Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка15/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   65

спеціалізацію і перспективи розвитку підприємства; засоби

збирання, передавання та оброблення інформації; технічні

характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими

роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його

технічної експлуатації; технологію механізованого та

автоматизованого оброблення інформації та проведення

обчислювальних робіт; сітьові технології застосування засобів

обчислювальної техніки і телекомунікацій; види технічних носіїв

інформації; основи проектування механізованого оброблення

інформації; порядок розроблення планів роботи ОЦ (ІОЦ) і його

підрозділів, графіків роботи устаткування, регламентів рішення

задач; організацію розроблення нормативно-методичної бази

інформаційно-обчислювальних систем, законодавство про захист

інформації; перспективи і напрями розвитку обчислювальної техніки;

чинні положення про оплату праці та форми матеріального

стимулювання працівників; методи розрахунку обсягів виконуваних

робіт; організацію ремонтного обслуговування устаткування; порядок

укладання договорів з надання інформаційних послуг і оформлення

технічної документації; передовий вітчизняний і світовий досвід

використання засобів обчислювальної техніки комунікації і зв'язку;

економіку, організацію праці та виробництва; трудове

законодавство.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістра спеціаліст). Стаж роботи з механізації та

автоматизації оброблення інформації - не менше 2 років.
71. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
Завдання та обов'язки. Здійснює організацію

планово-економічної роботи в цеху. Керує підготовкою проектів

перспективних та поточних планів цеху відповідно до замовлень

споживачів продукції, робіт (послуг) і укладених договорів, а

також розрахунків і обґрунтувань до них, освоєння виробництва

нової продукції, витрачання фондів економічного стимулювання,

питомих норм витрат сировини, матеріалів, енергії та інших

ресурсів. Забезпечує своєчасне доведення планових завдань

дільницям, бригадам, систематичний облік і контроль їх виконання.

Організовує впровадження нових форм господарювання, облік

результатів господарської діяльності цеху, дільниць, бригад.

Здійснює аналіз техніко-економічних показників роботи цеху,

дільниць, бригад, виявляє можливості підвищення

конкурентоспроможності продукції, що випускається, підвищення

продуктивності праці, зниження собівартості продукції, витрат на

виробництво і реалізацію продукції, більш раціонального

використання виробничих потужностей і розробляє пропозиції щодо

використання внутрішніх резервів. Організовує роботу з визначення

економічної ефективності від упровадження нової техніки та

технології, організаційно-технічних заходів, спрямованих на

підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт (послуг).

Забезпечує підготовку звітів про виробничо-господарську діяльність

цеху. Керує економістами бюро.
Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, що

регламентують виробничу-господарську і фінансово-економічну

діяльність цеху; форми і методи виробничо-господарської діяльності

цеху; організацію планової роботи; порядок розроблення

перспективних та поточних планів цеху, обліку і контролю їх

виконання; методи розрахунку планових показників цеху, дільниць,

бригад, організацію оперативного обліку і порядок складання

звітності; порядок визначення собівартості товарної продукції;

розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат; методи

аналізу результатів діяльності цеху; планово-облікову і звітну

документацію; методи визначення економічної ефективності

впровадження нової техніки та технології, заходів з підвищення

конкурентоспроможності продукції, удосконалення організації праці

та управління; економіку, організацію виробництва, праці та

управління; основи технології виробництва, засоби обчислювальної

техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з

техніко-економічного планування - не менше 2 років.
72. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою з

економічного планування на підприємстві, спрямованого на

організацію раціональної господарської діяльності відповідно до

потреб ринку і можливостей одержання необхідних ресурсів,

виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення

найбільшої ефективності роботи підприємства. Очолює підготовку

проектів поточних планів підрозділами підприємства з усіх видів

діяльності відповідно до замовлень споживачів продукції, робіт

(послуг) і укладених договорів, а також обґрунтувань і розрахунків

до них. Бере участь у розробленні стратегії підприємства з метою

адаптації його господарської діяльності і системи управління до

зовнішніх і внутрішніх економічних умов, що змінюються в умовах

ринку. Керує складанням середньотермінових і довготермінових

комплексних планів виробничої, фінансової і комерційної діяльності

(бізнес-планів) підприємства, узгоджує і взаємно пов'язує всі його

розділи. Забезпечує доведення планових завдань до підрозділів

підприємства. Організовує розроблення прогресивних планових

техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат,

проектів оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства,

тарифів на роботи (послуги) з урахуванням попиту і пропозицій і з

метою забезпечення запланованого обсягу прибутку, складання

нормативних калькуляцій продукції і контроль за внесенням до них

поточних змін планово-розрахункових цін на основні види сировини,

матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві,

кошторисної калькуляції товарної продукції. Забезпечує підготовку

висновків на проекти оптових цін на продукцію, що поставляється

підприємству. Здійснює керівництво проведенням комплексного

економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і

розробленням заходів щодо ефективного використання капітальних

вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів,

підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається,

продуктивності праці, зниження витрат на виробництво і реалізацію

продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення

прибутку, усунення збитків і непродуктивних витрат. Організовує

контроль за виконанням підрозділами підприємства планових завдань,

а також статистичний облік за усіма виробничими і

техніко-економічними показниками роботи підприємства, підготовку

періодичної звітності в установлені терміни, систематизацію

статистичних матеріалів. Готує пропозиції з конкретних напрямів

вивчення ринку з метою визначення перспектив розвитку

підприємства, здійснює координацію проведення досліджень,

спрямованих на підвищення ефективності його

виробничо-господарської діяльності. Разом з бухгалтерією здійснює

методичне керівництво й організацію роботи з обліку і аналізу

результатів виробничо-господарської діяльності, розроблення

раціональної облікової документації. Забезпечує розроблення

методичних матеріалів з техніко-економічного планування діяльності

підрозділів підприємства, розрахунку економічної ефективності

впровадження нової техніки та технології, організаційно-технічних

заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності

продукції, робіт (послуг). Організовує розроблення уніфікованої

планової документації, економічних стандартів, впровадження

засобів механізованого і автоматизованого оброблення планової і

облікової інформації. Керує працівниками відділу.


Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, що

регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну

діяльність; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з

економічного планування; стратегію і перспективи розвитку

підприємства; перспективи розвитку галузі; профіль, спеціалізацію

і особливості структури підприємства; стан і перспективи розвитку

ринку збуту продукції, робіт (послуг); методи обліку та аналізу

господарської діяльності підприємства; організацію планової роботи

на підприємстві; організацію розроблення перспективних і річних

планів виробничо-господарської діяльності підприємства; порядок

розроблення бізнес-планів; систему економічних стандартів і

показників підприємства; організацію статистичного обліку,

планово-облікову документацію, строки і порядок складання

звітності; методи економічного аналізу показників діяльності

підприємства та його підрозділів; порядок визначення собівартості

товарної продукції, розроблення нормативів матеріальних і трудових

витрат, оптових і роздрібних цін; методи визначення економічної

ефективності впровадження нової техніки та технології, заходів з

підвищення конкурентоспроможності продукції, удосконалення

організації праці і управління; вітчизняний і світовий досвід

раціональної організації економічної діяльності підприємства в

умовах ринкової економіки; економіку та організацію виробництва,

праці та управління; основи технології виробництва; засоби

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з

техніко-економічного планування - не менше 2 років.
73. НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОГО ЦЕХУ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво

виробничо-господарською діяльністю цеху з ремонту і технологічного

обслуговування устаткування, будівель та споруд підприємства. Бере

участь у розробленні перспективних і поточних планів ремонту

основних фондів підприємства. Очолює роботу з упровадження систем

комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують

своєчасне налагодження і ремонт устаткування, з розроблення та

впровадження заходів, спрямованих на поліпшення його експлуатації.

Забезпечує ритмічну роботу цеху і виконання ремонтних завдань у

встановлені строки, підвищення продуктивності праці ремонтних

робітників, зниження собівартості ремонту за високої якості

ремонтних робіт, ефективне використання основних і оборотних

фондів. Організовує розроблення і доведення до виконавців

(начальників дільниць, майстрів, бригадирів) планових завдань і

графіків ремонту, контроль за проведенням ремонтних робіт і

випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації,

технічного обслуговування та нагляду за ним. Проводить роботу з

удосконалення організації праці і ремонтного виробництва, його

технології, механізації та автоматизації виробничих процесів,

запобігання браку і підвищення якості продукції, використання

резервів підвищення продуктивності праці і зниження витрат

виробництва. Організовує облік та складання звітності про

виробничу діяльність, роботу з атестації та раціоналізації робочих

місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм

і систем заробітної плати і матеріального стимулювання.

Організовує роботу, пов'язану з розробленням і впровадженням

стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з

експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування

устаткування. Забезпечує технічно правильну експлуатацію

устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх

ремонту, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання

працівникам пільг за умови праці. Бере участь у роботі з

планування технічного розвитку виробництва і модернізації

устаткування, у розслідуванні причин підвищеного спрацювання,

аварій устаткування та виробничого травматизму і забезпечує

розроблення заходів щодо їх запобігання. Координує роботу майстрів

і цехових служб. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та

доцільне використання. Контролює додержання працівниками правил і

норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил

внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо

заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на

порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі

потреби заходів матеріального впливу. Організовує роботу з

підвищення кваліфікації працівників, проводить виховну роботу в

колективі.
Повинен знати: нормативні, методичні та інші керівні

матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування;

перспективи технічного розвитку цеху, підприємства; систему

планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації

технологічного устаткування; організацію ремонтних робіт і

технічного обслуговування устаткування на підприємстві; технічні

характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані

устаткування підприємства і цеху; порядок і методи планування

проведення ремонтних робіт; основні технологічні процеси

виробництва продукції підприємства; системи ремонтів та технологію

ремонтних робіт; стандарти, технічні умови та інструкції з

технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування

устаткування; форми і методи виробничо-господарської діяльності;

чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання;

передовий вітчизняний і світовий досвід з технічного

обслуговування та ремонту устаткування; основи економіки,

організації праці, виробництва та управління; основи трудового

законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
74. НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Організовує технічну підготовку

виробництва, інших видів основної діяльності підприємства,

забезпечує поліпшення якості продукції, робіт (послуг) і

підвищення її конкурентоспроможності, скорочення матеріальних і

трудових витрат на виготовлення продукції, виробництво робіт

(послуг). Координує роботу технічних служб підприємства з

випробувань нових технічних засобів, створення та освоєння нових

видів продукції, комплексної механізації та автоматизації

виробництва, планування впровадження науково-технічних досягнень,

нової техніки і прогресивної технології. Здійснює керівництво

поточним і перспективним плануванням технічного розвитку

підприємства, його виробничої бази. Керує розробленням технічних

завдань на проектування виробництв, споруд, технічних засобів, що

наново будуються, розширення, розвиток і реконструкцію діючих, на

впровадження засобів механізації та автоматизації. Розглядає та

узгоджує проектно-конструкторську документацію з модернізації

устаткування та раціоналізації робочих місць. Здійснює контроль за

укладанням та виконанням договорів, пов'язаних з упровадженням

нової техніки, а також за фінансуванням і правильністю розрахунків

економічної ефективності заходів з освоєння нової техніки та

технології, нових видів сировини і готової продукції. Бере участь

у розробленні та впровадженні у виробництво ресурсозберігаючих

технологій, прогресивних норм витрат основних видів сировини та

матеріалів, у вивченні причин браку і випуску продукції знижених

сортів, у розробленні заходів щодо підвищення якості продукції

(робіт, послуг) і більш ефективного використання виробничих

потужностей. Виконує в разі відсутності самостійних

конструкторських і технологічних відділів функції їх керівників.

Спрямовує діяльність підрозділів, що займаються питаннями

стандартизації продукції, науково-технічної інформації, а також

організацією патентно-винахідницької роботи. Керує працівниками

відділу, координує і спрямовує діяльність підрозділів

підприємства, які забезпечують технічну підготовку виробництва.
Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні

матеріали з технічної підготовки виробництва; напрями та

перспективи розвитку галузі і підприємства; технологію виробництва

продукції підприємства; виробничі потужності та режими роботи

устаткування, правила його експлуатації; методи виявлення і

використання резервів виробництва; технічні вимоги до сировини,

матеріалів і готової продукції; вимоги раціональної організації

праці під час проектування технологічних процесів і устаткування;

організацію технічної підготовки виробництва; порядок приймання

устаткування в експлуатацію; методи визначення економічної

ефективності впровадження нової техніки і технології, організації

праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; досвід

передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технічної

підготовки виробництва, організації та управління; основи

трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з технічної

підготовки виробництва - не менше 2 років.
75. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує технологічну підготовку

виробництва в цеху. Здійснює керівництво впровадженням розроблених

технологічних процесів і режимів виробництва. Аналізує і

вдосконалює діючі технологічні процеси з метою поліпшення якості

продукції, робіт (послуг) і підвищення її конкурентоспроможності,

скорочення матеріальних і трудових витрат на виготовлення

продукції, виробництво робіт (послуг), поліпшення організації

робочих місць, ліквідації браку. Забезпечує складання технічних

завдань на проектування технологічних процесів, нестандартного

устаткування, оснастки, пристроїв та інструменту, виготовлення

засобів механізації та автоматизації виробництва. Організовує

своєчасне забезпечення виробничих дільниць необхідною технічною

документацією, контролює внесення в неї змін у зв'язку з

коригуванням технологічних процесів. Стежить за суворим

додержанням технологічних процесів і режимів виробництва в цеху.

Здійснює контроль за якістю запущених у виробництво сировини,

матеріалів та напівфабрикатів, за правильністю визначення витрат

матеріалів за розробленим технологічним процесом і бере участь у

перегляді встановлених норм витрат сировини, напівфабрикатів,

основних та допоміжних матеріалів, а також норм часу (виробітку).

Вживає заходів щодо впровадження механізації та автоматизації

трудомістких і ручних процесів, зниження матеріаломісткості

продукції, що випускається. Керує роботою з планування цеху,

розміщення устаткування, організації робочих місць, їх атестації

та раціоналізації, виконання розрахунків виробничих потужностей і

завантаження устаткування. Бере участь у розробленні та реалізації

заходів щодо поліпшення якості продукції, підвищення її

конкурентоспроможності та ефективності виробництва. Керує

робітниками бюро.
Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з

технологічної підготовки виробництва, перспективи технічного

розвитку цеху, підприємства; конструкцію виробів або склад

продукту, що випускаються цехом; технологію виробництва продукції

цеху; технологічне устаткування цеху і принципи його роботи;

типові технологічні процеси і режими виробництва; технічні вимоги

до сировини, матеріалів і продукції, що випускаються цехом;

стандарти, технічні умови і технологічні інструкції; порядок,

розроблення та оформлення технічної документації; нормативи витрат

сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку, способи його

запобігання; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств

в галузі виробництва аналогічної продукції; засоби обчислювальної

техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації

праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
76. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Організовує управління рухом

фінансових ресурсів підприємства і регулювання фінансових

відносин, що виникають між суб'єктами господарювання в умовах

ринку з метою найбільш ефективного використання усіх видів

ресурсів у процесі виробництва і реалізації продукції (робіт,

послуг) і одержання максимального прибутку. Забезпечує розроблення

фінансової стратегії підприємства і його фінансову стійкість.

Керує розробленням проектів перспективних та поточних фінансових

планів, прогнозних балансів і бюджетів грошових коштів. Забезпечує

доведення затверджених фінансових показників до підрозділів

підприємства. Бере участь у підготовці проектів планів реалізації

продукції (робіт, послуг), капітальних вкладень, наукових

досліджень і розробок, плануванні собівартості продукції і

рентабельності виробництва, очолює роботу з розрахунку прибутку і

податку на прибуток. Визначає джерела фінансування

виробничо-господарської діяльності підприємства, які включають

бюджетне фінансування, короткотермінове і довготермінове

кредитування, випуск і придбання цінних паперів, лізінгове

фінансування, залучення позичених та використання власних коштів,

проводить дослідження і аналіз фінансових ринків, оцінює можливий

фінансовий ризик стосовно кожного джерела коштів і розробляє

пропозиції щодо їх зменшення. Здійснює інвестиційну політику і

управління активами підприємства, визначає оптимальну їх

структуру, готує пропозиції щодо заміни, ліквідації активів,

стежить за портфелем цінних паперів, проводить аналіз і оцінку

ефективності фінансових вкладень. Організовує розроблення

нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу.

Забезпечує своєчасне надходження доходів, оформлення за

встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських

операцій, оплату рахунків постачальників і підрядників, погашення

позик, виплату процентів, заробітної плати працівникам,

перерахування податків і зборів в державний, регіональний і

місцевий бюджети, державні позабюджетні соціальні фонди, платежів

до банківських установ. Аналізує фінансово-господарську діяльність

підприємства, бере участь у розробленні пропозицій, спрямованих на

забезпечення платоспроможності, запобігання утворенню і ліквідації

невикористаних товарно-матеріальних цінностей, підвищення

рентабельності виробництва, збільшення прибутку, зниження витрат

на виробництво і реалізацію продукції, зміцнення фінансової

дисципліни. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану і

бюджету, плану реалізації продукції, плану з прибутків та іншими

фінансовими показниками, за припиненням виробництва продукції, яка

не має збуту, правильними витратами коштів та цільовим

використанням власних і позичених обігових коштів. Забезпечує

ведення обліку руху фінансових коштів і складання звітності про


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка