми матеріального

стимулювання; основи земельного законодавства; засоби

обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
54. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво соціологічною

роботою на підприємстві, спрямованою на формування стабільних

трудових колективів, розвиток організаційної культури,

використання соціально-психологічних факторів трудової мотивації

працівників, підвищення їх соціальної і творчої активності,

задоволення працею з метою максимального розвитку і використання

трудового потенціалу кожного працівника. Забезпечує розроблення і

реалізацію цільових програм і планів соціального розвитку на

основі соціальних прогнозів і моделювання соціальних процесів,

згідно з зовнішніми і внутрішніми факторами розвитку. Проводить

роботу зі стабілізації трудових колективів удосконалення

соціальної структури персоналу, його демографічного і

професійно-кваліфікаційного складу, організовує підготовку

пропозицій з регулювання чисельності працівників укріплення

дисципліни і організованості, утворення і підтримання нормального

психологічного клімату в колективі, оптимальних міжособистісних і

міжгрупових зв'язків, з адаптації знов прийнятих робітників.

Організовує вивчення умов і складу праці і їх вплив на

задоволеність працею, особливо молоді, розроблення заходів з

поліпшення ергономічних, санітарно-гігієнічних умов праці,

забезпечення охорони праці і безпеки працівників,

соціально-психологічного забезпечення впровадження процесу

освоєння нових видів складного обладнання, скорочення тяжкої і

малокваліфікованої ручної праці, підвищення престижності і

культури праці. Бере участь в експертизі проектів будівництва і

реконструкції об'єктів виробничого і невиробничого призначення з

метою забезпечення обліку в них соціальних вимог і нормативів.

Керує роботою з удосконалення системи матеріальних,

соціально-культурних і морально-психологічних стимулів підвищення

трудової і соціальної активності працівників, творчого ставлення

до справи, групової і індивідуальної відповідальності за

результати спільної діяльності. Контролює забезпечення соціального

страхування працівників, додержання їх соціальних гарантій і

громадянських прав, очолює розроблення пропозицій щодо заходів

соціальної захищеності працівників підприємства у рамках

колективно-договірного регулювання трудових відносин. Забезпечує

розроблення і реалізацію заходів щодо збереження здоров'я,

зростання життєвого рівня робітників і членів їх сімей,

задоволення потреб у помешканні і побутовому устрої, різноманітних

послугах, соціальному захисті окремих працюючих (пенсіонерів,

молоді, жінок). Організовує консультування працюючих з правових і

фінансових питань, проблем жіночої праці, розроблення пропозицій з

надання різних соціальних пільг працівникам підприємства:

компенсацій витрат за мешкання, навчання дітей, а також за надання

транспорту для поїздок на роботу, медичному обслуговуванню.

Забезпечує широке впровадження засобів механізації і комп'ютерних

технологій у діяльність соціологічних служб, укріплення їх

інформаційної бази. Організовує проведення лекцій, семінарів з

вивчення працівниками підприємства соціально-психологічних методів

управління соціальними процесами, надання методичної допомоги

підрозділам у розробленні заходів із соціального розвитку трудових

колективів, координує їх діяльність у виявленні та використанні

соціальних резервів виробництва і реалізації цільових комплексних

програм. Керує працівниками відділу.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші

керівні, методичні і нормативні матеріали з рішення соціальних

питань; профіль, спеціалізацію та особливості структури

підприємства, перспективи його розвитку; соціологію праці; методи

вивчення громадської думки і проведення соціологічних досліджень,

порядок і методи розроблення планів та програм соціального

розвитку колективу підприємства; організацію управління соціальним

розвитком трудових колективів; галузеві соціальні вимоги і

нормативи; психологію праці, інженерну та соціальну психологію;

методи проведення аналізу розвитку соціальних процесів і ходу

виконання соціальних програм, форми і системи заробітної плати,

матеріального і морального стимулювання, передовий вітчизняний та

світовий досвід у рішенні соціальних питань; основи економіки,

організації виробництва, праці та управління; основи трудового

законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і

зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з управління

трудовим колективом - не менше 2 років.


55. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво розробленням

нових і переглядом чинних стандартів, технічних умов та інших

документів із стандартизації і сертифікації, їх упровадженням на

підприємстві, забезпечує проведення робіт з підвищення якості і

конкурентоспроможності продукції та послуг методами

стандартизації, а також проведення обов'язкового нормалізаційного

контролю технічної документації. Організовує планування робіт із

стандартизації, нормалізації і уніфікації, підготовку для

включення до плану завдань з упровадження нових прогресивних

стандартів на продукцію, що випускається, їх рівню стандартизації

та уніфікації проектів, які розроблюються на підприємстві. Керує

вивченням технічного рівня продукції, що випускається

підприємством, і результатів експлуатації стандартизованих та

уніфікованих деталей і окремих елементів, проведенням експертизи

проектів виробів щодо оцінки рівня їх стандартизації та

уніфікації. Організовує систематичну перевірку застосовуваних на

підприємстві стандартів, технічних умов та інших документів із

стандартизації з метою забезпечення відповідності їх показників

сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку,

експортним вимогам тощо. Бере участь у підготовці пропозицій щодо

необхідності змін у затверджуваних на підприємстві стандартах і

технічних умовах, а також рекомендацій, направлених до відповідної

базової (головної) організації, щодо перегляду або відміни

застарілих документів із стандартизації, упровадження прогресивних

форм, методів і систем стандартизації. Керує складанням технічних

завдань на підготовку проектів стандартів, визначенням економічної

ефективності заходів із стандартизації. Організовує роботу для

впровадження на підприємстві затверджених стандартів, технічних

умов та інших документів із стандартизації. Забезпечує участь

відділу в розробленні заходів з підвищення якості продукції, у

підготовці їх до державної атестації і сертифікації, у

дослідно-конструкторських і експериментальних роботах, необхідних

для розроблення стандартів, вивченні передового вітчизняного і

світового досвіду, реалізації рекомендацій міжнародних організацій

із стандартизації і сертифікації. Здійснює контроль за

виготовленням і випробуваннями дослідних зразків стандартизованих

та уніфікованих виробів, деталей, за виконанням підрозділами

підприємства завдань із стандартизації, надання їм необхідної

методичної допомоги з розроблення і застосування стандартів,

технічних умов та інших документів із стандартизації і

сертифікації. Організовує пропаганду стандартизації, обмін

досвідом розроблення і застосування стандартів, виставки,

семінари, конференції з питань стандартизації, підготовку для

подання до галузевого органу науково-технічної інформації

інформаційних матеріалів про стандарти, розроблені на

підприємстві, а також висновків на проекти нормативно-технічної

документації, які надходять на відгук від сторонніх організацій.

Керує роботою з обліку стандартів, а також з аналізу застосування

стандартизованих і уніфікованих деталей та окремих елементів,

забезпечення підрозділів підприємства документацією із

стандартизації і сертифікації та інформацією про наявність

стандартів, їх зміни і скасування. Здійснює контроль за

правильністю ведення бібліотеки стандартів, зберігання контрольних

екземплярів документів із стандартизації, своєчасністю внесення

змін у стандарти та вилучення скасованої документації. Проводить

консультації спеціалістів підприємства з питань стандартизації і

сертифікації. Забезпечує своєчасне ведення обліку та складання

звітів про виконання робіт із стандартизації. Керує робітниками

відділу.
Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти,

методичні матеріали із стандартизації і сертифікації; перспективи

технічного розвитку підприємства; організацію конструкторської і

технологічної підготовки виробництва; технічні характеристики

продукції, яка випускається підприємством, і технологію її

виробництва; державну систему стандартизації і сертифікації

продукції та послуг; організацію роботи із стандартизації і з

підготовлення до проведення сертифікації продукції на

підприємстві; порядок розроблення, оформлення, затвердження та

впровадження стандартів та технічних умов, проведення

нормалізаційного контролю, розрахунку рівня стандартизації та

уніфікації технічної документації; порядок складання технічних

завдань на розроблення стандартів та інших документів із

стандартизації і сертифікації; методи розрахунку економічної

ефективності впровадження стандартів і технічних умов; передовий

вітчизняний та світовий досвід із стандартизації та сертифікації;

основи економіки, організації праці, виробництва та управління;

основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій і зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи зі стандартизації -

не менше 2 років.
56. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Завдання та обов'язки. Організовує проведення робіт з

контролю якості продукції, що виробляє підприємство, виконання

робіт (послуг) відповідно до вимог стандартів і технічних умов,

які затверджено зразками (еталонами) і технічною документацією,

умовами поставок і договорів, а також з укріплення виробничої

дисципліни, забезпечення виробництва якісною і

конкурентоспроможною продукцією. Бере участь у плануванні

підвищення якості продукції (робіт, послуг), які відповідають за

своїми техніко-економічними показниками рівню розвитку науки і

техніки, потребам ринку; експортним вимогам тощо. Забезпечує

перевірку матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів,

напівфабрикатів, комплектуючих виробів), що надходять на

виробництво, підготовлення висновків про відповідність їх якості

стандартам і технічним умовам, операційний контроль на всіх

стадіях виробничого процесу, контроль якості і комплектності

готової продукції, якості виготовлених на виробництві інструменту

і технологічного устаткування, а також правильності зберігання

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів у

підрозділах підприємства і на складах, готової продукції до її

відправлення споживачам. Керує розробленням і реалізацією заходів

з підвищення якості продукції (робіт, послуг), підготовкою її до

державної атестації і сертифікації, запровадженням системи

управління якістю стандартів і нормативів, показників, що

регламентують якість продукції (робіт, послуг), найбільш

досконалих методів контролю, які передбачають механізацію та

автоматизацію контрольних операцій, систем бездефектного здавання

продукції, неруйнівного контролю та інші, створенням з цією метою

спеціальних засобів. Бере участь у роботі з визначення

номенклатури вимірюваних параметрів і оптимальних норм точності

вимірювань, з вибору необхідних засобів їх виконання, здійснення

контролю за додержанням нормативних строків оновлення продукції і

підготовлення її до атестації і сертифікації. Організовує

проведення непередбачених технологічним процесом вибіркових

перевірок якості готової продукції і матеріальних ресурсів, які

надходять на підприємство, якості і стану технологічного

устаткування та інструменту, умов виробництва, упакування,

зберігання, завантаження і транспортування продукції, сировини,

матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і інструмента

на підприємстві. Забезпечує контроль за випробуваннями готових

виробів і оформленням документів, які посвідчують якість продукції

(робіт, послуг), підготовкою рекламацій з порушень постачальниками

вимог до якості поставок, а також своєчасною підготовкою методик і

технологічних інструкцій з поточного контролю процесу виготовлення

продукції, за станом контрольно-вимірювальних засобів на

підприємстві і своєчасністю їх подання до державної перевірки, за

забезпеченням служб контролю якості необхідною технічною

документацією. Очолює роботу з аналізу рекламацій, вивчення причин

виникнення дефектів і порушень технології виробництва, погіршення

якості робіт, випуску браку і продукції знижених сортів, з

розроблення пропозицій для їх усунення, а також контролю за

здійсненням необхідних заходів щодо підвищення відповідальності

усіх ланок виробництва за випуск продукції відповідно до

встановлених вимог, з припинення приймання і відвантаження

неякісної продукції. Організовує роботу з оформлення результатів

контрольних операцій, проведення обліку показників якості

продукції, браку, його причин і винуватців, складання періодичної

звітності про якість випущеної продукції, виконуваних робіт

(послуг). Керує робітниками відділу.


Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти,

методичні матеріали з управління якістю продукції; систему

державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за якістю

продукції; методи планування підвищення якості продукції; системи,

методи і засоби технічного контролю; технологію виробництва

продукції підприємства; чинні в галузі і на підприємстві стандарти

і технічні умови, порядок проведення сертифікації продукції

(робіт, послуг); порядок атестації якості промислової продукції;

порядок пред'явлення і розгляду рекламацій з якості сировини,

матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової

продукції; правила проведення випробувань і приймання продукції;

організацію обліку, порядок і строки складання звітності про

якість продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних

підприємств з досягнення високих показників якості продукції та

організації його контролю; основи економіки, організації праці,

виробництва та управління; основи трудового законодавства; засоби

обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з технічного

контролю - не менше 2 років.
57. НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА
Завдання та обов'язки. Забезпечує утримання автомобільного

транспорту в належному стані. Організовує випуск рухомого складу

на лінію згідно із затвердженим графіком у технічно справному

стані. Здійснює контроль за додержанням водіями правил технічної

експлуатації автотранспортних засобів і наданням їм необхідної

технічної допомоги на лінії. Розроблює та впроваджує заходи,

спрямовані на ліквідацію простоїв, передчасне повернення

автомобілів з лінії через технічні несправності. Аналізує причини

дорожньо-транспортних випадків та порушень водіями правил

дорожнього руху. Забезпечує поточний ремонт виробничих будівель,

споруд та обладнання гаража, безпечні і здорові умови праці, а

також своєчасне надання пільг працюючим за умови праці. Розробляє

та впроваджує заходи з благоустрою гаража, озеленення і прибирання

прилеглої території. Здійснює контроль за забезпеченням

паливно-мастильними матеріалами, своєчасним обслуговуванням та

правильним зберіганням рухомого складу. Вживає заходів з підбору і

розстановки кадрів та їх доцільного використання. Забезпечує

додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і

трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання

дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової

дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального

впливу.
Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, нормативні

документи та інші керівні матеріали вищих органів стосовно

виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств в

умовах ринкової економіки; будову, призначення, конструктивні

особливості, техніко-експлуатаційні дані і правила технічної

експлуатації автотранспортних засобів; технологію та організацію

технічного обслуговування і ремонту рухомого складу; основи

економіки, організації праці та виробництва; чинні положення про

оплату праці і форми матеріального стимулювання працівників

автомобільного транспорту; порядок ведення обліку та складання

встановленої звітності; правила експлуатації обчислювальної

техніки; правила дорожнього руху; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж

роботи на автомобільному транспорті - не менше 2 років.
58. НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує господарське обслуговування

і належний стан згідно з правилами та нормами виробничої санітарії

і пожежної безпеки будівель та приміщень, в яких розташовано

підрозділи підприємства, установи, організації, а також контроль

за справністю обладнання (ліфтів, освітлення, систем опалення,

вентиляції тощо). Бере участь у розробленні планів поточних та

капітальних ремонтів основних фондів (будівель, систем

водопостачання, повітропроводів та інших споруд), складанні

кошторисів господарських витрат. Організовує проведення ремонту

приміщень, здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт.

Забезпечує підрозділи підприємства, установи, організації меблями,

господарським інвентарем, засобами механізації інженерної та

управлінської праці, здійснює нагляд за їх збереженням і

проведенням своєчасного ремонту. Організовує оформлення необхідних

документів для укладання договорів на надання послуг, одержання та

зберігання канцелярського приладдя, необхідних господарських

матеріалів, устаткування та інвентарю, забезпечує ними підрозділи

підприємства, а також ведення обліку їх витрат і складання

встановленої звітності. Контролює раціональне витрачання


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка