Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка16/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   65

результати фінансової діяльності згідно із стандартами фінансового

обліку та звітності, достовірність фінансової інформації,

контролює правильність складання і оформлення звітної

документації, своєчасне її надання зовнішнім та внутрішнім

користувачам. Керує працівниками відділу.


Повинен знати: законодавчі і нормативні акти, що

регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну

діяльність; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з

організації фінансової діяльності підприємства; перспективи

розвитку підприємства; стан і перспективи розвитку фінансових

ринків і ринків збуту продукції (робіт, послуг); основи технології

виробництва продукції підприємства; організацію фінансової роботи

на підприємстві; порядок складання фінансових планів, прогнозних

балансів і бюджетів грошових коштів, планів реалізації продукції

(робіт, послуг), планів прибутку тощо; систему фінансових методів

і важелів, які забезпечують управління фінансовими потоками;

порядок фінансування із державного бюджету, довгострокового та

короткострокового кредитування підприємства, залучення інвестицій

і позичених коштів, використання власних коштів, випуску і

придбання цінних паперів, нарахування платежів у державний бюджет

і державні позабюджетні соціальні фонди; порядок розподілення

фінансових ресурсів, визначення ефективності фінансових вкладень;

нормування обігових коштів; порядок і форми фінансових

розрахунків; податкове законодавство; стандарти фінансового обліку

і звітності; економіку, організацію виробництва, праці та

управління; бухгалтерський облік; засоби обчислювальної техніки,

телекомунікацій і зв'язку; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з фінансової

діяльності - не менше 2 років.
77. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОЇ

ЗАВОДСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ


Завдання та обов'язки. Організовує проведення

науково-дослідних та експериментальних робіт згідно з

перспективами розвитку і науково-технічною політикою підприємства

з метою впровадження у виробництво прогресивної технології, нового

технологічного устаткування, що забезпечує випуск

конкурентоспроможної продукції. Забезпечує проведення досліджень з

розроблення і освоєння нових видів виробів, застосування нових

матеріалів у видах продукції, що проектується, поліпшення якості і

збільшення випуску продукції, економного витрачання

матеріально-сировинних ресурсів. Сприяє впровадженню на

підприємстві результатів науково-дослідних і експериментальних

робіт. На основі проведених досліджень розроблює пропозиції щодо

зміни технологічних інструкцій, технічних умов і стандартів.

Очолює роботу з розроблення та впровадження нових методів

вимірювань і оцінювання якості матеріалів і продукції, що

вироблюється, нових методів контролю у сфері промислової

санітарії, охорони праці та навколишнього середовища. Забезпечує

контроль за додержанням технологічної дисципліни у цехах.

Організовує проведення лабораторного контролю якості сировини,

матеріалів, напівфабрикатів, що надходять у виробництво, а також

готової продукції з метою визначення відповідності їх чинним

виробничим стандартам і технічним умовам, екологічним стандартам і

нормативам. Забезпечує оформлення документації за результатами

випробувань. Бере участь у проведенні державної атестації;

сертифікації продукції підприємства. Організовує проведення

досліджень причин виникнення браку продукції та розроблення

рекомендацій щодо їх запобігання та усунення. Розроблює тематичні

плани науково-дослідних робіт, які здійснюються силами

лабораторії, а також разом з іншими структурними підрозділами

підприємства, організовує роботу для їх виконання в установлені

строки. Укладає договори з науково-дослідними організаціями на

проведення спільних робіт. Бере участь у розробленні стратегічних

та бізнес-планів підприємства. Здійснює методичне керівництво

роботою цехових лабораторій, організовує роботу з узагальнення та

аналізу результатів досліджень і випробувань, які ними

проводяться. Готує пропозиції з поліпшення організації

науково-дослідних і експериментальних робіт з метою скорочення

витрат праці на їх проведення. Організовує вивчення передового

вітчизняного і світового досвіду в галузі проектування нових

технологій, засобів і методів вимірювань, лабораторного контролю

якості продукції, що виробляється, сировини, матеріалів. Керує

робітниками центральної заводської лабораторії.


Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти;

методичні та інші керівні матеріали стосовно науково-технічної

діяльності; перспективи технічного розвитку галузі і підприємства;

технологію виробництва продукції підприємства; устаткування

лабораторії та правила його експлуатації; методи контролю якості

продукції, сировини, матеріалів; сучасні засоби і методи

вимірювань; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з

розроблення і оформлення технічної документації; технічні вимоги

до сировини, матеріалів та готової продукції; екологічні стандарти

і нормативи; чинну систему державної атестації і сертифікації

продукції; організацію проведення науково-дослідних робіт і

лабораторного контролю виробництва; методи визначення ефективності

розробок; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі

технології та лабораторного контролю виробництва; основи

економіки, організації виробництва і управління; засоби

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового

законодавства;
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
78. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво

виробничо-господарською діяльністю цеху (дільниці). Забезпечує

виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої

якості, ефективне використання основних і оборотних фондів.

Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його

технології, механізації та автоматизації виробничих процесів,

запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів

ресурсів, впровадження прогресивних форм організації праці,

атестації та раціоналізації робочих місць, використання резервів

підвищення продуктивності праці і зниження витрат виробництва.

Організовує поточне виробниче планування, облік, складання і

своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху

(дільниці), роботу з впровадження нових форм господарювання,

поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і

систем заробітної плати та матеріального стимулювання,

узагальнення і розповсюдження передових прийомів та методів праці,

вивчення і впровадження передового вітчизняного та світового

досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної

продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва. Забезпечує

технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних

засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови

праці, а також своєчасне надання працюючим пільг з умов праці.

Координує роботу майстрів і цехових служб. Здійснює добір кадрів

працівників, їх розстановку і доцільне використання. Контролює

додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і

трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання

дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової

дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального

впливу. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників

цеху, проводить виховну роботу в колективі.
Повинен знати: організаційно-розпорядчі документи, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали стосовно

виробничо-господарської діяльності цеху; перспективи технічного

розвитку цеху, підприємства; технічні вимоги до продукції цеху

(дільниці), технологію її виробництва; устаткування цеху і правила

його технічної експлуатації; порядок і методи техніко-економічного

та поточного виробничого планування, форми і методи

виробничо-господарської діяльності цеху (дільниці); чинні

положення про оплату праці і форми матеріального стимулювання;

передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва

аналогічної продукції; основи економіки, організації праці,

виробництва та управління; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
79. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво

виробничо-господарською діяльністю цеху з виготовлення і

випробування зразків нової продукції або тієї, що вдосконалюється

(модернізується), а також з дослідження нових технологічних

процесів для подальшої організації серійного або масового

виробництва. Бере участь у розробленні перспективних і поточних

планів дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у складанні

тематичних планів і поетапних графіків їх виконання, у розробленні

програм випробувань та перевірки дослідних зразків, виконанні

завершальних робіт, апробуванні технічної документації (робочих

креслень, технологічних інструкцій, технічних умов, методик для

налагодження та випробувань тощо), в оформленні актів проведених

випробувань. Організовує надання технічної допомоги виробничим

цехам (дільницям) з освоєння нової продукції та технологічних

процесів. Забезпечує виконання завдань у встановлені строки,

ефективне використання основних та оборотних фондів. Проводить

роботу з удосконалення організації виробництва, його технології,

механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання

браку та підвищення якості продукції, економії ресурсів,

упровадження прогресивних форм організації праці, атестації і

раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення

продуктивності праці. Організовує планування, облік та складання

звітності з виробничої діяльності, роботу з впровадження нових

форм господарювання, поліпшення нормування праці, правильного

застосування форм та систем заробітної плати і матеріального

стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і

методів праці, вивчення передового вітчизняного та світового

досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної

продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва. Забезпечує

технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних

засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови

праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умови праці.

Координує роботу майстрів і цехових служб. Здійснює підбір кадрів

робітників та службовців, їх розстановку та доцільне використання.

Контролює додержання працівниками правил та норм охорони праці,

виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового

розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які

відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників

виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі потреби

заходів матеріального впливу. Організовує роботу з підвищення

кваліфікації працівників цеху, проводить виховну роботу у

колективі. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої

звітності в цеху.
Повинен знати: організаційно-розпорядчі документи, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали стосовно

виробничо-господарської діяльності цеху; перспективи технічного

розвитку цеху, підприємства; призначення, склад, конструкцію,

принципи роботи, умови монтажу продукції цеху, технологію її

виробництва; устаткування цеху і правила його технічної

експлуатації; порядок і методи техніко-економічного та виробничого

планування; форми і методи виробничо-господарської діяльності;

чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання;

передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі конструювання та

технології виробництва аналогічної продукції; основи економіки,

організації праці, виробництва та управління; основи трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з конструкторської і

технологічної підготовки виробництва - не менше 2 років.
80. НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує додержання законності в

діяльності підприємства і захист його правових інтересів. Здійснює

правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень,

стандартів та інших актів правового характеру, що готуються на

підприємстві, візує їх, а також у разі потреби бере участь у

підготуванні цих документів. Вживає заходів щодо зміни або відміни

правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства.

Організовує підготовку висновків з правових питань, які виникають

у процесі діяльності підприємства, а також проектів нормативних

актів, що надходять на відгук до підприємства. Забезпечує

методичне керівництво правовою роботою на підприємстві,

роз'яснення чинного законодавства і порядок його застосування,

надання правової допомоги структурним підрозділам з претензійної

роботи, підготування і передавання необхідних матеріалів до

судових та арбітражних органів. Представляє інтереси підприємства

в суді, арбітражному суді, а також у державних і громадських

організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснює ведення

судових і арбітражних справ. Бере участь у підготуванні та

укладанні колективних договорів, галузевих тарифних угод,

розробленні та реалізації заходів із зміцнення трудової

дисципліни, регулюванні соціально-трудових відносин на

підприємстві. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів

розгляду претензій, судових і арбітражних справ, а також практики

укладання і виконання господарських договорів, розроблює

пропозиції щодо усунення порушень договірної дисципліни в

поставках продукції, виявлених недоліків і поліпшення виробничої і

господарсько-фінансової діяльності підприємства. Керує підготовкою

матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск

недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції, порушення

екологічного законодавства та про інші правопорушення для

передавання їх слідчим і судовим органам, вживає заходів щодо

відшкодування збитків, заподіяних підприємству. Бере участь у

розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення договірної,

фінансової і трудової дисципліни, забезпечення збереження

власності підприємства. Здійснює контроль за додержанням на

підприємстві встановленого чинним законодавством порядку

сертифікації продукції, приймання товарів і продукції за кількістю

та якістю. Готує висновки на пропозиції про притягнення

працівників підприємства до дисциплінарної і матеріальної

відповідальності. Бере участь у розгляді матеріалів про стан

дебіторської заборгованості з метою виявлення боргів, що

потребують примусового стягнення, забезпечує підготовку висновків

по пропозиціях щодо списання безнадійної заборгованості.

Забезпечує систематизований облік, зберігання внесення прийнятих

змін в законодавчі і нормативні акти, що надходять на

підприємство, а також в накази та інші керівні матеріали, що

видаються його керівником, забезпечує доступ до них користувачів

на основі застосування сучасних інформаційних технологій, засобів

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку. Забезпечує

необхідну інформацію про чинне законодавство, а також організацію

роботи з ознайомлення посадових осіб підприємства з нормативними

актами, які стосуються їх діяльності. Організовує надання

юридичної допомоги громадським організаціям на підприємстві,

консультування працівників з правових питань. Керує працівниками

відділу.
Повинен знати: законодавчі акти, що регламентують

виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства,

методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової

діяльності підприємства; чинне законодавство; цивільне, трудове,

фінансове, адміністративне право; податкове законодавство;

екологічне законодавство; порядок ведення обліку і складання

звітності про господарсько-фінансову діяльність підприємства;

порядок укладання і оформлення господарських договорів,

колективних договорів, тарифних угод; порядок систематизації,

обліку і ведення правової документації з використанням сучасних

інформаційних технологій; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації праці,

виробництва та управління.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ


1. АУДИТОР
Завдання та обов'язки. Надає бухгалтерські послуги, пов'язані

з різними аспектами бізнесу. Здійснює аналіз фінансової діяльності

установи, організації, підприємства незалежно від форми власності.

Проводить ревізію бухгалтерських документів та звітності, оцінює

її вірогідність, а також внутрішній та зовнішній контроль

законності здійснюваних фінансових операцій, відповідності їх

законодавчим і нормативним правовим актам, додержання

встановленого порядку оподаткування. Дає потрібні рекомендації з

метою запобігання прорахункам та помилкам, які можуть спричиняти

штрафні та інші санкції, зменшити прибуток і негативно вплинути на

репутацію підприємства, установи, організації. Надає консультації

юридичним та фізичним особам з питань господарської та фінансової

діяльності, бухгалтерської звітності, проблем оподаткування,

діючого порядку вирішення спірних питань стосовно незаконно

поданих позовів та інших питань у межах його компетенції. Бере

участь у розгляді позовів про неплатоспроможність (банкрутство) в

арбітражних судах. Стежить за змінами та доповненнями до

нормативних правових документів, вживає заходів щодо узгодження

інтересів держави і клієнтів.
Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти,

методичні матеріали, які стосуються виробничої і господарської

діяльності підприємства, установи, організації; ринкові методи

господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки;

трудове, фінансове, податкове і господарське законодавство;

порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності;

методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства,

установи, організації; правила проведення перевірок і

документальних ревізій; грошовий обіг, кредит, порядок

ціноутворення; умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;

правила організації та ведення бізнесу; етику ділового

спілкування; економіку, організацію виробництва, праці та

управління; порядок оформлення фінансових операцій і організацію

документообігу; чинні форми обліку та звітності; правила та норми

охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи - не

менше 3 років.
2. БУХГАЛТЕР (З ДИПЛОМОМ СПЕЦІАЛІСТА)
Завдання та обов'язки. Самостійно і в повному обсязі веде

облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших

активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за

прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з

додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та

з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології

оброблення даних. Забезпечує повне та достовірне відображення

інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних

документах, на рахунках бухгалтерського обліку. За погодженням з

власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу

бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для

перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а

також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до

договірних зобов'язань. Бере участь у проведенні інвентаризації

активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з

нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування

активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у

філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених

підрозділах підприємства. Готує дані для включення їх до

фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також

форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних

бухгалтерського обліку. Забезпечує підготовку оброблених

документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом

встановленого терміну. Бере участь у підготовці пропозицій щодо:

внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил

документообігу;

розроблення додаткової системи рахунків і регістрів

аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій:

забезпечує збереження майна, раціонального та ефективного

використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів,

залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності

підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про

фінансове становище підприємства та результати його діяльності.

Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та

довідкові документи з питань організації та ведення

бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження

на підприємстві.


Повинен знати: нормативні, методичні та інші керівні

матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та

складання фінансової звітності; облікову політику, систему

регістрів обліку, правила документообігу і технологію оброблення

облікової інформації на підприємстві; план рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і

господарських операцій; систему і форми внутрішньогосподарського

(управлінського) обліку, звітності і контролю.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж

роботи за професією бухгалтера I категорії - не менше 2 років.

Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією бухгалтера II категорії - не менше 2 років.

Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка